دانلود رایگان

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه - دانلود رایگاندانلود رایگان پیپرولید دانلود مقاله معتبر و پاورپوینت پروژه کارآفرینی و کارآموزی سوالات استخدامی و تحصیلی و پایان نامه

دانلود رایگان تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه مقدمه
بعضي از ورزشکاران در سطوح رقابتي ممکن است براي دستيابي به سطوح بالاي عملکردي، تمرينات بيش از حدي انجام دهند. در چنين حالتهايي ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بيشتر عملکرد به استفاده از موادي که براي افزايش توان جسماني ، نيروي رواني يا تحريک مکانيکي طراحي شده اند متوسل شوند. در سالهاي اخير صدها مکمل غذائي مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر اين محصولات مانند نوشيدنيهاي ورزشي و پودرهاي آمينو اسيد و پروتئيني به منظور دسترسي کافي به سوخت و مصرف بهينه آن قبل و يا در حين تمرين، افزايش بازسازي انرژي بعد از تمرين، افزايش تحمل فشار تمرين يا بازگشت به حالت اوليه موثر بعد از تمرين طراحي شده اند. رايج ترين مکمل غذائي که در بازار براي ورزشکاران به عنوان ماده اي نيروزا به وفور به فروش مي رسد کراتين[1] مي باشد(56). کراتين يا اسيد متيل گوانيدين استيک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کليه ساخته مي شود و همچنين مي تواند از طريق تغذيه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتين در سارکوپلاسم به فسفوکراتين (PCr)[2] فسفريله مي شود و يک سوم باقيمانده کراتين آزاد عضلات اسکلتي در حال استراحت را تشکيل مي دهند(43،33) . مطالعات قديمي وجديد فراواني ارتباط اين ماده را با تمرين و عملکرد ورزشي تصديق کرده اند(56).
از سال 1990 به بعد تحقيقات گسترده اي تأثيرات مصرف خوراکي مکمل هاي کراتين را در مقادير و مدتهاي مختلف مورد ارزيابي قرار دادند . رايج ترين و در دسترس ترين نوع کراتين، کراتين مونو هيدرات مي باشد که دراغلب مطالعات تحقيقي از آن استفاده شده است(56). کراتين مونو هيدرات يک پودر سفيد، بي مزه و بي بو و تا اندازه اي قابل حل در آب مي باشد که در آزمايشگاهها ساخته مي شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن يک دوز 5 گرمي کراتين مونو هيدرات، غلظت کراتين خون را به اندازه قابل توجهي افزايش مي دهد که حدوداً يک ساعت بعد از خوردن به اوج خود مي رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اوليه خود بر مي گردد. در اين پژوهش براي حفظ ميزان افزايش يافته کراتين در خون در طول روز ، توصيه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتين ، هر دو ساعت يک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. اين مقدار مصرف کراتين اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزايش معني داري در کل محتواي کراتين عضلات مي شود(41). مطالعات ديگري نيز افزايش ذخائر کراتين بدن بعد از مصرف همين مقدار مکمل کراتين را تاييد کرده اند(48،37). گزارش شده است افزايش کل کراتين عضله 10 تا 37% مي باشد . بيشترين بارگيري کراتين در دو روز اول اتفاق مي افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتين در روز، از کراتين اشباع مي شوند و به حداکثر ميزان خود که 155 تا 160 ميلي مول در هر ليتر عضله خشک مي باشد، مي رسد(33).
همچنين گزارشات فراواني از تأثير مکمل سازي کوتاه مدت (4 تا 7 روز) کراتين بر ترکيب بدني ، قدرت ، سرعت و توان آزمودنيهاي مختلف ارائه شده است. گزارشات مبني بر اين است که مکمل سازي کراتين ، وزن بدن و جرم خالص بدن را به اندازه معني داري افزايش داده است(74،54،51،49،45،31). تحقيقاتي نيز نشان داده اند که تکرار هاي قدرتي پرس سينه و اسکوات پس از مکمل سازي کراتين پيشرفت معني داري داشته است(70،60،33،11). محققين پيشرفتهاي بدست آمده بعد از مکمل سازي کراتين را به افزايش حضور کراتين – که در انباشتگي سريع ADP توليدي از هيدروليز ATP ، مخصوصاً در تارهاي عضلاني نوع II ، نقش بافري ايفا مي کند - ، افزايش در ميزان دوباره سازي فسفو کراتين طي دوره هاي بازگشت به حالت اوليه در فعاليت هاي تناوبي شديد ، سطوح بالاي فسفو کراتين در شروع تمرين و کاهش زمان مورد نياز براي استراحت عضله بعد از انقباض نسبت داده اند(78،1). پژوهشهايي نيز بر روي عوارض جانبي کراتين انجام شده است که نشان داده اند ، مصرف مقدار توصيه شده کراتين در افراد سالم از نظر پزشکي ايمن مي باشد(33،5). همچنين سازمانهاي بين المللي ورزشي، تاکنون کراتين را بعنوان يک ماده شيميايي غير قانوني معرفي نکرده اند(15،5).

[1]- creatine
[2] - Phosphocreatine

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول : طرح تحقيق........................................................................................................................
1
1-1. مقدمه.....................................................................................................................................................
2
1-2. بيان مساله.............................................................................................................................................
4
1-3. ضرورت و اهميت تحقيق....................................................................................................................
7
1-4. اهداف تحقيق........................................................................................................................................
10
1-5. متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................................
11
1-6. فرضيات تحقيق....................................................................................................................................
11
1-7. محدوديتهاي تحقيق...........................................................................................................................
12
1-8. تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق.................................................................................................
13
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق.........................................................................................
15
2-1. مقدمه.....................................................................................................................................................
16
2-2. مباني نظري تحقيق.............................................................................................................................
16
2-2-1. کراتين.........................................................................................................................................
16
2-2-1-1. تاريخچه کراتين................................................................................................................
16
2- 2-1-2. منابع کراتين....................................................................................................................
17
2-2-1-3. سنتز دروني و مکانيزم کراتين.......................................................................................
18
2-2-1-4. نقش کراتين در بدن........................................................................................................
21
2-2-1-5. عوارض جانبي...................................................................................................................
23
2-2-2. آمونیاک .......................................................................................................................................
25
25
2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی........................................................................
25
2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش..................................................................................
26
2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین..........................................................................................
27
2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی.....................................................................................
29
2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی..................................................................................................
32
2-2-2-6. سازگاري آثار مرکزی و محیطی آمونیاک.....................................................................
32
2-2-2-6-1. خستگی مرکزی.............................................................................................................
35
2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی..........................................................................................................
40
2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده.....................................
44
2-2-3. سيستم غالب توليد انرژي در تکواندو و تأثير کراتين بر آن..........................................
47
2-2-4. وزن..........................................................................................................................................
48
2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن..........................................................................................................
50
2-2-5. وزن بدون چربي ....................................................................................................................
52
2-2-6. چربي و مهارتهاي ورزشي.......................................................................................................
53
2-2-7. سرعت.....................................................................................................................................
55
2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهاي آن............................................................................................
56
2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت.....................................................................................................
58
2-2-8. چابکي.....................................................................................................................................
59
2-2-8-1. آزمون هاي چابکي...........................................................................................................
60
2-3. تحقيقات انجام شده در زمينه مکمل هاي کراتين......................................................................
60
2-3-1. تحقيقات داخلي.....................................................................................................................
61
2-3-2. تحقيقات خارجي.....................................................................................................................
61
2-3-2-1. مکمل سازي کوتاه مدت..............................................................................................
63
2-3-2-2. مکمل سازي کراتين و قدرت.........................................................................................
66
2-3-2-3. مکمل سازي کراتين و سرعت.......................................................................................
69
2-3-2-4. مکمل سازي کراتين و توان...........................................................................................
74
2-3-2-5. مکمل سازي کراتين و چابکي.......................................................................................
76
2-3-2-6. مکمل سازي کراتين و ترکيب بدني.............................................................................
80
2-3-2-7. مکمل سازي کراتين و آمونیاک......................................................................................
84
فصل سوم : روش شناسي تحقيق......................................................................................................
85
3-1. مقدمه...................................................................................................................................................
85
3-2. روش تحقيق.......................................................................................................................................
85
3-3. مشخصات آزمودنيها............................................................................................................................
86
3-4. مکمل سازي آزمودنيها................................................................................................87
3-5. تمرينات ورزشي آزمودنيها................................................................................................................
88
3-6. متغير هاي تحقيق...............................................................................................................................
88
3- 7. ابزار هاي اندازه گيري.......................................................................................................................
89
3-8. روشهاي اندازه گيري متغيرها..........................................................................................................
89
3-8-1. قد..................................................................................................................................................
89
3-8-2. خونگيري.....................................................................................................................................
90
3-8-2-1. تحليل نمونه هاي خوني.................................................................................................
90
3-8-3. ترکيبات بدن.............................................................................................................................
90
3-8-4. آزمون 40 يارد سرعت............................................................................................................
91
3-8-5. آزمون چابکي ايلينويز..............................................................................................................
92
3-9. روشهاي آماري تحليل داده ها.........................................................................................................
93
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها...............................................................................................
94
4-1- مقدمه...................................................................................................................................................
94
4-2. تجزيه و تحليل توصيفي يافته ها.....................................................................................................
95
4-2-1. آمونیاک.......................................................................................................................................
96
4-2-2. سرعت..........................................................................................................................................
97
4-2-3. چابکي...........................................................................................................................................
98
4-2-4. وزن بدن......................................................................................................................................
99
4-2-5. توده بدون چربي.......................................................................................................................
100
4-2-6. مايعات بدن.................................................................................................................................
101
4-2-7. کراتينين......................................................................................................................................
102
4-2-8. ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن......................................................................................
103
4-3. آزمون فرضيه هاي تحقيق................................................................................................................
103
4-3-1. فرضيه اول..................................................................................................................................
105
4-3-2. فرضيه دوم...................................................................................................................................
106
4-3-3. فرضيه سوم.................................................................................................................................
107
4-3-4. فرضيه چهارم.............................................................................................................................
108
4-3-5. فرضيه پنجم...............................................................................................................................
109
4-3-6. فرضيه ششم...............................................................................................................................
110
4-3-7. فرضيه هفتم...............................................................................................................................
111
4-3-8. فرضيه هشتم..............................................................................................................................
113
4-3-9. فرضيه نهم..................................................................................................................................
114
4-3-10. فرضيه دهم...............................................................................................................................
118
4-4. متغيرهاي وابسته به تحقيق..............................................................................................................
121
فصل پنجم : بحث ، بررسي و نتيجه گيري........................................................................................
122
5-1. مقدمه.....................................................................................................................................................
122
5-2. خلاصه تحقيق................................................................................................................................
124
5-3. بحث و بررسي..................................................................................................................................
129
5-4. نتيجه گيري.........................................................................................................................................
129
5-5. پيشنهادات............................................................................................................................................
131
منابع..................................................................................................................................................................

پيوستها
142
پيوست 1. فرم يادداشت تغذيه و تمرين آزمودنيها.................................................................................
143
پيوست 2. مواردي که در طول تحقيق بايد توسط آزمودنيها رعايت شوند.......................................
144
پيوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزيه و تحليل ترکيب بدن ..................................................................

فهرست جدولها
صفحه
عنوان
45
جدول2-1 ظرفيت و توان بيشينه سه دستگاه انرژي............................................................................
53
جدول2-2. حداقل درصد چربي بدن براي مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ........
86
جدول 3-1 . شاخصهاي آماري سن، قد و وزن و سابقه تمريني آزمودنيها......................................
95
جدول 4-1. شاخصهاي آماري مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتين و دارونما ............................
96
جدول 4-2. شاخصهاي آماري مربوط به سرعت گروه کراتين و دارونما در پيش و پس آزمون..
97
جدول 4-3. شاخصهاي آماري مربوط به چابکي گروه کراتين و دارونما در پيش و پس آزمون..
98
جدول 4-4. شاخصهاي آماري مربوط به وزن گروه کراتين و دارونما ..............................................
99
جدول 4-5. شاخصهاي آماري مربوط به توده بدون چربي گروه کراتين و دارونما ........................
100
جدول 4-6. شاخصهاي آماري مربوط به کل مايعات بدن گروه کراتين و دارونما .........................
101
جدول 4-7. شاخصهاي آماري مربوط به کراتينين گروه کراتين و دارونما در پيش آزمون..........
102
جدول 4-8. شاخصهاي آماري مربوط به ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن گروه .....................
104
جدول 4-9. مقايسه ميانگين آمونیاک در پيش و پس آزمون گروه کراتين..................................
جدول 4-10. مقايسه ميانگين سرعت در پيش و پس آزمون گروه کراتين....................................
105
جدول 4-11. مقايسه ميانگين چابکي در پيش و پس آزمون گروه کراتين....................................
106
جدول 4-12. مقايسه ميانگين وزن در پيش و پس آزمون گروه کراتين.........................................
107
جدول 4-13. مقايسه ميانگين توده بدون چربي در پيش و پس آزمون گروه کراتين..................
108
جدول4-14. مقايسه ميانگين آمونیاک در دو گروه کراتين و دارونما.................................................
109
جدول4-15. مقايسه ميانگين سرعت در دو گروه کراتين و دارونما..................................................
110
جدول4-16. مقايسه ميانگين چابکي در دو گروه کراتين و دارونما..................................................
112
جدول4-17. مقايسه ميانگين وزن بر حسب کيلوگرم در دو گروه کراتين و دارونما....................
113
جدول4-18. مقايسه ميانگين توده بدون چربي در دو گروه کراتين و دارونما................................
115
جدول 4-19. خلاصه اي از تغييرات متغيرهاي تحقيق در گروه کراتين و دارونما........................
116
جدول 4-20. خلاصه اي از اختلاف تغييرات متغيرها در دو گروه کراتين و دارونما.....................
117
جدول 4-21. تغييرات متغيرهاي وابسته به تحقيق در گروه کراتين و دارونما..............................
118
جدول 4-22. اختلاف تغييرات متغيرهاي وابسته به تحقيق در دو گروه کراتين و دارونما...........
120

فهرست شکلها

عنوان
صفحه
شکل 2- 1. سنتز کراتين............................................................................................................................
21
شکل 3-1. مسير حرکت در تست چابکي ايلينويز...............................................................................
92
نمودار 4-1. تغييرات آمونیاک خون در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما..............
110
نمودار 4-2. تغييرات سرعت در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما...........................
111
نمودار 4-3. تغييرات توان در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما...............................
112
نمودار 4-4. تغييرات چابکي در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما...........................
114
نمودار 4-5. تغييرات وزن در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما................................
115
نمودار 4-6. تغييرات توده بدون چربي در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما.........
117

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول : طرح تحقيق........................................................................................................................
1
1-1. مقدمه.....................................................................................................................................................
2
1-2. بيان مساله.............................................................................................................................................
4
1-3. ضرورت و اهميت تحقيق....................................................................................................................
7
1-4. اهداف تحقيق........................................................................................................................................
10
1-5. متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................................
11
1-6. فرضيات تحقيق....................................................................................................................................
11
1-7. محدوديتهاي تحقيق...........................................................................................................................
12
1-8. تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق.................................................................................................
13
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق.........................................................................................
15
2-1. مقدمه.....................................................................................................................................................
16
2-2. مباني نظري تحقيق.............................................................................................................................
16
2-2-1. کراتين.........................................................................................................................................
16
2-2-1-1. تاريخچه کراتين................................................................................................................
16
2- 2-1-2. منابع کراتين....................................................................................................................
17
2-2-1-3. سنتز دروني و مکانيزم کراتين.......................................................................................
18
2-2-1-4. نقش کراتين در بدن........................................................................................................
21
2-2-1-5. عوارض جانبي...................................................................................................................
23
2-2-2. آمونیاک .......................................................................................................................................

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه .

پروژه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي ...

... پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي ... عملکردي و ساختاري در ...

VR16- تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي ...

... مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي ...

... ساختاری در تکواندوکاران نخبه ... کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی : تأثير مصرف مکمل ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي ... کراتين بر آمونياک خون و ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون

... کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه…,تأثير مصرف ...

پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي ...

... تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون در تکواندوکاران نخبه ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندو کاران نخبه

پژوهش تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون

... کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي وساختاري درتکواندوکاران نخبه ... تأثير مصرف ...

پایان نامه تاثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و

... کراتين بر آمونياک خون و برخی شاخصهای عملکرد و ساختاری در تکواندوکاران ... تاثير مصرف مکمل ...

مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و

مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و ... نخبه,دانلود مقاله و ... مصرف مکمل کراتین بر ...

فروشگاه پایان نامه | تحقیق و پروژه | مقالات …

... تأثير مصرف مکمل کراتين ... کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در ...

پروژه دات کام | پایان نامه های تربیت بدنی

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه ;

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی …

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر ... بر آمونیاک خون و ... ساختاری در تکواندوکاران نخبه ...

بررسی بررسی تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون در ...

دانلود بررسی بررسی تأثير مصرف مکمل کراتين ... کراتين بر آمونياک خون در ... مکمل سازي کراتين و ...

پروژه برنامه نویسی و طراحی وب سایت - دانلود پروژه …

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران ...

دانلود پایان نامه ها و پژوهش ها تربیت بدنی 2 | 0t0| …

... تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در ...

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی …

... ساختاری تکواندوکاران نخبه ... 861/تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي ...

طرح اکتشاف کرومیت کوه سیاه | مهندسی کامپیوتر

دانلود تحقیق تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در ...

فروشگاه مهنیا... دانلود پایان نامه ها و پژوهش ها …

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه .

تحقیق در مورد اطلاعات در مورد تصميم گيري براي مديريت مياني 12 ص (word)

تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی

دانلود فایل پاورپوینت در مورد روش مبا حثه اي ( بحث گروهي ) .

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

سلاح هاي شيميايي در دوران باستان 33 ص

تحقیق درباره: فلسفه تعليم و تربيت در جهان امروز

تحقیق درمورد تاريچه فيبروز كيستيك

دانلود پاورپوینت معرفي بانكها و صندوق هاي حمايتي

تاریخچه آجر 19 ص

تحقیق در مورد گاو

کارآموزی روش شبکه کردن ویندوزxp .

مقاله معرفی رشته ریاضی

تحقیق در مورد فمينيسم 17 ص

پروژه توليد و استفاده فيلامنت (word)

فایل پاورپوینت تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم، چهارم، پنجم، ششم ..

تحقیق شیمی آلی2

تحقیق در مورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان2

پاورپوینت طب اسلامی طب مسلمانان

دانلود پروژه هرم پاسکال (بافرمت word)