دانلود رایگان

بررسی سبک های رهبری در شهرداری استان ایلام - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی سبک های رهبری

دانلود رایگان بررسی سبک های رهبری در شهرداری استان ایلام بررسی سبک های رهبری
مورد مطالعه شهرداری استان ایلام
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1. مقدمه. 2
1-2. بيان مسئله. 2
1-3. اهميت و ضرورت پژوهش... 3
1-4. اهداف پژوهش... 4
1-4-1. هدف اصلی.. 4
1-4-2. اهداف فرعی.. 4
1-5. فرضيات پژوهش... 4
1-6. قلمرو پژوهش... 5
1-6-1. قلمرو موضوعي.. 5
1-6-2. قلمرو زماني.. 5
1-6-3. قلمرو مكاني.. 5
1-7. چارچوب نظري پژوهش... 5
1-8. متدولوژي تحقيق.. 5
1-9. جامعه و نمونه آماري تحقيق.. 5
1-9-1. جامعه آماري.. 5
1-9-2. نمونه آماري.. 5
1-10. پیشینه پژوهش... 5
1-10-1. پژوهش های داخلی.. 5
1-10-2. پژوهش های خارجی.. 7
1-11. تعريف واژگان. 7
1-11-1. تعاريف نظري.. 7
1-11-2. تعاريف عملياتي.. 8
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1. مقدمه. 10
2-2. رهبری.. 10
2-2-1. تعریف و مفهوم رهبری.. 10
2-2-2. تفاوت رهبری با مدیریت.. 11
2-2-3. نظریات و سبک‎های رهبری.. 12
2-2-4. نظریات خصوصیات ذاتی رهبر. 12
2-2-5. نظریات رفتاری رهبری.. 12
2-2-5-1. مطالعات دانشگاه اوهایو. 13
2-2-5-2. مطالعات میشیگان. 13
2-2-5-3. مطالعات بلیک و موتون. 13
2-2-6. نظریات موقعیتی و اقتضایی.. 13
2-2-6-1. مدل رهبری اقتضائی فیدلر. 14
2-2-6-2. نظریه سه بعدی رهبری ردین.. 14
2-2-6-3. مدل هنجاری وروم و یتون. 15
2-2-6-4. نظریه رهبری موقعیتی هرسی و بلانچارد. 16
2-2-6-5. نظریه مسیر- هدف.. 16
2-2-6-6. دوره (سیکل)زندگی.. 18
2-2-7. نظریه جایگزینی رهبری.. 18
2-2-8. نظریه اسنادی رهبری.. 19
2-2-9. نظریه رهبری فره مند. 19
2-2-10. نظریه رهبری ممتاز 20
2-2-11. رهبری تیمی.. 20
2-2-12. رهبری خدمتگزار 21
2-2-13. رهبری تحول آفرین.. 21
2-2-14. سبک های رهبری از نظر لیکرت.. 23
2-2-15. جمع بندی نظریات سبک های رهبری.. 23
2-2-16. اثر بخشی سبک رهبری.. 25
2-3. تمرکز. 26
2-3-1. اهمیت تمرکز. 29
2-3-2. عوامل موثر در تمركز. 30
2-3-3. ضرورت تفويض اختيار 30
2-3-4. مقتضيات تمركز و عدم تمركز. 31
2-3-5. انواع تمركز و عدم تمركز. 31
2-3-5-1. تمركز و عدم تمركز اداري.. 31
2-3-5-2. تمركز و عدم تمركز سازماني.. 32
2-3-5-3. تمركز و عدم تمركز سياسي.. 33
2-3-5-4. تمرکز و عدم تمركز فني.. 33
2-3-5-5. تمرکز و عدم تمركز جغرافيائي (عدم تراكم) 34
2-4. پیچیدگی.. 35
2-4-1. اهمیت پیچیدگی.. 35
2-4-2. انواع پیچیدگی.. 35
2-4-2-1. تفکیک افقی.. 35
2-4-2-2. تفکیک عمودی.. 36
2-4-2-3. تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی.. 36
2-5. رسمیت.. 37
2-5-1. دامنه رسمیت.. 38
2-5-2. اهمیت رسمیت.. 38
2-5-3. رسمی سازی درون سازمانی یا برون سازمانی.. 39
2-5-4. فنون رسمی سازی.. 39
2-5-5. ارتباط رسمیت، تمرکز و پیچیدگی.. 40
2-5-6. سازمان های رسمی و غیررسمی.. 41
2-5-6-1. چرایی و عوامل پیدایش سازمان های غیر رسمی.. 42
2-5-6-2. تفاوت سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی.. 42
2-5-6-3. مزایا و معایب سازمان غیر رسمی.. 43
2-6. حیطه نظارت.. 43
2-6-1. عوامل تعیین کننده حیطة نظارت.. 44
2-6-1-1. ویژگیهای شخصی.. 44
2-6-1-2. عوامل شغلی.. 44
2-6-1-3. متغیرهای محیطی.. 45
2-6-2. نتایج کلی حاصل از مطالعة حیطة نظارت.. 45
2-6-3. عوامل مؤثر بر انتخاب اندازة حیطة نظارت.. 45
2-6-3-1. عوامل مربوط به ماهیت کار 45
2-6-3-2. عوامل مربوط به کارکنان. 45
2-6-3-3. عوامل مربوط به مدیران و سرپرستان. 45
2-6-4. رابطه درجه تمرکز با حیطه نظارت.. 46
2-7. یکپارچگی (انسجام) 46
2-7-1. تعریف یکپارچگی.. 46
2-7-2. درجات مختلف یکپارچگی.. 46
2-7-2-1. یکپارچگی ارتباطی.. 46
2-7-2-2. یکپارچگی عملیاتی.. 46
2-7-2-3. یکپارچگی مفهومی.. 47
2-7-2-4. یکپارچه سازی همگرا 47
2-7-2-5. خصوصیات سازمان های یکپارچه. 47
2-7-3. انواع یکپارچه سازی.. 48
2-7-3-1. یکپارچه سازی افقی درون سازمانی.. 48
2-7-3-2. یکپارچگی عمودی درون سازمانی.. 48
2-7-3-3. یکپارچه سازی بین سازمانی.. 48
2-7-4. یکپارچگی کاربردی در سازمان. 49
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1. روش پژوهش... 52
3-2. جامعه آماری.. 52
3-3. حجم نمونه و نمونه گیری.. 52
3-4. نحوه گردآوری داده ها 52
3-5. روش گردآوري داده ها 53
3-6. ابزار اندازه گيري پژوهش... 53
3-7. روش تجزيه و تحليل داده ها 53
3-8. بررسي عوامل دموگرافيك بر روي متغير هاي تحقيق.. 53
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه. 55
4-2. تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 55
4-3. تحلیل توصیفی مقدماتی.. 57
4-4. آزمون نرمال بودن متغیرها 58
4-5. بررسی فرضیه های تحقیق.. 59
4-5-1. فرضیه اول. 59
4-5-2. فرضیه دوم. 62
4-5-3. فرضیه سوم. 64
4-5-4. فرضیه چهارم. 67
4-5-5. فرضیه پنجم. 70
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1. مقدمه. 74
5-2. یافته های پژوهش... 74
5-3. محدودیت های پژوهش... 76
5-4. پیشنهادات پژوهش... 76
5-4-1. پیشنهادات کلی.. 76
5-4-2. پیشنهادات مبتنی بر نتایج.. 77
5-4-3. پیشنهادات به محققان بعدي.. 78
منابع
منابع داخلی.. 80
منابع خارجی.. 81
پیوست ها
پرسشنامه. 84
فهرست جداول
جدول 3-1: سوالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه. 53
جدول 4-1: توزیع افراد بر حسب جنس... 55
جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب گروه های سنی.. 56
جدول 4-3: توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات.. 57
جدول 4-4: شاخصه های توصیفی مربوط به سبکهای رهبری شهرداری.. 58
جدول 4-5: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 59
جدول 4-6: نتایج آزمون t تک نمونهای برای تمرکز سازمانی.. 59
جدول 4-7: شاخصه های توصیفی نمرات تمرکز سازمانی به تفکیک نظرات زن و مرد. 60
جدول 4-8: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات تمرکز سازمانی بین نظرات زن و مرد. 60
جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار نمرات تمرکز سازمانی به تفکیک نظرات افراد با گروههای سنی مختلف.. 60
جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین تمرکز سازمانی بین نظرات گروه های سنی.. 61
جدول 4-11: میانگین و انحراف معیار نمرات تمرکز سازمانی به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 61
جدول 4-12: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین تمرکز سازمانی بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات.. 61
جدول 4-13: نتایج آزمون t تک نمونهای برای پیچیدگی.. 62
جدول 4-14: شاخصه های توصیفی نمرات پیچیدگی به تفکیک نظرات زن و مرد. 62
جدول 4-15: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات پیچیدگی بین نظرات زن و مرد. 63
جدول 4-16: میانگین و انحراف معیار نمرات پیچیدگی به تفکیک نظرات افراد با گروههای سنی مختلف.. 63
جدول 4-17: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین پیچیدگی بین نظرات گروه های سنی.. 63
جدول 4-18: میانگین و انحراف معیار نمرات پیچیدگی به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 64
جدول 4-19: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین پیچیدگی بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات.. 64
جدول 4-20: نتایج آزمون t تک نمونهای برای رسمیت.. 65
جدول 4-21: شاخصه های توصیفی نمرات رسمیت به تفکیک نظرات زن و مرد. 65
جدول 4-22: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رسمیت بین نظرات زن و مرد. 65
جدول 4-23: میانگین و انحراف معیار نمرات رسمیت به تفکیک نظرات افراد با گروههای سنی مختلف.. 66
جدول 4-24: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین رسمیت بین نظرات گروه های سنی.. 66
جدول 4-25: میانگین و انحراف معیار نمرات رسمیت به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 66
جدول 4-26: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین رسمیت بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات.. 67
جدول 4-27: نتایج آزمون t تک نمونهای برای حیطه نظارت.. 67
جدول 4-28: شاخصه های توصیفی نمرات حیطه نظارت به تفکیک نظرات زن و مرد. 68
جدول 4-29: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات حیطه نظارت بین نظرات زن و مرد. 68
جدول 4-30: میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه نظارت به تفکیک نظرات افراد با گروههای سنی مختلف.. 68
جدول 4-31: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین حیطه نظارت بین نظرات گروه های سنی.. 69
جدول 4-32: میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه نظارت به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 69
جدول 4-33: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین حیطه نظارت بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات.. 69
جدول 4-34: نتایج آزمون t تک نمونهای برای یکپارچگی سازمانی.. 70
جدول 4-35: شاخصه های توصیفی نمرات یکپارچگی سازمانی به تفکیک نظرات زن و مرد. 70
جدول 4-36: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات یکپارچگی سازمانی بین نظرات زن و مرد. 71
جدول 4-37: میانگین و انحراف معیار نمرات یکپارچگی سازمانی به تفکیک نظرات افراد با گروههای سنی مختلف.. 71
جدول 4-38: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین یکپارچگی سازمانی بین نظرات گروه های سنی.. 71
جدول 4-39: میانگین و انحراف معیار نمرات یکپارچگی سازمانی به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 72
جدول 4-40: آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین یکپارچگی سازمانی بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات.. 72فهرست نمودارها
نمودار 4-1: چگونگی توزیع افراد بر حسب جنس... 55
نمودار 4-2: چگونگی توزیع افراد بر حسب گروه های سنی.. 56
نمودار 4-3: چگونگی توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات.. 57
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی سبک های رهبری در شهرداری استان ایلام می­باشد. در چارچوب نظری پژوهش حاضر به منظور تعیین سبک رهبری سازمانی از 5 بعد تمرکز، پیچیدگی، رسمیّت، حیطه نظارت، یکپارچگی (انسجام) استفاده گردیده است. اين تحقيق از نوع كاربردي و به روش توصيفي-استنباطي انجام گرفته است. جامعه آماري شامل کلیه کارکنان شهرداری استان ایلام در سال 1395 مي­باشد. روش نمونه گيري به صورت تصادفي است که مقدار نمونه 100 نفر از کارکنان شهرداری استان ایلام انتخاب شده است. برای بررسی داده­های از آزمون­های کلموگروف – اسمیرنوف، تی تک­نمونه ای و تی مستقل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که علی­رغم بالابودن یکپارچگی سازمانی در شهرداری استان ایلام عوامل پیچیدگی، رسمیت، تمرکز و حیطه نظارت از درجه پائینی برخوردار نیست.
واژگان کلیدی: رهبری، تمرکز، پیچیدگی، رسمیّت، حیطه نظارت، یکپارچگی (انسجام)


1. فصل اول:
کلیات پژوهش


مقدمه
موضوع رهبری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای افزایش سلامت سازمانی در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر رهبری مدیر است. مدیر در نقش رهبری سازمان می تواند سبک­های متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد..
نتایج این پژوهش­ها منجر به ارایه و توسعه کاربردهای مختلفی در زمینه سبک­های رهبری مدیران شده است. بررسی این تئوری­ها طیف وسیعی از سبک­های رهبری از سبک­های آمرانه و استبدادی تا سبکهای مشارکتی و تحولگرا را نشان می دهد. سبکهای مختلف رهبری عبارتند از: سبکهای آمرانه، هرج و مرج طلب، بروکراتیک، دموکراتیک، مشورتی، مشارکتی, تحولگرا، عملگرا و ... (مصدق راد، 1381). باید خاطر نشان نمود که یک سبک رهبری خاص برای همه موقعیت ها مناسب نمی باشد. از این رو یک مدیر می تواند در موقعیت های گوناگون سبک های متفاوت را برای رهبری کارکنان خود با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند.
امروزه کارکنان از تحصیلات بالایی برخوردار هستند و کارها بیشتر تخصصی شده است، بنابراین نمی توان مثل گذشته آنها را وادار به انجام کار کرد. در سازمانهای امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان می باشد. در حقیقت تغییر سبک مدیریت از حالت مدیریت استبدادی به سمت مدیریت مشارکتی منجر به موفقیت هر چه بیشتر سازمان می گردد .سبک رهبری که منجر به مشارکت گروهی کارکنان و تشکیل گروههای کاری گردد، موجب انجام اثربخش، کارآمد، منظم و هماهنگ کارها و افزایش تعهد و سلامت سازمانی می گردد (سن خوان[1]، 1998: 50).
بيان مسئله
مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی است که مورد قبول جامعه باشد (لامبرت و نیجنت[2]، 1999: 173). رهبری به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران علم و هنر نفوذ در افراد به منظور دستیابی به اهداف می باشد. سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. سبک رهبری مجموعه ای از نگرش­ها، صفات و مهارت­های مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزش­ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد (مصدق راد، 1381: 36). سبک رهبری مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آنها با کارکنان تحت سرپرستی می باشد (پرا[3]، 2000: 85).
یکی از عواملی که به نظر می­رسد بیانگر نحوه رهبری سازمان باشد تمرکز باشد. تمرکز در سلسله مراتب اختیارات، به آن سطح از اختیارات گفته می شود، که قدرت تصمیم گیری دارد. هنگامی که تصمیم در رده های بالای سازمانی گرفته شود، آن سازمان را متمرکز می نامند. هنگامی که تصمیم گیری ها به سطوح پایین تر سازمان واگذار گردد، سازمان را غیر متمرکز می گویند (دفت[4]، 1387: 30). امروزه، مدیران، آن مقدار از تمرکز یا عدم تمرکز را برمی گزینند که به آنها کمک کند، به بهترین نحو، تصمیماتشان را اجرا کنند و به اهداف سازمانی دست یابند. آنچه در یک سازمان، مؤثر است، لزوما در سازمان دیگر کارآ نیست. پس مدیران، باید درجه عدم تمرکز را برای هر سازمان و واحدهای آن تعیین کنند (رابینز، دی سنزو و دیوید[5]، 1387: 192).
مسئله دیگری که به نظر بعدی تعیین­کننده در نوع رهبری سازمان باشد، پیچیدگی است. مقصود از پیچیدگی، تعداد کارها یا سیستم های فرعی است که در درون یک سازمان انجام می‏شود یا وجود دارد (دفت، 1387: 29).
از طرف دیگر رسمیت نیز می­تواند نقشی اساسی در رهبری سازمان ایفا کند. اگر شغلی از میزان رسمیّت بالایی برخوردار باشد، متصدی آن، برای انجام دادن فعالیت های مربوط به آن شغل و نیز زمان و چگونگی انجام آن، از حداقل آزادی عمل برخوردار خواهد بود. درچنین حالتی، از کارکنان انتظار می رود همیشه نهاده های یکسانی را با روش معیّنی به کار برند؛ تا به نتایج از پیش تعیین شده ای منجر گردد. از این رو وقتی رسمیّت بالاست، شرح شغل های مشخص، قوانین و مقررات زیاد و دستورالعمل های روشن در خصوص فرایند کار در سازمان وجود دارند. وقتی رسمیّت کم است، رفتار کارکنان به طور نسبی می تواند برنامه ریزی نشده باشد؛ در چنین موقعیّتی، افراد در مشاغل خود در به کارگیری نقطه نظرات خود، از آزادی عمل بیشتری برخوردارند (رابینز[6]، 1385: 89).
حیطه نظارت نیز می­تواند به عنوان ابزاری در دست مدیر به منظور رهبری سازمان باشد. در نهایت نیز یکپارچگی و انسجام سازمان نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که نشان­دهنده نحوه رهبری سازمان می­باشد.
با توجه مطالب بیان شده سوال اصلی پژوهش این است که شهرداری استان ایلام از نظر سبک رهبری در چه وضعیتی قرار دارد؟

[1] San Juan
[2] Lambert & Nagent
[3] Perra
[4] Daft
[5] Robins, DiSenzo and David
[6] Robins


سبک های رهبری


شهرداری


پایان نامه مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تخقیق در مورد قرآن شناسی از دیدگاه امام خمینی 17ص (با فرمت word)

دانلود تحقیق در مورد کنسرو سازی 18 ص ..

دانلود تحقیق ايران و آمريكا ماجراي تازه 11 ص

دانلود مقاله رنگ درمانی

تحقیق درباره تاريخ فلسفه يونان

تحقیق درباره؛ ويژگيهاي پاستل 14 ص

گزارش کارآموزی پست برق فوق توزیع.؛

تحقیق درمورد سیاره 15 ص

تحقیق گذري كوتاه بر تاريخ سياسي روم

پاورپوینت کارائي کودهای آلی با تاکيد بر کمپوست

سرگذشت مختصري از سهراب سپهری 29 ص

تحقیق خيانت

تحقیق درمورد آموزش الزامي در بهره‌وري نيروي انساني

مطلبی در مورد باروري زيتون.Doc

پیک تابستانه سوم دبستان

تحقیق در مورد تلفن 40 ص

مقاله: مقدمه ای بر برنامه نويسی شی گراء در دات نت

مقاله اخلاق کاربردی و حسنه

تحقیق مواد رادیو اکتیو

تحخقیق؛ ناصر خسرو 9 ص