دانلود رایگان

پایان نامه دکتری بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

دانلود رایگان پایان نامه دکتری بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش فرمت فایل: word
تعداد صفحه:88
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری داروسازی
موضوع:
بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش
فهرست مطالببخش اول: مقدمه
مقدمه
۱-۱- اوپیوییدها
۱-۱-۱- تاریخچه
۱-۱-۲- آلکالوییدهای تریاک
۱-۱-۳- پپتیدهای اوپیویید درون زاد
۱-۱-۴- آثار اوپیوییدها بر اعضای مختلف
۱-۱-۵- مصارف بالینی اوپیوییدها
۱-۲- متابولیسم
۱-۲-۱- تاریخچه
۱-۲-۲- کلیات متابولیسم
۱-۲-۳- مکان های متابولیسم داروها
۱-۲-۴- عوامل تعیین کننده سرعت تغییر شکل زیستی
۱-۲-۵- تکنیک های تجربی بررسی متابولیسم
۱-۲-۶- کاربرد و اهمیت بررسی متابولیسم
۱-۳- جداسازی سلولهای کبد
۱-۴- روش های مطالعه شده برای شناسایی و اندازه گیری نوسکاپین و متابولیت هایش
۱-۵- کلیاتی درباره کروماتوگرافی و HPLC
1-5-1- تاریخچه
۱-۵-۲- اساس کروماتوگرافی
۱-۵-۳- فازهای متحرک و ساکن در کروماتوگرافی مایع
۱-۵-۴- کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا
۱-۵-۵- اساس دستگاه HPLC
1-6- نوسکاپین
۱-۶-۱- برخی اثرات نوسکاپین
۱-۶-۲- فارماکوکینتیک نوسکاپین
۱-۶-۳- مروری بر روند متابولیسم نوسکاپین
بخش دوم: روشها و مواد
۲-۱- اهداف مطالعه
۲-۲- دستگاه ها و وسایل
۲-۳- مواد
۲-۴- تهیه بافرهای پرفیوژن
۲-۴-۱- محلول Stock بافر هنکس با غلظت ۱۰ برابر
۲-۴-۲- محلول Stock بافر کربس- هنزلیت با غلظت ۲ برابر
۲-۴-۳- بافر هنکس یک
۲-۴-۴- بافر هنکس دو
۲-۴-۵- بافر کربس آلبومین
۲-۴-۶- بافر کربس- هپس
۲-۵- تهیه محلول کلاژن و کوت کردن پلیت ۶خانه
۲-۶- محیط کشت
۲-۶-۱- مراحل تهیه محیط کشت: (۱:۱) DMEM, F12
2-7- سرم جنین گاو (FBS)
2-8- کیت استریل پرفیوژن
۲-۹- تهیه هپاتوسیت های تازه
۲-۹-۱- نگهداری سلولهای به دست آمده از کبد موش
۲-۹-۲- بررسی حیات سلولی و نحوه اثر دادن دارو روی سلولهای جدا شده از کبد موش
۲-۹-۳- تهیه نمونه برای انجام آنالیز
۲-۱۰- روش سنتز مکونین (۶ و ۷- دی متوکسی فتالید)
۲-۱۱- دلایل انتخاب HPLC
2-11-1- مشخصات دستگاه HPLC

2-11-2- انواع روش های HPLC آزمایش شده
۲-۱۱-۳- روش تهیه بافر ۱۰X استات با ۴ pH=
2-11-4- روش تهیه بافر فسفات سدیم Mm 25 با ۵/۴ pH=
2-12- استخراج متابولیت از ادرار انسان
بخش سوم: نتایج
۳-۱- جداسازی سلولهای کبد
۳-۲- سنتز مکونین
۳-۳- روش کروماتوگرافی با کارکرد عالی (HPLC)
بخش چهارم: بحث و نتیجه گیری
۴-۱- جداسازی سلول های کبد موش
۴-۲- روش کروماتوگرافی با کارکرد عالی (HPLC)
4-3- متابولیسم نوسکاپین
۴-۴- متابولیسم نوسکاپین در ادرار انسان
خلاصه انگلیسی
منابع
چکیده پایان نامهاطلاع از مسیرهای متابولیسم دارو نقش مهمی در درک سمیت دارو دارد. این اطلاعات می توانند در طراحی داروهای جدید و روشن کردن مکانیسم سرطان زایی ترکیبات شیمیایی به کار روند. از
این رو یافتن روشی مناسب برای بررسی متابولیسم داروها گام مهمی در جهت رسیدن به دیگر اطلاعات با ارزش در مورد داروها است. متابولیسم نوسکاپین در ادرار انسان، خرگوش و موش صحرایی بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده از این مطالعات نوسکاپین از دو مسیر o- دمتیلاسیون و شکسته شدن پیوند C1-9متابولیزه می شود و مکونین به عنوان محصول عمده متابولیسم آن شناخته شده است. در این تحقیق متابولیسم نوسکاپین توسط یک روش ex vivo، سلولهای جدا شده کبدی، مورد بررسی قرار گرفت این روش از چند جنبه دارای اهمیت است: این روش حد واسط مناسبی بین روشهای قبلی مانند آنزیم های حل شده، فراکسیون ارگان جدا شده و مطالعه مستقیم روی حیوان کامل است. این سلولها خصوصیات لازم بافت دست نخورده مانند نفوذپذیری غشا را دارا هستند از این رو در بسیاری از مطالعات بیوشیمیایی به کار می روند.
در این تحقیق سلولهای کبد موش صحرایی طی یک فرآیند دقیق جدا شدند و زنده بودن آنها با آزمایش منع تریپان آبی %۱/۰ و مشاهده میکروسکوپی سلولها تأیید شد. شناسایی استاندارد داروی نوسکاپین و متابولیت اصلی آن، مکونین توسط روش HPLC صورت گرفت. اگر چه استانداردهای نوسکاپین و متابولیت اصلی آن در محلولهای Spike شده مشاهده شدند اما این روش قادر به شناسایی متابولیت ها در عصاره سلولی نبود. به نظر می رسد که افزایش حساسیت روش به مشاهده همزمان نوسکاپین و متابولیت ها کمک کند.

مقدمه:متابولیسم یکی از مراحل مهم فارکوکینتیک داروها است. مطالعه در مورد متابولیسم داروها برای دستیابی به اطلاعاتی در مورد سمیت داروها و مکانیسم اثر آنها مفید است. روش های مختلفی برای بررسی متابولیسم وجود دارند که عبارتند از: خوراندن ترکیبات به حیوانات در حالت عادی یا با کانول در راههای صفراوی و مطالعه و جستجوی متابولیت های دارو در مایعات بیولوژیک مانند خون، ادرار، و … ، مطالعات آنزیمی بر روی برشهای بافتی، هموژنه ها و اجزای سلولی. مطالعه روی حیوان دارای مشکلاتی است بنابراین در این مطالعه از سوسپانسیون سلولهای جدا شده کبدی استفاده شده است. این روش علاوه بر بررسی متابولیسم در سایر مطالعات بیوشیمیایی از جمله مطالعه روی گلوکونئوژنز، گلیکولیز، سنتز پروتئین، لیپید، اسیدهای چرب و اوره، انتقالات غشاء و … نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

1-1- اوپیوییدها۱-۱-۱- تاریخچهکلمه اوپیویید برای همه مشتقات طبیعی و نیمه صناعی آلکالوییدی تریاک، داروهای مشابه صناعی و شبه اوپیوییدی که فعالیت آنها با آنتاگونیست اوپیوییدی، نالوکسان مهار می شود و همچنین چندین پپتید درون زاد که با چندین زیر گونه از گیرنده های اوپیویید تعامل می کنند، استفاده می شود.
این مواد سالهاست به عنوان ضددرد، نشاط آور و ضد اسهال کاربرد دارند. اوپیوییدها از تریاک استخراج می شوند. تریاک ترشحات خشک شده کپسول نارس گیاه خشخاش با نام علمی Papaver somniferum است و آلکالوییدهای زیادی دارد که مسئول اثرات فارماکولوژیک آن هستند. مورفین یکی از آنها است. شواهدی در دست است که از حدود ۶۰۰۰ سال قبل در مصر باستان، یونان و روم قدیم از گیاه خشخاش استفاده شده است. این گیاه دارای دو محصول اصلی است، دانه های خشخاش که بدون مورفین و دارای روغن قابل مصرف اندو دیگری تریاک که دارای شهرت خطرناک و رعب آور است. دانه های خشخاش بعد از رسیدن دارای هیچ ماده خطرناکی نیستند و قابل خوردن یا مصارف دیگر هستند (۱و۲).
در سال ۱۸۰۳ داروشناس آلمانی سرتورنور (Serturner) با جدا ساختن یک ماده قلیایی فعال خالص از تریاک، فارماکولوژی مدرن این داروها را پایه گذاری نمود. در تاریخ داروسازی، این اولین باری بود که از یک ماده طبیعی مشتقی با قدرت اثر استاندارد جدا می شد. سرتورنور با الهام از نام الهه رویاهای یونانی Morpheus نام مورفین را به این ترکیب جدید داد. استخراج صنعتی مورفین برای اولین بار در سال ۱۹۲۸ با دستگاههایی که توسط فردی به نام جانوس کابای Janos kabay تکامل یافته بود، عمل شد (۲و۳).
۱-۱-۲- آلکالوییدهای تریاکبیش از ۴۰ آلکالویید مختلف از تریاک و عصاره آن به دست آمده است. بعضی از این آلکالوییدها ترکیبات تغییر یافته آلکالوییدهای اصلی که به طور طبیعی در گیاه موجودند، می باشد. آلکالوییدهای اصلی تریاک دو دسته اند:
الف) فنانترن ها: مورفین (%۲۱-%۴)، کدئین (%۵/۲-%۸/۰)، تبائین (%۲-%۵/۰)
ب) بنزیل ایزوکینولین ها: نوسکاپین (%۸-%۴)، پاپاورین (%۵/۲-%۵/۰)، نارسئین (%۲-%۱/۰) (شکل ۱-۱).
تریاک همچنین محتوی ۳ تا ۵ درصد اسیدمکونیک است که به حال آزاد یا ترکیب با مورفین، کدئین یا سایر آلکالوییدها دیده می شود. اسیدمکونیک به صورت منشور کریستالیزه شده در آب و الکل محلول است و با کلرور فریک تولید رنگ قرمز می کند. این رنگ در اثر افزودن اسید کلریدریک تغییر نمی کند. از آنجا که اسیدمکونیک فقط در تریاک وجود دارد، می توان از این آزمایش جهت تجسس تریاک استفاده نمود (۲).
۱-۱-۴- آثار اوپیوییدها بر اعضای مختلف۱) بی دردی: اوپیوییدها قوی ترین داروهای موجود برای تسکین درد هستند.
آلگونیست های قوی (یعنی آنهایی که بالاترین میزان تأثیر ضد دردی را دارند) عبارتند از مورفین، متادون، مپردین و فنتانیل. کدئین، هیدروکدون و اکسی کدون آگونیست های ضعیف تا متوسط هستند. پروپوکسی فن یک داروی آگونیست بسیار ضعیف است.
۲) آرام بخشی و سرخوشی: این اثرات مرکزی ممکن است در دوزهای پایین که برای حداکثر بی دردی لازمند، رخ دهند. بعضی از بیماران دچار خماری (dysphoria)
می شوند. در دوزهای بالاتر، این داروها ممکن است سبب تیرگی شعور شده و اثرات تخدیری (narcosis) داشته باشند.
۳) تضعیف تنفسی: اعمال اوپیوییدها در مدولا سبب مهار مرکز تنفسی می شود که با کاهش پاسخ دهی به تغییرات دی اکسیدکربن همراه است. افزایش PCO2 ممکن است سبب اتساع عروق مغزی، افزایش جریان خون مغز و افزایش فشار داخل جمجمه شود.
۴) اعمال ضدسرفه ای: سرکوب رفلکس سرفه با مکانیسم های ناشناخته، اساس استفاده بالینی اوپیوییدها به عنوان ضدسرفه است.
۵) تهوع و استفراغ: تهوع و استفراغ بر اثر فعال شدن مرکز شیمیایی استفراغ (CTZ) ایجاد می شود و با حرکت افزایش می یابد.
۶) اثرات معده ای روده ای: این داروها از طریق کاهش پریستالتیزم روده ای موجب یبوست می شوند که به خاطر تأثیر روی گیرنده های اوپیویید در سیستم عصبی روده است. این عمل قوی اساس استفاده از این داروها به عنوان عوامل ضد اسهال است.
۷) عضلات صاف: اوپیوییدها موجب انقباض عضله صاف مجاری صفراوی می شوند (که می تواند تولید کولیک صفراوی کند)، تونوس اسفنگستر میزراه و مثانه را افزایش دهند، و کاهش در تونوس رحم ایجاد می کنند که ممکن است سبب طولانی شدن زایمان شود.
۸) تنگی مردمک (میوزیس): انقباض مردمک اثر مشخصه همه اوپیوییدهاست به جز مپریدین که تأثیر مهار کننده موسکارینی دارد.
۱-۱-۵- مصارف بالینی اوپیوییدها۱) بی دردی: این داروها برای درمان درد نسبتا متوسط تا شدید به کار می روند. در شرایط حاد، آگونیست های قوی معمولا به صورت تزریقی تجویز می شوند. بی دردی طولانی مدت که عوارض جانبی آن قدری کمتر است، می تواند با تزریق اپی دورال بعضی از داروهای آگونیستی قوی (مثل مورفین) حاصل شود. فنتانیل از راه پوستی برای تأثیر ضددرد استفاده شده است. برای درد با شدت متوسط و در شرایط مزمن آگونیست های متوسط از راه خوراکی تجویز می شوند.اثرات نوسکاپین


اساس کروماتوگرافی


بافر کربس آلبومین


بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش


تحقیق متابولیسم داروی نوسکاپ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد
موش. نقد و بررسی 0. ۲ هزار تومان. قابل فروش. توضیحات کوتاه. مقطع : دکتری. تعداد
صفحه : ... بررسی حیات سلولی و نحوه اثر دادن دارو روی سلولهای جدا شده از کبد موش.

پایان نامه دکتری بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای ...

تعداد صفحه:88 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری
داروسازی موضوع: بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری داروسازی. موضوع:بررسی متابولیسم داروی
نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش. در این تحقیق سلولهای کبد موش صحرایی طی
یک ...

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ...

6 روز پیش ... بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ..... صفحه:۸۸ دانشگاه
آزاد اسلامی واحد علوم دارویی پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

چکیده فایل. دانلود پایان نامه دکتری : بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در
سلولهای مجزای کبد موش. 90ص. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم دارویی. پایان نامه. جهت
دریافت ...

بررسي متابوليسم داروي نوسکاپين در سلول هاي مجزاي کبد موش - رزبلاگ

5 روز پیش ... پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش اطلاع از…
... در سلولهای مجزای کبد موش این محصول" دانلود پایان نامه دکتری ...

بررسي متابوليسم داروي نوسکاپين در سلول هاي مجزاي کبد موش تحت ...

5 روز پیش ... نامه بررسي متابوليسم داروي نوسکاپين در سلولهاي مجزاي کبد موش تحت فایل ورد ( ...
پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ... دانلود
پایان نامه دکتری داروسازی-بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین .

پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است :پایان نامه دکتری داروسازی با
موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش. پایان نامه.

دانلود پایان نامه دکتری داروسازی-بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین ...

5 ژانويه 2017 ... عنوان پایان نامه: بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلول های مجزای کبد موش.
قالب بندی: word ، قابل ویرایش. تعداد صفخات: 83. شرح مختصر:.

رساله دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین ...

رساله دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای
مجزای کبد موش. 9,900 تومان. افزودن به لیست دانلود ... ۲-۹-۲- بررسی حیات سلولی و
نحوه اثر دادن دارو روی سلولهای جدا شده از کبد موش ۲-۹-۳- تهیه نمونه برای انجام آنالیز

پارس وان,دانلود,پایان نامه, دکتری,کارشناسی ارشد,تحقیق,مقاله,پروژه ...

دانلود رایگان دانلود پایان نامه دکتری داروسازی-بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین
در سلولهای مجزای کبد موش این محصول" دانلود پایان نامه دکتری داروسازی-بررسی ...

دانلود پایان نامه دکتری داروسازی-بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین ...

دانلود پایان نامه دکتری داروسازی-بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای
مجزای کبد موش. عنوان پایان نامه: بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلول های
مجزای ...

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش word ...

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش word. takbook ...
پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین word.

پایان نامه دکتری داروسازی با عنوان بررسی متابولیسم داروی ...

1 ا کتبر 2016 ... پایان نامه دکتری داروسازی با عنوان بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای
مجزای کبد موش. فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:78.

دانلود تحقیق در مورد بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای ...

5 آگوست 2016 ... پایان نامه. جهت دریافت درجه دکتری داروسازی. موضوع. بررسی متابولیسم داروی
نوسکاپین در سلولهای. مجزای کبد موش. مقدمه: متابولیسم یکی از مراحل ...

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش - مرکز ...

5 روز پیش ... بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش. چکیده پایان نامه.
اطلاع از مسیرهای متابولیسم دارو نقش مهمی در درک سمیت دارو دارد.

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی متابولیسم داروی ...

17 نوامبر 2016 ... پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری داروسازی موضوع بررسی متابولیسم داروی
نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش مقدمه: متابوليسم يكي از مراحل مهم ...

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

5 ا کتبر 2016 ... 23, بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش. 24, پایان نامه
دکتری : بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل ...پایان ...

دانلود پایان نامه دکتری داروسازی-بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین ...

29 نوامبر 2010 ... دانلود پایان نامه دکتری داروسازی-بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای
مجزای کبد موش با موضوع پارس وان,دانلود,پایان نامه, دکتری ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در ...

دانلود پايان نامه با موضوع بررسي متابوليسم داروي نوسکاپين در سلولهاي مجزاي کبد
... پایان نامه با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش
.... اولین گام نگارش پايان نامه دوره کارشناسی ارشد یا مقطع دکتری، انجام پروپوزال ...

دانلود پایان نامه در مورد بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای ...

7 دسامبر 2015 ... پایان نامه دکتری بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ...
متابولیسم نوسکاپین توسط یک روش ex vivo، سلولهای جدا شده ...

فروشگاه محصولات مجازی ایران فردا دارو سازی

پایان نامه دکتری بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش
فرمت فایل: word تعداد صفحه:88 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی پایان نامه جهت ...

نمایش سلوشن مشکل شارژ گوشی Sony Xperia c-c2305 با لینک مستقیم

3 دسامبر 2016 ... ... نساجي · پایان نامه دکتری داروسازی با عنوان بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین
در سلولهای مجزای کبد موش · دانلود مقاله جنگ نهروان · دانلود قالب پاورپوینت مهندسی
برق ... تحقیق درباره بررسی روابط عاطفی انتقالی (Rebound Relationships) ...
پایان نامه مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) با عنوان بررسی نمایه های ...

داروسازی - صفحه نخست

پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین ...
کنفرانسی; توضیحات: بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد
موش.

پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش. پایان نامه
حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با رعایت تمام اصول ...

دانلود فایل داروسازی بایگانی - دانلود فایل

پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین word ...
سلولهای مجزای کبد موش wordفهرست مطالبعنوان صفحه چکیده پایان نامه بخش اول:
مقدمه ...

دانلود (پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای ...

18 ا کتبر 2016 ... دانلود (پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش).
دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی ...

پایان نامه داروسازی بایگانی - فایل کام

پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین. بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین
در سلولهای. مجزای کبد موش. جهت دریافت درجه دکتری داروسازی. در این پست از سایت ...

پایان نامه بایگانی - فایل کام

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای. مجزای کبد موش. جهت دریافت درجه
دکتری داروسازی. در این پست از سایت فایل کام با پایان نامه دکتری جهت دریافت درجه
...

Last - ایکس پروژه - XProje

مقاله دکتری دارو سازی، بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از ترسیوبوتیل. با پيدايش
شيمي داروئي با ... بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش.

لیست فایلهای علوم پزشکی :: پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق ...

23 دسامبر 2015 ... 7, پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به ......
41, پایان نامه / رساله دکتری: بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی ..... 23,
بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش.

داروسازی - بهترین فایل های آموزشی بهترین فایل های آموزشی

پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین word ...
سلولهای مجزای کبد موش wordفهرست مطالبعنوان صفحه چکیده پایان نامه بخش اول:
مقدمه ...

وصایای امام,دانلود تحقیق درمورد وصایای امام,مقاله درباره وصایای امام ...

دانلود رایگان دانلود تحقیق کامل درمورد وصایای امام ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ... نامه
دکتری داروسازی-بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش.

دانلود پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای ...

دانلود پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ...
پایان نامه حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با رعایت تمام ...

دانلود نمونه آماده پایان نامهمقاله درباره بررسی متابولیسم داروی ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری داروسازی موضوع بررسی متابولیسم داروی
نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش مقدمه: متابولیسم یکی از مراحل مهم
فارکوکینتیک ...

فروش پرفروش ترین فایل ها فروش پرفروش ترین فایل ها

پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین word ...
سلولهای مجزای کبد موش wordفهرست مطالبعنوان صفحه چکیده پایان نامه بخش اول:
مقدمه ...

فروش آنلاین صفحه 7664

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ... پایان نامه دکتری :
بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل سیکلوهگزنیل- ترسیوبوتیل ...

دانلود رساله دکتری داروسازی - بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در ...

دانلود رساله دکتری داروسازی – بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای
کبد موش با فرمت ورد. 16 ژوئن 2016اخبار 0. فایل مورد نظر حذف شده است ...

داروسازی - فروش پرفروش ترین فایل ها فروش پرفروش ترین فایل ها

پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین word ...
سلولهای مجزای کبد موش wordفهرست مطالبعنوان صفحه چکیده پایان نامه بخش اول:
مقدمه ...

خرید آنلاین پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای ...

8 دسامبر 2016 ... ... پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش - ... پایان
نامه حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با ...

فروش فایل پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای ...

6 جولای 2016 ... پایان نامه حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با ... پایان نامه
بررسی متابولیسم داروی نوسكاپن در سلولهای مجزای كبد موش ...

خرید آنلاین پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای ...

خرید آنلاین پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش
- ... پایان نامه حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با رعایت ...

فروش دانلودی پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای ...

فروش دانلودی پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای ... نامه
بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش)) را در ادامه مطلب
ببینید پایان نامه حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با
رعایت ...

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان اختلالهای یادگیری و آنسوی ...

2 روز پیش ... دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی متابولیسم دارویداروی نوسکاپین در
سلول های مجزای کبد موش قالب بندی: word … … و ساختمانی ...

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای ...

26 دسامبر 2016 ... ... ( پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش) ...
پایان نامه حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با ...

داروسازی - پرفروش ترین فایل ها پرفروش ترین فایل ها

پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین word ...
سلولهای مجزای کبد موش wordفهرست مطالبعنوان صفحه چکیده پایان نامه بخش اول:
مقدمه ...

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش (88 ...

28 دسامبر 2015 ... فرمت فایل: word تعداد صفحه:88 پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری داروسازی موضوع:
بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ...

کاراقرینی تولید لوله های پلیمری | یاهو فایل - نرم افزار ، مقاله ، پایان نامه

دارای هزاران فایل ، نرم افزار ، مقاله ، پایان نامه، کارآموزی دانشجویی ،نمونه سوال و … ...
نامه دکتری داروسازی-بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش.

فروش فایل پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای ...

13 ا کتبر 2016 ... ... پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ... پایان
نامه حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با ...

برترین پکیج پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در ...

13 ا کتبر 2016 ... ... پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ... پایان
نامه حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با ...

فروش فایل داروسازی بایگانی - فروش فایل

پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین word ...
سلولهای مجزای کبد موش wordفهرست مطالبعنوان صفحه چکیده پایان نامه بخش اول:
مقدمه ...

پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

9 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ... پایان نامه
حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با ...

دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در ...

13 ژانويه 2017 ... ... پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ... پایان
نامه حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با ...

Images tagged with #پال on instagram - Imgrum

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد
موش قیمت : 2 هزار تومان مقطع : دکتری تعداد صفحه : 80 فرمت : Doc (ورد) حجم : 1.4 ...

دانلود مقاله مدلسازی و تخمین تجاری یک مخزن فرضی انرژی زمین گرمایی ...

1 روز پیش ... سیدمحمد مرتضوی – دکتری تخصصی مهندسی برق دانشگاه ایالتی ... پایان نامه
بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش با word.

دانلود مقاله حسابرسی عملکرد و نقش آن در نیل به اهداف با word – پی سی ...

1 روز پیش ... آرش آرین پور – دانشجوی دکتری حسابداری علامه طباطبائی و عضو هیئت علمی ... پایان
نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ داروی ﻧﻮﺳﮑﺎﭘﻦ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﺠﺰای ﮐﺒﺪ ﻣﻮش

19 دسامبر 2016 ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ داروی ﻧﻮﺳﮑﺎﭘﻦ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﺠﺰای ﮐﺒﺪ ﻣﻮش. دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ... ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺒﻮد. ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ. روش ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻮﺳﮑﺎﭘﯿﻦ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ. ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. .... دﺳﺘﻪ: ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 7528 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 141 رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮای.

برترین پکیج پایان نامه بررسی متابولیسم داروی ... - mjblog.ir

19 دسامبر 2016 ... ... پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ... پایان
نامه حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با ...

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

6 ژانويه 2016 ... بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ... سیکلوهگزنیل-
ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون پایان نامه دکتری خلاصه فارسی هدف ...

دانلود تحقیق در مورد بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین | دانلود ...

5 آگوست 2016 ... Jul 19, 2016 – پایان نامه. جهت دریافت درجه دکتری داروسازی. موضوع. بررسی
متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای. مجزای کبد موش … دانلود تحقیق ...

رساله دکتری داروسازی بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلول های ...

رساله دکتری داروسازی بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلول های مجزای کبد
موش محدوده قیمت از 10000 تومان از فروشگاه همکاری در فروش فایل دانشجویی کسب ...

فایل پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای ...

8 ژانويه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای
کبد موش)خوش آمدید ... پایان نامه حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی
رشته با ... کاملترین فایل پایان نامه بررسی مدیریت در صنعت IT.

پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

10 ژانويه 2017 ... دانلود (پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد ... پایان
نامه حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با ...

دانلود :پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی ...

13 دسامبر 2015 ... دانلود :پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در
سلولهای مجزای کبد موش. پایان نامه. جهت دریافت درجه دکتری ...

پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسكاپن در سلولهای مجزای كبد موش

پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسكاپن در سلولهای مجزای كبد موش بررسی ...
شناسایی استاندارد داروی نوسکاپین و متابولیت اصلی آن، مکونین توسط روش HPLC
...

آکادمیک پروژه| مرجع دانلود پایان نامه ، نمونه سوالات و پروژه های دانشگاهی ...

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپن در سلولهای مجزای کبد موش - رشته داروسازی - درجه
... لیگ برتر فوتبال – رساله ی دکتری رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی
ورزشی ... شناسایی استاندارد داروی نوسکاپین و متابولیت اصلی آن، مکونین توسط
روش ...

باشگاه مشتریان علوم سرای کانکت

پایان نامه در مورد سلول های خورشیدی ( بررسی طراحی و شبیه سازی سلول های ..... پایان
نامه دکتری بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

رساله دکتری داروسازی بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلول های ...

12 نوامبر 2016 ... رساله دکتری داروسازی بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلول های مجزای کبد
موش. رساله دکتری داروسازی – بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین ...

www.tinymovies.co | جستجو | تی وی 28

یه شعر قدیمی · رنج دلپذیر · بیماری کبد چرب · نمونه فایل قرارداد طراحی وب .... دانلود
پایان نامه با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ...

دریافت فایل پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای ...

دریافت فایل پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد
موش ... پایان نامه حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با رعایت
...

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین ...

1 مه 2016 ... پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین ... متابولیسم
داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش چکیده پایان نامه اطلاع ...

معرفی و دانلود پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم ...

2 ژانويه 2015 ... پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین ... متابولیسم
داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش چکیده پایان نامه اطلاع ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد
موش مقدمه : متابولیسم یکی از مراحل مهم فارکوکینتیک داروها است. مطالعه در مورد ...

کافه دانشجو | پایان نامه تحقیق مقاله و پروژه آماده

پایا نامه تحقیق مقاله و پروژه آماده انجام پایان نامه روانشناسی و حسابداری. ... بررسی
متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش, 8,000تومان. بررسی میزان ...

فروشگاه - وبلاگ آموزشی من!!!

مقاله انگلیسی برای انتخاب موضوع پایان نامه: تاثیر مدیران خارج از شرکت، بر ...
دانلود پایان نامه دکتری داروسازی-بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای
مجزای ... عنوان پایان نامه: بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلول های مجزای کبد
موش.

دریافت فایل پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای ...

8 دسامبر 2016 ... ... پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش ... پایان
نامه حاضر در 78صفحه جهت ارائه در مقطع دکتری پزشکی رشته با ...

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجرای کبد موش - داک ...

ifshop.sellfile.ir/prod-213471-پایان+نامه+دکتری+بررسی+متابولیسم+داروی+
نوسکاپین+در+سلولهای+مجزای+کبد+موش.html Cachedپایان نامه دکتری بررسی ...

داروسازی – سیستم بازاریابی فایل اوکی

رساله دکتری داروسازی - بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلول های مجزای کبد
موش · رساله-دکتری-داروسازی--بررسی-متابولیسم-داروی-نوسکاپین-در فرمت Word ...

اقلام موجود پارس آرشیو

پایان نامه (دکترا) اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا .....
پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش, ۷۶,۰۰۰ریال
.

مقاله تأثير فشار رواني مسابقه بر غلظت کورتيزول - ویر تودات کام

... مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال(رساله برای دریافت درجه دکتری
تخصصی ( .... هدف کلی از‌این تحقیق بررسی تاثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت
کورتیزول، .... پايان نامه بررسي متابوليسم داروي نوسکاپين در سلولهاي مجزاي کبد
موش فایل ...