دانلود رایگان

پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت - دانلود رایگاندانلود رایگان پورپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت

دانلود رایگان پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت فرم طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد
پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده
در دانش آموزان دوره متوسطه
Predict efficacy and positive affect on the process and content of family
The high school studentsفرم طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد


پورپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت

پورپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت.

پورپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پورپوزال
پایان نامه کارشناسی ارشد - پورپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی
خودکارآمدی ...

پیش بینی عاطفه مثبت

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پیش بینی
عاطفه مثبت - پورپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه ...

دانلود فایل پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی ...

16 فوریه 2016 ... پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت فرم طرح
تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه ...

پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت

فرم طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت بر
اساس مدل فرایند و محتوای خانواده در دانش آموزان دوره متوسطه Predict efficacy and ...

پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت

فرم طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد. پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت بر
اساس مدل فرایند و محتوای خانواده. در دانش آموزان دوره متوسطه. Predict effic …

پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت

25 ژوئن 2016 ... پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت فرم طرح
تحقیق پایان نامه.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد سیستم های حمل و ...

پایان نامه بررسی جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری ... پایان
نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A ) چکیده متغیرهای استرس شغلی و ...
بررسی امکان پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دوره دبیرستان براساس ....
کارشناسی ارشد رشتۀ علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه‌نگاری چکیده رویکرد مثبت و ...

دانشکده پرستاری و مامایی - پایان نامه های مامایی

آیین نامه ها وفرم های پژوهش .... س‍ورت‍چ‍ی‌، ع‍اطف‍ه‌ ... ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رف‍ل‍ک‍س‍ول‍وژی‌ پ‍ا ب‍ر
ع‍لای‍م‌ س‍ن‍درم‌ پ‍ی‍ش‌ از ق‍اع‍دگ‍ی‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ س‍اک‍ن‌ ... ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ام‍ای‍ی‌ ..... ب‍ررس‍ی‌
ش‍ی‍وع‌ HBSآن‍ت‍ی‌ ژن‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط در م‍ادران‌ ب‍اردار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ... پ‍ی‍ش‌
ب‍ی‍ن‍ی‌ وزن‌ ت‍ول‍د ق‍ب‍ل‌ از زای‍م‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ م‍ادر ب‍اردار در زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ ...

موضوع پایان نامه روانشناسی تربیتی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه روانشناسی تربیتی، پروژه ... پيش
بيني مولفه هاي يادگيري سازماني براساس ابعاد توانمندسازي درميان اعضاي هيئت ....
هنجاريابي عاطفه مثبت و منفي و اعتباريابي همزمان آن با مقياس سلامت ذهن و سرزندگي
... نامه ارشد روانشناسي تربيتي، انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد
روانشناسي ...

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر مسعود غلامعلي لواساني, روانشناسي بالينِي, پيش بيني داستان عشق بر اساس
ويژگي ... راهكارهاي پيشگيري از جرايم مرتبط با ضمانت نامه هاي بانكي, کارشناسي
ارشد ...... من,سبكهاي دلبستگي وعواطف مثبت ومنفي با رضايت زناشويي, کارشناسي
ارشد ..... خودكارآمدي بر كاهش تعارضات زناشويي زوج هاي جوان شهر تهران, کارشناسي
ارشد ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان شناسی مثبت (فصل دوم پایان نامه )

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) . ...
ذخیره شده ۲ روز پیش - به صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش عاطفه مثبت و
عاطفه .... و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
تحقیق و . .... عالئم )مثبت/ منفي( يا جهت روابط بين سازه ها با پيش بيني هاي نظري و
دوم، .

دانشکده تحصیلات تکمیلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

اثربخشي روان شناسي مثبت نگربرمعناي زندگي ، خودابرازي وكنترل ديابت بيماران
... عاطفه آقايي ... پيش بيني اضطراب امتحان براساس ويژگي هاي شخصيتي
موردسنجش ... دخترمقطع كارشناسي ارشددانشگاه آزاداسلامي واحدخميني شهر ساال تحيلي
۹۵-۹۴ ... بررسي اثربخشي فرزند پروري مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودكارآمدي
والديني و ...

گروه آموزشی روانشناسی بالینی - پایان‌نامه‌های کارشناسی ‌ارشد (4)

ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ و ان‍ت‍ظار پ‍ی‍ام‍د در راب‍طه‌ ب‍ا ش‍دت‌ درد ادراک‌ ش‍ده‌ در ن‍ات‍وان‍ی‌ و
اف‍س‍ردگ‍ی‌ ... پایان نامه فارسی .... ن‍ق‍ش‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ در
پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ..... ب‍ر خ‍ود در راب‍طه‌
م‍ی‍ان‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ و ش‍دت‌ ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍پ‍رداخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. .... دانلود
پروپوزال ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه گرايشها | بانك موضوعات ...

اطلاعات در مورد بورس تحصیلی سالانه در كشور ژاپن براي فوق ديپلم، كارشناسي، ...
رابطه مطلوبيت اجتماعي و خودكارآمدي در شادكامي دانش آموزان; پیش بینی ویژگی های ...
بررسي رابطه كمال گرايي مثبت و منفي و حل مسائل شناختي; بررسي رابطه سبك هاي
.... اعلام حمايت مالي از پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري توسط موسسه ...

پروپوزال حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قراردادهای پیش فروش آپارتمان ...

قیمت 20000 تومان توضیحات دانلود پایان نامه اثر سطوح مختلف اسفناج بر روی برخی
..... قیمت 10000 تومان توضیحات دانلود بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر
..... دانلود دانلود نمونه سوالات حفظ جزء 30 قرآن کریم کارشناسی ارشد و دکتری قیمت
...... 3000 تومان توضیحات دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش عاطفه مثبت و عاطفه ...

پیش بینی خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان ... - دانلود پایان نامه

10 آوريل 2016 ... دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسي گرایش ... می‌تواند
خودکارآمدی تحصیلی را به طور مثبت و معناداری پیش‌بینی کند.

بزرگترین سایت دانلود پایان نامه و پروزه - پایان نامه روانشناسی و علوم ...

پروپوزال کارشناسی ارشد با موضوع بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در
بهبود .... پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی ....
تحصیلی در دانشگاهها به عنوان یك معضل اساسی مطرح است و پیش بینی می گردد در
آینده .... و روان رنجوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین استرس تحصیلی و
پذیرش دانش ...

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری روانشناسی :عمومی و ص ...

هنجاریابی عاطفه مثبت و منفی و اعتباریابی همزمان آن با مقیاس سلامت ذهن و سرزندگی
... بررسی وجود سوگیری به نفع خود، در پیش بینی موفقیت ازدواج با توجه به ویژگی
... در میان دانش آموزان متوسطه و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهر اصفهان ...
اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر میزان خودکارآمدی در موقعیت‌های اجتماعی وهراس ...

دانلود\"جدیدترین\"پایان نامه\"های\"کارشناسی\"و\"ارشد\"فقه و الهیات ...

پایان نامه با موضوع سهم هر یک از مولفه های بلوغ عاطفی بر پیش بینی رضایت مندی
زناشویی ... پایان نامه مقایسه خودکارآمدی اختلال هیجانی و احساس تنهایی دانش آموزان
مبتلا به ... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر بخشی آموزش کنترل خشم بر اساس
الگوی .... دانلود پایان نامه مدیریت بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی )
برتفکرانتقادی ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عاطفه مثبت و عاطفه منفی - پاورپوینت ...

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و ... مبانی نظری و ...
سطوح بالاتر تاب آوری، هیجان های مثبت و منفی را پیش بینی می کند. تجربه هیجان ....
ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ درد. 68. 2 -24-2
-. .... پروپوزال آماده روانشناسی دانلود رایگان - ایران پروژه www.iranprojhe.com/.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد(فصل دوم تحقیق) | بیسترینها

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری . ... ۶ روز پیش
- شما به صفحه اختصاصی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ( فصل دوم
پایان نامه ) وارد شده اید. .... پروپوزال حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قراردادهای پیش
فروش .... شده مبانی نظری و پیشینه پژوهش عاطفه مثبت و عاطفه منفی ( فصل دوم
پایان نامه ) ...

دانلود رایگان پایان نامه استرس شغلی و سلامت روانی

22 نوامبر 2016 ... روانشناسی گرایش :صنعتی و سازمانی-دانلود پایان نامه:پیش بینی عملکرد ... دانلود
رایگان ... Nov 17, 2016 - دانلود رایگان پایان نامه ارشد - بررسی استرس شغلی .....
دانلود ... دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه های . ....
هنجاریابی عاطفه مثبت و منفی و اعتباریابی همزمان آن با مقیاس سلامت ذهن و .

دانلود فایل فلش فارسی huawei y560-u02 با بیلد نامبر b 104 با ...

7 سپتامبر 2016 ... ... فلش گوشی هوآوی Huawei G6-L33 بیلد نامبر B120 با لینک مستقیم · پورپوزال-
پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت ...

کافی نت دانشجویان - علوم تربیتی و روان شناسی - مرکز پایان نامه ...

جزوات ارشد سری دوم ...... پایان نامه مقایسه و ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با
نگرش مثبت و منفی .... پایان نامه بررسی و مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی بین
دانشجویان با عقاید ... بررسی راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان پیش
دانشگاهی ... بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و
راهنمایی و ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق سلامت اجتماعی (فصل دوم پایان نامه) | برفی

وضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
. ... شده مبانی نظری و پیشینه پژوهش عاطفه مثبت و عاطفه منفی ( فصل دوم پایان نامه )
. .... در پروپوزال ، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد . .....
حیدری و اجتماعی سنگری (۱۳۹۴) در تحقیقی تحت عنوان پیشبینی بروز طلاق روانی .

کدهای مصوبات کمیته اخلاق 95 - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تاریخ تصویب پروپوزال, تاریخ وصول مستندات طرح به کمیته, کد مصوبه کمیته
اخلاق و ... پایان نامه خانم فاطمه شاهی به راهنمایی خانم دکتر مقصودی, تحت عنوان "
بررسی ..... لب فوقانی در مقایسه با مالامپاتی در خانم های باردار در پیش بینی راه
هوایی مشکل » ... REC.1395.99, آقای دکتر محمد ارشدی, طرح تحقیقاتی پایاننامه
کارشناسی ارشد ...

انجام مشاوره پایان نامه,پروپوزال،مقاله علمی پژوهشیisc،ISI،انتخاب موضوع ...

چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد ... هنجاریابی و بررسی اعتبار وروایی پرسشنامه
شخصیتی آیزنک(EPQ) و اهمیت آن در تمایز و پیش بینی عضـویت گروهـی دانـش ...

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بلاگز فا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی - ارتباط اقدامات مدیریت کیفیت
.... پورپوزال-پايان نامه کارشناسي ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت

دانلود فایل مبانی نظری تی وی 28

دانلود مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی خودکارآمدی تحصیلی ... توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) ... در پاسخ دهی به
مسائل مربوط به موضوع یا موضوعات خاص پیش بینی شده برای یک دوره آموزشی است(
سپهوندی، 1385). ..... هیجان در زبان متداول با شور، احساس، انفعال و عاطفه معادل است.

مبانی و پیشینه نظری خود تنظیمی یا خود نظم دهی

فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در
مقاله ... دانلود مبانی ... توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و
مبانی نظری پژوهش). ... مدل علّی پیش‌بینی راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانشجویان
.... 1388)، با تاکيد بر آن که فرايند خود نظم دهي مشتمل بر شناخت، انگيزش و عاطفه و
.

پایان نامه بررسی و مقایسه سبک های ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A ) .... شناسی کمک می کند و امکان
پیش بینی فرایند درمانگری را بر اساس تغییرات سبکهای ابراز هیجان فراهم می آورد.

دانلود رایگان پایان نامه ارشد معماری - بلاگز فا

دانلود رایگان پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی - مجازاتهای
جایگزین .... پورپوزال-پايان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه
مثبت

لیست پرسشنامه های روانشناسی - اطلاعات روانشناسی

8 آوريل 2013 ... ... راه اندازی شد · لیست پرسشنامه های روانشناسی · پروپوزال و پایان نامه روانشناسی ...
اطلاعات درباره رشته های روانشناسی در مقاطع کارشناسی, ارشد و دکتری ... 6-
خودکارآمدی شرر ... 4 زیرمقیاس: خشم، عاطفه مثبت، خلق افسرده، اضطراب ... 2
زیرمقیاس: پیش‌‌بینی عملکرد ضعیف در سخنرانی و ترس از ارزیابی منفی شنوندگان.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عاطفه مثبت و عاطفه منفی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عاطفه مثبت و عاطفه منفی در 19 صفحه ورد قابل .....
نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه ( فصل دوم پایان
نامه ) ...

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان ...

19 مه 2013 ... بانك پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري · پایگاه مقالات علمی ... دانلود
پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده ... دانلود پرسشنامه
خودکارآمدی عمومی ... تست عاطفه والدینی(PAT) ... پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به
همسر+Pfq ..... پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیصdps نسخه والدین.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد,دانلود پایان نامه و پروژه کارشناسی ...

دانلود رایگان موضوع پروپوزال پایان نامه کارشناسی کارشناسی ارشد,دانلود پایان نامه
... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه خودکارآمدی اختلال هیجانی و احساس تنهایی
در ... پایان نامه اثربخشی آموزش فرزند پروری مثبت به مادران جهت پیشرفت تحصیلی
..... هوش هيجاني پيش بيني موفقيت را ممكن مي سازد زيرا نشان مي دهد كه چگونه فردي ...

رخشان كامپيوتر

-سوالات آزمون كارشناسي ارشد مجموعه مديريت اجرايي سال 1390 كد 1148 با پاسخنامه
كليدي ... -پايان نامه پيش بيني سلامت رواني بر اساس سبكهاي دلبستگي در
دانشجويان ... -پروپوزال بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و تعهد سازماني با
عملكرد شغلي ..... -مباني نظري و پيشينه پژوهش عاطفه مثبت و عاطفه منفي ( فصل دوم
پايان نامه )

3 - انجام مشاوره پایان نامه,پروپوزال،مقاله علمی پژوهشیisc،ISI،انتخاب ...

چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد ... هنجاریابی و بررسی اعتبار وروایی پرسشنامه
شخصیتی آیزنک(EPQ) و اهمیت آن در تمایز و پیش بینی عضـویت گروهـی دانـش ...

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

21 دسامبر 2016 ... پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پورپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد پیش
بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت خلاصه ای از توضیحات پورپوزال ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

4259 - کیفیت فرضیه ها در پایان نامه های دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران (
چکیده) ... 4263 - تشخیص و پیش بینی خطا در برنر بویلر نیروگاه بخار (چکیده)
..... 4522 - بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی (چکیده)
...... 5574 - ارزیابی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته فلسفه تعلیم و
...

پروپوزال‌های تصویب شده کارشناسی ارشد در اسفندماه | جستجو

انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد برق - قدرت .... در تکمیل این مختصر و
برای اطلاع بیشتر ، به دانشجویان توصیه می شود پیش از تکمیل فرم طرح تحقیق
پایان نامه ... نیره گندمکار، ایمان امینی، مهسا صبری، آیت مومیوند،ماهور یاراحمدیان،
عاطفه شر ... رودو پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور optimism پرسشنامه
خودکارآمدی هیجانی ...

رشته روان شناسی عمومی - گروه تحقیقاتی پلاسما 09123600694

رشته روان شناسی عمومی؛ پایان نامه ؛سمینار ؛پروپوزال فوری؛ دانلود مقاله ...
پیش‌بینی مولفه‌های عشق و رضایت از زندگی از روی سبک‌های دلبستگی ... رابطه
آلکسی تیمیا، باورهای غیر منطقی الیس، عاطفه مثبت و عاطفه منفی با اختلال‌های
روانی در ... و شیوه‌های مقابله با استرس در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد مرودشت.

$$فروشگاه فرهنگیان ایران زمین$$

تخفيف نقدي: 0 درصد. پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآ.
پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت ...

فروش استثنایی صفحه 6763

دانلود پایان نامه انگلیسی کارشناسی ارشد کامپیوتر:امنیت محاسبات ابری--حفظ
حریم ... پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت.

رشته روان شناسی عمومی - گروه تحقیقاتی پلاسما 09123600694

رشته مهندسی مکانیک,گروه تحقیقاتی پلاسما,سمینار,مقاله,پرپوزال,پایان نامه,
09123600694 ... پیش‌بینی مولفه‌های عشق و رضایت از زندگی از روی سبک‌های
دلبستگی ... رابطه آلکسی تیمیا، باورهای غیر منطقی الیس، عاطفه مثبت و عاطفه
منفی با اختلال‌های ... مقابله با استرس در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد مرودشت.

پایان نامه معرفی و بررسی تبلیغات از طریق تلفن همراه و کاربرد آن در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان معرفی و بررسی تبلیغات از طریق تلفن همراه و
کاربرد ... پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت.

صورتجلسه شورای - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

پروپزال کارشناسی ارشد دانشجویان زیر بررسی و به شرط وجود ظرفیت استادان راهنما
..... به شکل پایاننامه کارشناسی ارشد در دیگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده
است و ..... «اثربخشی آموزش گروه درمانی درمانی بر بهبود نشانگان عاطفه مثبت و منفی
کاهش ..... پیشبینی کنندههای احساس خودکارآمدی در دانشآموزان مقطع متوسطه دوم با توجه
به ...

PDF[مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی] شبکه مقاله

1 دسامبر 2016 ... ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. (ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ... ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد. دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ،
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ اﯾﻤﻦ ... ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ... ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻘﺶ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﺒﮏ ﻫﺎی اﺳﻨﺎد در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ... ﭼﮑﯿﺪه ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺒﮏﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ. اﺳﺘﺮس ﺑﻮد.

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مورگان و همکاران (1999) | اولتراباکس!

7 ژوئن 2016 ... مبانی نظری پایان نامه درباره خودکارآمدی تحصیلی 2016-07-30 ... با فرمت doc
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و .... پایان نامه ارشد دانلود
پروژه دانلود پروژه پایانی دانلود پروپوزال دانلود ... بررسی رابطه و توان پیش بینی
غنی سازی شغلی و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی کارکنان 2016-04-12

پایان نامه - آموزش و درمان: پایان نامه - Tagdoni.com

18- بررسی تاثیر موسیقی بر آرامش روحی و روانی کودکان پیش دبستانی از نظر
مربیان کودکستانها .... 80- رابطه خودکار آمدی عمومی و موفقیت تحصیلی .....
هنجاریابی عاطفه مثبت و منفی و اعتباریابی همزمان آن با مقیاس سلامت ذهن و سرزندگی
در ... اجتماعی در میان دانش آموزان متوسطه و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهر
اصفهان.

کانال دانلود وان شات های مثبت هیجده - وبلاگ های برتر

دانلود پرسشنامه استاندارد تجارب مثبت و منفی (SPANE)، در قالب word و در 2 صفحه
به ... پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت

دانلود پایان نامه - پایان نامه روانشناسی

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و راهبردهای مقابله ای لازاروس ...
شناسی; سیر و پیش آگهی; پیشینه پژوهش; مهارت‌های مقابله‌ای; تدابیر و منابع مقابله‌ای
... مقابله مبتنی بر جستجوی حمایت عاطفی; مقابله مبتنی بر تفسیر مجدد مثبت;
مقابله ..... پروپوزال کارشناسی ارشد با موضوع بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای
ارتباطی در ...

هیجان مثبت و منفی

عاطفه مثبت و منفی چیست،پورپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی
خودکارآمدی و عاطفه مثبت فرم طرح تحقیق . هیجان مثبت و منفی پرتال جامع ،حوزه های ...

اصل مقاله (435 K) - مشاوره و روان درمانی خانواده

ﭘﺲ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ. ﯾو. ﺎﻧﮕ. ﻪ. از ﺟﻬﺎن و. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻘ. ﯽ.
دارد. ﺑﻪ اﯾﻦ ... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن دارﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻊ ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. درﻣﺎﻧﮕﺮان.
ﺳﺎزه ...... ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻓﺮ، ﻋﺎﻃﻔﻪ. (. 1390. ). ... 1386. ). اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زوج درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ . ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. ... The efficacy of personal ...

ليست مقالات دانشگاه مرودشت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

224, حميدرضا, فولادمند, پیش بینی بارندگی روزانه و سالانه و تعداد روزهای بارانی در
..... 642, حجت اله, جاویدی, شیوه های مقابله با استرس خودکارآمدی و رابطه آن با عملکرد
..... 769, غلامحسین, زارعی نژاد, استعمار فرانو ، آغازی بر یک پایان, همایش استعمار
...... خدا با تاب آوری و شادکامی در دانشجویان کارشناسی ارشد, سومین همایش ملی
روانشناسی ...

لیست پایان نامه های با موضوعات قرآنی + چکیده و نویسنده - ماهِ پژوهش

21 ژانويه 2013 ... لیست موضوعات قرآنی که تا کنون پایان نامه نوشته شده است. ... استاد : دکتر مجید
کارشناس ...... زیبایی‌دوستی، حقیقت‌جویی، کمال‌خواهی)، سنت‌ها در جنبه‌ی عاطفه(ترس و
..... جنگ و جهاد از دیدگاه اسلام، پیش‌بینی ملائکه از فساد و خونریزی بشری، ... جنگ در
نظام آفرینش، آثار مثبت و منفی جنگ،معانی جهاد، تاریخچه ؛‌فصل ...

بایگانی پرونده های پژوهشی - وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

16, 13, 902851236, هنگامه, رضی پور, کارشناسی ارشد, حقوق, جزا و جرم شناسی, 90 ....
پیش بینی افسردگی بر اساس عوامل شناختی و فرا شناختی در دختران مورد سو ... ok,
تاثیر دارویی اندو استرون در بهبود علایم مثبت ومنفی بیماران اسکی زوفرنی ......
805, 802, 912000090, علیرضا, برهان صدیق, کارشناسی ارشد, معماری, پایان نامه را ...

بررسی رابطه نگرانی روانشناختی با کمال گرایی مثبت و منفی در ...

26 آوريل 2016 ... پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه ... کلمات کلیدی:نگرانی
روانشناختی- کمال گرایی مثبت – کمالگرایی منفی. فهرست مطالب.

مقیاس شادکامی آکسفورد (OHI) | سالیوان خبر

17 ژانويه 2017 ... پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) | انجام پایان نامه ارشد و دکتری ... شادکامی حالتی
است که سه ویژگی دارد: فراوانی و درجه عاطفه مثبت، میانگین سطوح .... ذخیره شده ﻧﻘﺶ
ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺷﺎﺩﮐﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺳﺎﮐﻦ. ..... پرسشنامه
شادکامی آکسفورد doc,دانلود پایان نامه,پروپوزال,پرسشنامه,دانلود .

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی، با مجوز سازمان نظام روانشناسی ...

عناوین پایان‌نامه‌ ها ... کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران، مهر ۱۳۷۲ الی
مرداد ۱۳۷۵، با معدل ..... طراحی و ارزیابی الگوی پیش بینی نگهداری وزن در زنان مبتلا
به چاقی. ..... تاثیر مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن در
مردان با ..... در زنان مبتلا به نازایی "، دانشجو عاطفه بیات خواجه، تاریخ دفاع شهریور
۱۳۹۰.

کانال دانلود وان شات های مثبت هیجده

کانال تلگرام مثبت اندیشی | کانال تلگرام مثبت اندیشان | کانال تلگرام آهنگ هاي
مثبت ..... پورپوزال-پایان نامه کارشناسی ارشد-پیش بینی خودکارآمدی و عاطفه مثبت

پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS

پایان نامه کارشناسی:بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد ... خودکارآمدی عمومی ، و
بهزیستی. ... PANAS. ). ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ارﺷﺪ. روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ. و. ﻋﻠﻮم.
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ. داﻧﺸﮕﺎه. اﺻﻔﻬﺎن. .... پیش‌بینی بهزیستی روانی بر اساس عاطفه مثبت و منفی و ...
ذخیره شده پرسشنامه , تحقیق , پروپوزال , پایان نامه , پاورپوینت , نمونه سوال ,
استخدامی .

نسخه مناسب چاپ - کافه دانشجو | پایان نامه تحقیق مقاله و پروژه آماده

پایا نامه تحقیق مقاله و پروژه آماده انجام پایان نامه روانشناسی و حسابداری. ... روش های
پیش بینی ضریب بهره وری TBM, 15,000تومان ..... بررسي خانه سالمندان در پايان نامه
هاي كارشناسي ارشد معماري, 2,000تومان ..... کلی شخصیت، BIS-BAS، انتظارات پاداش و
تنبیه، عزت نفس، و عاطفه مثبت , 4,000تومان ..... پرسشنامه خودکارآمدی, 1,000تومان
.

فرم برگزاری جلسه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

11 مارس 2015 ... بررسی پروپوزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ... بند اول: بررسی
پروپوزال دانشجویان زیر: ... ابراهیمی – عاطفه - مدیریت دولتی92- رابطه مهارت های سه
گانه و عملکرد ... تعیین نقش میانجی گری کنترل عواطف در رابطه با خودکارآمدی
ناباروری ... شناسی عمومی 92 - پیش بینی رضایت زناشویی براساس هیجان خواهی ...

مشاوره در پایان نامه،تحقیق،پرسشنامه،پروژه - آخرین اخبار ایران و جهان

نحوه ارسال تقاضای تحقیق -پایان نامه-پرسشنامه-پروژه طراحی و چیدمان و. ... دانلود
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی ... تست عاطفه والدینی(PAT) ... پرسشنامه احساسات مثبت
نسبت به همسر+Pfq ..... پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیصdps نسخه والدین ....
برای تهیه فرم پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری باید به واحد آموزش
دانشکده یا ...

دانلود پروژه پایان نامه مقاله

ارشد فایل : دانلود جدیدترین منابع پایان نامه مقاله تحقیق 0210. ... پايان نامه پیش
بینی قیمت بازار برق با استفاده از شبکه های عصبی ... پایان نامه مقایسه سلامت
عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان د ..... دانلود پروپوزال
کارشناسی / ارشد : پايان نامه اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژی .... پژوهش عاطفه مثبت
و .

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع

پروژه گستر پارسیان - پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد ... نامه آثار
سید رضی پایان نامه آنتن پایان نامه بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین .....
لرزهای قابهای خمشی فولادی پایان نامه پیش بینی مدل وضعیت روسازی با استفاده از
..... دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان مقایسه عاطفه منفی – کمالگرایی و تیپ
...

PDF:جهت گیری زندگی

6 روز پیش ... ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ). ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ... ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺑﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮرﺗﯿﮏ (روان ﻧﮋدی) و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ. ﮐﻪ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ... ﮐﺎرور، 1989).
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب ... راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان q. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ...

دانلود مقاله ، دانلود رایگان پایان نامه - مقالات کاربردی فارسی maghalat ...

فرزانه قاسمی کارشناس ارشد مهندسی فضای سبز و هنرمند نجاری است که در ..... در
قانون برنامه‌ی پنجم توسعه پیش‌بینی شده که کشور تا پایان این برنامه 000. ...... او
معتقد بود که تعامل مثبت نهادهای اقتصادی و مالی با روزنامه جام‌جم، در جهت اهداف عالی ......
در بیماری روانی کارکردهای مختلف روانی نظیر رفتار، فکر، عاطفه، حافظه، هوش، اراده،
درک ...

بررسی میزان اثربخشی شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

4 دسامبر 2016 ... در سال های اخیر با گسترش روان شناسی مثبت نگر [1] مطالعه شادکامی [2] ... به نظر
کیز، اشموتکین و ریف بهزیستی ذهنی ارزیابی زندگی با توجه به تعادل بین عاطفه
مثبت ... ای اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی 2016-07-19 ....
پایان نامه کارشناسی ارشد نقش هوش معنوی و خود کارآمدی در پیش بینی ...

لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پرسش نامه ارزیابی باورها و نگرش های دینی در ارتباط با فرایند نوسازی پرسش نامه
ارزیابی ...... پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیصی DPS نسخه والدین پرسشنامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های مقابله با استرس(فصل دوم ...

... مبانی نظری و پیشینه منبع کانون کنترل سلامت · مبانی نظری و پیشینه عمل
جراحی زیبایی بینی · مبانی نظری مدیریت گروهی استرس به شیوه شناختی - رفتاری
...

عناوین طرحها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق - دانشگاه علوم پزشکی ...

2053, پایان نامه کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه, بررسی اعتبار و پایایی نسخه .....
سرمی پروتئین واکنشگر C و سیرتوئین 1 در زنان دیابتی نوع 2, عاطفه کاویانی
نیا .... بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی درک شده افراد مبتلا به
دیابت ...... ارزیابی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در پیش بینی عوامل موثر بر
قدرت آنتی ...

ترم آخر

11 سپتامبر 2016 ... مقیاس خودکارآمدی خلاق کارووسکی و همکاران (2010) ... پرسشنامه نگرش مثبت یا منفی
به حجاب ... عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط هوش سازمانی با توسعه مدیریت دانش
سازمانی ... پرسشنامه عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به روابط پیش از ازدواج ......
دانلود مجموعه هشت نمونه فایل ورد پروپوزال کارشناسی ارشد در چهار رشته ...

دریافت فایل به صورت pdf - سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان

ویژه نامه نخستین همایش پژوهشی سالیانه داشجویان علوم پزشکی استان گیالن .....
حمایت اجتماعی، تاب آوری، راهبردهای مقابله ای و ویژگی های شخصیتی پیش بینی
کننده ...... گروه مورد بررسی پس از پایان ژورنال کالب روند برگزاری جلسه را مورد
ارزیابی قرار دادند. ..... کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم
پزشکی شهید ...

پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-1996

ذخیره شده ۴ روز پیش - پرسشنامه سبک هاي حل مساله (PSS) کسيدي و لانگ-1996 1 . ....
انجام کلیه پروژه ها، پایان نامه های کارشناسی، ارشد و دکتری، spss، برنامه نویسی، ....
از ميان سبك هاي حل مسأله ، درماندگي و مهارگري با همه انواع پرخاشگري رابطه مثبت . ...
برای گردآوری داده‌ها از 2 پرسشنامه استاندارد شده استفاده شد: مقیاس خودکارآمدی عمومی ...

دانلود تحقیق در مورد كشور هلند

نانو تکنولوچی و صنایع غذایی 40ص

تحقیق در مورد اورولوژي 14 ص

دانلود پروژه با موضوع عدم تعادل بار شبکه های توزیع برق

تحقیق در مورد توت فرنگی 10 ص (word)

تحقیق در مورد آسيب هاي ورزشي 28 ص

تحقیق در مورد آشنايي با بعضي از كاربردهاي انرژي هسته اي

پاورپوینت درمورد منو

تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی 10 ص

تحقیق درمورد آموزش زيست شناسي در هزاره سوم با فرمت ورد

اصول عمومی آسیب‌های ورزشی 175 ص

دانلود پاورپوینت دستگاه گردش خون

پاورپوینت درباره شيمی تجزيه دستگاهی

دانلود تحقیق ابهام دستگاه تناسلى در نوزادان

حقوق همسايگان در سيره و سخن نبوى

پاورپوینت درس آشنایی با معماری معاصر - رم کولهاس

طرح سالانه عربی 2 پایه دهم سال تحصیلی 96 -97

ضرورت و توسعه روشهاي آبياري تحت فشار در آبياري فضاي سبز 47 ص

تجقیق درباره دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر 22ص

مقاله درباره شارژ سیلندر

دانلود پاورپوینت موادمخدر

تحقیق درمورد مغول 20ص

موضوع مقاله : حسابرسی عملکرد و عملیات -20 صفحه word

دانلود پاورپوینت معماری اسلامی مقرنس.PPT

تحقیق در مورد خط مشي‌هاي سياسي نهج‌البلاغه

پاورپوینت در مورد کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری علمی

مقاله هنر ايران

دانلود تحقیق حافظ قرآن و چارده روايت

پاورپوینت نحوه نشستن

سدها