دانلود رایگان

بررسی نوع نگرش افراد نسبت به کالاهای مد وارداتی در حوزه اتاق بازرگانی - دانلود رایگاندانلود رایگان نگرش افراد نسبت به کالاهای مد وارداتی

دانلود رایگان بررسی نوع نگرش افراد نسبت به کالاهای مد وارداتی در حوزه اتاق بازرگانی بررسی نوع نگرش افراد نسبت به کالاهای مد وارداتی در حوزه اتاق بازرگانی شهرستان

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تعيين نوع نگرش افراد نسبت به كالاهاي مد وارداتي در حوزه اتاق بازرگاني شهرستان دهلران است. اين تحقيق از نوع كاربردي و به روش توصيفي-استنباطي انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش كليه خريداران،مصرف كنندگان، واردكنندگان و اعضاي اتاق بازرگاني شهرستان دهلران و نمونه آماري در اين پژوهش 367 نفر كه با استفاده از فرمول كوكران بدست آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد نگرش افراد درباره كالاهاي وارداتي مد مي باشد. كه پرسشنامه ی مورد تحقيق دارای 28سوال اختصاصي و 5 سوال عمومي ميباشد. نتایج آماری نشان داد كه نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای مد وارداتی مثبت است. تجزيه و تحليل نتايج حاصل ازاين پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده ازآمار توصيفي انجام شده است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است.

كليدواژه:
كالاهاي وارداتي، مد، کیفیت و دوام، تبلیغات و طراحی، اعتماد و عزت نفس، موفقیت در زندگی.


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات پژوهش.... 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- بيان مسئله. 2
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش.... 3
1-4- اهداف پژوهش.... 4
1-4-1- هدف اصلي.. 4
1-4-2- اهداف جزئي.. 4
1-5- فرضیات پژوهش.... 4
1-5-1- فرضيه اصلي.. 4
1-5-2- فرضيات فرعي.. 5
1-6- سوالات پژوهش.... 5
1-6-1- سوال اصلي.. 5
1-6-2- سوالات فرعي.. 5
1-7- چارچوب نظري پژوهش.... 6
1-8- تعريف واژه ها و اصطلاحات... 6
1-9- متدولوژي تحقيق.. 6
1-10- قلمرو پژوهش: 7
1-10-1- قلمرو موضوعي: 7
1-10-2- قلمرو زماني: 7
1-10-3- قلمرو مكاني: 7
فصل دوم: ادبيات پژوهش.... 8
2-1- مقدمه. 9
2-2- مد و مدگرايي.. 10
2-2-1- مد در ايران. 10
2-2-2- مد و شخصیت افراد. 11
2-2-3- مد و شخصیت ملی.. 11
2-2-4- لزوم توجه به مد ایرانی اسلامی.. 12
2-2-5- بهپوشی اسلامی چیست؟. 12
2-2-6- مدگرايي و تاثیر آن بر جوانان. 13
2-2-7- تعریف: 14
2-2-8- مسئله شناسی مد وجوانان : 14
2-3- مفهوم واردات... 21
2-3-1- تعريف واردات... 21
2-3-2- انواع واردات... 21
2-3-3- وارد كننده كالا در بازارچه مرزی.. 22
2-3-4- واردات قطعی.. 22
2-3-5- واردات از طریق بازارچه های مرزی.. 24
2-3-6- انواع كالا از لحاظ شرایط ورود. 25
2-3-7- واردات در بازارچه های مرزی.. 25
2-3-8- تشریفات ترخیص.... 27
2-4- تاريخچه شهردهلران. 28
2-5- تاريخچه و معرفي اتاق بازرگاني شهرستان دهلران. 29
2-6- تعريف اصطلاحات... 29
فصل سوم: روش پژوهش.... 32
3-1- مقدمه. 33
3-2- روش پژوهش.... 33
3-3- جامعه آماری.. 33
3-4- حجم نمونه و نمونه گیری.. 33
3-5- نحوه گردآوری داده ها 34
3-6- ابزار پژوهش.... 34
3-7- روش گردآوري داده ها 34
3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها 35
3-9- ابزار اندازه گیری پژوهش.... 36
3-10- روایی و پایایی پرسشنامه ها 36
3-11- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.... 37
3-12- بررسي عوامل دموگرافيك بر روي متغير هاي تحقيق.. 37
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 38
4-1- مقدمه. 39
4-2- آمار توصیفی.. 39
4-2-1- جنسیت: 40
4-2-2- سن: 41
4-2-3- سطح تحصیلات: 42
4-2-4- شغل: 43
4-2-5- کالاهای مد : 44
4-3- آمار استنباطی.. 45
4-3-1- نتایج توصیفی.. 46
4-3-2- ارزیابی سطح کیفیت و دوام کالاهای وارداتی از منظر مصرف کنندگان: 74
4-3-3- ارزیابی سطح تبلیغات و طراحی کالاهای وارداتی از منظر مصرف کنندگان: 75
4-3-4- ارزیابی اعتمادبه نفس افراد در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی: 76
4-3-5- ارزیابی سطح تغییر شخصیت در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی: 78
4-3-6- ارزیابی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای مد وارداتی: 79
4-3-7- نتایج استنباطی.. 80
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري... 95
5-1- مقدمه. 96
5-2- نتيجه گيري از فرضيه ها 96
5-3- نتيجه يافته ها 99
5-4- محدودیت های پژوهش.... 100
5-4-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر. 100
5-4-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر. 100
5-5- پيشنهادات... 100
5-5-1- پیشنهادات پژوهش: 100
5-5-2- پیشنهادات به محققان بعدي.. 101
5-5-3- پیشنهادات کاربردی.. 101
منابع و مآخذ : 102
پيوســـت ها 104
پرسشنامه. 105


فهرست جداول
جدول 3-1: سنجش روایی(اعتبار ) پرسشنامه: 36
جدول 3-2: نتایج آزمون Cronbach's Alpha. 36
جدول4-1: توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت... 40
جدول 4-2: توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 41
جدول4-3: توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات... 42
جدول4-4: توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان مورد مطالعه به تفکیک شغل.. 43
جدول4-5: توزيع فراوانی و درصد خرید کالاهای مد. 44
جدول 4-6: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 46
جدول4-7: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 47
جدول4-8: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 48
جدول4-9: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4. 49
جدول4-10: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5. 50
جدول4-11: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6. 51
جدول4-12: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 52
جدول4-13: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 53
جدول 4-14: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 54
جدول 4-15: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه10. 55
جدول 4-16: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه11. 56
جدول 4-17: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه12. 57
جدول 4-18: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه13. 58
جدول 4-19: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه14. 59
جدول 4-20: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه15. 60
جدول 4-21: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه16. 61
جدول 4-22: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه17. 62
جدول 4-23: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه18. 63
جدول 4-24: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 64
جدول 4-25: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 65
جدول 4-26: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 66
جدول 4-27: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22. 67
جدول 4-28: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23. 68
جدول 4-29: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24. 69
جدول 4-30: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25. 70
جدول 4-31: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26. 71
جدول 4-32: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه27. 72
جدول 4-33: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه28. 73
جدول4-34: ارزیابی سطح کیفیت و دوام کالاهای وارداتی از منظر مصرف کنندگان. 74
جدول4-35: ارزیابی سطح تبلیغات و طراحی کالاهای وارداتی از منظر مصرف کنندگان. 75
جدول4-36: ارزیابی اعتمادبه نفس افراد در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی.. 76
جدول4-37: ارزیابی سطح موفقیت در زندگی در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی.. 77
جدول4-38: ارزیابی سطح تغییر شخصیت در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی.. 78
جدول4-39: ارزیابی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای مد وارداتی.. 79
جدول4-40: آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه ای برای متغیرهای اصلی پژوهش.... 80
جدول4-41: جدول تقاطعی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای وارداتی وکیفیت و دوام آنها 81
جدول4-42: نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه اول پژوهش.... 81
جدول4-43: جدول تقاطعی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای وارداتی و تبلیغات و طراحی آنها 82
جدول4-44: نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه دوم پژوهش.... 82
جدول4-45: جدول تقاطعی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای وارداتی و اعتماد و عزت نفس 83
جدول4-46: نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه سوم پژوهش.... 83
جدول4-47: جدول تقاطعی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای وارداتی و کسب موفقیت در زندگی 84
جدول4-48: نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه چهارم پژوهش.... 84
جدول4-49: جدول تقاطعی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای وارداتی و تغییرشخصیت... 85
جدول4-50: نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه پنجم پژوهش.... 85
جدول4-51: ارزیابی سطح نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای مد وارداتی.. 86
جدول4-52: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه اصلی پژوهش.... 86
جدول 4-53 : بررسي اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روي متغيرهاي تحقيق.. 87
جدول 4-54 : درجه اهميت پاسخ به متغيرهاي تحقيق.. 88
جدول 4-55: بررسي اثر سن پاسخ دهندگان بر روي متغيرهاي تحقيق.. 89
جدول 4-56 : درجه اهميت پاسخ به متغيرهاي تحقيق.. 90
جدول 4-57: بررسي اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روي متغيرهاي تحقيق.. 91
جدول 4-58 : درجه اهميت پاسخ به متغيرهاي تحقيق.. 92
جدول 4-59: بررسي اثر شغل پاسخ دهندگان بر روي متغيرهاي تحقيق.. 93
جدول 4-60 : درجه اهميت پاسخ به متغيرهاي تحقيق.. 94

فهرست نمودارها
نمودار4-1: توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت... 40
نمودار4-2: توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 41
نمودار4-3: توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات... 42
نمودار4-4: توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان مورد مطالعه به تفکیک شغل.. 43
نمودار4-5: توزيع فراوانی و درصد خرید کالاهای مد. 44
نمودار4-6: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 46
نمودار4-7: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 47
نمودار4-8: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 48
نمودار4-9: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4. 49
نمودار4-10: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5. 50
نمودار4-11: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6. 51
نمودار4-12: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 52
نمودار 4-13: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 53
نمودار 4-14: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 54
نمودار 4-15: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه10. 55
نمودار 4-16: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه11. 56
نمودار 4-17: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه12. 57
نمودار 4-18: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه13. 58
نمودار 4-19: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه14. 59
نمودار 4-20: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه15. 60
نمودار 4-21: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه16. 61
نمودار 4-22: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه17. 62
نمودار 4-23: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه18. 63
نمودار 4-24: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 64
نمودار 4-25: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 65
نمودار 4-26: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 66
نمودار 4-27: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22. 67
نمودار 4-28: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23. 68
نمودار 4-29: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24. 69
نمودار 4-30: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 25. 70
نمودار 4-31: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 26. 71
نمودار 4-32: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه27. 72
نمودار 4-33: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه28. 73
نمودار4-34: ارزیابی سطح کیفیت و دوام کالاهای وارداتی از منظر مصرف کنندگان. 74
نمودار4-35: ارزیابی سطح تبلیغات و طراحی کالاهای وارداتی از منظر مصرف کنندگان. 75
نمودار4-36: ارزیابی احساس اعتمادبه نفس افراد در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی.. 76
نمودار4-37: ارزیابی سطح موفقیت در زندگی در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی.. 77
نمودار4-38: ارزیابی سطح تغییر شخصیت در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی.. 78
نمودار4-39: ارزیابی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای مد وارداتی.. 79كليات پژوهش


1-1- مقدمه
مد و مدگرایی پدیده ای است که کمابیش در میان همه‏ى اقشار جامعه وجود دارد، اما دراین میان، جوانان و نوجوانان بیش از دیگران به مد اهمیت می دهند و مدگرا هستند. امروزه جوانان با گسترش وسایل ارتباط جمعی و فناوری های جدید رایانه ای، ارتباطات گسترده ای با جوامع و فرهنگ های گوناگون یافته اند و موقعیت آنها در شناخت و فهم ارزش ها، باورها و انتخاب هنجارهای مطلوب، پیچیده تر و مشکل تر شده است و چه بسا زمینه های موجود، باعث شده تا جوانان و نوجوانان به رفتارها و هنجارهای متضاد با ارزش های جامعه‏ى خویش رو آورند.
گستره‏ى مد به اندازه‏ى گستره‏ى زندگی انسان است و تمامی شئونات آن را در بر می گیرد. تغییرات مدگونه، در: علوم و فنون نظریه ها، گرایش به جنبه های مختلف علمی، الگوهای تربیتی، سبک منش و رفتار، پوشش، آرایش، محیط آرایی و … قابل تسرّی است. (بهكيش ،1380)
در یک نگاه کلّی و جامع نگر، مدگرایی را می توان ناشی از عوامل و زیر ساخت های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و روان شناختی دانست.
ریشه های تاریخی مدگرایی به سال های بسیار دور بر می گردد. با نگاهی به تاریخ ایران، در عصر سلطنت فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه که پای ایرانیان به فرنگ باز شد، تا عصر رضا شاه که دوره‏ى حسّاسی را در تاریخ ایران رقم زد، فصل متفاوتی در مدگرایی ایرانیان گشوده شد. از آن زمان که رضا شاه با سلطه‏ى سیاسی بر کشور، نحوه و شکل لباس پوشیدن مردم ایران را تغییر داد، تاکنون، مدهای مختلف در ایران (و بخصوص در بین قشر جوان)، رایج گردیده است.
در اين ميان نگرش افراد نسبت به خريد كالاهاي مد و وارداتي بسيار مهم است. برخي از افراد نسبت به اينگونه از كالاها نگرش مثبت و برخي ديگر نگرشي منفي دارند.

1-2- بيان مسئله
عمل وارد كردن یا فراهم كردن موجبات ورود كالایی به یك قلمرو گمركی را واردات می گویند كه در اصطلاح لاتین Importation نامیده می شود .
همان طوری كه گفته شد واردات به معنای ورود كالا به قلمرو گمركی است . لذا واردات در قلمرو سیاسی مثل مناطق آزاد تجاری مشمول این عنوان نخواهد شد . ورادات به صور مختلف انجام می گیرد كه منظور از واردات در بازارچه های مرزی واردات قطعی است و شامل ورود موقت ، كالای مرجوعی و ... نمی گردد . به عبارت دیگر واردات به عمل آوردن یا سبب آورده شدن هر نوع كالایی به داخل قلمرو گمركی است و به تعبیر دیگر به عمل وارد كردن هر نوع اجناسی به قلمرو گمركی واردات گفته می شود . (بهكيش ،1380)
مد ها الگوهای فرهنگی ای هستند که توسط بخشی از جامعه، پذیرفته می شوند و دارای یک دوره‏ى زمانی نسبتا ًکوتاه اند سپس فراموش می شوند. بنابراین، مدگرایی آن است که فرد، سبک لباس پوشیدن و طرز زندگی و رفتار خود را طبق آخرین الگوها تنظیم کند و به محض آن که الگوی جدیدی در جامعه رواج یافت، از آن یکی پیروی نماید.
وانی، فصل تازه ای در زندگی و سرآغاز ورود انسان به جهان پرشور و رنگارنگ است که غرایز طبیعی در شکل دهی آن، نقش اصلی را بر عهده دارند. استقلال طلبی، تنوّع دوستی، هیجان خواهی، نقد گذشته و نوگرایی از جمله ویژگی های دوران جوانی است که به شدّت، تمایل به امروزی شدن و نوگرایی به درجات مختلف در هر نوجوان وجود دارد و گواه نیاز وی به شکستن قالب های موجود، فاصله گرفتن از هنجارهای پیشین و رسیدن به هویتی متمایز از کسانی که پیش از او بوده اند و همچنین گرایش به فاصله گرفتن از والدین است. این نیاز، زمانی که نمود بیرونی به خود می گیرد و در رفتار جوان منعکس می شود، به صورت مدگرایی ظاهر می گردد. (بهكيش ،1380)
برتری جویی و تشخّص طلبی از دیگر عوامل پیدایش مد در بین جوانان است. افرادی که خود را برتر از دیگران و مربوط به قشر مرفّه جامعه می دانند، سعی می کنند این برتری را در گویش، لباس پوشیدن، محیط آرایی و سبک آرایش و زیور آلات خود نشان دهند و لذا مدهای جدید را مطرح می کنند.
از آنجا كه توجه بيش از اندازه به كالاهاي وارداتي كه مد هستند و داشتن نگرشي مثبت به خريد اين كالاها باعث ورود هر چه بيشتر اين كالاها به كشور ما ميشود كه اين باعث ميشود به كارگاه ها و كارخانجات توليد داخل ضررهاي غيرقابل جبران و به تبع آن پيدا كردن سير نزولي در عرصه توليدات كشور ميشود. همچنين علاوه بر ضربه خوردن توليدات داخلي باعث بيكار شدن بسياري از جوانان ما ميشود. (جانسون و همكاران،1379)
به همين جهت در اين پروژه به اين موضوع پرداختيم تا به اين سوال پاسخ دهيم كه نگرش اين افراد نسبت به كالاهاي وارداتي مد چگونه است.نگرش افراد به مد


مدهای وارداتی


اتاق بازرگانی


پایان نامه مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت دربار ه ی مدیریت اماده سازی وطبخ

تحقیق در مورد نقش ورزش در سلامتي 39 ص

بررسي ورزش يوگا 43 ص - ورد

تحقیق در مورد بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي

مجموعه دوم فیلترهای کاربردی در بورس تهران(9 عدد)

تحقیق در مورد لجستيك جنگ كره 73 ص

پرورش گاو

تحقیق آماده درباره معیار های شادی 17 ص

تحقیق در مورد کربوهیدرات 19 ص

دانلود پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلمان کار پوشه کارورزی 4.

پاورپوینت درباره نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران

تحقیق درباره ی اخلاق اسلامی

تحقیق درمورد الكترونيك عمومي 15 ص

دانلود مقاله کامل درباره حجاب و زنان

تحقیق راه و ترابري راه زميني

تحقیق در مورد باکتریهای پروبیوتیک و اهمیت تغذیه ای آنها 27 ص (پزشکی)

رفتار شناسی در پرورش اسب

تحلیل تیر،ورق و پوسته اوگرال و انسل

پاورپوینت در مورد ذرۀ ‌باردار

گزارش كار پايان دوره كارآموزي شركت كاشي طوس کارشناسی شیمی کاربردی 25 ص

جوانان و رسانه ها 25 ص

طرح توجیهی طرحهاي تيپ گروه پزشكي و پيراپزشكي

تحقیق در مورد ليمو ترش 20 ص

بررسي اثر عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني

کارآفرینی و طرح توجیهی proje khiar سال 96 word

تحقیق جامع وکامل درباره سد

تحقیق درباره اهميت نفت خليج فارس از ديدگاه سياست خارجي آمريكا (علوم سياسي)

19 نکته براي خريد گوشي نو و دست دوم

تحقیق در مورد ناصر شه بخش

فرم کاربرگ شماره هفت برنامه آموزشی معلم