دانلود رایگان

دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا - دانلود رایگاندانلود رایگان پیش بینی زلزله , مورچه‌های تپه‌ساز , گسل , ورچه‌های فورمیکا تپه‌ساز

دانلود رایگان دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا در هر سال حدود 500هزار زلزله اتفاق میافتد که بعضی از این لرزه ها ویرانگر بوده و تلفات مالی و جانی دارد. این عوامل باعث شد تا بشر دائما به دنبال راهکارهایی برای پیشبینی زلزله باشد. برای پیش بینی زلزله وجود علائمی لازم است از جمله خروج گازها و تغییر رفتار برخی موجودات مانند مورچه های تپه ساز
این مورچه هاکه لانه های خود را عمدتا در مناطق گسلی زمین بنا می کنند در این مواقع نسبت به افزایش انتشار گاز و یا امواج الکترومغناطیسی که پیش از وقوع زلزله به بیرون منتشر می شوند، واکنش نشان می دهند.
در این پروژه علاوه بر عنوان دلایل زمین لرزه و معرفی برخی روش های پیشبینی زلزله، تا حد امکان سعی شده است تا رفتار مورچه های تپه ساز نسبت به گسل و توانایی انها در جهت پیشبینی زلزله بررسی شود.
زلزله امری اجتناب ناپذیر است زیرا امری حیاتی برای زمین است چون زلزله به معنای نبض زمین می باشد. لذا دانشمندان و علما طی قرون و سالیان متوالی در صدد پیش بینی این رخ داد طبیعی بر آمده اند
استفاده از حشراتی چون مورچه به مانند حیواناتی چون سگ واسب می تواند بسیار مفید باشد جه بسا که در منطقه جنوب اروپا تا شمال اسکاندیناوی حرکت مورچه های فورمیکا بر گسل های امتداد لغز به عنوان پیش نشانگر تغییرات تکتونیکی زمین و زلزله بوده است.
امید است که با توسعه این روشها بتوان جلو بسیاری از خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله در ایران و سایر نقاط جهان را گرفت.
گونه ای از مورچه ها از تیره Formicines و از گونه Formicaبه نام مورچه های فورمیکا تپه ساز نیز در پیش بینی زلزله توانایی ویزه ای دارند.
-1-1تشکیل اولیه کره زمین 1
-2-1تعریف زلزله 2
1-3-چشم انداز اسلامی و مذهبی: 7
1-3-1-آیا زلزله قضا و قدر است؟ 11
1-4-پدیده زلزله 14
1-4-1-نظریه بازگشت کشسان 17
1-5-ساختار درونی زمین 17
1--1- پوسته 18
1-5-2-گوشته 18
1-5-3-هسته : 19
1-5-4-لیتوسفر(سنگ کره ( 20
1-5-6-استنوسفر 21
1-5-7-مزوسفر یا گوشته پایینی 21
1-5-8-هسته داخلی و خارجی 21
1-5-9-زمین پویا 22
1-5-10-تئوری صفحه زمین ساخت 22
1-5-10-1-مرز صفحات: 24
1-5-10-2- مرزهای دورشونده 25
1-5-10-3- مرزهای همگرا 26
1-5-10-4-مرزهای گسل امتدادلغز 27
1-5-10-5-تغییر شکل پوسته ای: 28
1-5-10-6-نیرو 29
1-5-10-7-تنش 29
1-5-10-8-انواع تنش 29
1-5-10-9-تنش فشاری 30
1-5-10-10-تنش کششی 31
1-5-10-11-تنش برشی 32
1-6-انواع زمین لرزه 34
1-5-6-1- رويدادهاي طبيعي 34
1-5-6-2- رويدادها ساخت بشر 35
1-5-6-1-1- زمين لرزه هاي زمين ساختي 35
1-5-6-1-2- زمينلرزه هاي آتشفشاني 35
1-5-6-1-3- زمين لرزه هاي فروريختي 35
1-5-6-2-1- زمين لرزه هاي القايي 35
1-5-6-2-2- زمين لرزه ناشي از رويدادهاي كنترل شده 36
1-6-گسلها 36
1-6-1-مشخصه های گسله ها 37
1-6-2-تقسیم بندی گسلها 38
1-6-2-1-طبقه بندی بر اساس شیب صفحه گسل 38
1-6-2-2-طبقه بندی زایشی گسلها 38
1-6-2-2-1-گسل نرمال یا عادی 39
1-6-2-2-2-گسل مطابق 39
1-6-2-2-3-گسل نامطابق 39
1-6-2-2-4-گسل مع 39
1-6-2-2-5-راندگی ( سوارشدگی ) 39
1-6-2-2-6-رو راندگی 39
1-6-2-2-7-گسل امتداد لغز 40
1-6-2-3-طبقه بندی بر اساس حالت گسل نسبت به چینه بندی 40
1-6-2-3-1-گسل چینه ای 40
1-6-2-3-2-گسل مطابق و نامطابق 40
1-6-2-4-طبقه بندی بر اساس وضعیت گسل نسبت به طبقات اطراف 40
1-6-2-4-1-تقسیم بندی بر اساس وضعیت گسل ها نسبت به هم 41
لف) گسل های موازی 41
ب)گسل های پوششی 41
پ)گسل های محیطی 41
ت)گسل های شعاعی 41
ث)گسل امتداد لغز 41
ج)گسل امتدادی 42
چ)گسل مورب 42
ح)گسل طولی 42
خ)گسل عرضی 42
د)گسل شیبی 42
ذ)گسل چرخشی 42
1-6-2-5-تقسیم بندی بر اساس حرکت ظاهری 42
1-6-2-6-تقسیم بندی هندسی گسل ها 43
1-6-2-7-تقسیم بندی بر اساس زاویه شیب گسل 44
1-6-3-نشانه های شناسایی گسل ها 45
1-6-4-سایر نشانه های تشخیص گسله 47
1-6-5-نشانه های داخلی تشخیص گسل ها 49
1-7-انواع گسل زلزله 50
1-8-رابطه گسل با زلزله 51
1-8-1-نحوه آزاد شدن انرژی زلزله 51
1-8-2-پیش لرزه 52
1-8-3-لرزش اصلی 52
1-8-4-پس لرزه 52
1-8-5-دسته لرزه 52
1-8-6-ریز لرزه 52
1-8-7-اندازه گیری زمین لرزه 52
1-8-8-شدت زمینلرزه 53
1-8-8-1-مقیاس ریشتر 53
1-8-8-2-بزرگای زلزله 57
1-9-کانون زلزله 58
1-10-حجم و تعداد دفعات وقوع 59
1-11-امواج زلزله 61
1-11-1-انواع امواج زلزله 61
1-11-1-بررسی انواع موج زلزله 63
الف) امواج طولی(P) : 63
ب) امواج برشی(S) : 64
شکل 1-17 امواج S 65
پ) امواج لاو (love) : 65
شکل 1-18 امواج LOVE 65
ت)امواج رایلی LR 65
1-12-انواع زمین لرزه 66
1-12-آثار زمین لرزه 68
الف) لرزاندن و گسیختگی زمین 68
ب) رانش زمین و بهمن 69
پ)آتش 69
ت)روانگرایی خاک 69
ج)سونامی 70
چ)سیل 70
ح)نیروهای جزر 71
خ)اثرات بشر 71
1-13-سونامي 72
1-13-1-امواج را به دو طريق اندازه مي گيرند: 73
1-13-2-تولد سونامي 74
1-13-3-ديناميك سونامي 75
1-13-4-برخورد سونامي به ساحل 76
1-14-ثبت زلزله ها 78
1-14-1-لرزه نگاری 78
1-15-زلزله در جهان 80
1-16-زلزله در ایران 83
2-1-پیش بینی زلزله 84
2-2-علائم لازم جهت پیش بینی زلزله: 85
پ)تغییر سطح آب چاهها 86
ت)افزایش فاصله زمین در محل شکستگی ها و گسل ها 86
ج)تغییر دمای زمین وخروج گازها 86
چ)تغییر مقاومت الکتریکی در سطح زمین 87
ح)رفتار حیوانات 87
2-2-1-حیوانات و حشرات ، پیش نشانگرهای زلزله 87
3-1-مورچه ها 96
3-2-گونه شناسی مورچه فورمیکا: 97
3-3-فرهنگ لغت جهانی کلمه مورچه: 98
3-4-نقشه پراکندگی مورچه های فورمیکا 100
3-5-مورچه های فورمیکا- گسل و زلزله 101
3-5-1- رابطه مورچه های فورمیکاو گسل 102
3-6-مورچه ها و گسل ها: 107
3-7-ارتباط بین مورچه های فورمیکا-نیازهاوعادت ها و الگوی رفتاری گسل ها 107
3-8-مورچه ها و زلزله 110
3-9-معجزه ای دیگر از قرآن : سیستم دفاعی مورچه ها 111
4-1نتیجه گیری 114
منابع 114
فایل به صورت word و قابل ویرایش می باشدپیش بینی زلزله


مورچه‌های تپه‌ساز


گسل


ورچه‌های فورمیکا تپه‌ساز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا

پیش بینی زلزله , مورچه‌های تپه‌ساز , گسل , ورچه‌های فورمیکا تپه‌ساز.

دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا

9 آگوست 2015 ... دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا,دانلود پروژه پیش بینی
زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا,فروشگاه فایل تو.

دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا | شیک ...

فایل حاضر که پروژه ای مناسب برای معماری می باشد با عنوان پاورپوینت انسان و
طبیعت در معماری با موضوع مورچه تهیه گردیده است. این فایل به همراه کلیپ بسیار ...

دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا

دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا.

تمدید سه ماهه دستور عفو توسط «بشار اسد» - بهترین های روز ایران

27 ا کتبر 2016 ... زمان : حدود 15 ساعت پیش بازنشر شده توسط : بهترین های روز - bestofday لینک ثابت
... دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا 1 ...

تاریخچه مورچه‌تپه - بیوگرافی 98

22 نوامبر 2016 ... پیش بینی زلزله , مورچه‌های تپه‌ساز , گسل , ورچه‌های فورمیکا ... نجار ,مورچه‌تپه; منجیق
,دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز ,نویسنده در ...

27 - دانلود پروژه

فروشگاه جامع تحقیقات و پروژه هایی دانشجویی. ... دانلود پروژه پیش بینی زلزله
توسط مورچه تپه ساز فورمیکا. دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز ...

فایل یاب، نویسنده در فایل یاب - صفحه 44966 از 47697

دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا در هر سال حدود ۵۰۰هزار
زلزله اتفاق میافتد که بعضی از این لرزه ها ویرانگر بوده و تلفات مالی و جانی دارد.

زمین‌لرزه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پیش از وقوع زمین‌لرزهٔ اصلی معمولاً زلزله‌های نسبتاً خفیف‌تری در منطقه روی می‌دهد که
به پیش‌لرزه ... زمین لرزه‌ها توسط دستگاه زلزله سنج یا لرزه نگار ثبت می‌شوند. .....
کافی برای وقوع زلزله توسط گسل نیز به عنوان یک تکنیک پیش بینی، کمک
می‌کند.

پاورپوینت پیش بینی زلزله توسط ابر زلزله - تخفیفستان فایل

1 روز پیش ... پاورپوینت پیش بینی زلزله توسط ابر زلزله ۳۵ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی ... این
سوال که آیا پیش بینی زمین لرزه امکان پذیر است یا خیر به مدت بیش ... دانلود
پاورپوینت زلزله – حسین میرزایی دانلود پاورپوینتelseدانلود زلزله ، برچسب ...
پروژه دانشجویی عمران و معماری پاورپوینت پیش بینی زلزله توسط ابر …

خرید آنلاین صفحه 6797

دانلود نمونه سوال تربیت بدنی 1 پیام نور دفترچه نمونه سوال تربیت بدنی 1 پیام نور
از نیمسال . ... دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا.

1دانلود پروژه منبع از سایت فایل سل - نیازمندی های چارراهی درج ...

105, دانلود پروژه مهندسی نرم افزار – تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه.
106, دانلود پروژه .... 189, دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز
فورمیکا.

لیست تمامی فایلهای فنی و مهندسی - معدن - قسمت دو :: لیست فایل های ...

431, دانلود پروژه اصول طراحی در معادن (رشته استخراج معدن ). 432, پایان نامه ..... 731,
دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا. 732, دانلود گزارش ...

parisa shop صفحه 6797

دانلود نمونه سوال مبانی بیوشیمی پیام نور دفترچه نمونه سوال مبانی بیوشیمی پیام
نوراز نیمسال دوم 8. ... دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا.

فروش محصولات صفحه 6797

دانلود نمونه سوال تربیت بدنی 1 پیام نور دفترچه نمونه سوال تربیت بدنی 1 پیام نور
از نیمسال . ... دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا.

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی بنام دست خط - esy.es

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی بنام دست خط با بالاترین کیفیت Download New ...
حدود 1 ماه پیش .... دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا 1 ...

فروش با تخفیف صفحه 6797

دانلود نمونه سوال تربیت بدنی 1 پیام نور دفترچه نمونه سوال تربیت بدنی 1 پیام نور
از نیمسال . ... دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا.

کلبه تخفیف صفحه 6797

دانلود نمونه سوال تربیت بدنی 1 پیام نور دفترچه نمونه سوال تربیت بدنی 1 پیام نور
از نیمسال . ... دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا.

دانلود نمونه سوال تربیت بدنی 1 پیام نور - آگاه شاپ

پروژه آماده: تست غير مخرب لوله هاي بويلر ... دانلود نمونه سوال نظریه گراف و کاربرد های
آن پیام نور ... دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا.

معدن,مقاله, گزارش کارآموزی,گاز طبیعی, نفت در خاورمیانه عربی, پایان نام

27 ژوئن 2016 ... دانلود گزارش کارآموزی شرکت باما معادن گوشفیل تپه سرخ و کلاهدوز. 8,000. دانلود
پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا. 99,000.

نقشه اتوکد پارک نمونه خارجی | شیک ترین ها

... توهین به مسلمانان و پیامبر و قرآن توسط مایکل فلین مشاور دونالد ترامپ + عکس ·
صفحه فیسبوک .... دانلود پروژه پیش بینی زلزله توسط مورچه تپه ساز فورمیکا ...

quick persian-english - University of Maryland Free Software Mirror

بینی snoot, pecker, nozzle, nose, neb. ...... توسط via, per. ... تپه whaleback,
tumulus, mount, mound, mesa, knurl, hill, brae, ben, barrow. تپیدن ..... خالق
regenerator, maker, demiurge, creator, creative, author. ...... زلزله temblor, seism,
earthquake. ...... پیش to, presence, past, front, forward, forth, foreside, foregoning,
fore, ...

تبدیل گچ به سیمان | مقالات مهندسی عمران

در نواحي كوهستاني حجم مواد راسب شده توسط رودخانه كم و ذرات،درشت و گوشه دارند . ..... آن
بيشتر باشد براي تهيه شن و ماسه جهت مصرف در بتون يا راه سازي بهتر است. ......
مهندسی ارزش به عنوان بخشی جدید در مدیریت پروژه از تكنیكهای بسیار قدرتمند مساله
كاهش ..... منظور از عملکرد مطلوب اینست که سازه برای بهره برداری پیش بینی شده از آن
...

بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

+ نوشته شده در يکشنبه 21 شهريور 1395ساعت 18:52 توسط ketabpich | ... نرمال
سازی فیلبر گابور نمایش تصویر در یک شکل باینری درقیق گردانی ...... را
دستخوش تغییر و تحول اساسی و زلزله های ویرانگر قرار خواهد داد و این خاص کشور ...
یک ویروس مدرن و پیشرفته قادر به بروز آسیب های کاملا” غیرقابل پیش بینی در
اینترنت است .

صنایع چوب | فن و هنر ایران زمین - Part 11

گروه صنایع چوب و هنر سنتی ایران زمین ، گره چینی ریز ، ارسی سازی سنتی ، دیوار
... چوب کیفیت چوب کنترل کیفیت در کارخانه دانلود آشپزخانه آشپزخانه تمام عیار
مرجع ..... از کهور توسط SEM و TEM مطالعه شده است (۶) که وجود پونکتواسیون ...... نفر
در بخش صنایع چوب و درودگری استان، خاطر نشان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که بیش از
...

کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

برداشت و آزاد سازی آهن توسط فریتین ..... خشونت خانگی در ایران تا چند سال پیش به
مفهوم پدیده و آسیب اجتماعی اصلاً مدنظر ...... خدمات پیش بینی شده در آینده نزدیک ......
جهان را دستخوش تغییر و تحول اساسی و زلزله های ویرانگر قرار خواهد داد و این خاص
کشور ما ...... دو روستا در ”جارمو“ و ”تپه سربین“ واقع در ایران و عراق امروزی، نشان میدهد
که ...

همکاری در فروش فایل دانشجویی | StuFile.ir

شش پروژه و تحقیق رشته معماری در قالب یک فایل دانلود فایل .... تأمینی برای اولین
بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون کشور نروژ پیش بینی شد. ..... دانلود پاورپوینت
ارشد رشته زراعت در مورد کنترل بیولوژیکی توسط عوامل مفید ...... دانلود تحقیق با
موضوع آثار تاریخی هفت تپه دانلود فایل ... تحقیق سازه های فلزی (مقاوم سازی زلزله).

معماری - سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه دانشگاهی و دانشجویی,معماری,سریعترین و ... نوع
اول شهرهایی که از قبل برای توسعه آن ها پیش بینی شده و بصورت شطرنجی و چند
قطبی .... نتایج خلاصه سازی توسط انسان ... تقسیم بندی صفحات وب با استفاده از
الگوریتم اجتماع مورچه ها ...... باغ واقع در روی تپه ...... مقاومت سازه‌های چوبی در برابر
زلزله

سایت درودگران و هنر سنتی ایران زمین

این عکس در پاییز سال 1393 بالاتر از چهار راه ولیعصر توسط فربد حیدری گرفته
شده است . ... گروه صنایع چوب و هنر سنتی ایران زمین ، گره چینی ریز ، ارسی سازی
سنتی ، دیوار ..... در بخش صنایع چوب به پروژه های چوبی پرداخته میشود . ...... چیدمان
قابل پیش بینی است و هیچ چیز دور از انتظار نیست. ..... منبع لینک دانلود فایل pdf :
link

معماری - سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه - آرمان بلاگ

دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه دانشگاهی و دانشجویی ...... در بخش نتیجه یک قاعده،
نتیجه، دسته ای از پیش بینی های یک قانون است که پیش بینی کننده آن ها را ثبت ...

همایش نقد ومعرفی کتاب من کاذب ترین فصلم اولین اثر عبدالمالک عطش

سقف کاذب کناف آشپزخانه پروژه زعفرانیه ( قبل از بتونه کاری و نقاشی ) : ... شامل
بخش هایی چون تعریف،انواع،کاربرد و اجرای سقف کاذب برای دانلود قرار گرفته است.
... نهم و دهم مهرماه سال جاری اولين همايش ملی تازه‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی توسط ...
متصل گردد تا ضربه تکانهای ناشی از زلزله در آنها، موجب خرابی دیوارهای مجاور نگردد.

هنر چوب - وبسایت گروه سوناسازان Art Persian building sauna فن و هنر ...

گره چینی و مشبک سازی کارگاه صنایع چوب و هنر ایران زمین ..... لینک دانلود ... 56
طراحی و ساخت ساختمانهای چوبی مقاوم در برابر زلزله الهی – تفرشی دیباگران تهران
.... موریانه هایی که به شکل مورچه می با شند نیز به همین طریق چوب را از بین می برند.
..... این تکنولوژی را حدود 10 سال پیش، کمپانی لوناوود توسط انجمن ترمووود فنلاند
اختراع ...

صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز

کانال تلگرام بهینه ساز ... درسال 94 · آغاز پرداخت وام نوسازی بافت فرسوده/ پیش
بینی منابع مالی مسکن اجتماعی .... ساخت مصلی تهران به شهرداری سپرده شد / زمان جدید
برای پایان پروژه 30 ساله ..... تعمیر انواع کابینت آشپزخانه توسط تکنسین مجرب ...
MDF با روکش های طبیعی و مصنوعی ماندن سترون ملامینه، فرمیکا، تخته خرده چوب و…

ایران دانشجو

31 آگوست 2016 ... ایران دانشجو - ایران دانشجو مرجع دانلود پروژه , پایان نامه , تحقیق و . ... احساس حقارت و
خود کم بینی. نشانه های نگرشهای خود کم بینی ... ها و مجلات منتشره توسط سازمان
بورس اوراق بهادار تهران،همچنین گزارشات مجامع ...... 1- وزن کم مقاوم در برابر زلزله .... 1-
تخلیه آب بمنظور آماده سازی محل جهت احداث ساختمانهای پیش بینی شده.

آرتمیس فاول

تشکر میکنم از لیال، حانیه، فاطمه و سینای عزیز که مرا در انجام این پروژه یاری ....
بینی این. جا خبری از جشن و رقص نیست، باتلر. . مسأله رقصیدن نیست، مسأله ....
گفت که شانزده ماه پیش باتلر در نبردی تن به تن یک گروه ... دانلود به اتمام رسید. «
..... که آرتمیس اصال چنین خیالی نداشت، ردیاب امواج جاسوسی توسط مکعب، عواقب
گسترده.

دانلود فوتبال

تحقیق درمورد چگونگي ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مديريت با كاركنان 35 ص

مقاله درباره سیزده آبان روز دانش آموز

تحقیق در مورد اصول حسابداری 1

پاورپوینت انواع روشهای توسعه شبکه و ابزار آن به همراه تصویر

پاورپوینت در مورد اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها

تحقیق در مورد زنان به ملكوت نزديك ترند 15 ص

فيثاغورث 15 ص

تحقیق در مورد جامعه شناسي

تحقیق درباره رطوبت چوبها

مسمومیت به وسیله گیاهان

تحقیق در مورد مراحل توسعه ئ موقعیت حسابداری منابع انسانی