دانلود رایگان

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی تاثیر ایجاد آلودگی تجربی به کوکسیدیوز و روش‌های‌ پیشگی

دانلود رایگان پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي چکیده
به منظور مقايسه اثر استفاده از واكسن ضد كوكسيديوز (ايراكوك) و داروي كوكسيديواستات كلوپيدول در كنترل ضايعات ناشي از آلودگي تجربي به بيماري كوكسيديوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتي يكروزه نر از سويه تجاري Ross 208 به شش گروه تقسيم شدند.
براي تغذيه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واكسينه شده) از جيره غذايي فاقد داروهاي ضد كوكسيدي استفاده گرديد. در جيره غذايي دو گروه ديگر به ميزان 2/0 درصد داروي كلوپيدول به غذا اضافه گرديد. در سن 26 روزگي از هر يك از گروههاي شاهد، واكسينه شده دريافت كننده دارو، يك گروه از طريق خوراندن سوسپانسيون حاوي مخلوط چهار گونه ايمريا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گرديد.
جهت بررسي ميزان ااسيست دفع شده از طريق مدفوع، از روز هفتم پس از ايجاد آلودگي تجربي، نمونه هاي فضولات جمع آوري از نظر ميزان OPG مورد ارزيابي قرار گرفتند. همچنين نسبت به اندازه گيري شاخص هاي توليدي در سنين 21، 42 و 49 روزگي اقدام شد. نتايج بدست آمده نشان دادند كه استفاده از دارو (كلوپيدول) يا واكسن (ايراكوك) موجب كاهش معني دار ميزان دفع ااسيست در مقايسه با گروه شاهد گرديد (05/0)، در حالي كه بين دو گروه تحت درمان با دارو يا واكسن تفاوت معني دار وجود نداشت (05/0P>).
ايجاد آلودگي تجربي موجب كاهش معني دار ميانگين وزن بدن و بازدهي غذا جوجه هاي آلوده در مقايسه با جوجه هاي غير آلوده گرديد (05/0). در ارتباط با اثر روش كنترل، نتايج حاصل بيانگر آن مي باشند كه تجويز دارو يا واكسن ضد كوكسيدي براي جوجه هاي آلوده سبب افزايش معني دار وزن بدن (05/0) و بهبود نسبي بازدهي غذا گرديد، اما اختلاف بين گروه تحت درمان با دارو (كلوپيدول) و گروه دريافت كننده واكسن (ايراكوك) از نظر شاخص هاي توليد معني دار نبود (05/0P>)
به منظور بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي، تعداد 480 قطعه جوجه گوشتي نو يكروزه از سويه تجاري Ross براساس طرح آماري كاملاً تصادفي و با آرايش فاكتوريل 2*2 به چها گروه مساوي تقسيم گرديد. بطوريكه هر گروه شامل سه زير گروه و هر زير گروه مشتمل بر 40 قطعه جوجه بود. شرايط نگهداري براي تمامي گروهها يكنواخت و استاندارد بود. براي تغذيه دو گروه اول و سوم از مكمل ويتامين A استفاده گرديد و نيز دو گروه سوم و چهارم در برابر عفونت تجربي كوكسيديوز واكسينه گرديدند و گروه دوم بدون دريافت ويتامين A و واكسن به عنوان شاهد انتخاب شد.
جوجه هاي هر چهار گروه آزمايشي در سن 26 روزگي (سه هفته بعد از تجويز واكسن ضد كوكسيديوز) با دريافت 100 ميكروليتر از سوسپانسيونه حاوي مخلوطي از چهار گونه ايمديا بطور تجربي آلوده شدند.
در نهايت، ميزان OPG در روزهاي 7-13 و شاخصهاي توليد در سنين 3، 6و7 هفتگي مورد ارزيابي قرار گرفتند. براساس نتايج بدست آمده، نقش واكسيناسيون در كاهش ميزان OPG معني دار بود ليكن با افزايش ويتامين A تأثير مشخص و معني داري بر كفايت و كارآيي واكسن مشاهده نگرديد. مكمل ويتامين A ميزان تلفات را در حد قابل قبولي كاهش داد. تجويز واكسن همراه با مكمل ويتامين A تا حدودي شاخصهاي توليد را بهبود بخشيد.
مقدمه
مسئله كمبود مواد غذايي و بخصوص پروتئين حيواني يكي از بزرگترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه مي باشد. عوامل مختلفي از جمله ارزش غذايي، سلامت گوشت، سرعت رشد، بازده بالاي لاشه و سهولت تغذيه باعث گرديده است كه از نظر تأمين پروتئين، گوشت طيور نسبت به گوشت ساير حيوانات حائز اهميت و برتري باشد. بنابراين بايد گامهاي موثرتري جهت پيشبرد صنعت طيور برداشته شود. يكي از مهمترين اقدامات، پيشگيري از بروز بيماريهاي عفوني مانند بيماري كوكسيديوز است.
كوكسيديوز بيماري مهمي از لحاظ اقتصادي در صنعت طيور مي باشد كه باعث كاهش جذب غذا و به دنبال آن كاهش راندمان توليد مي گردد. بطور معمول از داروهاي مختلفي همراه با غذا يا آب براي مهار بيماري و افزايش ميزان توليد استفاده مي شود، ليكن گران بودن داروهاي شيميايي، بروز مقاومت دارويي و ايجاد گونه هاي مقاوم در مقابل داروهاي شيميايي، تضعيف سيستم ايمني، مسموميت هاي سلولي همراه با كاهش بازدهي در گله و نيز آثار سوء زيست محيطي ناشي از ورود مستمر داروهاي شيميايي در طبيعت و عواقب نامطلوب حاصل از حضور بقاياي دارويي در فرآورده هاي غذايي از جمله مهمترين عوامل محدود كننده مصرف اين تركيبات مي باشند. از طرف ديگر پيچيدگي چرخه حيات ارگانيسم و پاسخ ايمني، توسعه واكسيناسيون را با مشكل مواجه كرده است. لذا با توجه به مشكلات فوق، اتخاذ يك روش كنترل نوين بدون عوارض سوء كه مبتني بر ايمني، تغذيه و ژنتيك باشد، ضروري به نظر مي رسد. در اين طرح، اثرات استفاده از ويتامين A در خوراك همراه با انجام واكسيناسيون جهت پيشگيري از وقوع كوكسيديوز مورد مطالعه قرار گرفته است.

تعداد صفحات 59 word

فهرست مطالب
خلاصه فارسي...................................................................................................... 1
مقدمه و اهداف پژوهش ................................................................................. 2
1- ارزش غذائي طيور........................................................................... 2
2- سلامت گوشت طيور.................................................................................. 3
3- سرعت رشد.................................................................................... 3
4- بازده لاشه............................................................................................... 3
5-سهولت تغذيه......................................................................................... 3
6- عدم احتياج به مرتع.......................................................................... 4
فصل اول:
كليات.................................................................................... 5
مروري بر بيماري و اپيدميولوژي كوكسيديوز.................................................... 6
تداخل با ساير بيماريها............................................................................ 7
راههاي انتقال كوكسيديوز..................................................................... 10
عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بيماري......................................... 12
ايمني شناسي................................................................................................... 13
نشانه هاي باليني .................................................................................... 13
تشخيص بيماري.................................................................................. 14
اهميت پيشيگري .................................................................................. 14
راههاي پيشگيري.................................................................................... 15
الف ـ بهداشت و مديريت.................................................................... 15
ب ـ ژنتيك......................................................................................... 15
ج ـ استفاده از داروهاي شيمايي............................................. 16
دـ واكسن ها ........................................................................................ 18

فصل دوم:
مواد و روش كار.................................................................................... 20
فصل سوم:
نتايج.................................................................................................. 23
الف- ميزان دفع ااسيست.................................................................... 23
ب ـ وزن بدن......................................................................................... 23
پ ـ افزايش وزن بدن .................................................................... 24
ت ـ مصرف غذا ...................................................................... 26
ث ـ ضريب تبديل غذائي........................................................ 27
ج ـ ميزان تلفات .................................................................. 29
فصل چهارم:
بحث.................................................................................... 36
خلاصه به زبان انگليسي............................................................. 39
منابع................................................................................. 40

فهرست جداول

جدول شمارة 1: تآثير استفاده از دارو (كلوپيدول) و واكسن (ايراكوك) برميزان دفع ااسيست در جوجه هاي گوشتي بعد از ايجاد آلودگي تجربي با كوكسيديا........................................................................................................................... 30
جدول شمارة 2: تاثير ايجاد آلودگي تجري به كوكسيديوز و روش كنترل به تنهائي يا به صورت توام بروزن بدن و ميزان افزايش وزن جوجه هاي گوشتي (گرم)...................................................................................................................... 31
جاول شمارة 3: تاثير آلودگي تجربي به كوكسيديوز به روش كنترل به تنهائي يا بصورت توام بر ميزان مصرف غذا در جوجه هاي گوشتي (گرم).................................................................................................................................................... 32
جدول شمارة 4: تاثير ايجاد آلودگي تجربي به كوكسيديوز و روش هاي پيشگيري به تنهائي يا بصورت توام بر ضريب تبديل غذايي در جوجه هاي گوشتي (گرم /گرم)................................................................................................. 33
جدول شمارة 5: تاثير ايجاد آلودگي تجربي به كوكسيديوز و روش هاي پيشگيري به تنهائي يا بصورت توام بر ميزان تلفات در جوجه هاي گوشتي (درصد) .......................................................................................................................... 34کوکسیدیوز


ویتامین A بر افزایش کارآیی


اکسن ضد کوکسیدیوز


جوجه های گوشتی


پایان نامه دامپزشکی


پایان نامه جوجه کشی


واکسن ضد کوکسیدیوز


اپید


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
های گوشتی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۰ صفحه
...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در ...

2 روز پیش ... لینک منبع :بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در
جوجه های گوشتی. پایان نامه : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش ...

پایان نامه : بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي
...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
های گوشتی پایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی رشته دامپزشکی به منظور ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه ...

دانلود پایان نامه دکترا بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی در 54 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه ...

5 روز پیش ... بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی
... باشند كه تجویز دارو یا واكسن ضد كوكسیدی برای جوجه های آلوده سبب افزایش معنی
... بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه‌های گوشتی، تعداد ۴۸۰ قطعه جوجه
..... پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد

دانلود پایان نامه دکترا بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ...

1 روز پیش ... دانلود پایان نامه دکترا بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی در ۵۴ صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با ...

پایان نامه دامپزشکی بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های
گوشتی به منظور مقایسه اثر استفاده از واکسن ضد کوکسیدیوز (ایراکوک) و داروی ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی
رساله دکتری داروسازی داروسازی پایان نامه داروسازی بررسی اثر ویتامین A واکسن ...

دانلود پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

دانلود پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در
جوجه های گوشتی دانلود مقاله رشته داروسازی دانلود مقالات پزشکی دانلود مقلات علوم ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

15 نوامبر 2016 ... صفحه اصلی پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد
كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي. پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

23 ا کتبر 2016 ... پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي. چکیده به منظور مقايسه اثر استفاده از واكسن ضد ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

23 ا کتبر 2016 ... برچسباپیدمیو اکسن ضد کوکسیدیوز بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی
پایان نامه جوجه کشی پایان نامه دامپزشکی جوجه های گوشتی واکسن ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ... - پایان نامه

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های
گوشتی.

بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه ...

15 دسامبر 2016 ... پایان نامه بررسی اثر ویتامین a بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
های گوشتی پایان ... بررسی اثر ويتامين A بر افزايش كارآیی ...

دانلود تحقيق بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن - رزبلاگ

1 روز پیش ... دانلود پایان نامه دکترا بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی در ۵۴ صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با .

دانلود پایان نامه دکتری : بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي ...

دسته: دامپزشکی برچسب: بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد
كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي, خرید پایان نامه : بررسي اثر ويتامين A بر افزايش ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

9 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي. چکیدهبه منظور مقايسه اثر استفاده از واكسن ضد ...

دانلود تحقیق بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

دانلود تحقیق بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در
جوجه های گوشتی.

دانلود تحقیق بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

دانلود تحقیق بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در
جوجه هاي گوشتي مقدمه :مسئله كمبود مواد غذايي و بخصوص پروتئين حيواني يكي از ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

8 جولای 2014 ... برای دانلود مستقیم فایل پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن
ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي اینجا کلیک کنید ...

دانلود پایان نامه دکترا بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ...

1 روز پیش ... دانلود پایان نامه دکترا بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی در ۵۴ صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با ...

بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه ...

ضد كوكسيديوز در جوجه هاي ...& amp 3. پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر
افزایش كارآیی واكسن ضد ...... كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در ... اثر ویتامین a بر .

دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و ...

دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای ...
اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های ...

دانلود پایان نامه جهانگردی – خرید آنلاین و دریافت | شیبا آرتیکل

10 فوریه 2017 ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پایان نامه جهانگردی)) را در ادامه مطلب ببینید ... دانلود (
مقاله بررسی حقوق جهانگردی در ایران) هموطنان گرامی سلام. ... اثر ویتامین A بر افزایش
كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی) بیننده گرامی سلام. ... A بر
افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی)خوش آمدید ...

دانلود پایان نامه تورم – خرید آنلاین و دریافت | شیبا آرتیکل

با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه تورم}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با
کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پایان نامه تورم و بررسی کامل
هدایت میشوید ... اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های
... بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی)خوش آمدید ...

خرید و دانلود پایان نامه وظایف عمومی مربیان | شیبا آرتیکل

10 فوریه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه وظایف عمومی مربیان)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب
بروید. ... دانلود فایل ( پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع:
بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های ... A بر
افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی)خوش آمدید ...

تحقیق بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ... - Esy.es

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
های گوشتی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۰ صفحه

دریافت فایل پایان نامه PLC – پرداخت و دانلود آنی | سپهر دانلود

18 ژانويه 2017 ... دریافت فایل پایان نامه بررسی بدیع در ادبیات – پرداخت و دانلود آنی ... برترین
پکیج پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد ...

با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن
ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد
کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی ... کوکسیدیوز بیماری مهمی از لحاظ اقتصادی در
صنعت طیور می‌باشد که باعث کاهش جذب غذا و به دنبال آن کاهش راندمان تولید می‌گردد.

رزومه - مهرداد مدیرصانعی - دانشگاه تهران

داوری پایان نامه دکترای تخصصی آقای سید حمید فرخی فر تحت عنوان " تاثیر سطوح
..... ضد کوکسیدی بر عملکرد جوجه های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز. ... "
بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن کوکسید یوز د ر جوجه های گوشتی.

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد ... - مقاله و پایان نامه

به منظور بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه‌های
گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی نو یكروزه از سویه تجاری ... جوجه های هر چهار
گروه آزمایشی در سن 26 روزگی (سه هفته بعد از تجویز واكسن ضد كوكسیدیوز) با
دریافت ...

5 - برفین دانلود

خرید و دانلود پایان نامه پیش‌بینی زمان بهینه انجام معاملات با استفاده از شبکه
عصبی فازی با ... فروش فایل پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی
موضوع: بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های
گوشتی.

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد
کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی مقدمه : مسئله کمبود مواد غذایی و بخصوص پروتئین ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

6 ا کتبر 2016 ... به منظور بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه‌هاي
گوشتي، تعداد ۴۸۰ قطعه جوجه گوشتي نو يكروزه از سويه تجاري ...

موجود نیست - فروشگاه اینترنتی فایلها

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های
گوشتی ... افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی بررسی اثر
ویتامین A ... فروشنده فایل کد کاربری ۲۸۹۹۹ تمام فایل ها پایان نامه ارشد رشته ایمنی
شناسی ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در ...

28 ا کتبر 2016 ... موضوع: بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های
گوشتی. برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی. مقدمه.

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

11 ا کتبر 2016 ... پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتيچکیدهبه منظور مقايسه اثر استفاده از واكسن ضد ... تجربي به بيماري
كوكسيديوز، تعداد ۷۲۰ قطعه جوجه گوشتي يكروزه نر از سويه تجاري Ross ...

PDF[ترجمه مقاله درمان ویتیلیگو با پهن باند فرابنفش بی و ویتامین ها ...

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-01-11 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﻣﺎن وﯾﺘﯿﻠﯿﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ
.... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮا ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ واﮐﺴﻦ ﺿﺪ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ در.

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه ...

9 ژانويه 2017 ... فروشگاه جامع دانلود پروژه, پایان نامه، تحقیق، گزارش کارآموزی، مقاله آماده دانشجویی ...
بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی
... افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه‌های گوشتی، تعداد ۴۸۰ قطعه جوجه ...
جوجه های هر چهار گروه آزمایشی در سن ۲۶ روزگی (سه هفته بعد از تجویز ...

انشادربارهی جوجه را اخر پاییز شمردن - وب سایت

... فایل پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی}را دانلود
خواهید ...

بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه ...

بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي
... سوم:نتايج ۲۳ الف- ميزان دفع ااسيست ۲۳ ب وزن بدن ۲۳ پ افزايش وزن بدن ۲۴ ت ...

دانلود تحقیق بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

13 ژانويه 2017 ... دانلود تحقیق بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ... دارای هزاران فایل
، نرم افزار ، مقاله ، پایان نامه، کارآموزی دانشجویی ،نمونه سوال و … ... اثر ویتامین A بر
افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی ...

دانلود (مقاله مدیریت تفکر – رازهای موفقیت) – فرافایل 98

6 روز پیش ... فایل بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های
گوشتی · خرید و دانلود ... بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از … ... دانلود پایان
نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM)
اثرات عوامل واسطه سازمانی در صنعت بیمه -کامل و جامع هموطنان گرامی سلام.

پايان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

11 ژوئن 2016 ... اين مطلب با عنوان "پايان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد
كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي " براي استفاده و كمك به شما ارائه شده ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
های گ… پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي. چکیدهبه منظور مقايسه اثر استفاده از واكسن ضد كوكسيديوز (ايراكوك) و ...

گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت تهران همبرگر-فرآورده های گوشتی مام ...

14 دسامبر 2016 ... گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت تهران همبرگر-فرآورده های گوشتی مام; گزارش ... اثر
ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های ... عوامل مدیریتی
بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر گوشتی پایان نامه بررسی ...

پایان نامه مقایسه کارآیی الگوریتم های عددی در حل معادلات پخش بار | آرتهاو

24 سپتامبر 2016 ... پایان نامه مقایسه کارآیی الگوریتم های عددی در حل معادلات پخش بار ... نیز بود لذا
اهمیت بررسی وحفاظت یک شبکه قدرت بخوبی قابل درک است. .... بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی 2016-09-
28 ... واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی چکیده: به منظور مقایسه اثر ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

14 آوريل 2015 ... پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي با موضوع بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی ...

پایان نامه پزشکی - بیگر وب ارائه دهنده آموزش ها مقالات محصولات

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
های گوشتی چکیدهبه منظور مقایسه اثر استفاده از واکسن ضد کوکسیدیوز ...

دانلود تحقیق بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

دانلود تحقیق بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در
جوجه هاي گوشتي · دانلود تحقیق بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد
...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

15 ژوئن 2016 ... پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي چکیده به منظور مقايسه اثر استفاده از واكسن ضد ...

ريتم باران

-برترين فايل پايان نامه بررسي ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار ...
-خريد و دانلود بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در
جوجه هاي گوشتي ...... -فروش فايل اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ
گوشتي

تحقیق بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

تحقیق بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي. فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :۷۰ به منظور مقايسه اثر ...

بررسی تویوتا کرولا | جستجو | بلاگ نیوز - صفحه اصلی

جدیدنیوز بزرگترین آرشیو مطالب وبلاگ های پارسی می باشد که در زمستان 95راه
اندازی شد. ... های آموزش ضمن خدمت اداره آموزش وپرورش شهرستان بوکان در راستای انجام
پایان نامه .... اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي.

کد متلب تابع درون یاب و برون یاب درجه سه cubic spline با توضیحات ...

4 دسامبر 2016 ... ... می شود و از دقیق ترین چند جمله ای های درونیاب است این برنامه کد متلب این روش ...
دانلود پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی ...

listlistآهنگ هی تو بگو چند درجه | خبرخوان - صفحه اصلی

... فایل پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی)خوش آمدید
برای ...

از صفر تا صد درجه | خبرخوان - بهترین ها - صفحه اصلی

... فایل پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی)خوش آمدید
برای ...

دانلود اهنگ تیتراژ چن درجه حیف تو بگو چند درجه - برنامه های استیج

... پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی اثر ویتامین A
بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی)خوش آمدید برای دانلود ...

پایان نامه دکترای دامپزشکی – بررسي اثر ويتامين A بر افزايش ...

7 سپتامبر 2016 ... پایان نامه دکترای دامپزشکی – بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد
كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word ...

خرید پستی پکیج کامل آموزش تربیت سگ شکاری سه دی وی دی ...

18 دسامبر 2016 ... این مجموعه شما شاهد درس های مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام هستید که ... اثر
ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی · خرید ...
دریافت فایل تحقیق – بررسی رابطه فقر و خشونت – پرداخت و دانلود آنی ... صلح -
کامل و جامع · برترین فایل پایان نامه ی بررسی ترانزیستورها و انواع آن ...

تجزیه طلبان در ایران - بیا تو فایل - بلاگ خوان

... اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس
ریاضی · دانلود ... اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي ... بزرگترین مرکز پروژه ،پایان نامه و پروپوزال کاردانی،کارشناسی،
کارشناسی ...

مشعل مشعلهای زمان گازی كنترل ورودی مشعلهای گازی كنترل ... - دوستی ها

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي. چکیده به منظور مقایسه اثر استفاده از واكسن ضد كوكسیدیوز (ایراكوك) و ...

خرید پکیج آموزش نرم افزار Edge CAM/اورجینال(مقدماتی تا پیشرفته )-

31 دسامبر 2016 ... با محیط 100% مالتی مدیا به همراه حل تمرین های تئوری و عملی ویژه ... دانلود بررسی
میزان آمادگی شركت مپنا (توسعه 2) برای اجرای برنامة جانشین ... کشت هیدرو پونیک ·
دانلود فایل ( پایان نامه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری) ... بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی ...

ﺗﺰرﯾﻖ اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺎدران ﮔﻮﺷﺘﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ درﺻﺪ ﺟﻮﺟﻪ ... - 2017-01-21

13 نوامبر 2016 ... ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ واﮐﺴﻦ ﺿﺪ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ... دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
« دام و ﻃﯿﻮر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮرﺗﯿﻨﮓ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﻠﻮد ...

تغذیه بایگانی - دانلود رایگان مقاله و پایان نامه

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی
در word دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می ...

فروش اینترنتی آموزش تعمیرات موبایل ( کامل ترین مجموعه تعمیرات ...

مجموعه بی نظیر و کامل آموزش تعمیرات سخت افزاری انواع گوشی های موبایل ...
کاملترین فایل بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در
جوجه های گوشتی · خرید فایل( تحقیق در مورد بحران ... در ایران – دانلود فایل · دانلود
تحقیق استراتژی صلح -کامل و جامع · برترین فایل پایان نامه ی بررسی
ترانزیستورها و انواع آن ...

داروسازی - پایان نامه و پروژه

دنلود پایان نامه داروسازی، دانلود تحقیق داروسازی، دانلود رساله داروسازی، دانلود پروژه
داروسازی. ... اثر ويتامين اِی بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي ... عنوان پروژه: بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی
پارامترهای ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
های گوشتی تاثیر ایجاد آلودگی تجربی به کوکسیدیوز و روش‌های‌ پیشگی.

مقاله روش تحقیق گرند تئوری بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران ...

7 نوامبر 2016 ... مقاله روش تحقیق گرند تئوری بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران شهرستان ....
جنس در تاخیر در ازدواج، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد تهران
مرکزی. ... اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های ... در
جوجه های گوشتی · ترجمه مقاله پیوستگی و مدامت مراقبت مامایی و افزایش ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های
گوشتی ... پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز
در ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4 - تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد در ... 5 -
بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس .... 72 - چگونه از
پایان نامه خود دفاع کنیم؟ .... لیزین و متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های
گوشتی (چکیده) ...... 722 - كاربرد بيوتكنولوژي در توليد واكسن (چکیده)

دامپزشکی بایگانی - فایل رسانی

23 جولای 2016 ... پایان نامه دکتری دامپزشکی- بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد
کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی فهرست مطالب …

دانلود تحقیق و مقاله بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ...

دانلود تحقیق،کارآموزی،پروژه،پایان نامه،نرم افزار. سرخط خبرها. دا · خانه / فنی و مهندسی
/ دانلود تحقیق و مقاله بررسي ... در جوجه های گوشتی ۱۳۹۵-۰۹-۲۳. admin. برچسب
بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های
گوشتی ...

پروژه - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و مقاله - اولين

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی بررسي سازه ها شخص القايي صدا و سيما جمهوري
اسلاي ... اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي
به ...

فروش سی دی آموزش پرورش گاو گوشتی و گاو شیری و تاسیس گاوداری و ...

24 دسامبر 2016 ... برترین پکیج بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی – دانلود ...
فروش فایل پایان نامه تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در گیاه عدس (Lens ...
پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی اثر ویتامین A
بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی – دانلود ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در ...

30 سپتامبر 2016 ... این محصول “بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در
جوجه های گوشتی “توسط پورتال یاهو شاپ جمع آوری و برای فروش قرار ...

جزوه روش تحقیق و مقاله نویسی پیشرفته مقطع دکتری (دکتری مهندسی ...

8 نوامبر 2016 ... پایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع: بررسی اثر ویتامین A
بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی ...

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد بررسی اثرات جاذبه های گردشگری جنگ در توسعه گردشگری ...

دانلود پاورپوینت مکان های دیدنی شهر کرمان

کتاب راهنمای آزمون آیلتس به زبان فارسی

فایل Cert سامسونگ G360h مناسب جهت حل مشکل سریال و شبکه

تحقیق در مورد تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور 183 ص

تحقیق در مورد انرژی های خورشیدی

Information Systems Integration in the Cloud: Scenarios, Challenges and Technology Trends

گرماي انحلالي

دانلود حق و عدالت

كارخانة نقشينه صنایع چوب

مقاله درمورد ساختمان موشك

پاورپوینت خدمات درمانی وبیمارستانها 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مبانی بیو شیمی 60 اسلاید

پاورپوینت درس اول جغرافیای دهم

پاورپوینت در مورد مخازن نگهداری مايعات و گازها (کاردی و جدید)

دانلود پاورپوینت کابل زوج به هم تابیده Twisted pair

دانلود تحقیق کامل درباره بررسي فرايند بازاريابي ميوه (خرمالو ،نارنگي ) 10 ص

دانلود فایل روش تدریس خوا استثنا..

تحقیق درباره final

دانلود پاورپوینت چگونگي نگارش مقاله فارسي - 64 اسلاید

مقاله گياه شناسي خربزه

تحقیق در مورد ترکیب بندی رنگ در معماری

تحقیق در مورد ويتامين1

پاورپوینت گرافیگ محیطی

مقاله درباره مفهوم ضمان درك 13 ص

پاورپوینت در مورد مهندسی محیط زیست

دانلود نقشه GIS آبادی‌های استان گیلان به همراه آمار جمعیتی سرشماری سال 1390

تحقیق در مورد تغذيه در ورزشكاران

تحقیق درباره نقوش فرش ايران و چگونگي طبقه بندي آن

تحقیق در مورد كمبود مسكن فرصتي براي اقتصاد ايران 11 ص