دانلود رایگان

تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده واليبال - دانلود رایگاندانلود رایگان پیپرولید دانلود مقاله معتبر و پاورپوینت پروژه کارآفرینی و کارآموزی سوالات استخدامی و تحصیلی و پایان نامه

دانلود رایگان تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده واليبال امروزه شاهد اجراي ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه هاي ورزشي هستيم، نمايشي از قدرت، خلاقيت و هنر كه بي شك سوالات زيادي را در ذهن هر بيننده اي ايجاد مي كند. چگونه مي توان يك مهارت جديد را آموخت؟ چگونه اين مهارت ها پيشرفت مي كنند؟ و چگونه مي توان تا اين حد در اجراي مهارت ها پيشرفت كرد؟ پاسخ به اين سوالات مي تواند بسياري از نكات مبهم را روشن نمايد.
يكي از اهداف اصلي تربيت بدني، تسهيل فراگيري مهارت از طريق آموزش مناسب است. پژوهشگران علم تربيت بدني همواره در تلاشند تا با معرفي روشهاي علمي جديد، توانائي معلمان و مربيان را در آموزش افزايش دهند. بدن منظور دانشمندان رفتار حركتي طي سالها تحقيق و مطالعه سعي كرده اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و يادگيري مهارت ها را شناسائي كنند.
بدون شك يكي از مهمترين عوامل مؤثر در فرايند يادگيري، نمايش[1] مهارت است. نمايش مهارت يكي از قدرتمندترين ابزارهايي است كه مربيان تربيت بدني از آن به منظور انتقال اطلاعات مربوط به مهارت به فراگير در يك زمان كوتاه استفاده مي كنند. معلم يا مربي تربيت بدني به اين دليل مهارت را نمايش مي دهد كه باور دارد فراگيران نسبت به توصيف كلامي از اين طريق، اطلاعات بيشتري را در زمان كوتاهي دريافت مي كنند. معمولاً يك الگوي ماهر[2] به منظور آموزش مهارت حركتي جديد به فراگير مورد استفاده قرار مي گيرد.
در سالهاي اخير، نظريه پردازان يادگيري حركتي اين سوال را مطرح كرده اند كه آيا براي يادگيري مشاهده اي يك مهارت حركتي، الگوي ماهر تنها نوع سودمند الگوست؟ (لي و وايت[3]، 1990؛ پالاك و لي[4] 1992). در اين ارتباط تحقيقات زيادي نيز انجام گرفته است.
براساس نتايج اين تحقيقات، درگير شدن مشاهده گر در فعاليت هاي شناختي الگوي در حال يادگيري[5]، يادگيري مهارت را تسهيل مي كند. طرفداران الگوي درحال يادگيري معتقدند كه الگوي ماهر به جاي توسعة چگونگي درك و شناخت از اجراي مهارت، تقليد از جراي مهارت را اجرا توسعه مي دهد. به اين دليل كه الگوي ماهر، اطلاعات بدون اشتباهي را به مشاهده گر ارائه مي كند، در حاليكه الگوي در حال يادگيري مشاهده گر را درگير فرايندهاي حل مسأله مي كند (8).
اخيراً، اين رويكرد آموزشي سوالاتي را در مورد استفاده ترجيحي از مدل ماهر در يادگيري مشاهده اي مطرح كرده است. ليكن يافته هاي تحقيقي در اين زمينه به نتايج قطعي و مسلمي دست نيافته است. بنابراين در اين تحقيق، سعي شده است كه تأثير سطح مهارت الگو را بر يادگيري يك مهارت حركتي مورد بررسي قرار دهد.

[1] . Demonstration
[2] - Correct model
[3] - Lee and White
[4] - Pollock and Lee
[5] - Learning model
عنوان..................................................................................................... صفحه
فصل اول: مقدمه و بيان مسأله........................................................................ مقدمه................................................................................................................
بيان مسأله........................................................................................................
ضرورت و اهميت تحقيق..................................................................................
اهداف تحقيق.....................................................................................................
فرضيه هاي تحقيق.............................................................................................
پيش فرضهاي تحقيق........................................................................................
محدوديت هاي تحقيق.........................................................................................
تعريف عملياتي متغيرها.....................................................................................
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق............................................................... مقدمه................................................................................................................
زمينة نظري موضوع تحقيق..............................................................................
اثر بخشي يادگيري مشاهده اي از ديدگاه دو نظريه يادگيري حركتي...............
تبيينهاي اوليه اوليه از يادگيري مشاهده اي......................................................
تبيين ميلر و دلار...............................................................................................
توجيه بندورا از يادگيري مشاهده اي................................................................
تحليل اسكينر از يادگيري مشاهده اي................................................................
مشاهدة نمايش چگونه بر يادگيري اثر مي گذارد؟............................................
عوامل مؤثر بر يادگيري مشاهده اي.................................................................
ويژگي هاي الگو.................................................................................................
ويژگي هاي نمايش.............................................................................................
ويژگي هاي مشاهده گر
توجيهات رشدي در الگودهي
پيشينه تحقيق.....................................................................................................
نتيجه گيري........................................................................................................
فصل سوم: روش تحقيق................................................................................. روش تحقيق......................................................................................................
جامعه تحقيق و آزمودنيها................................................................................
متغيرهاي تحقيق...............................................................................................
ابزار اندازه گيري...............................................................................................
روش جمع آوري اطلاعات.................................................................................
نحوة اجراي آزمون .........................................................................................
مراحل آزمون...................................................................................................
روشهاي آماري................................................................................................
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها.................................... تجزيه و تحليل توصيفي يافته ها........................................................................
تجزيه و تحليل استنباطي يافته ها.......................................................................
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري...................................................................... خلاصه تحقيق...................................................................................................
بحث و تفسير يافته ها .......................................................................................
پيشنهادهاي پژوهشي.......................................................................................
فهرست منابع....................................................................................................


فهرست جداول
شمارة جدول.......................................................................................... صفحه(1ـ4) امتيازات نتيجه اجراي مهارت سرويس ساده واليبال در گروه مشاهدة الگوي ماهر
(2ـ4) امتيازات نتيجة اجراي مهارت سرويس سادة واليبال در گروه مشاهده الگوي در حال يادگيري
(3ـ4) ميانگين امتيازات الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة واليبال براي گروه مشاهدة الگوي ماهر
(4ـ4) ميانگين امتيازات الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة وليبال براي گروه مشاهدة الگوي در حال يادگيري..........................................................................................................................
(5ـ4) نتايج آزمون تحليل واريانس عاملي مركب در مورد تأثير گروه و مرحلة آزمون بر نتيجة اجرا
(6ـ4) نتايج آزمون تحليل واريانس عاملي مركب در مورد تأثير گروه و مرحلة آزمون بر الگو يا فرايند اجرا
(7ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير نتيجة اجرا در دو گروه مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون.......................................................................................................
(8ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير فرايند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون...........................................................................................
(9ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير نتيجة اجرا در دو گروه مستقل مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پس آزمون.............................................................................................
(10ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير فرايند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحله پس آزمون.......................................................................................
(11-4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير نتيجة اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحله يادداري............................................................................................
(12ـ4) نتايج آزمون تي مستقل براي متغير فرايند اجرا در دو گروه مستقل مشاهدة الگوي ماهر ور در حال يادگيري در مرحله يادداري............................................................................................


فهرست نمودارها
شمارة نمودارها.................................................................................... صفحه
(1ـ4) مقايسه نتيجة اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين مراحل مختلف آزمون در گروههاي مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري .................................................................................
(2ـ4) مقايسه الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين مراحل مختلف آزمون در گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري........................................................................
(3ـ4) مقايسة نتيجة اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين گروههاي مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون...........................................................................................
(4ـ4) مقايسه الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة پيش آزمون.......................................................................
(5ـ4) مقايسة نتيجة اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحله پس آزمون.............................................................................................
(6ـ4) مقايسة الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس ساده واليبال بين گروههاي مشاهده الگو ماهر و در حال يادگيري در مرحله پس آزمون.......................................................................................
(7ـ4) مقايسة نتيجة اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهدة الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحلة يادداري.................................................................................................
(8ـ4) مقايسة الگو يا فرايند اجراي مهارت سرويس سادة واليبال بين گروههاي مشاهده الگوي ماهر و در حال يادگيري در مرحله يادداري ............................................................................
منابع فارسيمنابع لاتين
مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 180 صفحه آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن office2010 به بالا باز کنیدتأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس ساده واليبال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد كارخانجات لامپ پارس شهاب 63 ص

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی..

پاورپوینت تطبیق ده ویژگی اقتصاد مقاومتی و برونسپاری

پاورپوینت طراحي كارخانه چاي

عرضه برتقاضا 16ص

كارآموزي در فني و حرفه اي بروجن

دانلود تحقیق در مورد پروژه طرح توسعه كيلومتر 12 جاده تهران.DOC

طرح بنر لایه باز خیرمقدم کربلا و عتبات عالیات

تحقیق در مورد آزمونهاي غير مخرب Non Destvuctive Testing 11 ص

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره همه چیز درمورد سندرم نفروتیک

گزارش كارآموزي الكترونيك

پاورپوینت در باره نیروگاه ها اقیانوسی

کارآموزی موسسه تحقيقات و آموزش كشاورزي بخش تحقيقات خاك و آب 68 ص

تحقیق در مورد غلامحسین بنان افتخاری سراج 13ص

پاورپوینت در مورد نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

تحلیل استاتیکی تیر یک سر گیر دار در کتیا

پاورپوینت بيماريهاي خونريزي دهنده