دانلود رایگان

تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی- استقامتی) بر مقادیر سرمی نسفاتین-1 مردان جوان چاق و دارای اضافه وزن - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی استقامتی) بر مقادیر سرمی نسفاتین 1 مردان جوان چاق و دارای اضافه وزن

دانلود رایگان تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی- استقامتی) بر مقادیر سرمی نسفاتین-1 مردان جوان چاق و دارای اضافه وزن
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده........................................................................................................................................... 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه..................................................................................................................................... 3
1-2 بیان مسأله.............................................................................................................................. 3
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش...................................................................................................... 6
1-4 هدف پژوهش ....................................................................................................................... 7
1-4-1 هدف کلی پژوهش ......................................................................................................... 7
1-4-2. اهداف جزئی................................................................................................................. 7
1-5 فرضیه های پژوهش................................................................................................................ 7
1-6محدودیت های پژوهش........................................................................................................... 7
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش...................................................................................... 8
1-7-1 اضافه وزن...................................................................................................................... 8
1-7-2 نسفاتین-1...................................................................................................................... 8
1-7-3 تمرین ترکیبی................................................................................................................. 8
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2- 1. مقدمه................................................................................................................................ 10
2-2.تمرین ترکیبی....................................................................................................................... 10
2-2-1. اثر تمرين ترکیبي برسازگاريهاي هورموني........................................................................ 10
2-2-2. اثر تمرين تركيبي بر ميزان متابوليسم پايه و كاهش وزن...................................................... 11
2-3. هیپوتالاموس و تنظیم اشتها.................................................................................................... 11
2-3-1. بخش های مختلف هیپوتالاموس..................................................................................... 11
2-3-2. تنظیم اشتها و هموستاز انرژي......................................................................................... 12
2-4. نسفاتین و ساختار آن........................................................................................................... 14
2-4-1. نوکلئوبایندینگ............................................................................................................. 14
2-4-2. نسفاتین....................................................................................................................... 14
2-4-3. بیان نسفاتین-1 در قسمتهای مختلف.............................................................................. 15
2-4-4. اثر ضد اشتهایی نسفاتین و قسمتهای مختلف آن............................................................... 16
2-4-5. مکانیسم اثر ضد اشتهایی نسفاتین-1............................................................................... 17
2-5. اثر فعالیت ورزشی بر نسفاتین-1.......................................................................................... 19
2-7. خلاصه............................................................................................................................... 21
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه................................................................................................................................... 24
3-2 نوع تحقیق........................................................................................................................... 24
3-3 جامعه و نمونه ی آماری پژوهش............................................................................................ 25
3-4 ابزار جمع آوری داده ها........................................................................................................ 25
3-5 اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک.................................................................................. 25
3-5-1 قد و وزن بدن............................................................................................................... 26
3-5-2 شاخص توده بدن و درصد چربی.................................................................................... 26
3-6 طرح تحقیق.......................................................................................................................... 26
3-6-1 برنامه اجرایی................................................................................................................ 27
3-6-2 خونگیری و اندازه گیری متغیرها...................................................................................... 29
3-7 روش آماری......................................................................................................................... 29
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1. مقدمه.................................................................................................................................. 31
4-2. تجزیه تحلیل توصیفی یافته ها............................................................................................... 31
4-2-1. نسفاتین-1................................................................................................................... 31
4-2-2. وزن بدن...................................................................................................................... 32
4-2-3. درصد چربی................................................................................................................ 33
4-2-4. شاخص توده بدن (BMI).............................................................................................. 34
4-2-5. نسبت دور کمر به دور باسن(WHR)............................................................................. 34
4-3. آزمون فرضیه های پژوهش................................................................................................... 35
4-3-1. آزمون کولموگروف - اسمیرنوف.................................................................................... 35
4-3-2. نسفاتین-1................................................................................................................... 36
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه.................................................................................................................................. 38
5-2. خلاصه تحقیق..................................................................................................................... 38
5-3. بحث و بررسی.................................................................................................................... 39
5-4. نتیجه گیری......................................................................................................................... 42
5-5. پیشنهادات........................................................................................................................... 43
منابع........................................................................................................................................... 44
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1) تعدادی از تنظیم کننده های اشتها و متابولیسم (45). 13
جدول 3-1) برنامه تمرین استقامتی.. 28
جدول 3-2) برنامه تمرین استقامتی.. 28
جدول4-1) میانگین ± انحراف معیار شاخص های آنتروپومتریکی آزمودنی های دو گروه 31
جدول 4-2) میانگین ± انحراف معیار مقدار نسفاتین-1 (پیکو گرم بر میلی لیتر) قبل و بعد از دوره تمرینی در دو گروه 31
جدول 4-3) میانگین ± انحراف معیار مقدار وزن (کیلو گرم) قبل و بعد از دوره تمرینی در دو گروه 32
جدول 4-4) میانگین ± انحراف معیار درصد چربی بدن قبل و بعد از دوره تمرینی در دو گروه 33
جدول 4-5) میانگین ± انحراف معیار BMI (kg/m2) قبل و بعد از دوره تمرینی در دو گروه 34
جدول 4-6) میانگین ± انحراف معیار WHR قبل و بعد از دوره تمرینی در دو گروه 35
جدول 4-7) آزمون کلموگروف اسمیرنف... 35
جدول 4-8) آزمون t وابسته متغیر نسفاتین – 1 در دو گروه تحقیق.. 36
جدول 4-9) آزمون t مستقل متغیر نسفاتین – 1 بین دو گروه تحقیق.. 36
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1) کنترل مرکزی اشتها...................................................................................................... 13
شکل 2-2) ساختار مولکولی NEFA/nucleobinin (49)......................................................... 14
شکل 2-3) توالی اسید آمینه NEFA/nucleobinin (13)........................................................ 15
شکل 2-4) توالی اسید آمینه 3 قطعهی مجزای نسفاتین -1 (180)..................................................... 17
شکل 2-5) مکانیسم عمل نسفاتین-1............................................................................................. 18
شکل2-6) مکانیسم احتمالی کاهندگی اشتهای نسفاتین-1 مستقل از لپتین می باشد(19)...................... 19
شکل 3-6) طرح تحقیق................................................................................................................ 27
فهرست نمودار
صفحه عنوان
نمودار4-1) تغییرات میزان نسفاتین-1 در قبل و بعد از دوره تمرینی در دو گروه............................... 32
نمودار4-2) تغییرات وزن در قبل و بعد از دوره تمرینی در دو گروه................................................ 33
نمودار 4-3) میانگین ± انحراف معیار درصد چربی بدن قبل و بعد از دوره تمرینی در دو گروه.......... 33
نمودار 4-4) میانگین ± انحراف معیار BMI قبل و بعد از دوره تمرینی در دو گروه........................... 34
نمودار 4-5) میانگین ± انحراف معیار WHR قبل و بعد از دوره تمرینی در دو گروه......................... 35


چکیده
زمینه و هدف: تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی - استقامتی) بر مقادیر سرمی نسفاتین-1 مردان جوان چاق و دارای اضافه وزن بود.
روش تحقیق: روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بود. جامعه ی آماری این پژوهش مردان جوان چاق شهرستان زاهدان بودند. نمونه آماری متشکل از 19 آزمودنی مرد غیر ورزشکار دارای اضافه وزن بودند. آزمودنی ها از طریق اطلاعیه و به صورت داوطلبانه از بین مردان جوان چاق شهر زاهدان انتخاب شدند. 19 آزمودنی­ تحقیق در دو گروه، 12 نفره گروه تجربی ترکیبی(تمرین مقاومتی - استقامتی) و 7 نفر گروه کنترل به صورت تصادفی تقسیم شدند و سپس از افراد در مرحله پیش آزمون از هر دو گروه خون گیری انجام شد.
ابزار جمع آوری داده ها: قد سنج Seca ساخت کشور آلمان، ترازوی دیجیتال Seca ساخت کشور آلمان، کالیپر، تریدمیل Teckno Gym، ضربان سنج الکتریکیPolar Eletro OY ساخت کشور فنلاند، کیت های آزمایشگاهی برای اندازه گیری فاکتورهای خون بودند.
روش تجزیه و تحلیل آماری: جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 استفاده گردید. برای مشخص شدن طبیعی بودن داده ها از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف استفاده شد. برای مقایسه داده های دو گروه ابتدا تفاضل داده های قبل و بعد محاسبه شد سپس از آزمون t مستقل برای مقایسه داده های دو گروه استفاده شد. همچنین از آزمون t وابسته برای مقایسه داده­های درون گروهی استفاده شد. همچنين سطح معني داري (P=0/05) تعيين شد.
یافته ها: نتایج آماری نشان داد مقدار نسفاتین – 1 پلاسما در گروه تمرین به دلیل 8 هفته تمرین ترکیبی نسبت به قبل از تمرین افزایش معنی داری دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مقادیر نسفاتین پلاسما در پاسخ به 8 هفته تمرین ترکیبی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری دارد ( P=0/05).
نتیجه گیری: با توجه به نقش نسفاتین-1 در تنظیم انرژی و اثر مهار کننده آن و بیان ژنی نسفاتین در بافت چربی و سرم و تاثیر تمرین ورزشی بر بافت چربی می توان انتظار داشت که تمرینات ترکیبی (مقاومتی -استقامتی) بر افراد چاق موثر باشد.
تمرین ترکیبی


نسفاتین پلاسمایی


مردان چاق


اضافه وزن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره فتحعلی شاه 8 ص

حسابداري ( مقاله کامل ) 15 ص

آزمايشها در سينتيك شيميايي ميكروسكوپي

طرح 50 راسی گاو شیری

فرم تراز مصالح تولیدی

راه خداشناسي

دانلود پروژه نمونه فرم قرارداد 2 (word)

پاورپوینت در مورد انگيزش و خشنودي شغلي (جدید و کاربردی)

تحقیق جغرافیا درباره کشور کامرون 20 ص

مقاله درباره سيستم ترخيص و هزينه يابي بيمار

نقد نمایشنامه I Hate Hamlet by Paul Rudnick

تحقیق در مورد سياست هاي پولي و مالي دولت و هزينه هاي تحميلي بر مردم 7

کارآفرینی شرکت خدماتي نصب وراه اندازي آسانسور

مقاله آموزش و پرورش

دانلود مقاله ماهيت حقوقي وصيت

کاربرد دیدگاه انتخاب‌ براساس‌ نشانگرها در برنامه های اصلاح نژاد

اقدام پژوهی عملیاتی کردن فعالیت یادگیری فعال دانش آموزان..

گزارش کاراموزی حسابداری تامین اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه ظرفیت جذب دانش

دانلود پاورپوینت کارآفرینی باغبانی در شهرستان خلخال.

زمين شناسي جديد

پاورپوینت درمورد پردازنده مسير داده و كنترل (2)

383 بررسی معماری مسجد شیخ لطف اله اصفهان 17 صفحه فایل ورد

تحقیق در مورد شاسی های غیر رایج با فرمت ورد

مقاله آشنایی با شبکه های توزیع برق با فرمت ورد word

تحقیق در مورد انژكتور 16 ص با فرمت ورد

گزارش از شرکت زیمنس در کارگاه Rotor .

پاورپوینت سيستم آبياری سنتر پيوت اسلاید14

پاورپوينت اقتصاد دهم رشد ، توسعه و پيشرفت 28 اسلايد قابل ويرايش زيبا و كاملا آموزشي

تاريخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله