دانلود رایگان

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله کارشناسی حقوق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

دانلود رایگان دانلود مقاله کارشناسی حقوق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران دانلود مقاله کارشناسی حقوق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران فهرست مطالب صفحهچکیدهمقدمه...........................................................................................1الف: ساماندهی تحقیق.........................................................3ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن...............................4ج: اهمیت تحقیق........................................................................7د: اهداف تحقیق......................................................................7ه: سوالات تحقیق...................................................................7و: مشکلات تحقیق......................................................................8ز: روش تحقیق..........................................................................8ی:سابقه تحقیق...................................................8بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان .......................................10فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا...............................................10مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان.....................................10مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا...............................................13فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران.......................................................18مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران .............................................18مبحث دوم : انواع زندان در ایران..........................................................23گفتار اول: زندان بسته................................................................24گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی..............................................24گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی........................................25فصل سوم : زندان در اسلام.................................................................26مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه.................................................29فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن..........................33مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس.......................................................34گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف....................................35بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم....................................................35بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان...............................................................38گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان ........................................................40گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها................................43گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان.......................................................47گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب...........................50گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان........................................50گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی.................................51گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت..................................53مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن.....................................54گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان ....................................541- دیدگاه مکتب کلاسیک.................................................................542- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک................................................................553- دیدگاه مکتب تحققی.......................................................................554- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی .......................................................55گفتار دوم: نظریات جرم شناختی...........................................................56بند اول: جرم شناسی کلاسیک...............................................................57بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی..............................................58الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) .....................................59ب: جرم شناسی سازمانی..............................................................59ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن....................................................60گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند. .............................62الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد.............................64ب: در صورت عدم تقصیر قاضی......................................................65ج: جبران ضرر معنوی....................................................................66فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس.......................................67مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس......................................67گفتار اول: تاریخچه........................................................67گفتار دوم: مفهوم..................................................68بند اول: جایگزینی تقنینی............................................70بند دوم: جایگزینی قضایی................................................71مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.......................................72گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن......72گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن..........................76مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس................................76گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس.....................................................76بند اول: اهداف..............................................................76 بند دوم: فواید...............................................77گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین................................................................78بند اول: ویژگی ها...................................................................78بند دوم: شرایط...................................................... ....................81الف: فرهنگ سازی لازم..................................................... ...........81ب: داشتن قانونی مدون و صریح........................................................83ج: جرم موضوع جایگزین................................................................84د: مجرمان موضوع جایگزین.....................................................................85مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها......................................85گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین......................................................85گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین ................................................86بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها..................................89فصل اول: جایگزین های سنتی................................................................95مبحث اول: آزادی مشروط ......................................................................95گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط.......................................96بند اول: تعریف آزادی مشروط.......................................................96بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط...........................................................97گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط..........................................98بند اول: مبانی آزادی مشروط..................................................98بند دوم: قلمرو آزادی مشروط....................................................98گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن...................................99بند اول: شرایط آزادی مشروط.......................................................99بند دوم: فواید آزادی مشروط......................................................101بند سوم: آثار آزادی مشروط.......................................................101گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران..........................................102مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات.....................................................103گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات ...........................105بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات..........................................105بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات...................................................106گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات.............................................107بند اول: اهداف تعلیق .........................................................107بند دوم: فواید تعلیق.................................................108گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن................................................108بند اول: شرایط اعطای تعلیق .....................................................................108بند دوم: آثار اعطای تعلیق.........................................................................109بند سوم: لغو تعلیق......................................................................................109گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران..............................110مبحث سوم: جزای نقدی....................................................................111گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی.............................................112بند اول: مفهوم.........................................................................................112بند دوم: تاریخچه......................................................................................113گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی.......................................................114مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی................................................115گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن......................................116بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی................................................116بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی....................................................117بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن..........................................................117گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری...........118بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.........................118بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی..............................123فصل دوم: جایگزین های جدید.........................................................125مبحث اول: دوره مراقبتی................................................................125گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی.................................................128بند اول: مفهوم..........................................................................128بند دوم: تاریخچه......................................................................129گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی..........................................130بند اول: اهداف دوره مراقبتی........................................................130بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی.........................................................130گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران.........................130مبحث دوم: جریمه روزانه...........................................................136گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه......................................137بند اول: مفهوم...........................................................................137بند دوم:تاریخچه.......................................................................138گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه....................................................138بند اول: اهداف.......................................................................138بند دوم: فواید...........................................................139گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه................................139گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری............................................141مبحث سوم: خدمات عمومی..................................................................................141گفتار اول: تعریف و تاریخچه...............................................................142بند اول: تعریف.............................................................................142بند دوم: تاریخچه............................................................................144گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی...........................................145بند اول: اهداف......................................................................145بند دوم: فواید..............................................................................145گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی..........................................................146گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران.........................................146مبحث چهارم: حبس در منزل..................................................................148گفتار اول: مفهوم حبس در منزل.........................................................149گفتار دوم: فواید حبس در منزل...............................................................149مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه..................................150گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران..................................150بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی...........................................................150بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران..........................151گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران................................151بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه........................................................................151بند دوم: شرایط مشمولان..........................................................................152بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران....................................................152نتیجه گیری........................................................................................................154پیشنهادها....................................................................................................160منابع........................................................................................164بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین ها زندان قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم بجاست که تعریفی از اصطلاحات مطروحه ارائه دهیم تا راحت تر بتوانیم وارد مباحث شویم و در این راستا قبل از اینکه بخواهیم تاثیرات منفی زندان را بر روی زندگی افراد داخل آن بررسی کنیم و در نتیجه وجود این تاثیرات منفی به سراغ جایگزین های حبس برویم باید دید که در اصطلاح عرفی و قانونی زندان به چه معناست و دارای چه تاریخچه ای در دنیا و ایران است.فصل اول : مفهو و تاریخچه ی زندان در دنیامبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان:در آئین نامه های مربوط به سازمان زندانها از زندان چنین تعریفی ارائه شده است: زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند.1تعریفی که از قانون در خصوص زندان ارائه شد یک تعریفی بود که در لغت نیز زندان را بدین نام و مفهوم تعریف کرده اند: جای نگهداری بزهکاران و مطلق زندان منصرف به زندان کیفری است اکنون زندان محل تربیت مجرمان شده است زندانیان را اهل سجون نام نهاده اند که تقسیم بندی های مختلفی بر آن مترتب است که از آن موارد است زندان ثبت، زندان دادگستری، زندان سیاسی، زندان شرع به اختصار تعاریفی از آن را می آوریم.زندان ثبت: قسمتی از زندان مدنی که در اداره ثبت وجود داشت و تا سال هزار و سیصدو چهل و سه بود و بعد منحل گردید.زندان دادگستری: قسمتی زندان مدنی است برای بدهکاران و متعهدان مدنیزندان سیاسی: زندان کسانی است که به خاطر جرائم سیاسی زندان شده اند.زندان شحنه: قسمتی از زندان حکام عرف بود که تحت ریاست والیان قرار داشت که والی خود نایب خلیفه در اداره امور اقلیم بود.در این رابطه است که گاهی معادل عربی آن را نیز آوردند حبس ، محبس نیز از این دسته اند که کلمه اخیر را چنین تعریف کردند در زبان فارسی زندان است اما در زبان عرب به معنای حبس کردن است و (به کسر ثالث) زندان را گویند و آن موضوعی است مصنوع که کسی به علت ارتکاب جرم در آن نگه می دارند.1و بالطبع زندانی کسی است که به حکم قانون در امور جزائی یا غیرجزائی به زندان افتاده باشد (اهل سجون) و در این رابطه است کلمه سجن (به کسر اول) که به معنی زندان کیفری است.2در لغت نامه و در فرهنگ نامه ها در رابطه با زندان (به کسرزا) چنین تعریفی آورده اند؛ جایی که محکومین و تبهکاران در آنجا نگه داشته می شوند.در فرهنگ معین، حبس به معنای زندانی کردن و بازداشتن آمده است.در جای دیگر حبس چنین تعریف شده است: سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طوری که در آن، حالت ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار داشته باشد آن را توقیف گویند نه حبس .3در ترمینولوژی حقوقی انواعی از حبس ذکر شده است که عبارتند از: حبس مجرد، حبس موقت، دایم، احتیاطی تکدیری و باکار. حبس ابد نیز عبارت است از حبس در مدت عمر محکوم.حبس مجرد عبارت است از اینکه محکوم به حبس مجرد در تمام مدت محکومیت خود، در یک سلول کوچک به طور انفرادی زندانی باشد.1حبس موقت: سلب آزادی محکوم در مدت معین است.حبس احتیاطی: سلب آزادی متهم در طول محاکمه برای جلوگیری از فرار متهم، یا از بین بردن مدارکِ جرم او یا تبانی را حبس احتیاطی گویند.حبس تکدیری: حبسی که برای امور خلافی مقرر شده است، حبس تکدیری نام دارد.حبس با کار: حبسی که محکوم علیه به حبس، مجبور به انجام کارهایی که برای او معین می شود، باشد.در زبان لاتین کلمه ای که بتوان معادل فارسی آن را معادل زندان قرارداد Proison می باشد که در مقابل آن نوشته شده است که ساختمانی است که بزهکاران را به عنوان مجازات در آن نگهداری می کنند.2به زندان محبس و بندیخانه نیز گفته شده است و کسی که در این محل نگهداری می شود زندانی و کسی که مامور نگهبانی و نگهداری زندانیان است زندانبان نام نهاده اند.مبحث دوم :تاریخچه زندان در دنیا:زندان که در گذشته های دور شکل گرفته از زوایای گوناگون دچار تحولات زیادی شده است در حالیکه در نگاه اول تصور می شود که زندان از ابتدا به وضع و شکل کنونی طرای و ساخته شده است در جوامع قبیله ای و عشیره ای مجازاتی به نام زندان و حبس وجود نداشت در این جوامع وقتی یکی از اعضای قبیله جرمی بر ضد عضوی از قبیله دیگر مرتکب می شد جنگ و نزاعی خونین بین دو قبیله رخ می داد و این نزاع و جنگ می توانست مدتها ادامه پیدا کند تا منجر به نابودی یکی از دو قبیله شود پس از مدتها که این وضع و تفکر بر قبائل حاکم بود آنها با مشاهده بی فایدگی این جنگ ها و علاقه قبایل به زندگی در صلح و آرامش و همچنین افزایش جمعیت قبیله ها و ثروت آنها و تشکیل شهرها و کم شدن علاقه و روابط مردم با یکدیگر و رواج تجارت و عوامل دیگر به این اندیشیدند که رضایت قبیله مجنی علیه را بگیرند که این اخذ رضایت مانع جنگ و جدل شود بدین شکل پرداخت دیه در زمان وقوع جرم رواج یافت. دیه ابتدا به سویله قبیله بزهکار پرداخت می شد و گیرنده دیه نیز قبیله ای بود که بزه دیده از اعضای آن بود و از مقدار دیه پرداخت شده تنها قسمتی به مجنی علیه یا خانواده او پرداخت می شد.با گذشت زمان و قدرتمندی روسای قبایل و تشکیل دولت و علاقه به حفظ قدرت و تغییر ماهیت جرم به عمل ضد قدرت حاکم و نه آحاد مردم، سرکوب مجرمان و مجازات این افراد به شیوه دیگری از حقوق و اختیارات دولتها گردید.در قانون حمورابی که قدیمی ترین قانون مدون کیفری است و مربوط به حدود دو هزار رسال قبل از میلاد است مجازتها، اعدام بود یا قصاص عضو، در اجرای مجازات اعدام یا قصاص عضو برخلاف حاضر اصل شخصی بودن مجازات رعایت نمی شد و در مواردی به جای پدر فرزند مجازات می شد. 1در تعیین مجازات در قانون حمورابی عمد یا غیرعمدی بودن عمل مجرمانه نیز تاثیری در میزان و شدن مجازات نداشت آنچه که در این موارد اصل غیرقابل عدول بود اجرای حتمی مجازات علیه بزهکاران و یا خانواده او بود.قانون حمورابی یا قانون سومر که مجازات های سنگین و قصاص توام با شکنجه مجرم یا اعضای خانواده او را توجیه می کرد با وجود اینکه افکار فعلی بشر قرن بیستم و بیست و یکم این مجازات ها را وحشتناک می شناسد با وجود این مجازاتها نسبت به دوره های قبل از خود که هیچ قاعده و قانونی بر اعمال و اجرای مجازات مجرمین حاکم نبود و عموماً به میل و اراده مجنی علیه در قبیله او انجام می شد بسیار پیشرفته محسوب می شد و در آن زمان دستاورد خوبی در جهت تکامل بود.یادآوری این تفاوت بسیار مفید خواهد بود که بدانیم در دوره های زمانی قبل از قانون حمورابی هدف از مجازاتها اعاده آبروی بزه دیده و تایید مجدد حیثیت او توهین به مجرم و خوار کردن او بود تا حدی که بزه دیده از اجرای مجازات احساس آرامش کند و لذت ببرد چس مجنی علیه آزادانه خشم خود را هر قدر که می خواست ارضا می کرد.این نوع مجازات ها قرن ها ادامه داشت و در طول مدت اجرای آنها، زندان مکانی بود که متهمان در آنجا در نوبت محاکمه بوده و در بازداشت بسر می برند و اصولاً مجازاتی به نام زندان و حبس وجود نداشت و اگر هم در نقاطی زندان و حبس یافت می شد آن زندان به قدری غیربهداشتی بود که کسی از آن جان سالم به در نمی برد.با گذشت زمان اندیشه استفاده از نیروی کار مجرمان به وجود آمد و در کنار مجازات های گفته شده مجازاتهای جاشویی در کشتیهای پاروئی و کار در معادن و مزارع باغل و زنجیر رواج پیدا کرد. این گونه محکومان شب ها در سلول انفرادی یا جمعی و در سکوت مطلق نگهداری می شدند آنها حق نداشتند با یکدیگر صحبت کنند و روزها در سکوت کار طاقت فرسا می کردند.این مجازتها ادامه داشت تا قرن هیجدهم که فکر و اندیشه حقوق و آزادی های فردی در اروپا به دست فلاسفه و نویسندگان طرح و انتشار یافت.در اثر تلاش های فراوان مونتسکیو و بکاریا و بنتام و ولتر پس از چند دهه در اثر تحول در حقوق کیفری و مجازاتها مجلس موسسان فرانسه مجازات جاشویی و پاروزنی را حذف کرد. غیر از اعدام تمام مجازاتهای بدنی تحت تاثیر افکار و اندیشه های منتشر شده لغو شد و مجازات سالب آزادی یعنی حبس جایگزین شد ولی محکومان در پادگانهای قدیمی بطور فشرده و متراکم که به طور قطع بهداشتی هم نمی توانسته باشند زندانی می شدند.مکان های نگهداری محکومان در ابتدای وضع مجازات حبس برای این منظور ساخته نشده بودند و دولت فرانسه با توجه به تغییر ناگهانی روش مجازاتها ناچاراً از دیرها و پادگانها به عنوان زندان استفاده نمود با توجه به آمادگی ذهنی دولت برای انجام تغییرات بیشتر در وضع زندانیان، بنتام طرح و نقشه یک زندان الگو را تهیه کرد و به مجلس قانونگذاری فرانسه ارائه کرد این طرح مورد استقبال قرار گرفت و در همین دوران در کشورهای زیادی ساخت مکانی به نام زندان با نقشه خاصی اعم از انفرادی یا جمعی شروع شد.1بدین ترتیب می توان گفت که زندان و حبس از قرن 18 به عنوان نوعی مجازات به رسمیت شناخته شد و جایگزین مجازات های بدنی سابق شد از قرن هیجدهم که این تحول آغاز شد نویسندگان و فیلسوفان موفق شدند طرح جدیدی در روش مجازات ها ارائه کنند و به دولت ها بقبولانند آنها در ادامه افکار خود هدف مجازاتها را مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار دادند و برای مجازاتها به جای انتقام گیری و سزادهی، اهداف فایده اجتماعی و منع افراد از ارتکاب مجدد جرم ترسیم نمودند.تلاش برای بهبودی وضع زندانیان، گام بعدی حرکت نویسندگان حقوقی و اجتماعی و فلاسفه شد که تا به امروز ادامه دارد اما نکته مهم در شرایط فعلی این است که به نظر می رسد متخصصان ما در رشته های جرم شناسی و جامعه شناسی و دیگر علوم مرتبط برای بهبود وضع زندانیان و به عبارت درست تر بهبود وضع مجرمان یک ماراتن پایان ناپذیری را شروع کرده اند.بطوری که هر یک سعی دارند در تلطیف وضع مجرمان از دیگری سبقت بگیرد و جامعه را به سمت مهربانی با مجرمان سوق دهد بدون اینکه به پایان این مسابقه و تلطیف و مهربانی در مجازات ها با وجود شکست در کاهش جرائم بیندیشد در قرن هیجدهم در واقع نویسندگان و فیلسوفان به وضع وحشتناک مجرمان و رفتار وحشیانه به آنها اعتراض می کردند و آنچه که آنها می خواستند رفتار غیروحشیانه و غیر ضروری و بی فایده با مجرمان بود که در عمل و با توجه به امکانات آن زمان راهی غیر از انتخاب زندان به عنوان جایگزین مجازات های غیرانسانی رایج نبود.وضع موجود را اگر بخواهیم با گذشته مقایسه کنیم به یک ناهماهنگی فرهنگی و ذهنیت آماده جامعه و مسئولین در برخورد با قضیه زندان و زندانی می رسیم حال اعتقاد این است که تغییر رویه در برخورد با زندان چنان محتطانه باشد که یک نوع نارضایتی در آحاد جامعه و بی نظمی در اجتماع را به وجود نیاورد و مسیر تحول زندان در اروپا نشان دهنده این مطلب است که آنها نیز بر این امر اعتقاد داشتند که با زندانی باید به نحو مهربانانه رفتار کرد و بر این اساس افکار و نظریه های خود را با امکانات مطابقت داده و به یک نتیجه ای که موثر آنان بود رسیدند از مجازتهای سنگین و همراه با قساوت از قبیل زنده به گور کردن، سوزاندن، طعمه حیوانات درنده کردن و... که بگذریم می بینیم که پس از آن زندان رواج پیدا کرد و در واقع فرار از انزجاری بود که از آن مجازاتها به وجود آمده بود و بر همین اساس در سال 817 میلادی در مجمع روحانیون مسیحی در رم مقررات مربوط به اداره زندانها تصویب و تاکید شد که زندانها باید جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشد و برای نیل به این اهداف زندانیان باید به روش انفرادی نگهداری شده و به آنان کار دستی آموخته شود، اجازه خواندن کتب مذهبی داده شود و روحانیون در زندانها، زندانیان را ملاقات کنند و با نصایح سودمند راه درست و صحیح زندگی را نشان دهند. در اجرای تصمیمات را ملاقات کنند و با نصایح سودمند راه درست و صحیح زندگی را نشان دهند. دراجرای تصمیمات مذکور در سال 817 میلادی اولین زندان به روش انفرادی در رم بنا گردید.در سال 1266 میلادی مجمع عمومی روحانیون مسیحی به عنوان اینکه در روش انفرادی زندانی فرصت تامل و تفکر را دارد و به خاطر زجرکشیدن از تنهایی از عمل خود نادم و پشیمان می شود و با تحمل مشقت روان وی پاک می شود اجرای روش مذکور را تائید کردند و تغییر نام آن را از زندان به ندامتگاه تائید کردند در سال 1599 در آمستردام زندان خاصی جهت آموزش کار و تربیت مذهبی زندانیان افتتاح و از سال 1605 در این زندان روش انفرادی اجرا می گردید. در سال 1623 در ناپل زندانی باری تفکیک زنان از مردان، اطفال از بزرگسالان به روش انفرادی نباشد.در انگلستان هم اوین زندان انفرادی در سال 1797 افتتاح شد.در همه مواردی که ذکر شد یک روند مشخص در جهت تکمیل شدن زندانها و مطابقت آن به سیاست های جنایی روز دنیا مشاهده می گردد و در واقع زندانها براساس نتایج تحقیقات جرم شناسان روند تغییر را در خود می دیدند به نحوی که زندانهای کنونی قابل قیاس با زندانهای دهه هفتصد میلادی نیستند حتی در ضعیف ترین کشورها این تغییرات را می توان مشاهده کرد.می توان چنین نتیجه گرفت که با تغییر فضاهای موجود و مطابقت آن با فرهنگ جوامع از طرفی می توان یک نوع مقبولیت در جامع رسید که این خود زمینه ساز امنیت اجتماعی است و از طرفی با تغییر ساختارهای بنیادی و اصلاح مجرمین می توان توان نیروهای انسانی موجود در اجتماع را افزایش داد به نحوی که با بهبود وضعیت این زندانیان با تزریق این نیروهای اصلاح شده به جامعه هم می توان در پیشبرد اهداف عالی جامعه کمک کرد و هم اینکه خانوده زندانیان که مظلوم اول و آخرین این فرایند می باشند از این حالت بلاتکلیفی و سرگردانی نجات پیدا می کنند این امکان پذیر نمی باشد جز با سیاست های کارشناسانه و ابزارهای مفید و مناسب، که فضاهای فیزیکی و استحکامات یکی از پارامترهایی است که در این فرایند بسیار موثر می تواند باشد.فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران:مبحث اول : تاریخچه زندان در ایران امروزه تعداد زیادی زندان در ایران وجود دارد اگرچه برای همه آنها لفظ واحدی اطلاق می شود ولی این لفظ برای همه آنها واقعیت یکسانی را منعکس نمی نماید.زندانهای کشور از نظر وسعت محل سکونت و محل هواخوری، تراکم، مقدار و انواع جرائم، امکانات شغلی، رفاهی درمانی، ورزشی، آموزشی، حتی غذایی و نیر از نظر نوع مدیریت و موارد دیگر با یکدیگر متفاوتند. آمار موجودی زندانها متفاوت است و حتی با جابجایی های موردی تغییرات بیشتری بوجود می آید ولی نگاهی کلی به ظرفیت، موجودی و ورودی به زندانهای کشور نشان دهنده اهمیت تاثیری است که این نهاد اجتماعی در زمینه مربوط (جرم و مجرم) می تواند داشته باشد و همچنین نگاهی به تعداد پرسنل اداری و انتظامی و سرمایه ثابت و متغیری که به صورت ساختمان و تاسیسات هزینه گردیده و نیز حقوق و مخازج جاری که صرف این نهاد می گردد ما را متوجه این امر می نماید که بالا بردن نقاط مثبت زندان و کاستن از زوایای منفی آن ضرورتی مبرم برای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه به علت شرایط اجتماعی خاص در طی سالهای اخیر بر تعداد و تراکم زندانیان افزوده شده و این امر سبب ایجاد مشکلات گردیده که در نهایت کاهش راندمان زندان در حصول نتایج مثبت را در پی دارد.1با این که راجع به وضع زندان های ایران در دوران باستان اسناد و مدارکی در دست نیست اما آنچخه که مسلم است این که در قلعه ها، زندانهایی بنا می شد و پادشاهان و حکمرانان مخالفین خود را در آنجا زندان می کردند و سپس بطور فجیعی از بین می بردند.حبس جزء مجازاتها نبود بلکه وسیله ای برای از بین بردن بی سر و صدای اشخاص بلند مرتبتی بود که وجودشان برای پادشان و یا کشور خطر داشت، قطعه مستحکمی در گل گرد (در شرق شوشتر در خوزستان) بود که گیل گرد یا اندهشن نام داشت و آن را انوشبرد (یا قلعه فراموشی) نیز می خواندند زیرا نام زندانیان و حتی نام آن مکان را کسی نبایستی بر زبان می راند.در تاریخ نقل شده که قباد پادشاه ایران به مذهب مزدک گروید. نجبا و روحانیون اجتماع کرده و او را خلع و جاماسب برادر او را بر تخت نشاندند، جاماسب برادر خود قباد را (در سال 498 میلادی) در قلعه فراموشی حبس کرد. پس از فتح مسلمین نیز هر حاکم و صاحب نفوذ در حوزه قدرت خود محلی را برای حبس کردن افراد بنا نموده و متهمین را آنجا نگهداری می کرد و زندانیان وضع رقت باری داشتند.قدیمی ترین زندان بزرگ در تهران زندانی بنام انبار شاهی بود که در زیر نقارخانه (محل فعلی بانک ملی بازار) قرار داشت و زیر نظر حاجب الدوله (رئیس تشریفات) اداره می شد. فراشباشی اجرائیات و فراشها نگهبانان انبار شاهی بودند.غذای زندانیان بسیار ناچیز بود و مردم به عنوان نذر، گاهی غذا و مواد خوراکی از سوراخ زندان برای زندانیان می انداختند اصلاح سر و صورت و بطور کلی نظافت وجود نداشت. زندانیان 10 یا 14 نفری بوسیله زنجیری که دارای طوقهای متعدد آهنی بود به هم متصل می شدند و انتهای زنجیر را از سوراخ درب اطاق زندان به خارج برده و به وسیله میخ آهنی بزرگ مانند افسار به زمین می کوبیدند، فاصله طوق ها از هم ده سانتی متر بود و به هر یک از زندانیان دو شاخه چوبی به طول 25 تا 30 سانتی متر داده می شد تا هنگام خستگی و فشار در گردن، آن را زیر طوق قرار دهند تا از سنگینی آن کاسته شود.زندانیان هنگام قرار دادن طوق به گردن خویش آن را می بوسیدند زیرا معروف است که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، در زندان هارون الرشید مدتی در زنجیر بوده است.برای جلوگیری از فرار زندانیان، وسط قطعه چوبی به طول 60 و به قطر 20 سانتی متر را به اندازه کف پای زندانی تراشیده و پای زندانی را در آن قرار می دادند و بعد قطعه چوبی را به وسیله میخ های بزرگ که به گل یخ معروف بود روی آن می کوبیدند تا مانع خروج پا از آن شود. تعداد صفحات:167متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

پایان نامه حقوق


پایان نامه کارشناسی حقوق


پایان نامه ارشد حقوق


مقاله حقوق


مقاله ارشد حقوق


تحقیق حقوق


رشته حقوق


جزوه حقوق


مقاله کارشنا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شرايط اساسي قرارادادها 20ص

پاورپوینت طرح تجاری کامل

دانلود تحقیق تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاپ آزاد بسکتبال

کارورزی 4 دبیری زیست شناسی

تحقیق در مورد XSLT چيست

گزارش کارآموزی صندلی مقوایی شرکت طراحان آرشیدا سازه

پروژه کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد

مروری بر قابلیت های روش شبیه سازی دینامیک ملکولی در رفتارشناسی قیر و مخلوط های آسفالتی

پاورپوینت درس 7 عربی هشتم

دانلود گزارش تخصصی اشنایی دانش آموز با سبک زندگی شهدا

دانلود تحقيق روش شبكه كردن ويندوزXP

مقايسة تطبيقي داستان حضرت زكرياء(ع) و حضرت يحيي(ع) در قرآن و أناجيل أربعه 45 ص

دانلود پاورپوینت سلول - 8 اسلاید

انواع سيستم هاي انژكتور 11 ص