دانلود رایگان

ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری) - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع تحقیقات و مقالات دانشجویی

دانلود رایگان ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری)

تحقیق.مقاله.دانشجویی.معماری.های تک.اکوتک.معماری سبز.امپرسیونیسم.رمانیسم.معماری پایدار.باغ سازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ترجمه 10 صفحه ای مقاله plant growth and development under salinity ...

ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER
SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری). حاوی فایل اصلی و فایل
ترجمه.

ترجمه 10 صفحه ای مقاله plant growth and development under salinity ...

ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER
SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری) ...

ترجمه 10 صفحه ای مقاله plant growth and development under salinity ...

13 سپتامبر 2016 ... ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER
SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری). حاوی فایل اصلی و ...

ترجمه ۱۰ صفحه ای مقاله plant growth and development under salinity ...

ترجمه ۱۰ صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER
SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری). حاوی فایل اصلی و فایل
ترجمه

ترجمه 10 صفحه ای مقاله plant growth and development under salinity ...

23 ا کتبر 2016 ... خانه / علوم پایه / ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT
UNDER SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری).

ترجمه 10 صفحه ای مقاله plant growth and development under salinity ...

7 ا کتبر 2016 ... ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER
SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری). حاوی فایل اصلی و ...

ترجمه 10 صفحه ای مقاله plant growth and development under salinity ...

4 ا کتبر 2016 ... Home | تبادل پست | ترجمه ۱۰ صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND ... UNDER
SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری) ...

ترجمه ۱۰ صفحه ای مقاله plant growth and development under salinity ...

4 ا کتبر 2016 ... ترجمه ۱۰ صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER
SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری). حاوی فایل اصلی و ...

ترجمه 10 صفحه ای مقاله plant growth and development under salinity ...

9 سپتامبر 2016 ... ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER
SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری). ترجمه 10 صفحه ...

ترجمه 10 صفحه ای مقاله plant growth and development under salinity ...

10 آگوست 2016 ... صفحه اصلی اخبار ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND
DEVELOPMENT UNDER SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری) ...

ترجمه ۱۰ صفحه ای مقاله plant growth and development under salinity ...

20 آگوست 2016 ... ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER
SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری) – ..::مجله آنلاین ...

ترجمه 10 صفحه ای مقاله plant growth and development under salinity ...

27 نوامبر 2015 ... Home / فایل / ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT
UNDER SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری) ...

ترجمه 10 صفحه ای مقاله plant growth and development under salinity ...

14 ژوئن 2016 ... ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER
SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری)

ترجمه مقاله The Effects of Salt stress on plant growth(اثر تنش شوری ...

ترجمه مقاله اثر تنش شوری بر رشد گیاه The Effects of Salt stress plant growth
خسارت شوری به گیاهان شوری بادام سوخته، رشد و توسعه، تحمل به شوری. ... It is
necessary to determine the environmental factors under which medicinal and ...
این برای تعیین عوامل محیطی است که تحت آن گیاهان دارویی و معطر بازده بالاتر و
کیفیت ...

یحیی امام - دانشگاه شیراز

فیزیولوژی گیاهان زراعی با تاکید بر غلات دانه ای ... Chemical regulation of plant
development and crop growth in spring barley. ... تاثير ماده كند كننده رشد
كلرمكوات كلرايد (CCC) بر رشد، نمو و عملكرد برنج. .... جلد 10 شماره2 صفحه 267 تا
278. ... ارزيابي عملكرد دانه و اجزاي آن در ژنوتيپ هاي گندم تحت تأثير تنش خشکی
پس از گلدهی ...

ماشین حساب با c++ - 300020

3 سپتامبر 2016 ... ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER
SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری). Search for: ...

تغییرات ایجاد شده توسط سالیسیلیک اسید در گیاهان گلرنگ (L ...

هر دو رقم گلرنگ، پاسخ مشابهی به تنش شوری و تیمار سالیسیلیک اسید نشان ... را در
گیاهان تحت تنش کاهش داد و غلظت عناصر پتاسیم و کلسیم را افزایش داد. ... Salicylic
acid induced changes in safflower (Carthamus tinctorius L.) under salinity stress
... Salicylic acid at 0.5 mM improved plant growth and photosynthetic pigments ...

Douran Portal - - صفحه اصلی - دانشگاه شهید چمران اهواز

1 - تاثير تنش گرما و خشكي آخر فصل بر عملكرد و اجزاء عملكرد شانزده رقم كلزا در ...
11 - بررسي مراحل رشد، نمو، عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام گندم در تاريخهاي كاشتهاي ...
16 - اثر شوري بر روي عملكرد كمي و كيفي نيشكر در جنوب اهواز . ... 17 - اثر تراكم خاك
و سطوح مختلف فسفر و روي بر جذب عناصر و رشد گياه شبدر. .... 10-صديقي دهكردي،
ف.

بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی

بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه. 0, 0. 03/10
/12--12:29: مرگ و میر ناشی از تنش شوری در گیاهان : جنبه های مورفولوژیک ...
physiological and biochemical aspects of plants under salt stress. ... تعداد صفحات
: 6 صفحه ... پوشش بذر وضعیت بذر را بهبود می بخشد و باعث رشد هماهنگ بذور و
افزایش وزن ...

ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮔﻮﺟﻪ ﮔﯿﺎه ﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑ ﺷﻮري ﺎري و آﺑ

اﺛﺮات ﺗﻮآﻣﺎن. ﺗﻨﺶ. ﻫﺎﯾ. ﮑﻢ. آﺑﯿ. ﺎري و. ﺷﻮري. ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت. ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ. (. روﯾﺸﯽ. ) ﮔﯿﺎه ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕﯽ
.... ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ. و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،. رﺷﺪ. و. ﻧﻤﻮ. ﮔﯿﺎه. را. ﺗﺤﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﺪ. (. ﺑﺎﯾﺒﻮردي و ﻫﻤﮑﺎران،.
1389. ). ..... اي ﺑﻮده اﺳﺖ . ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ در ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ. ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ
وزن رﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ رﺑﻂ ...... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت. اوﻟﯿﻦ .... growth of squash plants under salt stress.

ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﭘﺎﺷﻲ اﺳﻴﺪﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ در ﺗ S

ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻮري و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺷﻮري را ﻛﺎﻫﺶ
دﻫﺪ ... ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ دروﻧﻲ، ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻨﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ... وﻣﺖ ﮔﻴﺎه. ﻣﺮﻳﻢ. ﮔﻠﻲ. و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪت ﺗﻨﺶ
ﺷﻮري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان از ..... اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ
ﺑﺮگ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮر در ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ .... adapted spring wheat cultivars under salt stress.

پایان نامه.پروپوزال.مقاله کشاورزی - ارزن

7 آوريل 2004 ... ارزن ها بعد از جوانه زدن و در طول ریشه دهی رشد و نمو کندی دارند اما بعد رشد و ... دماي پايه
براي ارزن حدود 10 تا 12 درجه است. ... ارزن گل قهوه ای ( پانیکوم راموسوم )
Panicumramosum .... مقایسه پاسخ به تنش شوری در سطح کشت بافت و گیاه کامل در
سویا. ... خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گلرنگ تحت تنش خشکی.

اي و رﺷﺪ دو رﻗﻢ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﺰا ي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ا اﺛﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮ

ﺻﻔﺤﻪ. 13-26. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :15/11/1389. ﺗﺎ. رﻳﺦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد. :03/03/1390 ... ﻫـﺎي. زﻳﺴــﺘﻲ
و ﺑﺮﺧــﻲ اﻗــﺪاﻣﺎت اﺻــﻼﺣﻲ ﺑــﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑــﺎ. ﺗــﻨﺶ. ﻫــﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺧﺸــﻜﻲ و ﺷــﻮري در دراز .... اي و
رﺷﺪ. دو رﻗﻢ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﺰا. )Brassica napus(. 15. ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ﮔـﺰارش ﺟـﺎﻣﻌﻲ از آﺛـﺎر ﺷـﻮري روي ﺗﻐﻴﻴـﺮات.
رﻧﮕ .... 10. ر. ﻗـــﻢ و اﺛـــﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـــﻞ رﻗـــﻢ و ﺷـــﻮري روي ﻣﺤﺘـــﻮاي. ﻓﻼوﻧﻮ. ﺋ. ﻴﺪﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ. دار. ﻧﺒﻮد. (.
ﺟﺪول. ) ...

مقدمه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

در حالیکه در بسیاری از گیاهان زراعی متوسط عملکرد واقعی گیاهان 10-20 درصد ...
ایران یکی از این کشورهاست که در اکثر نقاط آن تنشهای غیر زنده مهمی نظیر خشکی،
شوری، باد، دما و ... در این مقاله سعی شده است تعریفی از تنش خشکی، تاثیر آن بر
روی گیاه و ... تنشزای محیطی است که رشد و نمو گیاه را تحت تاثیر قرار میدهد(ارجی،
1382).

بررسی تغییر در فعالیت آنزیم های نوکلئاز ترجیح دهنده DNAی تک ...

غلظت K+ و نسبت K+/Na+، میزان کلروفیل و پروتئین در اثر تنش شوری در هر دو ...
تک رشته ای، میزان پروتئین و کلروفیل طی تنش شوری در دو رقم حساس و متحمل گیاه
جو ... نوکلئازها در جریان نمو موجودات پر سلولی نقش مهمی را نیز در مرگ سلولی برنامه ...
cDNAی ژن کد کننده نوکلئاز I (Bnuc1) از برگ های جو تحت تنش شوری جدا گردید.

بررسی و شناسایی مکانیسم های مرتبط با تنش خشکی در گیاه نخود ...

در مقیاس جهانی نخود دومین گیاه مهم از گروه محصولات زراعی موسوم به حبوبات می باشد و
.... افزایش پراکسیداسیون لیپید در گیاهانی که تحت تنش خشکی قرار گرفته ....
صفحات14-10. ... بررسی اثرات شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ای گوجه فرنگی
Lycopersicum ... Growth and metabolism of senna as affected by salt stress
Biologia ...

2011 2 2 2 85 Identification and application of anthocyanine from ...

شواهد نشان می دهد که تنش هایی نظیر شوری می تواند رشد و نمو گیاهان و میزان روغن را در
گیاهان دارویی ... Growth and metabolism of senna as affected by salt stress.

2015 6 21 0 179 اثر ریزوسفر بر سرعت آزاد شدن روی در برخی از ...

اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و طول مدت روشنایی در تولید گلخانه‌ای گیاه دارویی
استویا ... and chemical fertilizer on growth and development of Stevia
rebaudiana Bertoni. ..... on photosynthesis and water status of maize plants under
salt stress. .... (حاوی ژن ACC- دآمیناز) می‌تواند رشد و نمو گیاه را در شرایط تنش شوری
بهبود دهد.

حسین عسکری - پروفایل

صفحه اصلی ... 10. رشـد و نـمو گياهي (كارشناسي). 11. فيزيولوژي گياهي 1 (
كارشناسي). 12. ... to salinity stress through cell growth, sugar and polyamines
content" , Plant ... gene expression analysis of some sodium ion transporters
under salinity stress in ..... عسكري, "ارزيابي پاسخ سلولي آلروپوس ليتوراليس به
تنش شوري" دومين ...

دانشکده کشاورزی - دکتر محسن موحدی دهنوی

زراعت، گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي، دانشگاه تربيت مدرس شروع: 1378 فارغ ...
اثر تنش خشكي و محلول پاشي روي و منگنز بر پروتئين هاي ذخيره اي بذر گلرنگ
پاييزه. .... بررسی شاخص‌های رشد و عملکرد ارقام کلزا در تاریخ کاشت‌های مختلف در
یاسوج. ... SATIVA L.) GERMINATION UNDER DIFFERENT LEVELS OF SALT
STRESS.

دکتر مهدی تاجبخش | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

تاثير تنش شوري حاصل از كلريد سديم بر روي غشاء سلولي و جنين در ارقام حساس و ...
10- شفق، جليل ، مهدي تاجبخش ، حمداله كاظمي ، مصطفي وليزاده و علي بنده حق.( 1383 ).
مطالعه اثر تراكم گياهي بر روي برخي از شاخصهاي رشد و عملكرد در شش رقم گندم . ...
and Seedling Growth of Wheat (Triticum aestivum L.) Seeds under Salt Stress.

ﻣﺸﺎﻫﺪه - Sid

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. 165. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ. ارﻗﺎم ﻛﻠﺰا. ﺑﺎﺑﻚ
دﻟﺨﻮش ... اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸـﻜـﻲ. ﺑﺠﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از اﺛﺮ آن، ﺑﺮ رﺷﺪ ﻛﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ.

88-90 - وزارت جهاد کشاورزی-معاونت باغبانی

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ آب. ﮔﻴﺎه. (w ψ(. ﺳﻪ رﻗﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ . ﺑﻴﻦ ﺳﻪ رﻗﻢ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان. ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﻫﻴﺪ و ﭘﺮوﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻤﺒﻮد آب اﻓﺰاﻳﺶ
ﭘﻴﺪا ...

هاي هدف و ژن و الگوي بيان تاثير تنش شوري بر miR167 miR160 ...

Effect of salt stress on expression pattern of miR160 and miR167 ... رشد و نمو گياه
را. محدود می. کند . مطالعات. مولکولی در پاسخ. به تنش. های محيطی مختلف نشان داده.

اصل مقاله (450 K)

ﺗﻨﺶ. ﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ. ﺳﻜﻮﻻر. ( omus. ﺟﻌﻔﺮي آﻓﺮﻳﻘﺎ. ﺳﻪ ﻗﺎرچ ﻣﺬﻛﻮر. ي داﻧﻜﻦ در ﺳ. ري از رﺷﺪ و ... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺎﻫﺪ. رچ. دﻳﮕﺮ داﺷﺖ. ﺴﻔﺮ رﻳﺸﻪ ﮔﻴ. ﻌﺪﻧﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨ. ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ آرﺑﻮﺳ. ﺪ و ﻧﻤﻮ. ﮔﻴﺎه. ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳ ... ﺷﻮري
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬ ... Mycorrhizal fungi may enhance plants growth and development by ...
efficiency and nutrients uptake and alleviating of the salinity and drought stresses
.

resume omidi final online 1392 - دانشگاه شاهد

رشد و نمو گياهان دارويي و صنعتي (تغذيه، متابوليسم و متابوليتهاي ثانويه) ... هاي
اکوفيزيولوژيکي گياه دارويي بابونه شيرازي به تنش شوري، در حال اجرا ،2 سال ...
Ocimum basilicum L) تحت تاثير تراكم و كود نيتروژن محمودرضا دادوندسراب ....
osmolytes of roast seeds (Prosopis farcta L) as affected under salt stress. ....
چکيده مقاله:.

دانشگاه آزاد اسلامی اراک یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 دانشگاه ...

کنجد تقسیط نیتروژن تراکم گیاهی عملکرد دانه عملکرد بیوماس 1 1- بابایی
ابرقویی، غ.1381. ... Effect of plant density and fertility levels on growth and yield
of sesame in dry season of ... مبانی فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی (ترجمه). ... در
بوته، دانه در سنبله و عملکرد دانه به ترتیب تحت تاریخ‌های کاشت 5 و20 آذرماه حاصل
گردید.

بررسی الگوی پروتئومی جو بهاره تحت تنش سرمای کوتاه مدت

ﺻﻔﺤﻪ. 78. -. 67. ﺟﻮ. ﭘﺮوﺗﺌﻮم. ﺳﺮﻣﺎ. اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز دو ﺑﻌﺪي. MALDI-TOF. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ... ﺗﺤﺖ
ﺗﻨﺶ. ﺳﺮﻣﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت. The Proteomic Analysis of Spring Barley Leaves under Short
term Cold Stress ... ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪي ﺑﺮ رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ و ﺑﻘـﺎي ﮔﯿﺎﻫـﺎن دارد ... ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﯿﺎه و. ﻧﺤﻮه
اﻋﻤﺎل ﺳﺮﻣﺎ. ﺬﺑ. ور ﺟﻮ ﺑﻬﺎره. Aths. از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻬﺎل. و. ﺑﺬر .... ﭘﯿﺮاﯾﺶ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ.
ﺷﻮﻧﺪ.

تنش خشکی - بانک مقالات کشاورزی | گیاهپزشکی

thousand kernel weights under stress condition, so it is imperative for ... عنوان
مقاله : اثرات تنش خشکی بر روی روابط آبی در گندم Drought stress effects ... The
plant response to salinity consists of numerous processes that must .... از طرف
دیگر ABAبعنوان یک علامت داخلی ضروری برای نمو متناسب با رشد گیاه نیز محسوب
میگردد.

تنش محیطی - بانک مقالات کشاورزی | گیاهپزشکی

Fatality of salt stress to plants: Morphological physiological and biochemical ...
عنوان مقاله : مرگ و میر ناشی از تنش شوری در گیاهان : جنبه های مورفولوژیک .... ژنوم
موجودات زنده همیشه تحت تأثیر تنش ناشی از عوامل محیطی (نظیر اشعه ماوراء بنفش و
مواد ... اگرچه برای رشد و نمو عادی ضروری است ولی تماس مداوم با آن منتج به صدمه دیدن
سلولها و ...

تخفیف اینترنتی صفحه 6863 - آگاه شاپ

ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER
SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری). ترجمه 10 صفحه ای مقاله
PLANT ...

علی - جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

10 - توزیع مکانی و زمانی نرخ فرونشست ذرات معلق اتمسفری در استان خراسان رضوی
(چکیده) ... 49 - تأثیر اسید هومیک، کمپوست و کود فسفر بر خصوصیات رویشی
گیاه .... 96 - رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی (چکیده)
..... characteristics of calendula (Calendula officinalis L.) under salinity stress (
چکیده)

ﻲ ي و اﺟﺮاﻳﻲ ﻲ ﻣﺸﺎوره ا ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ - دانشگاه تربیت مدرس

ﻣﺰرﻋﻪ اي. ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﻲ. و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ داﻧﻪ ﮔﺮده درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه .3. رواﺑﻂ آب و ﮔﻴﺎه و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ...
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ... ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺒﻌﻴﺾ اﻳﺰوﺗﻮپ
ﻛﺮﺑﻦ .5 ... ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ا. ﺳﺖ . ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. 10. ﻓﺼﻞ
اﺳﺖ ..... .38. ﻛﺎﺷﻔﻲ ﺑﻬﺎره. ، ﻛﺎﻇﻢ ارزاﻧﻲ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺠﺎﺗﻴﺎن. 1386 . ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﻓﺼﻠﻲ. رﺷﺪ. و. ﻧﻤﻮ. ﻣﻴﻮه.

مجــله زراعــت و اصــالح نبــاتات - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مقاله هاي تحقيقي تهيه شده در زمينه علوم كشاورزي )زراعت، اصالح نباتات، ..... توسعه
ريشه و افزايش ميزان نيتروژن تثبيت شده در خاك به ..... S.CR ميكوريزا بر روي
عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه اي« ...... انواع اكسين و جيبرلين و سيتوكينين رشد و
نمو و عملكرد گياه ...... thesis, mineral uptake and growth of Lettuce under soil
salinity.

حسین عجم نوروزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

صفحه نخست‏ ... مقالات علمی ... دکترای تخصصی زراعت – گرایش فیزیولوژی گیاهان
زراعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم ... همکار طرح در بررسی وتعیین صفات موثر بر
عملکرد جو تحت تنش شوری و محیط ... نخستين همايش تحقيقو توسعه كشت كلزا
گرگان .... of salinity stress tolerance and water saving in two cotton plant (
Gossypium ...

اصل مقاله (215 K)

ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻣﻌﻄﺮ اﻳﺮان. ﺟﻠﺪ. 25. ، ﺷﻤﺎرة. 2. ، ﺻﻔﺤﺔ. 271-261. )1388(. ﻋﻜﺲ ...
A. filipendula. ،. A. nobilis. ،. A. wilhelmsii. و. A. biebersteinii. ﺑﻮد . ﺑﺬر. اﻳﻦ ﻧﻤﻮ. ﻧﻪ. ﻫﺎ. از
.... زﻧﻲ ﺑﺬر و رﺷﺪ داﻧﻬﺎﻟﻬﺎي ﻧﺨﻮد. ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﺶ آﺑﻲ رﺷﺪ ﺳﺎﻗﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از. رﺷﺪ رﻳﺸﻪ. ﺗﺤﺖ ﺗ ...
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ. ﺷﻮري ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي. ﺑﺮ. ﺳﺮﻋﺖ و درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﻪ.

دریافت cv - پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

1 مارس 2011 ... ﺗﻨﺶ. ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ. ) 2. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗ ... ﺻﻔﺤﻪ. 157-146.
-2. ﭘﯿﺮدﺷﺘﯽ ،ه. ،. ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ،ز. ،. ﻧﺼﯿﺮي ،م . 1382 ... Study of water stress effects in
different growth stages on yield and yield ..... رﺷـﺪ. ﮔﯿـﺎه. (PGPR). ﺑـﺮ. ﻋﻤﻠﮑـﺮد. و. اﺟـﺰاي.
ﻋﻤﻠﮑﺮد. ذرت. رﻗﻢ. ﺳﯿﻨﮕﻞ. ﮐﺮاس . 604 ..... ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺮﻧﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار.

لیست فایلهای علوم پایه :: پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه ...

22 دسامبر 2015 ... 41, ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER
SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری). 42, دانلود ...

Brassica ) زﻧﻲ ﻛﻠﺰا ﺑﺎ ﺳﺎﻳﻜﻮﺳﻞ ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ اﺳﻤﺰي در ﻣﺮﺣ - ResearchGate

ﺗﻨﺶ اﺳﻤﺰي از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﺶ. ﻫﺎي. ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﺰا. ﻣﻲ. ﮔﺮدد
.... ﻃﻮر. ﻧﺴﺒﻲ آب. ﺟﺬب ﻛﺮده و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫ. ﺎي ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه، اﻣﺎ. رﻳﺸﻪ. ﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻲ. ﺷﻮد. (. ﻛﺎرﺑﻴﻨﺎﺋﻮ
... ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده و ﺟﺬب آب را ... ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﭘﺮاﻳﻤﻴﻨﮓ. ﺳﺎﻳﻜﻮﺳﻞ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ و رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ.
6. ﮔﻴﺎه. ﻋﻤﺪه زراﻋﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺎﺳﺦ ... ﺳﺎﻳﻜﻮﺳﻞ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻴﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ ..... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت.

دانلود مقاله آینده نگاری در صنعت : یک عامل پیش برنده در ... - تی وی 28

پروژه مقاله در مورد اثر مس روی سطح بیولوژیک بدن تحت pdf دارای 29 صفحه می باشد و
دارای ..... دما –کنترل دمای گلخانه بسیار مهم است و با رشد گیاه رابطه مستقیم دارد . ...
بسیاری از پدیده های فیزیولوژیکی ،نظیر رشد و نمو شاخه ها ، تشکیل و رشد ریشه در
قلمه ها و .... به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه
...

نتایج جستجو برای ' SA ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

Angular resampling for vibration analysis in wind turbines under non-linear ... نوع
تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن کتابخانه ای و پیمایشی است. ... جوانه
زنی بدر یک مرحله بحرانی در طول دوره رشد و نمو گیاه است و تحمل به شوری در این ... و
رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوری به صورت فاکتوریل در
قالب ...

1394 28 106 106 0 تأثیر تنش آبی بر میزان جذب برخی عناصر غذایی ...

2012 a; Effect of irrigation disruption and biological nitrogen on growth and flower
.... تاثیر تیمار کردن بذر تحت شرایط تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی گیاه ... on
safflower (Carthamus tinctorius L.) germination under salt and drought stress ......
اثر حذف آبیاری در مراحل انتهایی رشد و نمو بر عملکرد و اجزای آن در ارقام مختلف گندم.

آرشیو مطالب 1395/page/238 | سار پروژه - صفحه 238 - صفحه اصلی

10 آگوست 2016 ... 4-4- اثرات ژیبرلین در جبران آثار منفی تنش شوری و تنش اسمزی ... Adaptations to
envinmontal stresses. plant Cell 7, 1099- .... Emergence and seedling growth of
soybean cultivars and maturity graups under salinity. Plant ... جوانه زنی حساس
ترین مراحل رشد و نمو گیاهان است و جوانه زنی ضعیف در خاکهای شور باعث ...

دانلود پروژه تنش شوری در گیاهان - دانلود مقاله و پروژه - رز بلاگ

مدیریت بررسی تنش شوری در گیاهان تحت pdf, دانلود بررسی تنش شوری در گیاهان ...
مقاله ترجمه شده با عنوان Plant Salt Stress، مقدمه: در همه موارد هیچ ماده سمی رشد گیاه را
محدود ... دانلود مقاله لاتین تنش شوری در گیاهان در قالب فایل ورد در 8 صفحه همراه ترجمه
فارسی ... خرید و دانلود تحقیق کمک پایان نامه تنش شوری در گیاهان زراعی 10 ص.doc.

گزارش کاراموزی کارخانه آبلیمو میناب | A To Z File

2 سپتامبر 2016 ... تاریخچه کارخانه به سال 1354 برمیگردد که مجتمع توسط سازمان ترویج و توسعه
فعالیتهای غیر کشاورزی احداث و تاکنون با تولید طبیعی ترین ...

تاثیر پرایمینگ بذر در بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه توتون رقم بارلی ...

عنوان صفحه .... شکل 3-10- مقایسه میانگین زمان جوانه زنی در تیمارهای مختلف آزمایشی
(عامل ... در پاره اي از اوقات به عنوان يك گياه زينتي رونق يافته است و هم اكنون براي
آلام .... بذر با نیترات پتاسیم بر جوانه زنی بذور و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش
شوری. ... Seed priming enhances germination and seedling growth of barley
under ...

دو رقم ذرت شیرین رشد ی و فیزیولوژیک های ثیر تنش شوری بر برخی ...

منظور بررسی واکنش دو رقم ذرت شیرین به تنش شوری، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی
... کمتر یون سدیم و مقدار بیشتر یون پتاسیم در اندام هوایی و ریشه گیاه می.

( در ﺷﺮاﯾﻂ درون ( ) ازدﯾﺎدي ﮔﯿﺎه آﮔﻠﻮﻧﻤﺎ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮ رﯾﺰ اﺛﺮ

In vitro. ) ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺖ درون. ﺷﯿﺸﻪ. اي ﮔﯿﺎه.
آﮔﻠﻮﻧﻤﺎ ...... اي از ﺻﻔﺤﻪ. ﭘﺎﯾﻪ. اي در ازدﯾﺎد. ﻓﻠﺴﯽ آﻣﺎرﯾﻠﯿﺲ ﻧﻘ. ﺶ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺑﻬﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﻘﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ..... ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ..... ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ...
Woodward, a and Benet,J.(2009). the effect of salt stress and abscisic asid on
prolin.

بیولوژی و بیوتکنولوژی - Vali-e-Asr University Of Rafsanjan ...

مقاله نامه. چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران. جلد اول: بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ...
بررسی اترتنش شوری و باکتریهای محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی در گیاه گندم
.... رشد رویشی گیاه باقل تلقیح شده با جدایه ریزوبیومی. K10. تحت شرایط تنش
خشکی ...... Salt stress is one of the most important factors limiting growth and
yield of ...

مرکز تحقیقات ایمنی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی - دانشگاه علوم ...

مرکز تحقیقات کاربردی سالمت همگانی و توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی خ .....
عنوان مقاله. نحوه. ارائه. صفحه. مقايسه دو گونه عناب. متداول در روستاي شاهرخت از توابع
... بررسي اثرات آللوپاتي عصاره آرتيشو و سير بر جوانه زني و رشد گياهچه برخي .....
تاثير تنش شوري و اسيدساليسيليك بر برخي صفات فيزيولوژيك گياه مريم گلي.

مقالات شفاهی دهمین کنگره - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

در اين مقاله، تلاش شده است تا مؤلفه هاي توسعه كارآفريني در زيربخش زراعت و اصلاح
..... خدمات شرکت های کارآفرین با رویکرد خوشه ای برای فعالیت های و 10) خدمات طرح
نویسی و نظارت. ..... در اين آزمايش سيستم آوندي محور سنبله در گياه گندم در دو رقم
PBW-343 و PBW-134 ..... Triazoles as plant growth regulators and stress
protectants.

تحقیق اثرات شوری در کشاورزی

مهمترین تاثیر شوری در رابطه با جوانه زنی بذر و رشد رویشی گیاهان می‌باشد. ... در
شوری‌های زیاد گیاه گندم تا حدودی و گیاه لوبیا شدیدا تحت تاثیر تنش شوری قرار
گرفته‌اند .... بهره‌برداری از آبهای شور در کشاورزی پایدار، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
، صفحه ۲۳۶٫ .... bonding protein exhibits enhanced growth and tolerance to salt
stress.

شماره هفتم - بهار 94 - سازمان اقتصادی رضوی

30.25. %. از اراضی زیر کشت غالت و حبوبات خراسان رضوی تحت تنش قراردارند ...
ارت سرما در طول فصل رشد گیاه عالوه بر سیستم آبیاری قطره ای ، از سیستم مه پاش.

دانلود فصلنامه ۳۱ - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺭ 10 ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻳﺎ ﻟﻮﺗﻮﺱ ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ... نقش موثر شرکتهای
خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی. سایتهای ... انساني مهم ترین بخش تحول و
توسعه جوامع است. ...... مانند ویتامین B12 و اکسین عوامل محرک رشد گیاه را ...... تنش
هاي غیر زنده از قبیل شوري، خشکي، رطوبت نسبي ... نمك طعام به راحتی رشد و نمو کرده
و میوه داد.

دانلود خلاصه مقالات نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان (1392)

ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ دﻟﺴﻮزي ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اي در ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺮﭼﻢ اﯾـﻦ ﮐﻨﮕـﺮه را. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﺮﯾﻦ ... ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎن زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺷـﺪ در ﮐﺸـﻮر و ﻣﻨﻄﻘـﻪ،. ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻗﺮﯾﺐ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

6 مارس 2010 ... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﺻﻼﺣﯽ در ﮐﺸﺎورزي،ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو و ﺗﺠﺎرت ... ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر وﺳﻌﺖ اراﺿﯽ ﺗﺤﺖ
آﺑﯿﺎري. ،) ... 10 .] واﻧﺪر زاگ. در. ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه آﺑﯿﺎري ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ رﺳﯿﺪه ا
..... ﺑﻪ روش ﺟﻮﯾﭽﻪ اي ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن. ،. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺳـﻤﯿﻨﺎر. آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ،. ﺻﻔﺤﻪ ...... ﮐﺎﻫﺶ
زﯾﺎن وارده ﺑﻪ ﮔﯿﺎه در اﺛﺮ ﺷﻮري آب اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ دارد اول اﯾﻨﮑﻪ در روش ﻗﻄﺮه اي.

مقاله سرا - صفحه 1044

4-4- اثرات ژیبرلین در جبران آثار منفی تنش شوری و تنش اسمزی ... Adaptations to
envinmontal stresses. plant Cell 7, 1099- .... Emergence and seedling growth of
soybean cultivars and maturity graups under salinity. ... جوانه زنی حساس ترین
مراحل رشد و نمو گیاهان است و جوانه زنی ضعیف در خاکهای شور باعث استقرار کم و
تولید ...

ماشین حساب با c++ - مای مارکت

3 سپتامبر 2016 ... ترجمه 10 صفحه ای مقاله PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT UNDER
SALINITY STRESS(رشد و نمو گیاهان تحت تنش شوری). Search for: ...

1388 5 3 3 114 بررسی امکان کاهش دز مصرفی علف کش تو فور دی جهت ...

تأثیر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای گیاهی بر روی رشد و عملکرد ارقام سویا به
عنوان ... Growth analysis of spring wheat cultivars of varying drought resistance. ...
##10. Fernandez, G. C. L. 1992. Effective criteria for assessing plant stress
tolerance. ... relationship with grain yield under normal and drought stress
conditions.

بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و ...

29 ژانويه 2017 ... 2-10-1- درصد روغن دانه .... 1383 بررسی اثر تنش خشکی بر صفات زراعی و روند رشد
ارقام ... 1378 رابطه آب وخاک و گیاه. (ترجمه). انتشارات دانشگاه امام رضا. مشهد ....
Growth, Seed yield, and oil Contents of canola grown under saline conditions. ....
Response of plants to environmental stresses: water, radiation, salt ...

quick persian-english (minimal) - umd.edu

آسایشگاه sanitorium, sanitarium, sanatorium, sanatarium, rest home, ..... اسکناس
paper money, paper currency, money, greenback, folding money, bill, bank .....
اندوختن store, save, salt down, salt away, roll up, reserve, put by, pile, lay in, hive,
...... pickup, lift, increment, increase, growth, development, ascent, advancement.

کشاورزي بایگانی - صفحه 9 از 9 - دانلود رایگان مقاله و پایان نامه

Variability in Brassica genotypes under simulated salt and osmotic stress at
isoosmotic ... 41 – Li, W., et al, 2005, The effect of plant growth regulators, nitrite
oxide, .... جوانه زنی حساس ترین مراحل رشد و نمو گیاهان است و جوانه زنی ضعیف در
خاکهای شور .... در برنج در حضور نور و تاریکی محتوای پرولین تحت اثر تنش اسمزی
بالا می رود ...

زراعت - همایش ملی باریجه

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻓﻮاﺻﻞ آﺑﯿﺎري و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﻣﺮزه ......
ﺗﻌـﺪاد ﺑـﺬر در ﺑﻮﺗـﻪ، وزن ﻫـﺰار داﻧــﻪ، ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﻧـﻪ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾــﮏ. ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ. ﮐﻮدﻫـﺎ ﺑﺴــﯿﺎر ....
ﻣﻘﺎﻻت. ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ. ﮐﻨﮕﺮه. ﻋﻠﻮم. زراﻋﺖ. و. اﺻﻼح. ﻧﺒﺎﺗﺎت. اﯾ. ﺮان . ﻣﻮﺳﺴﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. اﺻﻼح. و. ﺗﻬﯿﻪ. ﻧﻬﺎل .....
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ورﻣﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ در ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ.

زﻧﯽ و رﺷﺪ اوﻟﯿﻪ آوﯾﺸﻦ ﮐﻮﻫﯽ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ - صفحه اصلی - دانشگاه ...

در ﺻﻔﺤﻪ اول ، ﺻﻔﺤﻪ ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺻـﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻧـﺎم و ﻣﺸﺨـﺼﺎت ..... ﺎي ﮐﻠﯿـ. . ﺪي ﺑـﺎ.
ﻋﻨـﻮان. Key words. ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ آورده ﺷﻮد ... ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮ رﺷﺪ اوﻟﯿﻪ
و اﺳﺘﻘﺮار ﮔﯿﺎه آوﯾﺸﻦ ﮐﻮﻫﯽ، ﻃﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل. 1390 .... در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ..... ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻮري
ﮔﯿﺎه زﯾﺮه ﺳﺒﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻪ ...... seedling growth of two medicinal plants under salinity.

10 - ایران پایان نامه - ایجاد وبلاگ

قاسمی حامد، عباسی، جزوه حقوق مدنی تطبیقی، مقاله مروری اجمالی بر نظریه «تعهد به ...
میشل لوراسا، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، تهران نشر حقوقدانان 1375 ..... احوال
شخصيه خارجيان مقيم ايران در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و ......
باعث افزایش زیتوده ریشه و نمو گل در گیاهان تراریخت تحت شرایط تنش خشکی
میشود.

46 . جستجو در مقالات و کتب اساتید دانشگاه …

22 ژانويه 2017 ... 13 - Design of an MIB for the management of Jini-based Home .... 72 - بررسی
مقاله ای از ترموسیفون های بسته دو فاز (چکیده) .... 150 - تاثیر تنش شوری بر جوانه
زنی و رشد گیاهچه چهار ژنوتیپ چغندر قند (Beta vulgaris) (چکیده) 151 - Sugar Beet
Plant Water -uptake and Plant water Relationships under Salt stress ...

دریافت CV - بهنام

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، ﻡ, ﮐﻤّﯽ‌ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ‌ﻫﺎﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﻣﺎﯼ ﺑﺬﺭ ﻭ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ ﮔﯿﺎﻩ ﺁﺯﯼ‌ﻭﺵ( ... 10 - ﺻﺎﺩﻗﯿ،ﺲ
. ... ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪﻡ (aestivum Triticum) ﺩﺭﺣﻮﺯﻩ ﻗﺮﻩ ﺳﻮ ..... ،ﮐﺎﻣﮑﺎﺭ
، ﺏ، ﻭ ﺯﯾﻨﻠﯽ، ﺍ, ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﮊﯼ ﻣﻘﺎﯾﺴﻬ ﺎﯼ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﻧﺨﻮﺩ: ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﮒ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ .... ﻧﺼﯿﺮﯼ
ﻣﺤﻼﺗﯽ, ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﺩﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺷﺪ ﮔﻨﺪﻡ(aestivum Triticum) ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮﺭﯼ.,.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ 1389 ﺳﺎل - دانشگاه پیام نور

ﺻﻔﺤﻪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻫﻔﺖ. ﻛﺘﺎب. ﻫﺎ. ي. ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه. 1. ﻃﺮح. ﻫﺎ. ي. ﺗﺤﻘ. ﻴ. ﻘﺎﺗ. ﻲ. ﺧﺎﺗﻤﻪ. ﻳ. ﺎﻓﺘﻪ. 10. ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه
در ﻣﺠﻼت ..... ﺘﺮ. ﻋﻼﻗﻪ. ﺑﻨﺪ. ﻋﻠﻮم. ﻴﺗﺮﺑ. ﻲﺘ. آزﻣﺎ. ﺸﻳ. ﻲ. ﭼﺎپ. ﺷﺪه. 15/4/89. 31. ﺑﺮﮔﺰ. ﺪهﻳ. ﺗﺮﺟﻤﻪ. رﺳﺎﻟﻪ.
ﻴﻗﺸ. ﻪﻳﺮ ..... ﺟﻐﺮاﻓ. ﺎﻴ. آزﻣﺎ. ﺸﻳ. ﻲ. ﭼﺎپ. ﺷﺪه. 5/10/89. 88. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻳﭘﺎ. ﺪار. روﺳﺘﺎ. ﻳﻲ. ﻛد. ﺘﺮ. ﻴﻧﻔ. ﺴﻪ.
ﻣﺮﺻﻮﺻ ...... ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﻳﻮﻧﺠﻪ. ﻧﻴﺎز. ﻣﺤﻠﻲ. ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ. ي. زاﻫﺪان. 1389. ﻣﻬﺪي دادﻣﻬﺮ. 40,000,000. 338.

مقاله لاتین گیاه - مقالات لاتین یاانگلیسی بانک مقالات کشاورزی

بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکینوع مقاله : لاتین با ترجمه. ... مقاله :
مرگ و میر ناشی از تنش شوری در گیاهان : جنبه های مورفولوژیک فیزیولوژیک و

39 - گیاهان دارویی

29 جولای 2008 ... بررسی غلظت نشاسته و قندمحلول و پروتئین بذروجوانه گیاه دارویی بارانك ....
انتشارات دانشگاه یزد، 810 صفحه . .... بسیاری از مناطق عامل مثبتی برای رشد و نمو
بسیاری از گیاهان دارویی محسوب ..... سازی اسمزی بذر بر عملكرد كمی و كیفی این گیاه
تحت تنش شوری انجام شد. ... (Borago officinalis L.) under salinity stress

مقاله درباره کارآموزی شركت مهندسان مشاور سي 69 ص

طراحي داخل رستوران شرکت عمران عرصه مهر معماری 78 ص

دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی

تحقیق درباره؛ آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها

تحقیق در مورد مدولاسیون OFDM

دانلود فایل پاورپوینت در مورد راهبرد زیرمسئله سازی.

دانلود 10 تصویر ورزشی برای عکس پروفایل تلگرام

تحقیق درباره؛ روند صنعتی شدن جوامع و ماشینی شدن انسان

برنامه ريزي احتياجات مواد

تحقیق در مورد تِنیا ی

دانلود فایل مجموعه گزارشات کارورزی ۱ .

پاورپوینت khamoosh konnandeha

تحقیق در مورد آندره ماری آمپر

دانلود پاورپوینت حافظه داخلي

تحقیق درمورد توسعه اقتصادی 29 ص

مقاله در مورد ازدواج پیامبر با خدیجه

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ گلکسی E5 Duos 4G مدل SM-E500F اندروید 5.1.1 با لینک مستقیم

دانلود در مورد دارو سازی

سير تحول پلان معماري و تزئينات در بناهاي اسلامي 18 ص