دانلود رایگان

پایان نامه ترس و اضطراب - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه ترس و اضطراب روش قرار دادن کانول راهنما در بطن مغز تعیین درصد رطوبت عصاره های جوز و خرزهره حیوان آزمایشگاهی تاثیرات کلینیکی گیاه

دانلود رایگان پایان نامه ترس و اضطراب تعریف ترس:
جانوران بدون وجود ترس قادر به حفظ امنیت خود نیستند. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و موجود را برای مقابله با تهدید آماده می کند. ترس نیز که علامت هشدار دهنده مشابهی است که با اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می شود: ترس واکنش به تهدیدی معلوم، خارجی، قطعی و از نظرمنشاء بدون تعارض است. اضطراب واکنش در مقابل خطری نامعلوم، درونی، مبهم و از نظر منشاء همراه با تعارض است. به وضوح ترس نیز ممکن است به موضوعی نا خودآگاه، سر کوب شده و درونی مربوط باشد که به شیء در دنیای خارج انتقال یافته است.
ترس بعنوان یکی از رفتارهای تدافعی است که در حیات موجودات زنده و اجتناب آنها از خطر موثر است. بروز رفتار ترس در جانوران شامل واکنشهای اتونومیکی نورواندوکرینی و رفتاری است و در واقع یک پاسخ روانی فیزیولوژیکی به یک خطر حاد است.
مباحث عمده ای در ترس مطرح است ترس ناخودآگاه یا فطری که ترسی است که به ارث برده می­شود مثل ترس از صدای بلند یا محرک های دردناک و محرکی که آغاز کننده ترس است به عنوان محرک غیر شرطی نامیده می­شود.

بحث و نتیجه گیری مربوط به گیاه خرزهره :
همانطور که در ابتدا توضیح داده شد، پژوهش حاضر در دو مرحله انجام گرفت. یک مرحله مقادیر مختلفی از عصاره خرزهره به همراه ماده پنتیلن تترازول به طور همزمان صورت گرفت و مرحله بعدی برای تکمیل پژوهش مقادیر یکسان با مرحله اول از همان عصاره مذکور بدون ماده پنتیلن تترازول مورد بررسی قرار گرفت تا اثرات خود عصاره گیاه به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد و با نتایج قبلی مورد مقایسه قرار گرفت.
بر حسب نتایج بدست آمده تجویز عصاره خرزهره به همراه ماده پنتیلن تترازول نسبت به گروه سالین اثرات اضطراب زایی را نشان داد. به طوریکه همانطور که در نتایج نیز ذکر شد دو دوز 1/0 و3/0 از این عصاره در درصد زمان حضور در بازوی باز اختلاف معنی داری نسبت به گروه کنترل سالین داشتند. اما با توجه به این نکته که حیوانات در این مرحله علاوه بر عصاره خرزهره، به طور همزمان و به صورت i.p ماده پنتیلن تترازول را نیز دریافت کردند، نتایج نشان داد که دوز حداکثر عصاره خرزهره (g/ratμ 5/0 ) درصد زمان حضور در بازوی باز را نسبت به گروه کنترل مثبت افزایش داد. درنتیجه اثرات این دارو را تقلیل داد و بر خلاف این ماده درصد زمان حضور در بازوی باز را نسبت به گروه کنترل مثبت افزایش داد.
همچنین در درصد زمان حضور در بازوی بسته نیز تمام دوزهای این عصاره این زمان را نسبت به گروه کنترل سالین افزایش دادند. اما این درصد زمان حضور در بازوی بسته را نسبت به گروه کنترل مثبت کاهش دادند. با توجه به اینکه این دوزها به طور همزمان و به صورت i.p نیز از ماده پنتیلن تترازول نیز دریافت کردند کاهش این زمان نسبت به گروه کنترل مثبت را نشان دادند که نشان از کاهش اثرات این ماده و تداخل عمل این دو ماده یعنی عصاره خرزهره و ماده پنتیلن تترازول می باشد.
در مرحله دوم عصاره خرزهره به صورت تنها و بدون ماده پنتیلن تترازول صورت گرفت تا اثرات این گیاه را نیز به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج این دو مرحله با یکدیگر مقایسه شد.
نتایج حاصل از تجویز دوز های فوق بدون تجویز دارویPTZ نشان داد که دوز (μg /rat 0.3) از عصاره خرزهره مدت زمان گذرانده شده حیوان در بازوی بسته را در دستگاه Plus-maze نسبت به گروه کنترل سالین را افزایش داد. و در مقایسه با گروه کنترل که تحت تیمار با سالین (i.c.v) بودند، احتمالا موثر واقع شدند.اما دو دوز دیگر این زمان را نسبت به گروه کنترل منفی افزایش ندادند. بطوریکه در همین آزمایش دوز حداکثر عصاره خرزهره توانست اختلاف معنی دار( P<0.05) را با گروه کنترل مثبت(PTZ) نشان دهد. و مدت زمان اقامت در بازوی بسته را نسبت به دارویPTZ را کاهش داد. همچنین در زمان گذرانده شده در بازوی باز در تجویز بدون PTZ تنها دوز( μg /rat 3/0) توانست از نظر آماری این زمان را نسبت به گروه کنترل سالین کاهش دهد که این هم احتمالا به دلیل تاثیر خواب آلودگی این عصاره بوده است. و دوزهای حداقل و حداکثر (μg /rat 5/0 و 1/0) این زمان را نسبت به گروه کنترل مثبت افزایش دادند بطوریکه دوز حداکثر عصاره خرزهره نیز توانست این افزایش در زمان ماندگاری در بازوی باز را نسبت به گروه کنترل مثبت را از نظر آماری نشان دهد. این در حالیست که در مرحله ای از آزمایش که عصاره به صورت (i.c.v) به همراه دارویPTZ به صورت ip به طور همزمان تجویز شد. دوزهای( μg /rat0.1 0.3) از عصاره خرزهره باعث کاهش مدت زمان اقامت در بازوی باز شدند و سطح معنی داری( P<0.05) را با گروه کنترل سالین نشان دادند. اما با توجه به این نکته که در تمام موارد به طور همزمان از ماده PTZ نیز دریافت کرده بودند، دوز حداکثر این عصاره (μg /rat 0.5) توانست مدت زمان اقامت در بازوی باز را نسبت به گروه کنترل مثبت افزایش دهد و با اثرات احتمالی آن مقابله کند. اما این افزایش از نظر آماری مشهود نبود.

تعداد صفحات 98 word

فصل اول. 1
1-1-2-تاریخچه ترس :2
1-1-3-نواحی مغزی درگیر در فرایند ترس:3
1-1-3-2-هیپوتالاموس(Hypothalamus) : یک قرار گاه عمده کنترل برای سیستم لیمبیک.... 4
1-1-3-3-سپتوم (Septum)5
1-1-3-4-آمیگدال(Amygdala)7
1-1-3- 5 اثرات تحریک آمیگدال:7
1-1-3-6- ناحیه خاکستری دور قنات سیلویوس( PAG):9
1-1-3-7-اتصالات بین آمیگدال و PAG:10
1-1-3-8 ناحیه تگمنتوم شکمی(VTA):10
1-1-3-9- هیپوکامپ(Hippocampus)11
1-2-نوروترانسمیترهای دخیل در فرایند ترس و اضطراب... 12
1-2-1-سروتونین(Serotonin):12
1-2-2-گابا(GABA):13
1-2-3-گلوتامات (Glutamate):14
1-2-4-نورآدرنالین(Noradrenaline):14
1-2-5- دوپامین(Dopamine):15
1-2-6-هورمون آزاد کننده کورتیکو تروپین(CRH)16
1-2-7-کوله سیستو کینین (CCK)17
1-2-8- استیل کولین(Acetylcholine) :17
1-2-9- ملاتونین(Melatonine) :17
1-2-10 اپیوئید ها(Opioides) :18
1-3- آزمون و روش اندازه گیری ترس و اضطراب:18
1-3-1-Elevated plus-maze(EPM) test19
1-4-مشخصات سیستماتیکی گیاه جوزبویا21
1-4-1- مشخصات خانواده. 21
1-4-2-مشخصات گیاه جوزبویا21
1-4-3-تاریخچه:22
1-4-4- قسمتهای مورد استفاده از گیاه:22
1-4-5- استفاده جوز در داروشناسی :23
1-4-6- سم شناسی :23
1-4-7- ترکیب شیمیایی گیاه جوز بویا24
1-4-8- متابولیسم :24
1-4-9- تاثیرات کلینیکی گیاه جوز بویا بر روی بدن. 25
1-4-10- تحقیقات جدید. 26
1-4-مشخصات سیستماتیکی گیاه خرزهره. 28
1-4-2- مشخصات خانواده. 28
1-4-2-مشخصات گیاه خرزهره. 28
1-4-3- ترکیب شیمیایی گیاه خرزهره. 29
1-4-4- خواص دارویی در طب سنتی.. 29
1-4-5- تاثیرات کلینیکی گیاه خرزهره بر روی بدن. 30
1-4-6- تحقیقات جدید. 30
فصل دوم. 33
مواد و روشها34
2-1-حیوان آزمایشگاهی.. 34
2-2 وسایل و ابزارهای آزمایشگاهی مورد نیاز جهت انجام آزمایش.... 34
2-3-مواد و داروهای مورد نیاز. 36
2-4- گیاهان. 36
2-5- روش عصاره گیری.. 36
2-5-1- عصاره گیری به روش خیساندن الکلی.. 36
2-5-2-تعیین درصد رطوبت عصاره های جوز و خرزهره. 37
2-6-گروه های مورد آزمایش.... 39
2-7- روش انجام پژوهش.... 40
2-7-1-روش جراحی حیوان. 40
2-7-2- روش قرار دادن کانول راهنما در بطن مغز. 43
2-7-3- روش تزریق ماده شیمیایی پنتیلن تترازول (PTZ) به داخل ناحیه صفاق.. 45
2-7-4- روش تزریق دارو به داخل ناحیه بطن مغز. 45
2-8- روش ارزیابی ترس... 46
2-9- شاخصهای مورد سنجش.... 46
2-10- تایید کانول گذاری.. 48
2-10-1- کارهای بافت شناسی.. 48
2-10-2- آزمون Locomotion. 49
2-11- آزمون آماری.. 51
فصل سوم. 53
3-1-نتایج مربوط به گیاه جوز بویا:54
3-2-نتایج مربوط به گیاه خرزهره :69
4-1-بحث و نتیجه گیری مربوط به گیاه جوزبویا :86
4-2-بحث و نتیجه گیری مربوط به گیاه خرزهره :90
پیشنهادات:93


پایان نامه ترس و اضطراب


پایان نامه ترس


پایان نامه پزشکی


پایان نامه روانپزشکی


ترس و اضطراب


نواحی مغزی درگیر در فرایند ترس


فرایند ترس


هیپوتا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ترس و اضطراب - تخفیفستان فایل

9 ژانويه 2017 ... پایان نامه ترس و اضطراب. تعریف ترس: جانوران بدون وجود ترس قادر به حفظ امنیت خود
نیستند. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب ...

پایان نامه ترس و اضطراب| آهنگ | عکس | فیلم | دانلود | وبلاگ | اس ام اس ...

پایان نامه ترس و اضطراب. تعداد صفحات 98 word. تعریف ترس: جانوران بدون وجود
ترس قادر به حفظ امنیت خود نیستند. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری
...

پایان نامه ترس و اضطراب

14 ا کتبر 2016 ... پایان نامه ترس و اضطرابتعریف ترس:جانوران بدون وجود ترس قادر به حفظ امنیت خود
نیستند. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب ...

اضطراب و راههای درمان آن - بانک پایان نامه و پروژه | ایران داک | IRANDOC

پایان نامه،تحقیق آماده،ترجمه آماده،جزوه و پاورپوینت جزوه های مدیریت،اصول،تجزیه
وتحلیل آماری، ... اضطراب غالبا با ترس که دارای پاره ای از خصیصه های روان شناختی و
...

پایان نامه ترس و اضطراب | فروشگاه اینترنتی فورکیا فایل

6 دسامبر 2016 ... پایان نامه ترس و اضطراب. تعریف ترس: جانوران بدون وجود ترس قادر به حفظ امنیت خود
نیستند. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد ترس

بررسی اپیدمیولوژیک ترس و اضطراب در نوجوانان شهرستان اردبیل مقدمه بهداشت روان
یک زمینه تخصصی در محدوده ی روان پزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روانی به وسیله
...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد اضطراب حالت

بررسی اپیدمیولوژیک ترس و اضطراب در نوجوانان شهرستان اردبیل مقدمه بهداشت روان
یک زمینه تخصصی در محدوده ی روان پزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روانی به وسیله
...

پایان نامه بررسی اپیدمیولوژیک ترس و اضطراب در نوجوانان شهرستان ...

بررسی اپیدمیولوژیک ترس و اضطراب در نوجوانان شهرستان اردبیل. مقدمه. بهداشت روان
یک زمینه تخصصی در محدوده ی روان پزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روانی به ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و اضطراب

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و اضطراب دانش آموزان ، تعداد
... و نگرانی و ترس های خفقان آور شوند ( بدلیل عدم شکل گیری واکنش های دفاعی در ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد اضطراب اجتماعی نوجوانان

بررسی اپیدمیولوژیک ترس و اضطراب در نوجوانان شهرستان اردبیل مقدمه بهداشت روان
یک زمینه تخصصی در محدوده ی روان پزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روانی به وسیله
...

فوکا - لینک های مفید | ترس در برابر اضطراب-دانلود رایگان پایان نامه ...

25 مارس 2016 ... شما اینجا هستید: خانه / تز و پایان نامه / ترس در برابر اضطراب-دانلود رایگان پایان
نامه ارشد روانشناسی و علوم تربی.

دانلود پایان نامه با موضوع اضطراب و تنهایی در نوجوانان کاربر اینترنت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ميزان اضطراب اجتماعي و
تنهايي ... هراس اجتماعي به ترس پايدار از موقعيت هاي تعامل اجتماعي و يا غملكرد
اجتماعي يا ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی ( فصل دوم پایان ...

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع اختلال اضطراب اجتماعی: اختلال اضطراب
اجتماعی. ویژگی های تشخیصی. ویژگی اصلی اختلال اضطراب اجتماعی، ترس یا ...

برترین پکیج مقاله ترس و اضطراب – دانلود فایل – فرافایل 98

6 روز پیش ... برترین پکیج مقاله ترس و اضطراب – دانلود فایل ... برترین فایل پایان نامه تأثیر
موسیقی در كاهش اضطراب لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با ...

دانلود پایان نامه ارشد:بهبود راههاي غلبه بر ترس دانش آموز پايه اول از ...

17 آگوست 2016 ... دانلود متن کامل پایان نامه بهبود راههای غلبه بر ترس دانش آموز پایه اول از محیط ... ترس
و اضطراب حضور در مدرسه و کلاس در سال اول تحصیل خصوصا در ...

پیشینه تحقیق اضطراب - بانک مقالات فارسی

پیشینه تحقیق اضطراب دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ... دانلود
مقاله اضطراب استرس ترس مقدمه : نگرانی یا اضطراب عادی واکنشی است طبیعی و لازم
...

پرسشنامه ترس از مرگ - بانک مقالات فارسی

پرسشنامه ترس از مرگ دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ...
دانلود پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر هدف: ارزیابی میزان اضطراب مرگ و ابعاد آن در ...

تفاوت میان استرس حاد و مزمن – تعاریف اضطراب انجام پایان نامه :: جستجو

بخش عمده اضطراب می تواند ناشی از ترس باشد، اضطراب مرحله پیشرفته استرس مزمن
.... استرس حاد و مزمن موضوع پايان نامه اضطراب در علوم روانشناسی تعریف نظری و ...

مشاهده مطلب پایان نامه رابطه بین شیوه فرزند پروری مادران با اضطراب در ...

مشاهده مطلب پایان نامه رابطه بین شیوه فرزند پروری مادران با اضطراب در فرزندان ..... در
آينده براي مقابله با ترس و اضطراب آماده باشد ترس و اضطراب چالش هاي طبيعي رشد ...

پایان نامه روانشناسی: اضطراب و ترس از امتحان | فروشگاه ‌آنلاين ماركت ...

پایان نامه روانشناسی: اضطراب و ترس از امتحان عنوان,صفحه مقدمه,1 اضطراب چیست ؟,2
علل اضطراب ,2 عواملی که باعث ترس و اضطراب از امتحان میگردد 3 عواملی که باعث ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. : ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و. اﺿﻄﺮاب ..... ﺗﺮس. »
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده .اﯾﻢ. اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﻣﺮدم ﮔﺎﻫﯽ. وﻗﺘﻬﺎ. اﺣﺴﺎس ﻏﻢ و رﺧﻮت ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ و ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ رﻏﺒﺖ ﻧﺪارﯾﻢ.

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران ] -پایان نامه ها _ ...

لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی کارشناسی .....
تأثیر برنامه آموزشی- حمایتی بر اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان رحم (
abstract)

پایان نامه رابطه بین اضطراب و جنسیت در دانش آموزان – دانلود پایان نامه ...

29 ژوئن 2016 ... فرق اضطراب با ترس پژوهشها وتحقیقات انجام شده در ایران ب پیشینه تجربی پژوهشها
وتحقیقات در سایر نقاط جهان اهداف پژوهش اهداف اصلی اهداف فرعی

دانلود مقاله ترس و اضطراب کودک و نوجوان با word — پایان نامه ها

8 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله ترس و اضطراب کودک و نوجوان با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا ...

خرید فایل( فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره درمان شناختی رفتاری ...

خرید فایل( فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره درمان شناختی رفتاری ... تفسیر و
توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر ...

دانلود مبانی نظری پایان نامه روانشناسی تربیتی با موضوع اختلال ...

16 ژانويه 2017 ... چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع اختلال اضطراب و هراس اجتماعی ... از هم
متمایز می شوند که ترس اغلب با موجی از برانگیختگی خودمختار که ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی ( فصل دوم پایان ...

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع اختلال اضطراب اجتماعی: اختلال اضطراب
اجتماعی. ویژگی های تشخیصی. ویژگی اصلی اختلال اضطراب اجتماعی، ترس یا ...

پایان نامه بررسی تاثیر اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

عناصر ترس و اضطراب ۳۹ تعریف ترس و اضطراب ۴۰ جمع بندی کلّی تفاوت های ترس و
اضطراب ۴۲ پیشگیری از اضطراب ۴۳ آثار مخرّب اضطراب بر تن و روان ۴۹ مقابله با ...

پایان نامه | فن بیان برای سخنرانی جلسه دفاع پایان نامه

تا به حال به این موضوع فکرکرده اید که چرا در جلسات سخنرانی به خصوص جلسه دفاع
پایان نامه یا رساله دچار ترس و اضطراب می شویم؟

نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته روانشناسی ... - پارس پروژه

SA11- پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت عمومی، اضطراب و تفکر غیرمنطقی دانش ....
OL131-رابطه بین ترس از ارزیابی منفی و اضطراب ‌‌صفت با کمرویی دانشجویان.

پرسشنامه هراس اجتماعی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری - ایران مشاور

13 جولای 2015 ... اختلال هراس اجتماعی که در زبان فارسی به اختلال اضطراب اجتماعی یا اضطراب ...
پرسشنامه مذکور سه حیطه بالینی هراس اجتماعی یعنی ترس، اجتناب و .... جهت سفارش
مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

شیوه های مقابله با اضطراب امتحان |پارس تحقیق | دانلود پایان نامه ...

28 سپتامبر 2016 ... تفاوت ترس از امتحان و اضطراب امتحان: اگر دانش آموز یا دانشجویی خود درس نخوانده
باشد و آمادگی و تسلط لازم برای امتحان نداشته باشد و در این صورت از ...

هراس ( فوبي ) - وبلاگ اختصاصی مصطفی نجفی-مقالات و پایان نامه هاي ...

12 مارس 2012 ... ارائه مشاوره خانوادگي،ازدواج، ومشاوره پايان نامه وتهیه تستهای تخصصی .... از این رو «
من» انسان با ایجاد حس ترس و اضطراب این احساسات را سرکوب ...

مقاله- پروژه دانشجوی-پایان نامه- درمورد - مقاله ای در مورد اضطراب چیست

مقاله- پروژه دانشجوی-پایان نامه- درمورد - مقاله ای در مورد اضطراب چیست - مقاله ... اغلب
ترکیبى از یک ترس ناشناخته و فقدان کنترل همراه با یک طبیعت ناشى از شرم و ...

درباره پايان‌نامه و دردسرهاي آن دفاع از علم و دانش ... - JameJamOnline.ir

26 ا کتبر 2010 ... فوبیای پایان‌نامه که اصطلاح اصلی آن فوبیای تمام کردن یا ترس از پایان ... را براثر
استفاده از قرص‌‌های ساده مخصوص اضطراب و نگرانی از دست می‌دهد.

پایان نامه با عنوان : پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه های ...

4 نوامبر 2016 ... عنوان پایان نامه : پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه های حساسیت ...
هارتنبرگ ترس و شرم اختلال اضطراب (فوبی) اجتماعی به صورت امروزی ...

سرپایی و های دندانپزشکی مان ساله متعاقب در 3 - 6 میزان ترس و اضطراب ...

این پژوهش جهت بررسی تغییرات ترس متعاقب درمان. های .... مختلفی برای اضطراب و
ترس از دندانپزشکی در کودکان ..... این مقاله منتج از پایان نامه دکترای دندانپزشکی.

فرق ترس و اضطراب

اما با اندکی توجّه و رجوع به لغت نامه ها معلوم می شود که هر کلمه ای معنای خاص خود را دارد و
مورد استفاده آن هم فرق می کند. دو واژه «ترس» و «اضطراب» نیز با همین مسئله رو به ...

رشته مامايی در دست اجرا پايان نامه هاي عناوين

.3. خانم. مريم. مومني دانشجوي كارشناسي ارشد به راهنمايي خانم جمشيدي منش )بررسي
تاثير اتاق آرامش كاو بر ترس، اضطراب و. رضايتمندي از زايمان در زنان نخست زا( .4.

بزرگترین مرجع تحقیق و پروژه,مقاله،پایان نامه های دانشجویی,رایگان ...

همه و همه از عوامل ترس و اضطراب کودک هستند که باید به گونه ای چاره شوند. 11- فرق
احتیاط با ترس. احتیاط با ترس نامعقول و مبهم تفاوت دارد ، احتیاط در حداعتدال قابل ...

دانلود پایان نامه اپیدمیولوژیک ترس و اضطراب در نوجوانان

3 آگوست 2016 ... دانلود پایان نامه اپیدمیولوژیک ترس و اضطراب در نوجوانان - مرکز دانلود فایل
دانشگاهی و دانش آموزی - دانش خواهان ایرانی.

پایان نامه ترس و اضطراب - فروش فایل و مقالات PDF

15 نوامبر 2016 ... پایان نامه ترس و اضطراب. تعریف ترس:جانوران بدون وجود ترس قادر به حفظ امنیت خود
نیستند. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب ...

بسمه تعالي - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

داوري طرح ها و پايان نامه هاي تحقيقاتي دانشكده پرستاري و مامايي ..... بررسي تأثير
بازي بر ترس و اضطراب قبل از عمل كودكان سن مدرسه. بيست و نهمين كنگره ملي و ...

هــوپــاد رایانه پایان نامه ترس و اضطراب

پایان نامه ترس و اضطراب روش قرار دادن کانول راهنما در بطن مغز تعیین درصد رطوبت
عصاره های جوز و خرزهره حیوان آزمایشگاهی تاثیرات کلینیکی گیاه.

مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره اضطراب - فروشگاه مقاله

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع اضطراب ... از دیدگاه آنها هر چند اضطراب و
ترس شامل نشانه های بالینی هستند ولی بر خلاف ترس ، اضطراب پاسخی در مقابل ...

اقدام پژوهی راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان - یونی موجو

8 ا کتبر 2015 ... دانلود اقدام پژوهی راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان ,پایان نامه مشاوره. دانلود
پایان نامه مشاوره.

پایان نامه درباره اضطراب pdf

آموزش نحوه نوشتن پایان نامه پروژه و مقالات علمی - جدید و کامل - اورجینال ... راههای
مقابله با ترس اضطراب و وحشت - فرهنگ هلاکویی تصویری - اورجینال - 8DVD.

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻦ آراﻣﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮس و اﻧﺠﺎم زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ در زﻧﺎن ﻧﺨﺴﺖ زا

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺗﻦ آراﻣﻲ را در ﻛﺎﻫﺶ ﺗـﺮس زاﻳﻤـﺎن و اﻓـﺰاﻳﺶ زاﻳﻤـﺎن ﻃﺒﻴﻌـﻲ. ﺗﺎﻳﻴـﺪ ...
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺿـﻄﺮاب و ﺗـﺮس از زاﻳﻤـﺎن در زﻧـﺎﻧﻲ ..... اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﺳـﺖ
.

پایان نامه روان شناسی با موضوع بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب ...

پایان نامه روان شناسی با موضوع بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي ...
اضطراب اجتماعي تمايل دارند كه گوشه‌گير شده و كمتر در مجامع حاضر شوند و ترس از
اجتماع ...

پایان نامه بررسی رابطه ی میزان استرس و اضطراب بر پیشرفت ...

21 نوامبر 2016 ... پایان نامه بررسی رابطه ی میزان استرس و اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
مدرسه راهنمایی پسرانه. ... تفاوت های اضطراب و ترس : ۲۰.

مشاوره تخصصی پایان نامه روانشناسی - اضطراب مرگ

مشاوره تخصصی پایان نامه روانشناسی - اضطراب مرگ - مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه
در ... 2009)، اضطراب مرگ "حالتی است که در آن فرد دلهره، نگرانی و یا ترس مرتبط با ...

بررسی مقایسه ای میزان کاهش اضطراب از طریق دارو و دادن آگاهی و آرامش به ...

عنوان فارسی پایان‌نامه, بررسی مقایسه ای میزان کاهش اضطراب از طریق دارو و دادن آگاهی
... دلیل بوجود آمدن این ترس و اضطراب از اعمال دندانپزشکی است گرچه این تجربیات ...

پايان نامه دکتري روانشناسي تربيتي- اضطراب در کودکان - رزبلاگ

27 دسامبر 2016 ... پایان نامه اضطراب کودکان – برگه 3 – سایت دانلود پایان نامه های آماده ... تعریف نظری:
اضطراب در کودکان وابسته است به ترس بیش از اندازه و نگرانی .

2-4- مقابله با اضطراب - پروژه بیست – پروژه ، مقاله ، پایان نامه

انجام کلیه پروژه ها، پایان نامه های کارشناسی، ارشد و دکتری، spss، برنامه نویسی،
طراحی وب و .... بسياري از اوقات ترس با اضطراب، به صورت يك جا در نظر گرفته
مي‌شود.

سيستم جامع پژوهشي

(عنوان پايان نامه (انگليسي. اضطراب، والدين، كودك بستري، مراقبت خانواده محور،
عفونت ادراري, (واژگان كليدي (4-6 واژه. دانشگاه علوم پزشكي اروميه, سازمان اجرا کننده
طرح.

من وتو - پایان نامه روانشناسی

من وتو - پایان نامه روانشناسی - مقالات. ... اضطراب، وضعیت تشدید تحریک هیجانی
است که احساس نگرانی یا ترس در بر دارد. اضطراب مخصوص افراد جامعه یا طبقه خاصی
از ...

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین میزان اضطراب و ...

يكي از حالت هايي كه انسان در زندگي خود بسيار تجربه مي كند اضطراب است. اضطراب
ترسی است که معمولامنبع مشخصي ندارد. در علم روانشناسی اضطراب را به صورت ...

پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی ...

پایان نامه دکتری روانشناسی تربیتی- اضطراب در کودکان ... حال به صورت عمیق به
این موضوع فکر کردید که چه عواملی در ترس و اضطراب نسبت به امتحان موثر بودند؟

پایان نامه بررسي ميزان اضطراب در بين دانشجويان - ویکی پروژه

دانلود پایان نامه بررسي ميزان اضطراب در بين دانشجويان. ... اضطراب و ترس از
بزرگترين دشمناني هستند كه بشر مجبور است با آن روبرو شود. نظام اضطرابي انسان
عصر ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - بانك اطلاعات پايان نامه

چكيده : هدف این تحقیق تعیین میزان اثربخشی مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی در ترس از
ارزیابی منفی و خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان دارای اضطراب بود.روش تحقیق ...

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ - Sid

ﺗﺮس. از ﺑﻴﻤﺎري. ، ﺑﺴﺘﺮي. ﺷﺪن. ، ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ. ﻳـﺎﺟﺮاﺣﻲ. در ﺑﻴﻤﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ. ﺷـﻮد. ]. 6[. اﮔـﺮ اﺿـﻄﺮاب ..... از
ﻋﻤﻞ. ﺑـﺎ درد ﺑﻌـﺪ از ﭘﺎﻳـﺎن. ﻋﻤـﻞ . ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري. داﻧﺸﻜﺪه. ﭘﺮﺳﺘﺎري. و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ.

فصل دوم پایان نامه با موضوع اضطراب اجتماعی

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع اضطراب اجتماعی ... مثل سایر اختلالات
اضطرابی انتظار میرفت افراد دارای اضطراب اجتماعی ترس خود را غیرمنطقی بدانند.

پایان نامه ميزان اضطراب وسواس ، ترس مرضي شكايات جسماني، در ...

22 ژانويه 2017 ... پایان نامه ميزان اضطراب وسواس ، ترس مرضي شكايات جسماني، در دانشجويان پسر و
دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري · خرید فایل قیمت : 40000 تومان.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و اضطراب در ...

آثار و علایم اضطراب علایم جسمانی علایم روانی اضطراب بیمارگونه انواع اضطراب
اضطراب طبیعی نقش اضطراب ترس و اضطراب رابطه اضطراب با جنس دیدگاه های نظری ...

درمان خشم، ترس ،کمروئی ،اضطراب و استرس در سخنرانی - فن بیان

12 سپتامبر 2013 ... اضطراب و ترس از شرکت در برنامه هاى جمعى، علل زیادى دارد. ..... هیچ گاه نمی توانم جمله
ای را که شروع می کنم به درستی به پایان برسانم و این کار مرا .... پایان نامه و خصوصا
سخنرانی های عمومی بدون ترس و اضطراب و استرس ؛ و همراه با اعتماد ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه فرزندپروری با افکار خودکشی خانواده ها

عنوان پایان نامه : رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها قالب بندی : PDF ....
اجتناب از مدرسه ، فقر عملکرد تحصیلی ، افزایش ترس و اضطراب ، و افکار خودکشی

پایان نامه اضطراب امتحان (مورد مطالعه : دانش آموزان مقطع متوسطه ) - فـالــود

10 دسامبر 2016 ... پایان نامه اضطراب امتحان (مورد مطالعه : دانش آموزان مقطع متوسطه ) مقطع کارشناسی.
پایان نامه اضطراب ... ۴۰; جمع بندی کلّی تفاوت های ترس و اضطراب

پایان نامه مدرسه مجازی – ویستا آرتیکل

25 ژانويه 2017 ... دانلود فایل ( بررسی رابطه بین خود کارآمدی و تنظیم هیجان با اضطراب مدرسه در ...
دانلود پایان نامه بررسی علت ترس از مدرسه در دانش آموزان مقطع ابتدایی ...

پایان نامه روانشناسی - بزرگترین سایت دانلود پایان نامه

پایان نامه پیرامون : بررسی رابطه میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه پیام نور و تاثیر
آن بر ... افراد در این دوران احیاناً‌ با ترس و بیم هایی مواجه می گردند كه رفع و تعدیل آن ...

پایان نامه هنجار يابی مقياس اضطراب اجتماعی نوجوانان » پروژه 20 دات آی آر

شمااینجا هستید : پروژه 20 » روانشناسی » پایان نامه هنجار يابی مقياس اضطراب
اجتماعی ... نتايج نشان داد تست از دو زيرمقياس بيم و ترس از ارزيابي منفي و تنش و
...

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر | کالج پروژه | دانلود ترجمه ...

در میان اوناع خاصی از اضطراب که براساس منشا ان شناخته و نامگذاری شده اند اضطراب
مرگ یکی از مهمترین انهاست .بلسکی اضطراب مرگ را افکار، ترس ها و هیجانات مرتبط
...

راه های مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان | شبکه مقاله

14 ا کتبر 2016 ... از جمله این مسائل می توان ترس و اضطراب را نام برد که در تمام دوره های زندگی ... مبانی
نظری و پیشینه پژوهش استرس و سن ( فصل دوم پایان نامه ) دسته: ...

اثربخشی رویکرد روایت درمانی بر اضطراب اجتماعی و عزت‌نفس ...

هدف پژوهش، بررسی تأثیر روایت درمانی بر میزان اضطراب اجتماعی و عزت‌نفس
دانش‌آموزان دختر ... ، به‌عنوان یک ترس مشخص و مزمن از یک یا چند موقعیت ..... پایان‌نامه
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تربیت‌معلم.

بررسی اضطراب مراجعین دندان پزشکی و علل آن - دکتر علی شکفته راد

اضطراب بیمار, ترس از دندانپزشکی, مطب دندانپزشکی. ... همدان اجرا شد و همچنین به
عنوان پایان نامه نویسنده دوم مقاله (دکتر رضا عبدالملکی) مورد استفاده قرار گرفت.

اضطراب + فصل دوم پایان نامه – دانلود پروپوزال، سمینار و پروژه

31 ژانويه 2017 ... خانه » پروژه » اضطراب + فصل دوم پایان نامه ... برچسباختلال اضطراب فراگير اختلال
های اضطرابی استرس اضطراب تاريخچه ترس و اضطراب تعريف ...

رزومه - محمدعلی بشارت - دانشگاه تهران

راهنمایی پایان نامه ... ای مشکلات بین شخصی در رابطه بین آسیب های دلبستگی و
علائم اضطراب و افسردگی، مریم هدایتی، ...... "سبک های دلبستگی و ترس از صمیمیت.

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه ...

25 مه 2016 ... پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از ... به
عبارت دیگر بین میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات ...
پژوهش مقایسه میزان اضطراب وسواس، ترس مرضی شکایات جسمانی، در ...

پژوهشگران روان سنجی ایران Psychometric - اضطراب و راههای درمان آن

... اضطراب و راههای درمان آن - مقالات روانشناسی،پژوهشهای دانشگاهی،پایان نامه،نرم افزار
آماری ،خدمات ... اضطراب غالبا با ترس که دارای پاره ای از خصیصه های روان شناختی و ...

بزرگترین سایت دانلود پایان نامه و پروزه - پایان نامه روانشناسی و علوم ...

پایان نامه پیرامون بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18
تا ... فقر عملکرد تحصیلی ، افزایش ترس و اضطراب ، و افکار خودکشی رابطه دارد .

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با میزان اضطراب ...

5 دسامبر 2014 ... دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با میزان اضطراب ... عللل اضطراب;
تفاوت بین ترس و اضطراب; دیدگاههای نظری درباره مفهوم اضطراب و ...

آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون 11ص

تحقیق در مورد امنيت ملي آمريكا 37 ص

مقاله در مو رد اشکالات وارده بر برهان نظم

پاورپوینت درباره آشنایی با وبومتریک

تحقیق در مورد نظام خانواده در اسلام 35 ص

تحقیق درباره سيستم اطلاعاتي خيابان‌بندي

تحقیق در مورد اصول تغذيه دام

مقاله درباره موضوع بتن خود تراکم

تحقیق در مورد غذا

پاورپوینت در مورد گندزدايي و ضدعفوني در مدرسه

سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی و پالایش فرآورده های نفتی

پروژه افترافکت بازار مواد غذایی از شرکت ویدیوهایو

زندگینامه نیما یوشیج 13 ص

دانلود پاورپوینت پردازش همزمان داده ها

دانلود پاورپوینت مبانی نظری معماری معماری و موسيقی

«سخنان ائمه ي معصومين (ع) درباره ي چگونه دعا كردن»

پاورپوینت مقايسه تطبيقي استانداردهای pmbok وPRINCE2

پاورپوینتی در مورد تبدیل فوریه (Fourier Transform)