دانلود رایگان

دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

دانلود رایگان دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده
فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمهفصل اول: شناخت و کلیاتمبحث اول: شبیه سازی چیست؟گفتار اول: تعاریف و اصطلاحاتگفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی مبحث دوم: تاريخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آنگفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللیگفتار دوم: سوابق قانوگذاریگفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنینگفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوقفصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شدهمبحث اول: نسبگفتار اول: تعریف حقوقی نسبگفتار دوم: ماهیت حقوقی نسبگفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شدهمبحث دوم: حضانتمبحث سوم: محرمیتگفتار اول: قرابت نسبیگفتار دوم: قرابت سببیمبحث چهارم: تابعیتگفتار اول: کلیاتگفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایرانمبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلیگفتار اول: نام خانوادگیگفتار دوم: اسناد سجلیمبحث ششم: اهلیتگفتار اول: اهلیت تمتعگفتار دوم: اهلیت استیفاءمبحث هفتم: ارثنتیجه گیریفهرست منابعگفتار اول : تعاريف و اصطلاحات هر چند اين تحقيق راجع به جنبه هاي غير پزشكي و غير ژنتيكي شبيه تاست ولي واضح است كه براي تجزيه و تحليل مذهبي، اخلاقي و حقوقي هر موضوع بايد ابتدا آن موضوع را شناخت. لذا قبل از اينكه به مباحث اصلي موضوع تحقيق برسيم بايد ابتدا با برخي مفاهيم مرتبط با علم ژنتيك آشنا شده و سپس مكانيسم شبيه سازي، انواع و اشكال آن آشنا خواهيم شد. سلول[1]- كوچكترين واحد بدن انسان را سلول گويند و تمام موجودات زنده داراي سلول از هستة سلول[2] - بغير از گلبول هاي قرمز در خون هر سلول داراي يك هسته است كروموزوم[3]- اجسام رشته مانندي كه DNA متشكل از آنها است كروموزوم ناميده مي شود، سلول هاي غير جنسي[4] بدن انسان داراي 46 كروموزوم است در صورتي كه سلولهاي جنسي[5] داراي 23 كروموزوم است DNA - ... اين ماده تركيبي است بنام دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد[6] كه با سه حرف DNA مشخص مي شود. مادة مزبور داراي قدرت همانند سازي است و چنانچه ياخته دستخوش تغيير مولكولي گردد آن را در هنگام همانند سازي به مولكول هاي جديد انتقال مي دهد. [7] ژن[8] - بخشي از مولكول DNA كه اطلاعات مربوط به خصوصيات موروثي را دارا است. ژنوم[9] - به مجموع DNA موجود در يك سلول ژنوم گفته مي شود. گفتار دوم : توليد مثل جانداران از طريق تقسيم سلولها توليد مثل مي كنند اين تقسيم به دو روش است. الف : ميوز[10] : كه همان توليد مثل يا تقسيم جنسي سلولها است كه در آن نيمي از كروموزوم هاي (سوماتيك) يا غير جنسي خود را به اشتراك گذارده و به بيان ديگر همان گامت ها را به اشتراك مي گذارد و طرف ديگر هم همين طور و به اين ترتيب سلول تخم را كه 46 كروموزومي است و از تقسيم ميوز بين كروموزومهاي نر و ماده است تشكيل مي شود. ب : تقسيم ميتوز [11]: راه ديگر توليد مصل تقسيم ميتوز است كه بر خلاف ميوز در اين تقسيم از سلولهاي جنسي استفاده نمي شود بلكه هر ياخته پس از رشد كافي، تقسيم شده و ياخته هايي همانند خود را به وجود مي آورد كه در آنها تمام اطلاعات وراثتي ياخته اول موجود است. بند اول : توليد مثل انسانالف: باروري طبيعي : همان عمل لقاح[12] است كه در آن اسپرم مرد با او ول يا تخمك زن در لوله هاي رحمي به هم مي رسند و تركيب مي شوند و در اين فرآيند سلول تخم تشكيل شده كه به سمت رحم حركت كرده و لانه گزيني انجام مي دهند و جنين تشكيل مي شود.[13] حال با فهم اين قضيه كه توليد مثل طبيعي تقسيمي ميوز است و در آن سلولهاي جنسي 23 كروموزومي نر و ماده تركيب شده و سلول تخم 46 كروموزومي را تشكيل مي دهند كه به اين فرآيند لقاح گفته مي شود حال به شرح توليد مثال از طريق شبيه سازي مي پردازيم : ب : توليد مثل از طريق شبيه سازي : واژه ي شبيه سازي از كلمه ي يوناني به معناي قلمه زدن، گرفته شده است شباهت شبيه سازي با قلمه زدن در اين است كه در هر دو روش، عمل توليد مثل بدون لقاح انجام مي گيرد. [14] شبيه سازي معادل كلمة استنساخ در ادبيات عرب مي باشد. در زبان فارسي علاوه بر شبيه سازي از واژه هايي مانند كلون سازي، بدل سازي همسان سازي و همانند سازي استفاده شده است. در خصوص اينكه اولين بار چه كسي اين واژه را در اين معنا استفاده نموده گفته شده است در سال 1903 ميلادي هربرت و بر واژة كلون را براي توصيف مجموعه اي از جانداران برگزيد كه به طور غير جنسي از يك جاندار مشتق مي شوند، اين واژه ريشه يوناني دارد و به مفهوم قلمه است. [15] بر خلاف روش متداول در توليد مثل انسان از راه شبيه سازي، توليد مثل به طريقي غير از روش جنسي انجام مي شود. به اين صورت كه يكي از سلولهاي بدن جنس نر يا ماده درون تخمك جنس ماده كه هسته آن خارج شده قرار مي دهند و در محيطي خارج از رحم يا داخل آن رحم جنس ماده پرورش داده مي شود. بند دوم : مراحل شبيه سازي شبيه سازي شامل پنج مرحله اساسي زير است:[16]مرحله اول – هسته زدايي تخمك گيرنده : در اين مرحله با استفاده از نيروي مكش يك سرنگ هستند حاوي مادة ژنتيك (DNA) را از تخمكي كه سلول غير جنسي درون آن قرار خواهد گرفت، خارج مي كنند، متذكر مي شويم تخمك از همان موجودي است كه با استفاده از سلول غير جنسي او شبيه سازي انجام خواهد شد. مرحله دوم : انتقال سلول دهنده به درون تخمك گيرنده : يك سلول غير جنسي از بدن حيوان يا انسان كه قرار است از آن شبيه سازي شود، جدا نموده، درون ظرف كشت قرار داده تا چند روز رشد كند، سپس تودة سلولي رو به رشد يك سلول را جدا نموده و آن را به درون تخمكي كه قبلاً هستة آن خارج شده است منتقل مي كنند. مرحلة سوم : پيوند سلول دهنده با تخمك ميزبان : در اين مرحله با استفاده از جريان ضعيف الكتريسيته كه از بين دو الكترود مثبت و منفي عبور داده مي شود، غشاي سلول دهنده با غشاي تخمك ميزبان كه در ميان دو الكترود قرار دارد پيوند زده شده و سپس هستة سلول غير جنسي توسط تخمك محصور مي شود كه نام رويان به آن داده اند. مرحلة چهارم – كشت رويان شبيه سازي شده در انكوباتور : رويان در انكوباتور كشت مي شود و اين رويان به شيوه تخمك لقاح يافته شروع به تقسيم شدن مي كند و به ترتيب به صورت 2 سلولي، 4 سلولي، 8 سلولي و ... رشد مي كند مرحلة انكوباسيون بين 3 تا 5 روز طول مي كشد. مرحلة پنجم – انتقال رويان در حال رشد به درون رحم ميزبان : رويان شبيه سازي شده در مرحلة 8 تا 64 سلولي، به رحم ميزبان كه از همان نوعي است كه از آن شبيه سازي خواهد شد، منتقل مي شود، جنين تا زمان تولد در رحم رشد خواهد كرد. خصوصيات ميزبان هيچ تاثيري در جنين شبيه سازي شده نخواهد داشت تصوري كه از شبيه سازي در اذهان عمومي مردم جاي گرفته با واقعيت علمي فاصله بسيار زيادي دارد، برداشت و انتظار مردم از اين پديده نوظهور بيشتر متأثر از رمانها و فيلمهاي تخيلي و عقايد بعضي از دانشمندان مي باشد. مبحث دوم : تاريخچه وبازتاب جهانيدر سال 1938 هانس سيمن[17] نظريه اي را مطرح كرد. بر اين مبنا كه هسته اي از يك سلول جوان يا پير را بعد از مرحله جنيني گرفته و آن را داخل يك تخمك قرار مي دهيم در واقع او براي اولين بار شبيه سازي را مطرح كرد. در سال 1952 اولين شبيه سازي يا شايد بهتر اولين تجربه شبيه سازي قورباغه اتفاق افتاد. روبرت بريكز و همكارش از دستگاهي به نام پيست براي مكيدن هستة سلول جنين پيشرفته يك قورباغه استفاده كردند و آن را به يك تخمك اضافه كردند ولي رشد نكرد. در سال 1970 تجربه دوم در خصوص قورباغه پيشرفت بهتري داشت جان گاردن رويه اي مشابه به كاربرد بچه قورباغه ها رشد كردند ولي فقط تا زمان تغذيه زنده ماندند ولي بعد مردند اگر چه زنده نماندند ولي در تكنيك شبيه سازي پيشرفت بزرگي بود. در سال 1997 ميلادي اولين گوسفند شبيه سازي شد دكتر ويلموت گزارش داد كه او يك گوسفند شش ساله را از يك سلول غدة پستان گوسفند شبيه سازي كرده است هسته از يك گوسفند بزرگ برداشته شده بود هستة اخذ شده در تخمك داشته شد و بعدا بره از ان به دنيا آمده اين بره به نام دالي[18] معروف شد. در سال 2002 مصادف با دي ماه 1381 هـ . ش. خبري در روزنامه ها منتشر شد كه موجب شگفتي همگان شد. شركت آمريكايي كلونايد اعلام كرد نخستين انسان شبيه سازي شده را خلق كرده است. حاكم برژيت بوسيله (بويزليد) مدير طرح كلون سازي انسان در يك نشست خبري اعلام كرد : انسان شبيه سازي شده دختري است كه در تاريخ 26 دسامبر 2002 به استفاده از سلول پوست بدن يك زن 31 ساله آمريكايي از طريق سزارين به دنيا آمد. اگر چه اين دختر شبيه سازي شده كه نام حوا[19] وارد در تمامي جهان معروف شد اما تا بحال مدعيان خلق وي او را از افكار عمومي دور نگه داشته اند و هيچ مرجع معتبري تولد وي را تاييد نكرده و هيچ مشخصاتي از زني كه از وي شبيه سازي شده منتشر نگرديده است. جامعة علمي جهان معتقد است عليرغم اينكه ادعاي شركت كلونايد با توجه به تحقيقات تأييد شده قبلي راجع به شبيه سازي بعيد به نظر نمي رسد ولي براي اثبات تولد حوا از طريق شبيه سازي نيازمند انجام آزمايش DIVA بر روي وي مي باشد. با توجه به اينكه در جامعة جهاني نسبت به شبيه سازي واكنش هاي تندي صورت گرفته است، ممكن است تعداد بيشتري از انسانها به طريقة شبيه سازي به دنيا آمده باشند ولي به خاطر ترس از عكس العمل افكار عمومي اين موضوع كتمان شده باشد با توجه به اينكه اعلام شده است تولد گوسفند شبيه سازي شده بعد از 277 بار آزمايش ناموفق به نتيجه رسيد و آن گوسفند نيز بعد از مدتي به خاطر نارساييهايش از بين رفت چه بسا راه شبيه سازي انسان تعداد زيادي بچه شبيه سازي نارس و معلول به وجود آمده باشد كه به خاطر ترس از افكار عمومي و واكنش مجامع بين المللي بصورت مخفيانه نابود شده اند. به اعتقاد دكتر هوشمند، همانند سازي انسان مدت هاست كه به وقوع پيوسته است. پيشرفت سريع علم ژنتيك بشر كنجكاو را در بسياري از زمينه ها توانا ساخته و به احتمال زياد اين انسانها سالها قبل به دنيا آمده باشند. پيش از تولد اولين نوزاد همانند سازي شده تعداد زيادي نوزاد ناقص به علت ترس از مخالفت هاي جهاني از بين رفته اند.[20]مبحث اول : بازتاب جهاني شبيه سازي انتشار خبر مربوط به شبيه سازي واكنش هاي متفاوتي در دنيا داشت بسياري از سران كشورها و شخصيت هاي بين المللي بلافاصله پس از طرح موضوع شبيه سازي انسان موضع گيري هاي تندي راجع به اين موضوع بيان كردند اين موضع گيري ها در برخي موارد به تصويب مقررات ملي منطقه اي بين المللي در ممنوعيت شبيه سازي منجر شد در اين مبحث همچنين مقايسه اي بين اهدا جنين و شبيه سازي به عمل آمده است. گفتار اول : عكس العملها و مجامع بين المللي انتشار اخبار مربوط به شبيه سازي انسان بازتاب بسيار وسيع و متفاوتي در مجامع بين المللي و نزد شخصيت هاي سياسي مذهبي و علمي دنيا به دنبال داشت. شبيه سازي انسان منجر شد به اينكه اميدها براي درمان بيماري هايي كه تاكنون پزشكي راهي براي درمانش نيافته بارور شود. مانند سرطان، پارگينسون، ايدز و همچنين آرزوي عمو جاودان دوباره در ذهن انسان روشن شد. ترس از عواقب سوء اخلاقي شبيه سازي انسان بر جوامع بشري و ايجاد اخلال در نظم، بيشترين مخالفتها را در برابر شبيه سازي انسان پديد آورد. در مجامع مذهبي هم مخالفت با نظام آفرينش و دخالت در كار خدائي (خلق انسا ) را دلايلي براي لزوم ممنوعيت شبيه سازي انسان عنوان كردند كه به طور مختصر بيان مي شود آكادمي (شوراي) اسلامي فقه پس از بحث و بررسي دقيق در خصوص شبيه سازي انسان و اخذ نظر سازمان پزشكان اسلامي در سال 1997 در كويت جمعي براي بررسي مشروعيت شبيه سازي انسان برگزار شد و از پزشكان متخصص در اين مورد دعوت به عمل آورد در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه : خداوند تنها خالق تمام گيتي است و هر چيز در هر جا و مكاني منحصراً بوسيله او خلق خواهد شد. او يك سيستم علت و معلولي در جهان ايجاد كرده است، شبيه سازي علت است و تنها خداوند مي تواند معلول را ايجاد كند ولي شبيه سازي انسان بي نهايت مبهم و پيچيده است و از لحاظ مسائل اخلاقي و اجتماعي ها و وام نشدني است. بنابراين مجاز نمي باشد. [21]مجمع اسلامي الازهر مصر در خصوص شبيه سازي عقيده دارد : شبيه سازي انسان حرام است و بايد به هر وسيله اي كه شده، جلوي آن را گرفت، اسلام با عملي كه نافع است مخالفتي ندارد ولي چنين علمي را كه مضر است، حرام مي كند. تا بشر از مضرات آن مصون بماند و از اشكال مسخ كننده اي كه ممكن است ناشي از شبيه سازي باشد در امان بماند.[22]وايتكان در سال 2003 طي نامه اي به سازمان ملل در خصوص شبيه سازي اعلام كرد. ... موضع گيري هايي كه (در دفاع از شبيه سازي انسان مطرح گرديد) شديداً خطراتي را متوجه منزلت و مرتبه انساني نموده است كه تنها با قطعنامه جامع بين المللي تحت تاثير قرار مي گيرند نه با قطعنامه جزيي. پايدارترين راه حل يك ابزار قانون تمام شمول است. به هر حال يك قطعنامه جامع ابزار قانوني الزام آوري است كه دولتها را در اختصاص قوانين ملي در مورد شبيه سازي راهنمايي مي كند. گفتار دوم : سوابق قانونگذاري همزمان با انتشار خبر مربوط به پيشرفت دانشمندان علم ژنتيك در زمينة توليد مثل از طريق شبيه سازي مقامات سياسي بعضي از كشورها و مجامع بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد مخالفت شديد خود را با اين پديدة علمي بيان كردند در سطح ملي و بين المللي هم قوانيني در جهت ممنوعيت شبيه سازي به تصويب رسيد كه هر يك جداگانه توضيح داده خواهد شد. بند اول : در سطح ملي بسياري از كشورهاي جهان نسبت به شبيه سازي واكنش نشان دادند ولي به واسطة عدم شناخت كامل نسبت به تمامي ابعاد شبيه سازي، اين واكنشها همراه با احتياط بوده به همين اساس در خصوص ممنوعيت شبيه سازي قوانين زيادي به تصويب رسيد. تعداد صفحات:158متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

پایان نامه حقوق


پایان نامه کارشناسی حقوق


پایان نامه ارشد حقوق


مقاله حقوق


مقاله ارشد حقوق


تحقیق حقوق


رشته حقوق


جزوه حقوق


مقاله کارشنا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بیماری کبد چرب غیر الکلی و کبد چرب

طرح کسب و کار نساجی (2)

دانلود پاورپوینت سازمانهای نوین - 27 اسلاید

دانلود اوپك

پاورپوینت در مورد اصل و فرع در طب اسلامی

تحقیق در مورد تعمیرگاه و مکانیکی

تحقیق در مورد تجارت الکترونیک

تحقیق درمورد روش‌هاى مربيان در مدرسه به‌منظور ايجاد خلاقيت

كازانتزاكيس، جوينده جاي پاي خدا بر خاك 36 ص

جک هيدروليک

تحقیق در مورد فیبر نوری

پاورپوینت مبلمان شهری

قالب نکس اندروید برای رزبلاگ

رموز ازدواج موفق 45 ص

دانلود پروژه زيرسامانه‌هاي ماهواره (بافرمت word)

دانلود کارآموزی شيمي كاربردي تصفيه آب خام و تهيه آب نيروگاه سيكل تركيبي دماوند

تحقیق در مورد معادله دیفرانسیل

GSM چیست ؟ 31 ص