دانلود رایگان

حل کامل روش های SWOT و ماتریس ایرانی و ایکولد و QSPM در محیط زیست - دانلود رایگاندانلود رایگان حل کامل روش های SWOT و ماتریس ایرانی و ایکولد و QSPM در ارزیابی محیط زیست سد اردبیل آموزش روش سوات و ماتریس ECOLD روش تحلیل SWOT ماتریس سوات

دانلود رایگان حل کامل روش های SWOT و ماتریس ایرانی و ایکولد و QSPM در محیط زیست حل کامل روش های SWOT و ماتریس ایرانی و ایکولد و QSPM در ارزیابی محیط زیستفایل WORD در 90 صفحه
· تعریف و تعیین محدوده مطالعاتی در ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح سد ·
در ارزیابی زیست محیطی طرح های عمرانی، محدوده های مطالعاتی با توجه به شدت و نحوه اثرپذیری، به صورت محدوده بلافصل، مستقیم و غیرمستقیم تعریف می شود. این مسئله به ویژه در ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی طرح ها اهمیت بیشتری می یابد، چراکه از یکسو پدیده های اجتماعی و فرهنگی حتی در محدوده بلافصل نیز اغلب با تأخیر ظاهرشده و از مهندسین رو پنهان می کنند و از سوی دیگر گاه اثرات اجتماعی و فرهنگی طرح ها در محدوده های دیگر بیش از بلافصل است. تعیین محدوده کار مطالعات و حوضه جغرافیایی اثرات زیست محیطی یکی از موارد مهم در کاهش هزینه­ها، شناسایی دقیق پیامدها، جلوگیری از ابهامات و پیچیدگی های آتی و سهولت دسترسی به اطلاعات و داده های موردنیاز است. با توجه به موارد فوق الذکر محدوده مطالعات در بخش های زیر تعیین شده است:
.
.
.
· تجزیه وتحلیل اثرات محیط زیستی سد هشتجین اردبیل با استفاده از ماتریس ایکولد
با کمک ماتریس ایکولد می توان تأثیر هر یک از فعالیت های اجرایی پروژه را بر فاکتورهای تأثیرپذیر زیست محیطی به طور مجزا موردبررسی قرار داد و علاوه بر آن می توان پیامدهای زیست محیطی هر پروژه را در مقاطع زمانی مختلف و با توجه به نوع فعالیت و فاز اجرایی آن ارزیابی نمود.
اثرات ازلحاظ سه ویژگی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند:
محتمل یا قطعی بودن اثر
دائمی یا موقتی بودن اثر
زمان شروع اثر
قطعی یا محتمل بودن اثر با M و C نشان داده می شود. با نشانگر محتمل بودن وقوع آن است؛ یعنی بسته به شرایط آینده طرح است و سایر پارامترهای M و علامت محیطی و ویژگی های پروژه، احتمال وقوع آن وجود دارد. فعالیت های اثرگذار پروژه نیز با توجه به تشریح طرح ونیز سیمای طرح موجود، به تفکیک دو فاز ساختمانی و بهره برداری در نظر گرفته شده است.
موقتی یا دائمی بودن با حروف P, T نشان داده می شود. مقصود آن است که ماندگاری اثر در محیط به صورت بلندمدت و دائمی یا کوتاه مدت و موقتی است. T بیانگر موقتی بودن اثر بوده و P بیانگر دائمی بودن آن است
زمان شروع یا وقوع اثر با حروف I یا L نشان داده می شود. مقصود آن است که زمان شروع اثر بلافاصله پس از آغاز فعالیت موردنظر می باشد یا یک فاصله زمانی متوسط یا نسبتاً زیاد بین شروع فعالیت و ایجاد اثر وجود دارد. برای فاکتور زمان شروع اثر I نشان دهنده، شروع فوری و بلافاصله L بیانگر شروع مدت دار اثر نسبت به زمان شروع فعالیت و MI بین این دو حالت قرار دارد.
در مرحله نخست بر اساس داده ها و گزارش وضعیت موجود محیط زیست منطقه، پیش بینی اثرات طرح در محیط های فیزیکیوشیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی هر محیط انجام گرفته و سپس با توجه به روش انتخابی فاکتورهای اثرپذیر و فعالیت های اثرگذار در ماتریس معین شده و اقدام به بارگذاری گردید.
اثرات دائمی چنانکه پیش تر ذکر شد اثراتی هستند که در طول عملیات فاز ساختمانی یا بهره برداری به وقوع پیوسته و به عبارتی برگشت ناپذیر می باشند؛ اما اثرات موقتی اثراتی هستند که اغلب در طول عملیات فاز ساختمانی رخ داده و با اتمام عملیات مربوطه تأثیر آن بر محیط حذف می شود.
در جمع بندی ماتریس علاوه بر نوع اثرات مثبت و منفی و دائمی یا موقتی بودن آن، شدت اثرات نیز موردبررسی قرارگرفته اند.
تحلیل نتایج به دست آمده از ماتریس در مرحله بهره برداری را می توان از دو دیدگاه انجام داد.
  1. می توان نتایج حاصل از فعالیت ها را بر محیط، از بعد ماهیت، اهمیت، زمان وقوع، نوع اثر، احتمال وقوع اثرات مورد تحلیل و بررسی قرارداد. نتایج به دست آمده از این تحلیل مشخص کننده فعالیت هایی است که بیشترین تأثیرات سوء را بر محیط باقی می­گذارند. در این مرحله می توان با مشورت با ارگان های دولتی ذی ربط میزان اثرات موردپذیرش را مشخص نموده و برای اثرات غیرقابل پذیرش راه حل های فنی مهندسی و تمهیدات کافی در نظر گرفت.جدول (4-1)

· تجزیه وتحلیل اثرات محیط زیستی سد هشتجین اردبیل با استفاده از ماتریس ایرانی
در ماتریس ایرانی سطرها و ستون ها به ترتیب فاکتورهای زیست محیطی و فعالیت های پروژه را نشان می دهند. فاکتورهای زیست محیطی به تفکیک محیط های فیزیکی شیمیایی، بیولوژیکی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی طبقه بندی شده و در هر محیط ریز فاکتورهای تأثیرپذیر از اجرای پروژه با توجه به سوابق مطالعاتی موجود از طرح، بازدیدهای میدانی، تعیین گردیده اند.
اثرات منفی که در دامنه (5-) تا (3/1-) قرار گیرند جزء اثرات مخرب و قابل توجه محسوب شده و بایستی با ارائه گزینه اصلاحی میزان اثرات را تا حد امکان کاهش داد. نکته ای که ذکر آن در این قسمت ضروری است این است که در اجرای پروژه ها و طرح های توسعه علاوه بر اینکه سعی بر کاهش اثرات و پیامدهای منفی زیست محیطی است به همان اندازه باید در جهت افزایش و تقویت اثرات و پیامدهای مثبت پروژه نیز تلاش شود. سپس اثرات متقابل فعالیت های پروژه و فاکتورهای محیط زیست بر یکدیگر تعیین شده و به صورت عددهایی در دامنة 5+ تا 5- بارگذاری می گردد.
عدد ۵+ اثر مثبت (سودمندی یا مطلوبیت زیاد) و عدد 5 اثرات منفی (تخریب یا نامطلوب زیاد) را نشان می دهد.
پس از مرحلة امتیازدهی ماتریس، تعداد اثرات، جمع جبری، میانگین رده بندی و … محاسبه شده و در انتهای سطرها و ستون ها در مراحل ساختمانی و بهره برداری به تفکیک ارائه می گردد. اثر کل فعالیت ها بر هر فاکتور زیست محیطی "پیامد " نامیده شده و اثر هریک از فعالیت ها بر کل فاکتورهای زیست محیطی، با کلمه "اثر " بیان می گردد.
پس از محاسبة میانگین رده بندی پنج حالت جهت نتیجه گیری به وقوع می پیوندد:
حالت اول:
در حالتی که بیش از 50 درصد اثرات (میانگین رده بندی ستون ها) و بیش از 50 درصد پیامدها (میانگین رده بندی ردیف ها) کمتر از 3.1- باشد پروژه مردود است. در این حالت دیگر بخش های کاهش اثرات و پایش محیط زیستی را نداریم و کلا اجرای طرح ممکن نمی باشد.
حالت دوم:
اگر پروژه فاقد اثرات و پیامدهای تخریبی زیاد و خیلی زیاد باشد، یعنی فاقد میانگین های رده بندی کمتر از 3.1- چه در ردیف ها و چه در ستون ها باشد، پروژه مورد تائید است. در این حالت دیگر بخش کاهش اثرات را نخواهیم داشت؛ اما بخش پایش محیط زیستی باید تهیه گردد.
حالت سوم:
در حالتی که میانگین رده بندی در ردیف ها کمتر از 3.1- نمی باشد اما میانگین های رده بندی در ستون ها کمتر از 3.1-هستند پروژه با ارائه گزینه های اصلاحی یعنی تغییر درروش کار فعالیت هایی که تخریبی آن ها زیاد و خیلی زیاد است، تائید می گردد.
حالت چهارم:
در حالتی که هیچ یک از میانگین های رده بندی در ستون ها کمتر از 3.1- نمی باشد، اما برخی از میانگین های رده بندی در ردیف ها کمتر از 3.1- باشد، پروژه با ارائه طرح بهسازی برای آن دسته از پیامدهایی که دارای ماهیت تخریبی زیاد و خیلی زیاد هستند تائید می گردد.
حالت پنجم:
در این حالت تعدادی از میانگین های رده بندی هم در ردیف ها و هم در ستون ها کمتر از 3.1-است اما تعداد آن ها به 50 درصد حالات نمی رسد. در این حالت پروژه با ارائه طرح های بهسازی و گزینه های اصلاحی مورد تائید است.
در انتها جمع بندی و گزارش نهایی ارائه شده و اثرات و پیامدهای (مثبت) سودمندی و (منفی) تخریب معرفی می گردند.
ماتریس ارائه شده برای مرحله بهره برداری، بر اساس مطالعات پایه و مطالعات پیش بینی اثرات طرح، امتیازدهی و مورد تحلیل قرارگرفته است.

· 4-3-2-1-تحلیل تأثیرات بر محیط در گزینه عدم اجرای فاز بهره برداری با استفاده از ماتریس ایرانی
در مرحله بهره برداری نیز تحلیل ماتریس عدم بهره برداری برای تأثیرات بر محیط و تأثیر فعالیت ها به تفکیک صورت پذیرفته است نتایج به دست آمده به شرح زیر می باشد:
جدول شماره (4-3) نتایج به دست آمده از ارزیابی اثرات بر محیط های فیزیکی - شیمیائی، بیولوژیکی و اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی را نشان می دهد. نتایج این جدول را می توان به شرح زیر تشریح نمود:
در دوران بهره برداری 316 خانه در ماتریس ایجادشده است که تنها 79 خانه دارای اثر شناخته شدند. از 79 اثر شناسایی شده ماهیت 17 اثر مثبت (5/21%) و 62 اثر منفی (5/78%) ارزیابی شده است. در مقایسه با مرحله ساخت مشخص می شود که عدم بهره برداری از سد هشتجین و بند انحرافی سوسهاب اثرات منفی بیشتری از عدم اجرای فاز ساختمانی دارد.
مجموع اثرات منفی 100- و مجموع اثرات مثبت 19+ بوده است. میانگین اهمیت اثرات مثبت 1+ و میانگین اهمیت اثرات منفی 40/1- می باشد. این عدد نشان­دهنده این مسئله است که در گزینه عدم بهره برداری بزرگی اثرات منفی بیشتر از اثرات مثبت بوده است.
از مجموع 79 اثر شناسایی شده 26 اثر فوری، 73 اثر دائمی و 19 اثر قطعی برآورد شده است.
برای ادامه متن لطفا اقدام بخرید نمایید:
آگهی استخدام
آگهی رایگان
درج آگهی رایگان
ارسال آگهی
برای انجام پایان نامه کلیک کنید.
دانلود رایگان مقاله در تری پل


حل کامل روش SWOT


ماتریس ایرانی


ماتریس ایکولد


ماتریس QSPM


ارزیابی محیط زیست سد اردبیل


آموزش روش سوات


ماتریس ECOLD


روش تحلیل SWOT


ماتریس سوات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعة ايمني در SPR

مقاله درمورد. نحوه ارتباط زنداني با زندانيان

طرح کاداستر

بنر لایه باز بیلبورد هفته دفاع مقدس و ماه محرم

موقعيتي براي انجام طرح درجة صلاحيت در سيستم مديريت مركزي نسل آينده

انواع سد 19 ص

مثال اموزشی نحوه شبیه سازی سقوط ازاد 6DOF در انسیس فلوینت

تحقیق در مورد فلسفه ازدواج در اسلام و ساير اديان الهي 25 ص

دانلود فایل گزارش از کارخانه رضا نخ مشهد .

تحقیق در مورد روانشناسي شخصيت محمدرضا پهلوي (word)

تحقیق در مورد نثر فارسي و آغاز ادبيات تاريخي ديني 19 ص

پاورپوینت درمورد تولید و ارزشیابی رسانه (2)

تحقیق. اهميت و ضرورت مديريت از نظر اسلام

مقاله اندیشه ها و تفکرات فیزیکدانان

دانلود فایل گزارش کارآموزی کارخانه مشهد سرما

دانلود مقاله کامل درباره کلیات حقوق.doc

پاور پوینت آلودگی هوا

تحقیق درباره شرايط و نحوه انجام آبياري قطره‌اي گياهان و بارور كردن زمين (رشته كشاورزي)

مقاله درباره علائم و درمان لکنت