دانلود رایگان

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي،‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی میزان آگاهی بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی تعیین میزان عملکرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به

دانلود رایگان پایان نامه بررسي ميزان آگاهي،‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي چكيده
باوجود دسترسي به روشهاي مؤثري كه در زمينة جلوگيري از باروري وجود دارد ، بسياري از حاملگي ها غير برنامه ريزي شده و ناخواسته مي باشد. براي زنانيكه در معرض يك مقاربت محافظت نشده قرار ميگيرند روشهاي پيشگيري اضطراري مؤثري وجود دارد كه بسيار كارآمد مي باشند. ولي متأسفانه بخاطر اطلاعات ناكافي افراد نسبت به موضوع استفاده لازم از اين روشها نمي شود. از آنجا كه پزشكان خانواده و عمومي به عنوان مرجعي براي كسب اطلاعات مردم در اين زمينه مي باشند. در يك مطالعه مقطعي از پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي به روش نمونه گيري آسان از طريق پرسشنامه با حجم نمونه 400 نفر در مورد آگاهي ، بينش و عملكرد نسبت به روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري Emergency contraception مورد تحقيق قرار گرفت . در اين تحقيق 100% پزشكان EC را شنيده بودند در حاليكه 14% كاندوم را جزء روشهاي EC مي دانستند، 32% افراد IUD و 83% افراد HD))OCP را جزء روشهاي EC مي دانستند. 7% پزشكان معتقد بودند روشهاي هورموني Emergency Hormonal contraception(EHC) بدون عارضه است . در حاليكه عوارضي تهوع و استفراغ 87% ، خونريزي و لكه بيني 63% ، ترومبو آمبولي 31% ، سردرد 70% توسط بقيه ذكر شدند. 14% افراد به ميزان تأثير واقعي EHC واقف بودند ، 83% به درستي مي دانستند EHCمنع مصرفي ندارد . 40% افراد مدت اثربخشي را 72 ساعت مي دانستند . 39% پزشكان EHC را به مراجعين خود توصيه نمي كردند. 62% در صورت لزوم براي خود EC استفاده مي كردند. 41% پزشكان معتقد بودند جامعه دسترسي گسترده به روشهاي EC داشته باشد ، 41% دسترسي را كاملاً محدود و كنترل شده مي خواستند . 71% از نظر شرعي روشهاي EC را مجاز و 7% غير مجاز مي دانستند ، 50% معتقد بودند فقط پزشكان بايد EC را تجويز نمايند.
در بررسي بعمل آمده آگاهي با سن ، ازدواج و سابقة طبابت ارتباط معني داري داشت (P<0/0001) . آگاهي با كاهش سن و كاهش سابقة طبابت بيشتر مي شد، همچنين آگاهي افراد مجرد بيشتر بود و
آگاهي با جنس ارتباطي نداشت.5/40 % افراد بدرستي مي توانستند به مراجعين خود يك روش مؤثر EC را پيشنهاد و طريقه مصرف آن را بيان نمايند.
عملكرد افراد با سن ، سابقه طبابت و جنس ارتباط معني داري داشت (P<0/001). افراد جوان با سابقة طبابت كمتر عملكرد بهتري داشتند. همچنين عملكرد خانم ها برخلاف آگاهي نسبت به آقايان بهتر بود. عملكرد با وضعيت تأهل ارتباط معني داري نداشت (P=0/97). همچنين بينش افراد با سابقة طبابت ، سن ، جنس و وضعيت تأهل ارتباط معني داري نداشت .
از نتايج اين تحقيق مشخص شد بسياري از پزشكان نمي توانند بخوبي و دقيق و كامل نسبت به EC به مردم اطلاعات بدهند و يا آنرا تجويز نمايند. لذا به مسئولان امر توصيه مي شود كه نسبت به آموزش پزشكان در مراكز بازآموزي در مورد EC توجه و تأكيد بيشتري شود.
اهداف
الف- هدف كلي:
تعيين ميزان دانش، بينش و عملكرد در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري پس از مقاربت در بين پزشكان مراجعه كننده به مراكز بازآموزي تهران در سال 1381
ب- اهداف جزئي:
تعيين ميزان دانش نسبت به روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري (EC) در نمونه مورد مطالعه
تعيين ميزان بينش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه
تعيين ميزان عملكرد نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه
تعيين ميزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سن
تعيين ميزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب جنس
تعيين ميزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب تأهل
تعيين ميزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقة طبابت
تعيين ميزان بينش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سن
تعيين ميزان بينش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب جنس
تعيين ميزان بينش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب تأهل
تعيين ميزان بينش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقة طبابت
تعيين ميزان عملكرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب سن
تعيين ميزان عملكرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب جنس
تعيين ميزان عملكرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب تأهل
تعيين ميزان عملكرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب سابقة طبابت
تعيين ارتباط بين ميزان دانش، بينش و عملكرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC
ج) سؤالات
ميزان دانش، بينش و عملكرد نمونه مورد مطالعه نسبت به روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري بر حسب سن- جنس- تأهل و سابقة طبابت چقدر است.
آيا بين ميزان دانش، بينش و عملكرد نسبت به روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري و متغيرهاي مطرح شده ارتباط وجود دارد.
د) فرضيات: بين ميزان آگاهي و بينش با عملكرد نسبت به روشهاي EC ارتباط وجود دارد.

تعداد صفحات 77 word

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: بيان مسئله و اهداف و سؤالات و فرضيات………………………………
بيان مسئله ……………………………………………………………………….. ۲
اهداف طرح …………………………………………………………………………. ۵
هدف كلي …………………………………………………………………………… ۵
هدف جزيي…………………………………………………………………………… ۵
سوالات……………………………………………………………………………….. ۶
فرضيات………………………………………………………………………………. ۶
فصل دوم: بررسي متون…………………………………………………………………..
لزوم آگاهي جامعه در مورد پيشگيري اضطراري از بارداري (EC) ………………………….
تاريخچه روشهاي EC …………………………………………………………………… 9
روشهايي كه مي توان جهت EC به كار برد. ……………………………………………….. ۱۰
مكانيسم اثر در روشهاي…………………………………………………………………… ۱۳
ميزان مجاز استفاده از روش………………………………………………………………. ۱۴
عوارض استفاده از روشهاي EC …………………………………………………………. 14
موارد منع مصرف استفاده از روشهاي EC …………………………………………………
مطالعات مشابه انجام شده………………………………………………………………………۱۶
فصل سوم : روش بررسي ……………………………………………………….
جدول فهرست و مشخصات متغيرهاي تحقيق ………………………………………………
نوع مطالعه ………………………………………………………………………….. ۲۳
جمعيت مورد مطالعه…………………………………………………………………… ۲۳
الف) تعريف جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………. ۲۳
ب) معيارهاي ورود و حذف از مطالعه…………………………………………………….. ۲۳
ج) روش نمونه گيري ……………………………………………………………………. ۲۳
حجم نمونه و شيوة محاسبه آن…………………………………………………………….. ۲۳
مكان و زمان انجام مطالعه………………………………………………………………… ۲۴
روش جمع آوري داده ها و اجراي طرح……………………………………………………… ۲۴
روش تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………….. ۲۴
مشكلات و محدوديتها……………………………………………………………………… ۲۵
فصل چهارم: نتايج…………………………………………………………………………..
نتايج…………………………………………………………………………………….. ۲۷
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………..
بحث و نتيجه گيري…………………………………………………………………………. ۳۸
منابع ………………………………………………………………………………………. ۶۵


نسبت به EC


بارداری


بررسی میزان آگاهی


‌ بینش و عملکرد پزشکان عمومی


سمینارهای بازآموزی شهر تهران


روشهای پیشگیری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي

پایان نامه بررسی میزان آگاهی بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به
سمینارهای بازآموزی تعیین میزان عملکرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به.

بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای

دانلود پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري (EC)

دانلود پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به
سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) ...

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي - فارس فایل

پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي عمومي - بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد
پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري
...

بررسی میزان آگاهی، بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به ...

3 روز پیش ... بررسی میزان آگاهی، بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای ...
مقطعی از پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی به روش نمونه گیری ...
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزش روش های مطالعه بر میزان پیشرفت ...

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه ...

23 ا کتبر 2016 ... پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي بازآموزي. چكيده باوجود دسترسي به روشهاي مؤثري كه در زمينة ...

بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به ...

14 ا کتبر 2016 ... بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به ... اکتبر 14,
2016 علوم پزشکی بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای
بازآموزی شهر تهران در ... دانلود پایان نامه دكتراي عمومي با موضوع بررسي ميز.

دانلود پایان نامه ارشد:بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان ...

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي
بازآموزي ...

دانلود پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي ...

خانه » » دانلود پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه
كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري.

پايان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه ...

5 آگوست 2016 ... دانلود پایان نامه دکترای عمومی بررسی میزان آگاهی, بینش و عملکرد پزشکان عمومی
مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای.

بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي ... - دانلود تحقیق

باوجود دسترسي به روشهاي مؤثري كه در زمينة جلوگيري از باروري وجود دارد ... بررسي
ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي. دسته بندی: پزشکی / پایان نامه .....
بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي
بازآموزي شهر ...

بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي

9 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي بازآموزي. پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد ...

پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه ...

14 ا کتبر 2016 ... پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به
سمینارهای بازآموزی. بررسی میزان آگاهی، بینش و عملکرد پزشکان عمومی ...

بررسي ميزان آگاهي و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي ...

برای دانلود مستقیم فایل پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان
عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي اینجا کلیک کنید شناسه فایل پایان نامه ...

دانلود پایان نامه بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي مراجعه كننده در مورد ...

در يك مطالعه مقطعي از پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي به روش نمونه
گيري آسان از طريق پرسشنامه با حجم نمونه 400 نفر در مورد آگاهي ، بينش و عملكرد ...

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه ...

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي بازآموزي. بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه
كننده به ...

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه ...

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي بازآموزي. چكيده باوجود دسترسي به روشهاي مؤثري كه در زمينة جلوگيري از
باروري ...

بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی در

دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی ... تحقیق بررسی میزان آگاهی، بینش و
عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی شهر ... در یک مطالعه مقطعی
از پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی به روش نمونه گیری آسان از طریق
...

دانلود سنتر » دانلود پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به
سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) ...

بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به ...

بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي ... از
بارداري پایان نامه پزشکی عمومی پایان نامه جلوگيري از بارداري دانلود پایان نامه ...

دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه ...

7 ژانويه 2017 ... 6 پروژه و تمرین و سمینار درس ارزیابی و کارایی شبکه کارشناسی ارشد ... ميزان
آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر ... پایان
نامه بررسي مقايسه‌اي هوش هيجاني و معنوي با پيشرفت تحصيلي دانش ...

دانلود بررسي ميزان آگاهي بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده ...

4 ا کتبر 2016 ... دانلود تحقیق|پایان نامه|مقاله|پروژه|پرسشنامه|پروپوزال ... دانلود بررسي ميزان آگاهي
بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي ...

بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به ...

بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي
بازآموزي شهر. عنوان پایان نامه: بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي
مراجعه ...

بررسی میزان آگاهی پزشكان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC ...

بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال ...
تعیین میزان دانش، بینش و عملکرد در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری
پس از ... اضطراری از بارداری در ۴۰۰ پزشک عمومی مراجعه کننده به مراکز و سمینارهای
بازآموزی شهر تهران در ... برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش
پایان نامه

دانلود مقاله کامل درمورد سقط جنین - ایران دانلود

25 دسامبر 2016 ... از آنجا که پزشکان خانواده و عمومی به عنوان مرجعی برای کسب اطلاعات مردم در ... در یک
مطالعه مقطعی از پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی به روش نمونه گیری
آسان ... در مورد آگاهی ، بینش و عملکرد نسبت به روشهای پیشگیری اضطراری از ....
دانلود پایان نامه در مورد بررسی جرم سقط جنین birdownload.epage.ir/.

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-کارنامه علمی آقای صیادی

الف) هدايت پايان نامه هاي دانشجويي دكتراي حرفه اي ( پزشكي عمومي ) و کارشناسی ارشد
.... 66- بررسي ميزان آگاهي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر رفسنجان نسبت به
آلودگي هاي ... 73- بررسي دانش ، بينش ، عملكرد در تنظيم خانواده در مراجعه كنندگان به
مراكز ..... 24-سخنراني در سمينار ازدواج دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال 1383.

بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به ...

عنوان پایان نامه:بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري (EC) در.

بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به ...

27 سپتامبر 2016 ... فروش و دانلود تحقیق،کارآموزی،پروژه،پایان نامه،نرم افزار ... خانه / علوم پزشکی /
بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي
بازآموزي ... برچسببررسی میزان آگاهی, بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه ...

پزشكان - سیستم همکاری در فروش فایل سِرو

پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به
سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) ·
پایان نامه ...

مجموعه نقاشی های مینیاتور ی

-دانلود پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به
سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) ...

مطالب مربوط به گروه پزشکی

10 مارس 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی ... عنوان :
بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به ...

مجموعه نقاشی های مینیاتور ی - بلاگ خوان

-دانلود پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به
سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) ...

دانلود پروژه های دانشجویی » بررسی میزان آگاهی

پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان به سمینارهای بازآموزی در مورد
... در يك مطالعه مقطعي از پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي به روش ...

رزومه - پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﯿﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ... اراﺋﻪ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي ﮔﺰارش
ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ... ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎري در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﺤﺖ. ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان. (ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ) ..... دوره ﺑﺎز آﻣﻮزي.

خرید سی دی آلمانی را آسان یاد بگیریم//اورجینال

18 دسامبر 2016 ... -پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به
سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از ...

دانلود تحقیق در مورد ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻧﻘﺶ آن در اﺳﮑﺎر ﮐﻠﯿﻮی ﮐﻮدﮐﺎن

11 آگوست 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسکار . ... دانلود روش
تحقیق در مورد “بررسی میزان توجه جوانان به نقش و حضور امام زمان (عج) در زندگی روزمره
“ ... و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی در مورد روشهای ....
پایان نامه بررسی میزان آگاهی مادران از دیسک فاکتورهای عفونت ادرار.

دانلود فایل » آرشیو شازده کوچولو - آنتوان دوسنت اگزوپری - دانلود فایل

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به ... دانلود
لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی) · دانلود رایگان پایان نامه ...

دانلود فایل » آرشیو آشنایی و کار با نرم افزار ArcGis - دانلود فایل

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي بازآموزي. فایل های پيشنهادی. Essential Medical Genetics · Imaging of
Arthritis ...

دانلود فایل » آرشیو بتن زیر آب - دانلود فایل

16 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي بازآموزي ... بتن ریزی در زیر آب، در ساختمانهای دریایی و آبی به کار می رود
و لازمه آن استفاده از روشهای ویژه برای جلوگیری از خطر آب شستگی است. ... دانلود
لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی) · دانلود رایگان پایان ...

PDF[تحقیق در مورد روانشناسی عمومی] شبکه مقاله

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-01-14 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد .... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ، ﺑﯿﻨﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی · ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ...

دانلود فایل » آرشیو دانلود پایان نامه جداسازی نفت در آب دریا از روش ...

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي بازآموزي ... لذا در این پایان نامه به بررسی اصول و کاربرد تجزیه زیستی…

گروه پژوهشی اختلالات دوقطبی - سایت روانپزشکان

سمپوزیوم «مدیریت اختلالات روانپزشکی مقاوم به درمان»؛ همایش سالانه انجمن علمی
روانپزشکان ... و نیز امتیاز بازآموزی برای پزشکان عمومی و برخی از سایر رشته های
تخصصی. ... و کیفیت زندگی بیماران دوقطبی مراجعه کننده به بیمارستان ایران؛
مجری پایان‌نامه .... بررسی میزان هزینه اختلال دوقطبی نوع یک و عوامل مرتبط با آن طی
یک سال ...

دانلود ریکاوری کاستوم samsung j5- j5007 TWRP با لینک مستقیم با ...

8 سپتامبر 2016 ... مطلب بعدیبررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از ...

هــوپــاد رایانه رشته زیست شناسی- پرستاری-پزشکی

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي بازآموزي. چكيده باوجود دسترسي به روشهاي مؤثري كه در زمينة جلوگيري از
باروري ...

كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : توان تشخیصی آزمون بندر گشتالت بین .... در
بانوان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان چهارمین شهید محراب (کرمانشاه، 1382) ...
بررسی سلامت عمومی، راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در زنان نابارور و تحت
درمان IVF ..... 1- بررسی آگاهی، بينش و عملكرد زنان 49-15 ساله ساكن روستاهای ايران
نسبت به ...

دانلود پروژه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه ...

23 سپتامبر 2016 ... یاهو شاپ فروش و دانلود تحقیق،کارآموزی،پروژه،پایان نامه،نرم افزار ... میزان آگاهی،
بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی ...

دكتر فرزانه کاویانی - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تدریس رادیولوژی دهان نظری2و3 برای دانشجویان دندانپزشکی عمومی ... تدریس دوره های
متعدد بازآموزی رادیولوژی برای دندانپزشکان عمومی ... پایان نامه های دانشجویی ... علائم
بالینی مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی در زمستان 79فرزانه کاویانی 1379 ...
بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر تبریز در مورد حفاظت در برابر اشعه در ...

magiran.com: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي،

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (پزشکي) به زبان فارسي، انگليسي .... بررسي
ميزان رضايت كارورزان دانشگاه علوم پزشكي تهران از كيفيت آموزش باليني با ....
مقايسه كارايي دروس تئوري با دروس عملي باليني در افزايش سطح آگاهي و عملكرد
دانشجويان ...... بررسي ويژگي ها و ساختار پايان نامه هاي مقاطع تحصيلات تكميلي
دانشگاه علوم ...

آموزش خیاطی زنانه 1 و 2 به زبان فارسی (مقدماتی تا حرفه ای) / 30/ اورجینال

2 ژانويه 2017 ... دانلود پایان نامه بررسی اختلالات بد شكلی بدنی(BDD) -کامل و جامع · برترین ...
فروش دانلودی پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی ... میزان آگاهی
، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به سمینارهای بازآموزی ...

مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری هویت پیشینه پژوهش هویت یابی فصل دوم پایان نامه . ... بررسی میزان
آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به سمینارهای بازآموزی شهر تهران در
مو ...

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران | بهبود تغذیه کودکان کمتر ...

9 مه 2011 ... برنامه بهبود رشد و تغذیه کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ... آموزش عمومی ...
بنابراین ارتقاء آگاهی، نگرش، بینش و عملکرد تغذیه ای مراقبین کودک در خانواده و ...
بررسی وضعیت رشد کودکان 6-3 سال روستامهد ها بر اساس شاخص های وزن برای ...
بهترين زمان براي شروع غذاي كمكي براي شيرخواران پايان سن 6 ماهگي است.

فلاورستان - راحت بلاگ

14 دسامبر 2016 ... -پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به
سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از ...

دانلود فایل » آرشیو آموزش کامل درس زبان عمومی و تخصصی کیمیا فکر ...

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي ... میخواین زبان رو بالای ۷۰ درصد بزنید تو کنکور اونم به شرط ۱۰۰ درصد؟

مامایی - فروشگاه فایل

پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به
سمینارهای بازآموزی · بروشور Publisher- حاملگی اکتوپیک. بایگانی. » اردیبهشت
1395 ...

کاملترین فایل فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری ...

21 سپتامبر 2016 ... برترین فایل پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه
كننده به سمینارهای بازآموزی شهر ... شما به صفحه اختصاصی پیشینه پژوهش و مبانی
نظری پرخاشگری (فصل دو) وارد شده اید. ... شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{
مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری (فصل دوم پایان نامه)}را دانلود ...

حل تمرین 1-3 کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن با matlab به همراه ...

26 مه 2016 ... حل تمرین ۱-۳ کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن با matlab به همراه گزارش کار ...
پایان نامه فارسی مدیریت با عنوان سنجش مولفه های سرمایه فکری در بانک در بیش از
۱۱۵صفحه پی دی اف با پرسشنامه ... نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملکرد
پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی · پایان نامه بررسی اثر ...

برترین پکیج کارتن دور دنیا در 80 روز(اورجینال) : چکاوک - ساخت وبلاگ

27 نوامبر 2016 ... ... فایل( پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به
سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری ...

دانلود پایان نامه در مورد عملکرد خانواده - بیر دانلود

9 نوامبر 2015 ... عنوان پایان نامه : بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر ....
بررسی میزان آگاهی نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در مورد مشاوره در ارائه .... بینش و
عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد .

دانلود مقاله بررسي ميزان آگاهي زنان باردار نسبت به غربالگري سرطان ...

۶- فرنوش خجسته (۱۳۸۳) بررسي آگاهي نگرش و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز ....
ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر ...

لیست فایلهای علوم پزشکی :: پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق ...

23 دسامبر 2015 ... 7, پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به
سمینارهای بازآموزی. 8, تحقیق/مقاله آماده کارهایی که باید قبل از اقدام ...

بررسی میزان آگاهی، بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به ...

8 ژانويه 2015 ... دانلود پایان نامه بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی Mugil auratus
... در يك مطالعه مقطعي از پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي به .... جدول و
نمودار شماره (5): توزيع ميزان آگاهي نسبت به EC برحسب سن در ...

پروژه باران | پزشکی،بهداشت بایگانی - پروژه باران - 1

پایان نامه تعیین فراوانی موارد استفاده از ECT در بیماران بستری در بیمارستان ...
بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به سمینارهای ...

مرکز تحقیقات گوارش و کبد-مقالات ارائه شده در باز آموزی

20 فوریه 2013 ... در حال اجرا · پایان یافته ... بررسی وضعیت و نظرات رانندگان تاکسی شهر رشت
نسبت به بستن کمربند ..... بررسی آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی و متخصصین
داخلی درباره ... بررسی علل خونریزی های دستگاه گوارش فوقانی در بیماران مراجعه
کننده به ... بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستانهای منتخب شهر رشت راجع به ...

پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

مشخصات پايان نامه هاي برتر کشوري در هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش سال ...
پزشكي. 2. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. آقاي مسعود كبيري. فوق ليسانس .....
مورد بررسي نشان داد كه بيشتر شركت كنندگان آموزگار و دبير ..... اولويت ها و نيز
ميزان به كارگيری يافته های پژوهشی اختصاص ...... اغلب براي مراجعه به تغييرات
خاص و ويژه.

آگاهی – دانلود مستقیم

پروژه رشته پزشکی بررسي تأثير آموزش نقشهاي پرستاري بر ميزان آگاهي و ... برای
دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید فایل پایان نامه رشته علوم ... ميزان آگاهي
، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر تهران …

دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی واحد کار مدیریت خشم – یونی گلد

20 نوامبر 2016 ... این واحد کار طرح کرامت به صورت کامل و جامع و آماده برای اجرا در کلاس مربوطه می باشد.
و شامل موارد زیر می ... دانلود پايان نامه دكتراي عمومي بررسي ميزان آگاهي، بينش و
عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر تهران …

عملکرد آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در سال 1384

آﻛﺎدﻣﻲ ﻣﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ و ﭘﺎراﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺴﻪ اي ﻋﻠﻤﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و. ﺗﺨﺼﺼﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻛﻤﻴﺘﻪ ... ﭘﮋوﻫﺸﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ، اردوﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺗﺴﺘﻬﺎي آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ. ورزﺷﻜﺎران،
...

فروشگاه دپو فایل تمام محصول ها

تحقیق ,مقاله ,کارآموزی ,پروژه های دانشجویی ,پایان نامه,فروشگاه فایل دپو .... بررسي
ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر ...

شرح وظائف | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

روابط عمومی به مشابه پلی است میان یک سازمان و مخاطبان آن ... 4 - بررسی حوادث ناشی
از کار و اعلام مقصرین حادثه به مراجع محترم قضائی ... درعین حال شرایط قبلی آئین
نامه به قوت خود باقی بوده و افرادی که دارای 20 سال سابقه متوالی یا ..... ماده 158 ) به
هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم قانون کار مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای
نماید.

فروشگاه گلد داک پزشکی

يكي از علل تروماي چشم و آسيب بينايي نيز همراهي ضربه مغزي با آسيب به چشم مي ...
دانلود پروژه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي بازآموزي ... هدف: با توجه به اينكه زخم معده در موجودات كلستاتيك بيش از
موجودات نرمال مشاهده مي شود، هدف اين پايان نامه بررسي نقش ملاتونين در كاهش اين زخم مي
باشد.

آموزش شغلی – اداری - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

بديهي است درك مشترك انتظارات و محدوديتهاي رسانه‌ها و روابط عمومي از حوزة عملكرد
وظايف ... تخصص، درايت و آگاهي كافي نسبت به وظايف و حوزه سازماني خود برخوردار
بوده و داراي ... بررسي تأثير مطبوعات و ساير وسايل ارتباطي از جهت تغييراتي كه در
رفتار و ..... بخش ارتباط با رسانه‌ها تنظيم كننده و رابط اصلي سازمان با مراكز رسانه‌اي
مهمي ...

دا ه ﻊ ﺳﻼ ﺖ ﻪ ﺟﺎ - دانشگاه علوم پزشكي گناباد

وﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ، ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ... ﺣﺎﺿﺮ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﯽ دارو داﻧﺸﮕﺎه داراي ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ از ﻧﺴﺦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ... درﺻﺪ
ﺑﯿﻤﺎران درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه داروي ... در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ اﻓﺮ ..... ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎي اوﻟﻮﯾﺖ دار ﺳﻼﻣﺖ.

پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه ...

پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به
سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC)

مراجعه بایگانی - تخفیفستان فایل

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي بازآموزي. بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه
كننده به ...

دانلود پایان نامه در مورد رنسانس در اروپا – مغز فایل

18 دسامبر 2016 ... پروژه اکپرسیونیسم انتزاعی · دانلود پايان نامه دكتراي عمومي بررسي ميزان آگاهي،
بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي ...

یادواره ها و همایش های دفاع مقدس - و اینک ... از هزاران هزار

5 آوريل 2016 ... به گزارش روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در اين سمينار كه آيت‌الله موحدي ...
ايشان در پايان با اشاره به تشكيل كلاس‌هاي آموزش عقيدتي و نظامي ... براساس اين
گزارش، پرسنل رسمي و وظيفة ستاد مشترك سپاه براساس ميزان معلومات و آگاهي و ....
اولين كنگره بين‌المللي پزشكي گازهاي شيميايي جنگي با هدف بررسي و ...

4 - پیرا پزشکی

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به
سمينارهاي بازآموزي. بررسي ميزان آگاهي، بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده
به ...

PDF:مقاله کامل در مورد استان تهران

ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد ﭼﻮب q. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ، ﺑﯿﻨﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی q. ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻣﻮرد روﺷﻬﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺿﻄﺮاری از ﺑﺎرداری (EC).

الف - مديريت بيمارستان؛ گذشته، حال و آينده

16 جولای 2009 ... ریاست بیمارستان ها را معمولا پزشکان متخصص به عهده دارند که در بهترین ... از دانش
آموختگان رشته مديریت بهداشت و درمان که قبلا پزشک عمومی بوده حضور داشت .... در
بيمارستان خود نوعي اضطراب و بيماري روحي را براي مراجعه كننده به همراه مي‌آورد. .... این
که نگارنده نامه گلایه دارند در آن سمینار دانش اموخته های مهندسی صنایع ...

کتابخانه مدرسه فقاهت - نشریه روانشناسی و دین - موسسه آموزشی پژوهشی ...

هدف اين پژوهش، بررسي ميزان تأثير جهت‌گيري مذهبي بر سلامت روان و ابعاد آن در
مقايسه با ... براي آزمون فرضية پژوهش، با مراجعه به دو مركز بازآموزي معلمان شهر تهران
در سال ... همه افراد شركت‌كننده به «پرسش‌نامة سلامت عمومي» (28- (GHQ و «مقياس
جهت‌گيري ... مذهبي(كلّ) مناسب‌ترين متغير براي پيش‌بيني سلامت روان افراد شركت
كننده در ...

طرح کسب و کار صنعتی شدن گاو داری 7ص (سال 96)

تحقیق در مورد سیستم آزمون

پاورپوینت درمورد سیستم خرید اینترنتی 19 اسلاید

تحقیق در مورد سنگواره

تحقیق درباره از آلودگي هوا چه ميدانيم

824 - شيطان شناسي و بررسی شیطان در آيات و روايات مرتبط و همچنین در حوزه زندگي روزمره انسانها

مقاله داستان کشف آسپرین

تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس

تحقیق در مورد صرف 50 فعل

مقاله درباره بي مهري در اسلام

تحقیق درباره پرسشنامه با فرمت ورد

اسيد دي اكسي ريبونوكلئديك يا DNA

تحقیق درباره آيين زمامداري در سيره حكومتي امام علي با فرمت ورد

تحقیق درباره SQL Server 2000

تحقیق: ابطه‏ى اسلام و ايران رويكرد تمدنى

دانلود کارت ویزیت شماره 95 نت آوین - طراحی کارت ویزیت شرکتی و تجاری

پاورپوینت درباره ميكروسكوپ

مقاله درباره: شمس العماره

طراحي و شبيه‌سازي ستون‌هاي نم‌زدايي پالايشگاه گاز خانگيران

سلول گیاهی 33 ص

پاورپوینت ضوابط طرح بهسازی و نوسازی خیابان شهری - 60 اسلاید

پاورپوینت درس 4 عربی هشتم

تحقیق درباره؛ ارزيابي كار و زمان (زمان سنجي محصول)

دانلود گزارش كار آموزي دادگاه

دانلود تحقیق در مورد وصیت نامه داریوش کبیر 4ص

مقاله درمورد استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

دانلود پاورپوینت امداد در بلایا

دانلود تحقیق در مورد اقاله چیست

مقاله تربيت از ديدگاه اسلام

دانلود پاورپوینت حسابداري مخارج تامين مالي