دانلود رایگان

استان گیلان (وجه تسمیه) شهرشناسی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله ای در مورد وجه تسمیه و شهرشناسی استان گیلان در در 197 صفحه در فرمت ورد

دانلود رایگان استان گیلان (وجه تسمیه) شهرشناسی فرمت ورد
197 صفحه
استان گيلاناستان گيلان
( وجه تسميه)
آشنايي با سرزمين مردم گيل و ديلمحدود جغرافيايي، آب و هواهنگاميكه تاريخ ايران را از نظر ميگذرانيد خواهيد دريافت كه در ميان مناطق مختلف ايران كمتر منطقه ايست كه چون گيلان و ساكنان بخشهاي دامنه هاي شمالي البرز بخاطر دليريها و بهادريهايشان داراي منابع مختلف تاريخي بوده باشد و بهمين دليل هم بيش از همة مناطق ديگر ايران داراي تاريخهاي محلي است و يا در نوشته ها مورد حب و بغض هاي سياسي و طبقاتي قرار گرفته است اگر چه آثار باستاني منطقه قدرت پايداري در برابر وضعيت اقليمي را نداشته و بخشي از آن نيز بر اثر حادثه ها در دل خاكها مدفون شده و بخشي ديگر بدست انسانهاي نادان به تاراج رفته و ويران گرديد اما زندگي سلحشورانة آنان در منابع تاريخي و نوشته هاي محلي و در فرهنگ عامه آشكارا بچشم مي خورد.اين منطقه كه در پاي سلسله جبال البرز و در آغوش درختان جنگلي و در كنار درياي خزر آرميده است. از طرف مشرق با مازندران و از مغرب با آذربايجان همسايه است و اگر همچون جغرافي نويسان قديم حدود جغرافيايي گيلان را از طرف شمال به درياي خزر و از طرف مشرق به مازندران و از جنوب به ري و قزوين و زنجان و از طرف مغرب به آذربايجان محدود سازيم باز هم بايد گفت كه بخش وسيعي از مناطق كوهستاني را كه امروز با نام ديلم از منطقة جلگه اي جدا مي سازند بايد جزء گيلان بحساب آورد كه از نظر سياحان داخلي و خارجي و تقسيم بنديهاي منطقه اي و سياسي و اقتصادي تا قرن هاي نزديك بما نيز چنين بوده است همانطور كه گاه گيلان را نيز ضميمة نواحي ديلم بحساب مي آورند بطوريكه مقدسي كه كتاب خودالتقاسيم في معرفه الاقاليم را كه در قرن چهارم هجري مي نوشت طبرستان و جرجان و قومس (سمنان ـ دامغان ـ بسطام) را نيز از جمله مناطق ديلميان ميداند. بايد گفت حدود جغرافي آن (گيل و ديلم) تا اوايل عصر صفوي و دقيقاً تا انقراض سلسلة كيائيه در دوران سلطنت شاه عباس صفوي بنا به مقتضيات زمان و بر اثر كشمكشهاي نظامي متغير بوده است و امروز مسافري كه بخواهد اين حدود را ببيند همينكه از شهرستان كرج خارج گرديد بايد در امتداد رشته كوههاي البرز حركت كرده از طرف قزوين به رشت به راه ادامه دهد و پس از عبور از منطقه طارم و رسيدن به رود خروشان سپيدرود در برابر انبوه درختان جنگلي قرار خواهد گرفت در امتداد رودخانه پس از رسيدن به منطقه امامزاده هاشم (جهنم دره سابق) و عبور از شهرستان رشت و بندر انزلي به منتهي اليه اين منطقه يعني گرگانرود و آستارا خواهد رسيد و در بخش شرقي به منطقة تنكابن كه تا دوران قاجاريه ضميمه گيلان بود از شهرهاي لاهيجان و لنگرود و رودسر گذشته به چابكسر كه آخرين بخش شرقي ميان گيلان و مازندران است مي پيوندد. تماشاي آنهمه زيبايي و تنوع براي هر رهگذر تازه وارد پس از رسيدن به منجيل قدم به قدم خيره كننده تر خواهد بود زيرا با محاصره شدن منطقه در ميان رشته كوههاي طالش ـ طارم خلخال ـ ديلمان كه مانع خروج ابرهاي حاصل از تبخير آب دريا و رودخانه ها و استخرها و مرداب هاست و همچنين حركت بادها از دريا بخشكي و از فلات مركزي ايران بسوي دريا آب و هواي گيلان مرطوب و متغير و براي رشد و پرورش گياهان و درختان مختلف فوق العاده متناسب بوده و رطوبت هوا تا 95 درصد و ارتفاع باران از 125 تا 162 سانتيمتر ميرسد و درجة حرارت تا حدود 3 در زمستان و 37 درجه در تابستان مي باشد. ميزان نزول برف چون دورة يخبندان گيلان زياد نيست و حداكثر ارتفاع برف ممكنست تا دو متر برسد.اگر از جلگه بطرف دامنه هاي جنگلي برويم بازهم ميزان بارندگي و رطوبت و يخبندان متغير خواهد بود تا جائيكه از ارتفاع 1200 متري به بعد بخاطر سردي هوا رشد درختان متوقف گرديده و در عوض با چمنزارها و مراتع زيبائي روبرو مي شويم و در ارتفاعاتي معادل 1800 تا دو هزار متر انواع گل و گياه معطر روئيده مي شود.خجوكو كه در سال 1849 و 1850 ميلادي در رشت ميزيست و تاريخ گيلانش يكبار در سال 1306 و بار ديگر در سال 1354 چاپ گرديده است مي نويسد. قوت و سرعت توسعة نباتات در اين سامان بينهايت است اما از قلل كوه تجاوز نمي كند و هيچ چيز محزون تر از ديدن مناظر آن طرف نيست زيرا فاقد هرگونه طراوت است مانند كوههاي خلخال كه از خاك رس و ريگ قرمز مركب بوده و دشتهاي خمسه و قزوين و تهران و سمنان و دامغان و بسطام كه همه لم يزرع است سبزه و آب در آنطرف ها همانقدر ناياب است كه در اين طرف بحد وفور يافت مي شود. گيلاني ها در زبان اغراق مي گويند. اگر در راس يكي از كوههاي گيلان بمانيد قسمتي از ريش شما كه اينطرف است با عطر گلهاي ما معطر مي شود و حال آنكه قسمت ديگر مانند صحراي آنطرف كوه پر از گرد و غبار مي گردد. همانطور كه اشاره گرديد ارتفاعات گيلان را سه رشته كوههاي مختلف محدود مي سازد كه عبارتند از:1 ـ كوههاي طالش كه به موازات سواحل درياي خزر امتداد يافته و ميان آذربايجان و درياي خزر واقع است.2 ـ كوههاي طارم و خلخال كه رودخانه سپيدرود از كنار دره هاي باريك آن مي گذرد و رشته كوههايي آنرا از كوههاي ديلمان جدا مي سازد و گيلان را به دو بخش تقسيم مي نمايد.3 ـ كوههاي ديلمان كه دنباله رشته كوههاي البرز بوده و مرتفع ترين قلة آن در گيلان درفك (دلفك) است و از جنوب به منجيل و از طرف مشرق تا مناطق ييلاقي تنكابن و ارتفاعات سه هزار پيش مي رود.لرد كرزن در كتاب خود بنام ايران و ايرانيان آب و هواي گيلان را به چهار قسمت زير تقسيم مي نمايد:1 ـ حاشية درياي خزر با توده هاي شن به ارتفاع هشت تا ده متر و پهناي دويست تا چهار صد متر با بادهاي شمالي و شمال غربي كه رطوبت را به لبة جنوبي دريا مي رساند.2 ـ اراضي پشت اين تپه هاي شني كه مردابها و مناطق باتلاقي را ايجاد مي نمايد و رسوبات رودخانه ها را كه از كوهها سرازير مي گردند در خود جاي مي دهند كه نمونه اي از آنها مرداب بندر انزلي در گيلان است.3 ـ حاشية پشت مردابها و سواحل داخلي آبهاي راكد كه منطقه اي است جنگلي و شهرهاي مهم و دهكده هاي پر جمعيت در اين قسمت واقع است كه فاصله آن تا پاي كوهها از سه تا سي كيلومتر تغيير مي كند.4 ـ دامنه هاي البرز كه نظافت هوا و زيبايي آن نظير ندارد و در منطقة خالي از درخت و جنگلها و در دامنة كوههائي كه بر آنها مشرف است ييلاقهائي قرار دارند.سپيدرودبزرگترين رودي كه گيلان را به دو بخش تقسيم مينمايد رود معروف سپيدرود است. مركز بخشي را كه در غرب سپيدرود قرار دارد و در اصطلاح مردم محل بيه پس (بيه آب رود) ناميده مي شود شهر رشت است و آن بخش كه در شرق سپيدرود قرار دارد بيه پيش خوانده مي شود كه شهر عمده اش لاهيجان مي باشد. اين رود را در اوستا سپئت و در پهلوي سپت و در سانسكريت سوت SVETA گويند. ابن رسته مولف كتاب اعلاق النفسيه دربارة منشاء و مسير آن گويد:سفيدرود از سيسر (صد چشمه) گذشته و از سرزمين آذربايجان عبور ميكند و آنگاه داخل شهرهاي ديلم گرديده و در درياي طبرستان ميريزد. مسعودي اين رود را سپيدروج ناميده و مي نويسد اين كلمه به معني رود سپيد است كه محل دو كلمه در فارسي و عربي مقدم و مؤخر است و مجراي آن به سرزمين ديلم به طرف قلعه سلار است و او ابن اسوار ديلمي است يكي از ملوك ديلم است و اكنون كه تاريخ كتابت ماست بر آذربايجان تسلط دارد آنگاه اين رود در ديلم از گيل مي گذرد و به ديار ديلم رودي ديگر در آن ميريزد كه آنرا شاهان رود (شاهرود) گويند و معني آن شاه رودهاست از بس سپيد و پاك و صاف است و همه با هم به درياي گيل مي ريزد كه درياي ديلم و خزر و اقوام ديگر است كه بر اطراف دريا جاي دارند و بيشتر اين مردم ديلم و گيل كه ظهور كرده اند و بر بسياري از نقاط زمين تسلط يافته اند بر ساحل همين رود بوده اند. سرچشمه هاي اصلي رود سپيدرود از ارتفاعات كردستان بوده و در سر راه شعبات مهم ديگري به آن مي پيوندد و آبهاي حاصل وارد تنگه اي در منجيل مي گردد و پيش از آنكه به اين تنگه برسد به آب رودخانه شاهرود كه از كوههاي طالقان سرچشمه مي گيرد مي پيوندد و از اين زمان به نام سپيدرود شناخته مي شود و قسمت اصلي آب رودخانه بزرگ سپيدرود در بندر حسن كيا ده (كياشهر) بدرياي خزر مي ريزد و بخشي از آن پيش از رسيدن به دريا به وسيله چند نهر بزرگ جهت زمينهاي زراعتي مورد استفاده قرار مي گيرد.اگر طول رودخانه را از ارتفاعات اوليه اش در نظر گيريم بعد از ارس كه يكهزار كيلومتر طول دارد دومين رودي است كه اندكي بيش از رود كارون رود كارون (داراي هفتصد كيلومتر طول) حدود 720 كيلومتر درازا خواهد داشت و اين رشته طولاني تا به هم پيوستن با رودخانه شاهرود به نام زرينه رود معروف بوده است و در دوره تسلط تركان قزل اوزون ناميده شده است عظمت و بهره دهي اين رودخانه مانند زندگي سلحشورانه مردم گيل و ديلم منشاء پيدايش افكار و انديشه هاي افسانه اي و حماسي گرديده است. قزويني در عجايب المخلوقات در خصوص آب شاهرود و رودخانه سپيدرود مي گويد:نهر سفيدرود آوازي ندارد و روش او نرم است و در زمين نرم راه مي رود و با نرمي و خاموشي كه دارد كشنده است و شاهرود با داشتن آوازي هولناك از آفات سالم است در ابيات زير تاريخ حماسي منطقه را كه گوئي در حركت سالهاي پرخروش و زندة اين رود جاويدان و گويا باقيمانده است مي خوانيم.همچون خيال خسته من گنگ و بي هراسسرگه بصخره سود و گهي از كنار كوهميرفت تا حكايت جاويد قرنها تاريخ و سرگذشت زمانهاي دور، دورميرفت تا ز حالت ناپايدار دهريا آنكه خاطرات دل انگيز خويش را اي يادگار مردي واي مظهر شكوهپرورده اي شعار سرافرازي و شرفدر پيچ و تاب و جنبش گردابهاي توفرياد مردها و دليران ديلمي از روي ماسه هاي كف رود مي گذشتآهسته مي خزيد به دامان پهن دشت بر ديدگان خيره ما سازد آشكارافسانه ها و حسرت و اندوه پايداربا روزگار رفته ما گفتگو كنددر بستر زمانه چنين جستجو كنددر نغمه تو جلوه خورشيد زندگيستپيكار در طريق حق و ترك بندگيستاميد و پايمردي به گذشته نقش بودپيداست در سرود و سكوتت سپيد رود
دريا ـ جلگه ـ كوهدريا و جلگه و كوه بزرگترين منبع اقتصادي و حياتي مردم منطقه است كه بي دريغ چون سفره گسترده اي در برابر ساكنان قرار دارد درياي خزر كه با نامهاي درياي كاسپين، درياي هيرگانا، (جرجان ـ گرگان) درياي طبرستان، درياي گيلان، درياي مازندران، درياي شيروان، درياي ديلم، درياي آبسكون شناخته شده است از شمال به سمت جنوب به طول يكهزار و دويست كيلومتر امتداد مي يابد و داراي هفت هزار كيلومتر ساحلي است كه تنها يكهزار كيلومتر آن در خاك ايران است و سطح دريا بر اثر ريزش آبهاي يكصدو سي رودخانه كه بعضي از آن در خاك ايران واقع است به سيصد و هفتاد و يكهزار كيلومتر مربع ميرسد و بدين ترتيب درياي خزر با وسعت قابل توجهش همانطور كه از حيث انواع ماهي و كلسيم و سولفاتها غني است موجب آباداني و سرسبزي و حاصلخيزي جلگه ها و كوهها و باروري زمينها و افزايش و رشد گياهان و درختان جنگلي مي گردد و آنچه را كه به كمك انسان در اين ناحيه ي مستعد بدست مي آيد عبارتند از: برنج، چاي، انواع مركبات، توتون، سيگار، غلات، زيتون، كنف، بادام زميني و انواع محصولات صيفي و تربيت كرم ابريشم و پرورش دامها امروز اگر چه كشت بعضي از محصولات زراعتي مانند پنبه و نيل تا حدودي هم نيشكر همچون صنايع دستي مانند پارچه بافي فراموش گرديده و يا اهميت گذشته اش را از دست داده است اما مي توان گفت كه براي زحمكشان گيل و ديلم زمين سخاوتمندانه و در تمام فصول سال آماده بهره دادن مي باشد آنچنانكه در گذشته نيز بوده است. محققان از فراواني گياهان داروئي در منطقه ياد مي كنند و در وقايع دوران اسماعيليه


استان گیلان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره وضعيت سياسي شهرهاي ايران بعد از انقلاب

تحقیق در مورد بررسی تأثير تحريک الکتريکی عصب از طريق پوست بر دامنه حرکتی و خشکی صبحگاهی مفصل زانو 6 ص

تحقیق درمورد باغ اصفهان 40 ص

علوم محاسباتی و علم نانو

ساختمان بتوني

تحقیق درباره ی ميزان وعلل نا هنجاريهاي اجتماعي دانش اموزان پرخاشگري

دانلود پاورپوینت نظام آموزش كاركنان دولت - 23 اسلاید

تحقیق درباره تاريخ در يك نظر

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی نهم (جایگاه زمین در کیهان) 36 اسلاید

تحقیق در مورد ترفند های جالب یاهو مسنجر (با فرمت word)

تحقیق درباره قانون آمپر

پاورپوینت در مورد مديريت کيفيت فراگير TQM

فایل فصل دوم ریاضی پنجم ..

دانلود پاورپوینت در مورد کودک استثنائی.

پاورپوینت در باره ی برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي

شماتیک a510

ژورنال A cascaded pairwise biomolecular sequence alignment technique using evolutionary algorithm از انتشارات الزویر

دانلود گزارش کارآموزی درباره رشته عمران

خلاصه جمع بندی زبان برای کنکور