دانلود رایگان

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی درباره سرویس والیبال - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی درباره سرویس والیبال

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی درباره سرویس والیبال مقدمه
امروزه شاهد اجرای ماهرانه و خارق العاده ورزشکاران برجسته در صحنه های ورزشی هستیم، نمایشی از قدرت، خلاقیت و هنر که بی شک سوالات زیادی را در ذهن هر بیننده ای ایجاد می کند. چگونه می توان یک مهارت جدید را آموخت؟ چگونه این مهارت ها پیشرفت می کنند؟ و چگونه می توان تا این حد در اجرای مهارت ها پیشرفت کرد؟ پاسخ به این سوالات می تواند بسیاری از نکات مبهم را روشن نماید.
یکی از اهداف اصلی تربیت بدنی، تسهیل فراگیری مهارت از طریق آموزش مناسب است. پژوهشگران علم تربیت بدنی همواره در تلاشند تا با معرفی روشهای علمی جدید، توانائی معلمان و مربیان را در آموزش افزایش دهند. بدن منظور دانشمندان رفتار حرکتی طی سالها تحقیق و مطالعه سعی کرده اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و یادگیری مهارت ها را شناسائی کنند.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فرایند یادگیری، نمایش مهارت است. نمایش مهارت یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که مربیان تربیت بدنی از آن به منظور انتقال اطلاعات مربوط به مهارت به فراگیر در یک زمان کوتاه استفاده می کنند. معلم یا مربی تربیت بدنی به این دلیل مهارت را نمایش می دهد که باور دارد فراگیران نسبت به توصیف کلامی از این طریق، اطلاعات بیشتری را در زمان کوتاهی دریافت می کنند. معمولاً یک الگوی ماهر به منظور آموزش مهارت حرکتی جدید به فراگیر مورد استفاده قرار می گیرد.
در سالهای اخیر، نظریه پردازان یادگیری حرکتی این سوال را مطرح کرده اند که آیا برای یادگیری مشاهده ای یک مهارت حرکتی، الگوی ماهر تنها نوع سودمند الگوست؟ (لی و وایت، ۱۹۹۰؛ پالاک و لی ۱۹۹۲). در این ارتباط تحقیقات زیادی نیز انجام گرفته است.
براساس نتایج این تحقیقات، درگیر شدن مشاهده گر در فعالیت های شناختی الگوی در حال یادگیری، یادگیری مهارت را تسهیل می کند. طرفداران الگوی درحال یادگیری معتقدند که الگوی ماهر به جای توسعه چگونگی درک و شناخت از اجرای مهارت، تقلید از جرای مهارت را اجرا توسعه می دهد. به این دلیل که الگوی ماهر، اطلاعات بدون اشتباهی را به مشاهده گر ارائه می کند، در حالیکه الگوی در حال یادگیری مشاهده گر را درگیر فرایندهای حل مسأله می کند (۸).
اخیراً، این رویکرد آموزشی سوالاتی را در مورد استفاده ترجیحی از مدل ماهر در یادگیری مشاهده ای مطرح کرده است. لیکن یافته های تحقیقی در این زمینه به نتایج قطعی و مسلمی دست نیافته است. بنابراین در این تحقیق، سعی شده است که تأثیر سطح مهارت الگو را بر یادگیری یک مهارت حرکتی مورد بررسی قرار دهد.

بدیهی است انتقال اطلاعات از طریق بینائی یکی از مهمترین و مؤثرترین منابع کسب اطلاعات در یادگیری است. در تائید این مطلب بلندین و پروتیو (۱۹۹۳)، کارول و بندورا (۱۹۸۲)، لندرز (۱۹۷۵)، مارتنز و برویتز (۱۹۷۶)، پالاک ولی (۱۹۹۲)، سوتارد و هیگینز (۱۹۸۷)، ویکس (۱۹۹۲)، مک کولا، ویس و رز (۱۹۸۹) معتقدند که مشاهده مهمترین ابزار برای یادگیری مهارت حرکتی است (۹).
در واقع الگوسازی یک عمل منجر به توسعه یک بازنمائی شناختی یا ادراکی توسط مشاهده گر می شود. این بازنمائی شناختی به عنوان یک منبع و مرجع استاندارد به مشاهده گر کمک می کند تا اجراهای خود را با آن مقایسه کرده و در نهایت اجرای مهارت را اصلاح کند (کارول و بندورا، ۱۹۸۲، ۱۹۸۵، ۱۹۸۷، ۱۹۹۰؛ شفیلد ، ۱۹۶۱) (۱۰).
بنابراین از آنجائیکه مدل ماهر ویژگیهای مطلوبی از مهارت را نشان می دهد، بدین طریق برای فرد مبتدی فرصتی را فراهم می کند تا عملکرد مطلوب را مشاهده کرده و اطلاعات لازم را برای یادگیری آن به دست آورد. نظریه پردازانی مانند آدامز (۱۹۷۱)و اشمیت (۱۹۷۵) معتقدند ، یادگیری حرکتی یک فرایند حل مسأله می باشد که فرد براساس آن یک عمل را برای دستیابی به الگوی حرکت ویا نتیجه انجام می دهد و سپس با بازخورد حاصل از این عمل ، اجرا را در کوششهای بعدی تعدیل می کند . بنابراین با تأکید بر فرایند کوشش و خطا و اصلاحاتی که از این طریق به دست می آید ، موجب توسعه دانش اساسی وهم چنین ارزیابی فرد از حرکت می شود . در این نظریه به دلیل اینکه اجرای ماهرانه حرکت فرایندهای حل مسأله را نفی می کند، لذا اطلاعات کمتری مربوط به خطا برای پردازش در اختیار مشاهده گر قرار می گیرد. آدامز (۱۹۸۶) دریافت که یادگیری مشاهده ای برای بهبود اجرای مشاهده گرانی مؤثر است که الگوی فرد غیر ماهری را که در حال اجرای یک تکلیف است، مشاهده کنند ( ). با توجه به اینکه اجراهای یک فرد مبتدی، متغیر است و از پایداری لازم برخوردار نیست و هنگام اجرای مهارت خطاهای بیشتری وجود دارد به نظر می رسد، مشاهده گر فرصت بیشتری برای درگیرشدن با فرایند های شناختی دارد (۹). همچنین نتایج برخی تحقیقات نشان داده است که اگر فرد از بازخوردهای ارائه شده به الگوی در حال یادگیری مطلع باشد، مشاهده مدل در حال یادگیری مؤثرتر خواهد بود (مک کولا و کایرد، ۱۹۹۰) (۸). در این زمینه تحقیقات بیشماری انجام شده است. جهت تأئید یا رد نتایج پژوهشهای انجام شده در این زمینه، در این تحقیق سعی شده است به سوال زیر پاسخ داده شود: آیا مشاهده مدل در حال یادگیری در مقایسه با مدل ماهر موجب بهبود عملکرد و یادگیری مهارت حرکتی می گردد.

از آنجا که اکثر مربیان به دنبال کسب بهترین نتیجه در کوتاهترین زمان هستند، پس باید تمامی امکانات و شرایط را برای تحقق این امر فراهم کنند. بنابراین همواره راهبردهائی توسط مربیان برای آموزش مهارت های حرکتی اتخاذ می شود. نمایش مهارت و آموزش کلامی دو روش معمول برای آموزش مهارتهاست. نمایش مهارت رایج ترین روش برای انتقال اطلاعات مربوسط به مهارت است (۴). از اینرو مربیان از وسائل کمک آموزشی بصری مانند فیلم، نوار ویدئوئی، نمایش مهارت توسط فراگیر ماهر یا مربی به عنوان مکمل خوبی برای آموزش مهارت استفاده می کنند (۱۱). اصل عمومی نمایش مهارت این است که نمایش دهنده باید آن را صحیح اجرا کند. پژوهشهائی مانند لندرز و لندرز (۱۹۷۳) از این اصل حمایت می کنند. در این پژوهش تأثیر مشاهده مدل ماهر و غیرماهر بر یادگیری مهارت بالا رفتن از نردبان مقایسه شد. نتایج نشان داد که الگوی ماهر در مقایسه با الگوی غیر ماهر منجر به اجرای بهتری از سوی شاگردان شد. با مشاهده الگوی ماهر فراگیر می تواند اطلاعات مربوط به راهبردهای الگو را برای حل مسائل حرکتی ادراک کند. در واقع مشاهده گر در تلاشهای اولیه خود در اجرای مهارت راهبردهای مشاهده شده را تقلید می کند.
در تحقیقی که توسط هربرت و لندین (۱۹۹۴) انجام گرفت، نشان داده شده است که شاگردان می توانند با مشاهده مبتدیان دیگر یادگیری مهارت ضربه والی تنیس را تسهیل کنند. یکی از فوائدی که بر این نوع نمایش پیشنهاد می شود این است که مشاهده مدل غیر ماهر، تشویقی برای تقلید کردن از اجرای الگو نیست، بلکه مشاهده گر را به شیوه ای فعال تر درگیر فعالیتهای حل مسأله می کند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود استمشکلات خود را در whatsApp یا Viber با ما به اشتراک بگذارید
برای پاسخگویی سریعتر و بررسی شکایات و انتقادات
سیستم پاسخگویی انلاین لحظه ای راه اندازی کرده ایم
شاید بتوانیم ، با تیمی قدرتمند به سوی پیشرفت در تجارت الکترونیک گام برداریم
لازم به ذکر است ، شما می توانید تمام پیشنهادات ، درخواست ها و سفارشات خود را برای ما ارسال کنید
09382490907
پاسخگوی 24 ساعته شما


آموزش دانگرید ایفون


دانگرید


ایفون


فارسی


آیفون فارسی


فلش


رام


کتاب


عکس


داستان


ریکاوری


اندروید


سلوشن


موتورلا


ال جی


LG


سامسونگ


Samsung


HTC


سیم کشی


دا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقشه سایت دانشگاه زنجان - znu.ac.ir

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل. © 2016, دانشگاه زنجان master[at]znu.ac.ir. بازديد امروز: 10 بازديد ...

اخبار پیام نور - pnunews

برای مشاهده نتایج ارشد فراگیر پیام نور نوبت هفدهم کلیک کنید. سازمان سنجش آموزش کشور ...

دانشگاه مفید

دانشگاه مفید دارای سه خوابگاه خودگردان به شرح زیر جهت اسکان دانشجویان می باشد:

اداره امور خوابگاه ها - iaun.ac.ir

سامانه رزرو و اسکان خوابگاه. در راستای ارائه خدمات به دانشجویان غیر بومی و رفع ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

با سلام.من سال دوم دبیرستان رشته ی تجربی رو با …

سلام من دومم و قراره برم سوم معدل سال اولم ۱۹٫۵ بوده و سال دوم تجربی هم ۱۸٫۸۰ بوده به ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

عناوین مهم. لغو امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی در روز چهارشنبه 22 دی ماه. انتخاب ...

موتور جستجوی قطره - ghatreh

نوع خودرو: قیمت کارخانه: قیمت بازار: 206 تیپ 2: 32.673: 32.8: 206 sd v8: 37.388: 38.2: 405 glx: 29.038: 29.5: 405 glx ...

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

جلسات دفاع از پایان نامه ... های کارشناسی ارشد و ... دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ...

معرفی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه ... معرفی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ... مقطع کارشناسی ارشد. تربیت بدنی و ...

بانک پايان نامه ارشد - پایان نامه تربیت بدنی

بانک پایان نامه کارشناسی ارشد،انواع پایان ... بانک پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه و پورپوزال تربیت بدنی- ISI - پایان نامه ...

... پایان نامه فیزیولوژی ورزشی ارشد و ... پایان نامه تربیت بدنی ... علوم و تحقيقات ...

موضوعات پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی | …

... پایان نامه کارشناسی ارشد ... رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ... درباره ما. گروه ...

مطالب ارشد فیزیولوژی 92 - عنوان پایان نامه های دفاع …

... عنوان پایان نامه های دفاع شده رشته تربیت بدنی ... پیشرفته در تربیت بدنی و علوم ورزشی;

پایان نامه و پروپوزال رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

... پایان نامه و ... و کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی: تهیه کلیه مفاهیم و مباحث ...

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي. En / ... دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم عليمرادي ...

فروشگاه تحقیق و پایان نامه DOCiran.com - تربیت بدنی و

فروشگاه تحقیق و پایان نامه ... سرویس ساده والیبال. ... کارشناسی ارشد تربیت بدنی ...

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - پایان نامه

... رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی ... درباره ما. بانک ... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ...

موضوعات پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی | …

... پایان نامه کارشناسی ارشد ... رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ... درباره ما. گروه ...

پایان نامه و پورپوزال تربیت بدنی- ISI - پایان نامه

... پایان نامه مدیریت ورزشی ارشد و ... پایان نامه تربیت بدنی ... علوم و تحقيقات ...

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي. En / ... دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم عليمرادي ...

پایان نامه و پروپوزال رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

... پایان نامه و ... و کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی: تهیه کلیه مفاهیم و مباحث ...

فرم های کارشناسی ارشد - sport.alzahra.ac.ir

آیین نامه های دوره کارشناسی ارشد . ... پایان نامه در ... تربیت بدنی و علوم ورزشی ...

پایان نامه های رفتار حرکتی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

... مشاهده لیست پایان نامه ... کارشناسی ارشد و دکتری ... تربیت بدنی و علوم ورزشی.

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد ... تربیت بدنی و علوم ورزشی ... والیبال برادران ...

معرفی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه ... معرفی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ... مقطع کارشناسی ارشد. تربیت بدنی و ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های …

... تربیت بدنی و ... پایان نامه علوم تربیتی و ... و ورزش,پایان نامه کارشناسی ارشد ...

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - پایان نامه

... رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی ... درباره ما. بانک ... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ...