دانلود رایگان

مقیاس،پرسشنامه عملکرد جنسی زنان - دانلود رایگاندانلود رایگان مقیاس,پرسشنامه عملکرد جنسی زنان

دانلود رایگان مقیاس،پرسشنامه عملکرد جنسی زنان مشخصات فایل:
تعداد سوال:19

نوع فایل: word

روایی و اعتبار: دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

گارانتی بازگشت وجه: دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)


مقیاس


پرسشنامه عملکرد جنسی زنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن : ﺗﺎﺭﻳﺦ :( ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ) ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ :

ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن. ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ. : ﺳﻦ. : ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ. (. ﺑﻪ ﺳﺎﻝ. ): ﺗﺎﺭﻳﺦ. : ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺘﺮم.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ. ﻫﺎﻱ. ﺟﻨﺴﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻲ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ. ﺩﻫـﺪ ....
ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ. ﺟﻨﺴﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴـﺮﻱ ﻋﻤﻠﻜـ. ﺮ. ﺩ ﺟﻨﺴـﻲ ﺯﻧـﺎﻥ، ﺍﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎﺱ ﺗﻮﺳـﻂ
ﺭﻭﺯﻥ ﻭ. ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺶ. (. ۲۰۰۰. ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻫ. ﻲ. ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺗﺤﺮﻳﻚ. ﺟﻨﺴﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

پرسشنامه رایگان عملكرد جنسی زنان - پرسشنامه رایگان

27 آوريل 2016 ... پرسشنامه عملکرد جنسی زنان. چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین صفات
شخصیتی وابسته به جنس با عملکرد جنسی زنان شاغل ۲۰تا۴۵ سال شهرستان مشهد
انجام گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت بود ار اینکه بین صفات شخصیتی
وابسته به جنس و عملکرد جنسی زنان شاغل رابطه معنی داری وجود دارد یا به ...

پرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI) - مادسیج

پرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI). پنج شنبه ۲۱ اسفند
۱۳۹۳; 1,748 بازدید; بدون دیدگاه. پرسشنامه ... مطالعه روزن و همکاران، روایی همگرای این
مقیاس با مقیاس رضایت زناشویی روایی مناسب این مقیاس را نشان داد.در مطالعه روزن و
همکاران پایایی بازآزمایی کل مقیاس ۸۸/۰ و برای زیر مقیاس ها از ۷۹/۰ تا ۸۶/۰ گزارش
شده ...

اعتبار نسخه فارسي مقياس Female Sexual Function Index-FSFI به ...

هدف مطالعه حاضر، تعيين پايايي و اعتبار نسخه فارسي پرسشنامهFemale Sexual
Function Index- FSFI به عنوان شاخص عملكرد جنسي زنان است كه از طريق تكنيك
ترجمه و ... تمامي افراد پس از پر كردن پرسشنامه بر اساس مصاحبه باليني روانپزشك
به دو گروه زنان داراي اختلال عملكرد جنسي (53=n) و گروه كنترل (28=n) تقسيم شدند
كه از نظر ...

پرسشنامه عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (fsfi)- همراه با مقالات ...

2 مه 2015 ... شرح: شاخص عملکرد جنسی زنان با 19 سوال، عملکرد جنسی زنان را در 6 حوزه مستقل میل
، تحریک روانی ، رطوبت، ارگاسم، رضایتمندی و درد جنسی می سنجد. ... اعتبار یا
روایی نیز تفاوت معنادار قابل ملاحظه ای بین نمرات گروه بیماران و گروه کنترل در هر 6
حوزه را نشان داده است، در حالی که مقیاس های قبلی فاقد دقت تشخیصی.

پرسشنامه عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI) | پرسشنامه های جامع

18 ژوئن 2017 ... تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: سنجش عملکرد جنسی زنان زیر مقیاس ها: میل – تحریک روانی –
رطوبت – ارگاسم – رضایتمندی – درد جنسی سازندگان پرسشنامه: روزن و همکاران معرفی
آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و
خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان)

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ Multiple Sclerosis I

و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﺧﺘﻼﻻت ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﻨﺴﯽ ﺛﺎﻟﺜﻪ. ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻت. -7. -9. 13. -. 14. و. 15. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺪ وروش
ﭘﮋوﻫﺶ. : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ دو درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎ. ب ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻓﺮاد ﭘﺲ. از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. FSFI. ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ دو ﮔﺮوه
زﻧﺎن داراي اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺟﻨﺴﯽ. (. 125 n= ). و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل. (. 101 n= ). ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﯽ و ...

اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان - دانشگاه شاهد

ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ اﻋﺘﺒـﺎر و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪي رﺿـﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴـﻲ زﻧـﺎن. (. SSSW. ) در زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻮده و. 628. ﻧﻔﺮ. زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در
دﺳﺘﺮس. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﻧﺪ . از. ﻣﻘﺒﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ. زﻧﺎن. (. SSSW. ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺻﻠﻲ. و. از.
ﺷﺎﺧﺺ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن. (. FSFI. ) ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﻟـﻮك واﻻس. (. LWMAT. ) ،
ﻣﻘﻴـﺎس.

شیوع اختلال‌های عملکرد جنسی در مبتلایان به اختلال وسواس فکری- عملی

اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. FSFIIIEF. *. FSFIIIEF. : ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﻣﻘﯿﺎس. ﻫﺎي. FSFI. (
ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن). و. IIEF. (ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان). ﺟﺪول. :5. ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ وﺳﻮاس و
ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس. ﻫﺎي آن. (OCI-R, MOCI). ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان. (IIEF). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي وﺳﻮاس. ﻧﻌﻮظ.
ارﮔﺎﺳﻢ. ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ. رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ. رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻠﯽ. ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﺳﻮاس ﻓﮑﺮي. -.
ﻋﻤﻠﯽ.

تدوین و هنجاریابی پرسشنامه سنجش عملکرد جنسی زنان متأهل شهر تهران ...

میزان کفایت نمونه‌برداری برابر 860/0 و معنادار بودن آزمون Bartlett نشانگر شرایط
مطلوب برای انجام تحلیل عاملی بود. براساس یافته‌های مطالعه، پرسشنامه سنجش عملکرد
جنسی در ساختار تک عاملی، برای بررسی سازه عملکرد جنسی در جامعه زنان متأهل شهر
تهران دارای روایی بود، که در این شرایط حدود 37% از واریانس کل را تبیین می‌کند.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه 6 سؤالی مقیاس عملکرد جنسی زنان ...

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه 6 سؤالی مقیاس عملکرد جنسی زنان (FSFI-6) در زنان
ایرانی. مریم قسامی٭، محمدرضا شعیری، محمدعلی اصغری مقدم، نرجس رحمتی. تاریخ
دریافت 14/04/1393 تاریخ پذیرش 19/06/1393. چکیده. پیش‌زمینه و هدف: اغلب،
متخصصان به دلیل محدودیت زمانی و فقدان ابزار غربالگری کوتاه، سریع و مناسب از
بررسی نشانه‌های جنسی در زنان خودداری می‌کنند. مبتنی بر این نیاز، هدف پژوهش ...

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه 6 سؤالی مقیاس عملکرد جنسی زنان ...

5 جولای 2014 ... ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ. ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺴﺨﻪ. ٦. ﺳﺆﺍﻟﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴﻲ ﺯﻧﺎﻥ (. FSFI-6. ) ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ. 533. دوره. دوازد.
ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره. ﻫﻔﺘﻢ، ﭘﯽ در ﭘﯽ. 60. ،. ﻣﻬﺮ. 1393. ﻣﺠﻠﻪ. داﻧﺸﮑﺪه. ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اروﻣﯿﻪ. ﻋﻠ. ﻲ. ﺭﻏﻢ ...
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴ. ﻲ. ﺯﻧﺎﻥ. ﺎﺩﻳ. ﻲﻣ. ﺷﻮﺩ. ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑ. ﻴ. ﺶ ﺍﺯ. ۳۰. ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠـﻒ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ. ﺎﺑﻳ. ﻲ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (.
۱۷. -. ۱۹. ). ﺍ. ﻳ. ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﺍ. ﻱ. ۱۹. ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺟﻨﺴـ. ﻲ. ﺭﺍ ﻃـ. ﻲ.

اختالل عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در دوران بارداری - دانشگاه علوم ...

پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان حاوی سوالاتی در شش حیطه میل جنسی (2 سوال)،
تهییج جنسی (4سوال)، لوبریکاسون (4 سوال)، ارگاسم (3 سوال)، رضایت (3 سوال) و درد
(3 ... پرسشنامه های تکمیل شده جمع آوری شد و پس از حذف پرسشنامه های ناقص اطلاعات
توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی(میانگین،
...

نحوه امتیاز دهی به پرسشنامه عملکرد جنسی روزن - Reproductive Health ...

بااستفاده از الگوی مقیاس دهی که توسط خود روزن و همکارانش تدوین شده است می توان
اختلال عملکرد جنسی را بررسی کرد.محدوده مقياس 5-0 براي سؤالات 14-3 و 19-17 و 5-1
براي سؤالات 16،15،2،1 در نظر گرفته شده است. با جمع نمرات فرد در هر حيطه و ضرب آن
در فاكتور آن بعد، نمره فرد در هر حيطه بدست ميآيد. فاكتور در حيطه ميل 6/0، لغزندگي
...

بررسی نگرش و وضعیت عملکرد جنسی زنان در دوران بارداری

ﻣـﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي، ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻣﻮرد
ﻣ. ﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ در دوران ﺑﺎرداري و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب ﺟﻨﺴﯽ آرﯾﺰوﻧﺎ ﺑﻮد . ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
داده. ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده. ا. ز ﻧـﺮم اﻓـﺰار. آﻣﺎري. SPSS. ﻧﺴﺨﻪ. 16. و آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ. ﻃﺮﻓﻪ و.
Post hoc. ، آزﻣـﻮن ﮐـﺎي. دو. و ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ اﺳـﭙﯿﺮﻣﻦ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﻄﺢ ﻣﻌ. ﻨﺎداري
ﮐﻤﺘﺮ از.

بررسي.عملکرد.جنسي.زنان.مبتال.به.دیابت.نوع.2.و.ارتباط.آن.با ...

درمانگاه هاي دیابت شهر كرمان بودند. روش نمونه گیري سرشماري بود. گروه شاهد از بین
زنان مراجعه كننده به كلینیک. و مقیاس SF36 زنان كه مبتال به دیابت نبودند انتخاب
شدند. ابزار پژوهش سواالت دموگرافیک، پرسشنامه كیفیت زندگي. عملکرد جنسي
بودند. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آزمون مربع كاي و آزمون هاي مقایسه
میانگین و آزمون.

تحقيقي رابطه خود پنداره جنسي و عملکرد جنسي زنان متاهل مراجعه کننده به

زن متاهل که توسط جدول مورگان به شککل نمونکه گیکری تصکادفی. -. خوشه ای
انتخاب گردیدند، انجام شد. جامعه پژوهش حاضر شامل: زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز
بهداشت و درمان شکهر مبارککه در. سال. 1392. بود. ابزارهای مورد استفاده شامل:
پرسشنامه های چند وجهی خود پنداره. جنسی و شاخص عملککرد جنسکی بکود. داده هکای.
بدست آمده با آزمون ...

عملکرد جنسی و رضایت‌مندی زناشویی در زنان مبتلا به اختلال وسواس ...

21 ژوئن 2016 ... یافته‌ها: 6/80 درصد زنان، اختلال عملکرد جنسی را گزارش کردند. بررسی خرده مقیاس‌های
پرسش‌نامه عملکرد جنسی زنان مشخص کردکه 50 درصد زنان در میل جنسی، 3/58 درصد در
برانگیختگی، 1/36 درصد در لوبریکاسیون، 4/44 درصد در ارگاسم، 7/41 درصد در
رضایت جنسی و 8/52 درصد در خرده مقیاس درد با مشکل مواجه هستند.

کارکرد جنسی زنان: نقش طرحواره های جنسی و تصویر بدنی

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش طرحوارههای جنسی و تصویر بدنی بر کارکرد
جنسی زنان انجام شده است. روش: جامعه آماری شامل همه زنان متأهل پرستار شاغل در
بیمارستان‌های دولتی تهران می‌باشد.200 نفر به روش نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب
شدند. آنها مقیاس طرحواره جنسی اندرسن و سیرانوسکی، پرسشنامه تصویر تن فیشر و
شاخص کارکرد ...

ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه شاخص عزت نفس جنسی زنان

روش: 510 زن متأهل، با روش نمونه‌گیری در دسترس، از اماکن عمومی شهر مشهد انتخاب و با
استفاده از نسخه فارسی فرم کوتاه شاخص عزت نفس جنسی زنان (SSEI-W-SF)، فرم 21
سؤالی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21)، پرسشنامه تجدیدنظرشده
احساس گناه جنسی موشر (RMGI)، پرسشنامه تجدیدنظرشده‌ عزت نفس کوپرسمیت (
RCSEI)، ...

ﻳﻬﺎي ﻛﺮد ﻛﺎر ﺑﺪ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ " &q

آزﻣﻮن. KHTP. ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻌﻮظ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮔﺮد آوري. داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و رﮔﺮﺳﻴﻮن. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. ﺑﺮاي ﻣﺮدان از. ﺑﻴﻦ.
اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ. ،. اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺎﻳﻜﻮز، اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ و ﻋﻼﺋﻢ ﭘﺎراﻧﻮﻳﺎ و ﺑﺮاي زﻧﺎن. ﻓﻮﺑﻴﺎ،
اﻓﺴﺮدﮔﻲ،. ﺧﺼﻮﻣﺖ و وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻗﻮي ﺗﺮي ﺑﺮاي. اﺑﻌﺎد ﺑﺪﻛﺎرﻛﺮدي ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ .
زﻧﺎﻧﮕﻲ.

در زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ

17 مارس 2013 ... 40. 41. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ. در زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﮋده. 1. ،. ﺷﺮاره
ﺿﻴﻐﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪي. 2. *. -1. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ. ،. ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر آﻣﻮزﺷﻲ. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﺣﻀﺮت. ﻋﻠﻲ .....
اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷ. ﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن ﺑﻮد. اﻟﻒ:ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴـﺮدﮔﻲ. ﻣ. ﺮﻛـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ.
اﻓﺴـــﺮدﮔﻲ (. Center for Epidemiologic Studies. Depression Scale. ) داراي.

بررسي رابطه بين ابعاد کمال گرايي با عملکرد جنسي زنان نابارور

لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين رابطه کمال گرايي با عملکرد جنسي زنان نابارور شهر
مشهد انجام شد. روش کار: اين مطالعه همبستگي- توصيفي در سال 91 بر روي 200 زن
نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروري مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گيري در
دسترس انتخاب شدند. افراد با استفاده از مقياس کمال گرايي (MPS) و پرسشنامه
شاخص عملکرد ...

تأثیر شدت نشانه‌های یائسگی بر عملکرد جنسی زنان یائسه - مجله علمی ...

هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر شدت نشانههای یائسگی بر عملکرد جنسی زنان یائسه
انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه تحلیلی بر روی 405 زن یائسه 40 تا 60 ساله در
شهرستانهای نوشهر و چالوس در سال 93-1392 انجام شد. نمونهگیری به صورت تصادفی
چند مرحلهای بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه عملکرد جنسی زنان FSFI ، مقیاس
درجهبندی ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﺧﻮد

اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ،. ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (وزﻳﺮي، ﻟﻄﻔﻲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ،
ﻣﺴﻌﻮدﭘﻮر،. ).2014. ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن(. FSFI. ﺗ،). ﻮﺳﻂ روزن و. ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺟﻨﺴﻲ در زﻧﺎن در. ﻃﻲ. 4. ﻫﻔﺘﻪ. ي. ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ (. روزن، ﺑﺮاون، ﻫﻴﻤﻦ، ﻟﻴﺒﻠﻮم، ﻣﺴﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران، .
)2000. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. 19. ﺳﻮاﻟﻲ. ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن،. 6. ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ(. 2. ﻣﻮرد)،
.

فایل word پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان( FSFI) - فایل ورد

12 ا کتبر 2017 ... فایل word پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان( FSFI). منابع. – محمدی، خدیجه، حیدری،
معصومه، و فقیه زاده، سقراط. (1387). ساختار مقیاس عملکرد جنسی زنان. مجله پایش، 7،
ص 108. Rosen- Grandon, J.R., Mayers, J.E. & Hatti, J.A. (2004). The relationship
between marital chatacteristics, marital interaction processes ...

شاخص عملکرد جنسی زنان (روزن) : دانلود پرسشنامه

عنوان انگليسي, Female sexual dysfunction Index. عنوان فارسي, شاخص عملکرد
جنسی زنان (روزن). زبان, فارسی. کاربرد, ارزيابی عملکرد جنسی زنان. منبع, روزن و
همکاران Rosen et al. سال ساخت, 2000. تعداد سوال, 19. زير مقياس, 6 زير مقياس ميل (
سوالات 1و2)، تحريک روانی (سوالات 3،4،5،6)، رطوبت (سوالات 7،8،9،10)، ارگاسم (11،
12، ...

عزت نفس جنسی و عملکرد جنسی زنان در نوع دلبستگی - سیویلیکا

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﺭﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴﯽ ﻭ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﺟﻨﺴﯽ
ﺯﻧﺎﻥ. ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻬﺂﻣﺎﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ. ۲۰۰
ﺯﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮ ﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﺯﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯼ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ. -ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ (
RAAS)، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ (FSFI) ﻭ ﻣﻘﯿﺎﺱ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ (W-SSEI. ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻄﯽ
ﺭﮔﺮﺳﯿﻮﻥ ﻭ ...

همبستگی حمایت اجتماعی با عملکرد جنسی در مردان دچار اختالل هویت ...

25 آگوست 2015 ... ابـزار گـردآوری داده هـا شـامل سـه پرسشـنامه جمعیـت شـناختی، "شـاخص. عملکـرد جنسـی
زنـانFemale Sexual Function Index( "( و "مقیـاس چنـد بعـدی حمایـت اجتماعـی. درک
شــدهMultidimensional Scale of Perceived .... حمایــت اجتماعــی در زنــان دچــار اختــال
هویــت جنســی، بعــد. از عمـل جراحـی تغییـر جنسـیت در اسـتان تهـران ...

دانلود پرسشنامه | شاخص عملکرد جنسی زنان (روزن) | Female sexual ...

عنوان فارسی: شاخص عملکرد جنسی زنان (روزن); عنوان انگلیسی: Female sexual
dysfunction Index; زبان ابزار: فارسی; کلمات کلیدی: کاربرد: ارزيابی عملکرد
جنسی زنان; سازنده: روزن و همکاران Rosen et al; سال ساخت: 2000; تعداد سوال: 19 سوال;
زیر مقیاس: 6 زير مقياس ميل (سوالات 1و2)، تحريک روانی (سوالات 3،4،5،6)، رطوبت (
سوالات ...

بررسي اختلال عمکرد جنسي،صميميت زناشويي و عوامل مرتبط با آن در ...

پرسشنامه IIEFيک مقياس 15 سوالي معتبر در جهت ارزيابي ابعاد 5 گانه عملکرد جنسي
مردان(تمايل، انگيزش، رضايت مقاربت، عملکرد ارگاسم، و رضايت کلي ) و پرسشنامه ...
مدت زمان ارتباط و سلامت ارتباطات در زنان نازا ، وضعيت ارتباط مردان نازا را
پيشگويي مي کند(6) در مطالعه ديگري که بر روي 400 متقاضي طلاق مراجعه‌کننده به
مجتمع‌هاي ...

مقیاس رضایت جنسی زنان (SSSW) - روان اینفو

جزییات پیوند مقیاس رضایت جنسی زنان (SSSW) است که ابزاری خود گزارشی، پایا،
معتبر و چندبعدی بوده و پریشانی و رضایت جنسی زنان را مورد بررسی قرار می‌دهد. این
مقیاس دارای 30 سوال و مرکب از پنج حوزه می باشد.

پرسشنامة عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI)

توضیحات: پرسشنامةعملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI). سازنده و سال ساخت:روزن
و همکاران - 2000. سوالات: 19 سوال. دارای 6 خرده مقیاس: 1- حوزه میل و 2- حوزه تهییج
جنسی، 3- رطوبت مهبلی، 4- ارگاسم، 5- درد و 6- رضایتمندی جنسی. با ذکر شماره
سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس و ذکر شماره سوالات معکوس. شیوه نمره گذاری، تفسیر،
روایی و ...

شاخص عملکرد جنسی زنان( FSFI)

8 نوامبر 2015 ... شاخص عملکرد جنسی زنان مقیاسی است جهت اندازه گیری عملکرد جنسی زنان، این
مقیاس توسط روزن[۹] و همکارانش (۲۰۰۰) ساخته شده و در گروهی از زنان با اختلال تحریک
جنسی اعتباریابی شده است. پرسشنامه مذکور در مطالعات فراوانی در خارج از کشور مورد
استفاده قرار گرفته است و درجه بالایی از همسانی درونی و پایایی را ...

بررسی رابطه‌ بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق ...

100 نفر از آن‌ها از جامعه زنان دارای همسر دیابتی و 100 نفر دیگر از جامعه زنان دارای همسر
غیردیابتی به روش نمونهگیری جامعه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل
پرسش‌نامه ویژگی‌های دموگرافیک (محقق‌ساخته)، مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)،
شاخص احقاق جنسی هالبـرت (HISA) و پرسش‌نامه باورهای بدکارکردی جنسی (SDBQ)
بودند.

ﯽ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﺟﻨﺴ ﻣﻘﯿﺎس ﯽ ﺎﺑﯾ ﺳﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒﺎر - روانشناسی معاصر

زن. و ﻣﺮد ا. ﺮاﻧﯾ. ﯽ. (. 386. ﻣﺮد،. 451. زن. ) ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺐ در ا. ﯾ. ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ. ﮐﺮدﻧﺪ . از.
ﺷﺮﮐﺖ. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن. ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﺟﻨﺴﯽ. (. SKAS. ،). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮔﻠﻮﻣ. ﻮﺒ
.... 22. ﺑﺸﺎرت و رﻧﺠﺒﺮ ﮐﻼﮔﺮي. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴ. ﯽ1. ﮑﯾ. ﯽ. از ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎ. ي. اﺻﻠ. ﯽ. ﻔﯿﮐ. ﯿ. ﺖ ز. ﻧﺪﮔ.
ﯽ2. اﺳﺖ. (. ﺟﻮرج، ﻓﻼ. ﭼ. ﺮ، ﮐ. ﯿ. ﺮﺳﺘ. ﯿ. ﻦ و ﮐﺎﻧﺰ،. 2003. ). ﻣﺸﮑﻼت و. اﺧﺘﻼل. ﻫﺎ. ي. ﺟﻨﺴ. ﯽ3. از ﻃﺮ.

وﻻﭘﺲ اﻋﻀﺎي ﻟﮕﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳ

ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺮوﻻﭘﺲ اﻋﻀﺎي ﻟﮕﻨﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ،. ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑ. ﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴـﻲ. ،.
ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﺟﺮاﺣـﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ . اﺑﺰار. ﺟﻤﻊ. آوري داده. ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ. ،. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴـﻲ. (. Female Sexual Function Index. ) ﺑـﻮد . ﺗﺠﺰﻳـﻪ. و. ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده. ﻫـﺎ. ﺑـﺎ.
اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن. ﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﺎي. -. ،دو t. زوﺟﻲ. و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ.

عملکردهای جنسی و سازگاری زناشویی در زنان متأهل مبتلا به مولتیپل ...

آزمودنی زن ). 51. نفر ام. اس و. 51. نفر سالم( که گروه. سالم در ویژگی. های جمعیت.
شناختی )جنسیت، سن، سطح تحصیالت( با. گروه ام. اس همتا شده بودند، مورد ارزیابی
قرار گرفتند و پرسشنامه. های. عملکرد جنسی روزن و سازگاری زناشویی. اسپانیر. را
تکمیل کردند و با. استفاده از آزمون. آماری تحلیل وا. ریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.

نقش واسطه اي ناگويي هيجاني در رابطه بين سبک هاي ... - ResearchGate

تعداد 112 زن متاهل با تکمیل مقیاس دلبستگي بزرگسال )AAI؛ بشارت، 2011(،
مقیاس ناگویي مواد و روش ها: ... نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگي ایمن و
عملکرد جنسي زنان رابطه مثبت معنادار و بین سبک یافته ها: .... زمان تقریبي تکمیل
پرسشنامه ها 30 دقیقه بود و شرکت کنندگان آزاد بودند که در هر مرحله از پژوهش اگر.

The Relationship between Perfectionism and Sexual Function in ...

زن نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری مشهد. انجام شد . افراد به روش نمونه گیری در
دسترس انتخاب شدند . افراد با استفاده از مقیاس کمال گرایی. (MPS). و. پرسشنامه
شاخص عملکرد جنسی زنان. (FSFI). مورد آزمون قرار گرفتند . تجزیه و تحلیل داده ها با
استفاده. از نرم. افزار آماری. SPSS. ) نسخه. 11. (. و روش های همبستگی پیرسون و
رگرسیون ...

سپهري شاملو - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی ...

پرسشنامه افسردگی بک نسخه دو (BDI-II) و پرسشنامه اضطراب بک (BAI) به عنوان
مقیاس غربالگری مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی (HADS) و پرسشنامه
زمینه‌یابی سلامت- ... به این منظور در مطالعه اول 125 دانشجوی متاهل زن دانشگاه فردوسی
مشهد (میانگین سن: 8/22 و انحراف استاندارد:29/2) پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان
(FSFI)، ...

پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان FSFI - میهن پروژه

15 ژانويه 2017 ... شاخص عملکرد جنسی زنان مقیاسی است جهت اندازه گیری عملکرد جنسی زنان، این
مقیاس توسط روزن و همکارانش (2000) ساخته شده و در گروهی از زنان با اختلال تحریک
جنسی اعتباریابی شده است. پرسشنامه مذکور در مطالعات فراوانی در خارج از کشور مورد
استفاده قرار گرفته است و درجه بالایی از همسانی درونی و پایایی را نشان ...

بررسی رابطه بین سلامت روان وبد عملکردی جنسی در زنان نابارورمبتلا ...

ﺑﺪﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺟﻨﺴﯽ و. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﭘﺎﺳﺦ. ﮔﻔﺘﻨﺪ . ﻓﺮﺿﯿﮥ. ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد. : ﮐﻪ. " ﺑﯿﻦ. ﺷﯿﻮع. ﺑﺪﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺟﻨﺴﯽ
. و وﺿﻌﯿﺖ. ﺳﻼﻣﺖ روان. زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن. راﺑﻄ. ﮥ. ﻣﻌﻨ. دﯽ. اري وﺟﻮد دارد .." اﺑﺰار
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد. : -1. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﮥ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻠﺪﺑﺮك. (GHQ). ﮐﻪ. از. ﻓﺮم. 28. ﺳﺆاﻟﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. و. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ. آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ. 91. 0/. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . -2. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﮥ.
FSFI.

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در دورﻩ ﺷﻴﺮدهﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮ - مجله علمی دانشگاه ...

ﺑﺮﺭﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩوﺭﻩ ﺷﯿﺮﺩﻫﯽ و ﻋﻮﺍﻣﻞ ... ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺼﯿﺮی و ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ. /. 53. ﺭوﺍﺑﻂ
ﺟﻨﺴﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ). 3(. ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎی ﺑﺪﻥ. ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺯﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ
.... ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ، ﺟﻨﺲ ﻧﻮﺯﺍﺩ،. ﻧﻮﻉ. ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ و وﺯﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﻮﺩ. -2. ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ
. ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ، ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳ. ﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ. FSFI. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ. Retest. –.

بررسي ارتباط اختلالات عملكرد جنسي در قبل از يائسگي

مواد و روش ها : اين مطالعه از نوع تحليلي ، مقطعي مي باشد كه در آن اطلاعات مربوط به
فعاليتهاي جنسي در قبل و بعد از يائسگي 174 زن همسردار يائسه مراجعه كننده به مراكز
بهداشتي درماني شهر اصفهان كه داراي مشخصات ورود به پژوهش بوده اند جمع آوري ، ومورد
بررسي قرار گرفت. روش جمع آوري داده ها پرسشنامه اختلالات جنسي خود ساخته شده بود
كه ...

بررسی اختالل عملکرد جنسی و سالمت روان در بیماران دیالیزی

مقیاس فرعی است و هر مقیاس. 9. پرسش دارد. .... از پرسشنامه استاندارد. IIEF. به
بیماران با ارایه توضیحات الزم استغاده شده است . جهت بررسی اختالل عملکرد جنسی.
بانوان از پرسشنامه استاندارد. FSFI (Female Sexual Function Index ... با توجه به
جدول همبستگی پیرسون ارتباط معناداری بین سالهای دیالیز با اختالل جنسی زنان
یافت نشد.

پرسشنامه عملکرد جنسی زنان - پیشینه,ادبیات,فصل دوم پایان نامه و ...

مقیاس،پرسشنامه عملکرد جنسی زنان. مقیاس،پرسشنامه عملکرد جنسی زنان. مشخصات
فایل: تعداد سوال:19 نوع فایل: word روایی و اعتبار: دارد شیوه نمره گذاری: دارد
گارانتی بازگشت وجه: دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه
مشکل یا نارضایتی احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود). اشتراک بگذارید: گزارش
مشکل/شکایت.

اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان (SSSW) در نمونه ...

رسول روشن چسلی,صدیقه میرزایی,امیر نیک اذین ; مجله: روانشناسی بالینی و
شخصیت ; بهار و تابستان 1393 - شماره 10 ;

پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی - جنسی

شاخص عملکرد نعوظ مردان مقیاسی است برای اندازه گیری عملکرد جنسی مردان، این
مقیاس توسط روزن و همکارانش ساخته و در گروهی از مردان با اختلال تحریک جنسی ... که
مفهوم خودطرح‌واره‌های جنسی به عنوان یک جنبه از خودگزارش‌دهی (برداشتی از خود) ویژه
گرایش‌های جنسی و کاربردپذیر بودن این ساختار در رابطه با گرایش‌های جنسی زنان
است.

ي ﺑﺎردار زوﺟﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در دوران ﺟﻨﺴﻲ اﺧﺘ - WHO EMRO

و ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠـﺎرب ﺟﻨـﺴﻲ. آ. رﻳﺰوﻧﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زن و ﻣﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . از آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛـﺎي و. ﻣـﺪل
رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻟﺠـﺴﺘﻴﻚ ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده. ﻫـﺎ. اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ p. ﻛﻤﺘﺮ از. 05/0. ﻣﻌﻨﻲ. دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .
ﻧﺘﺎﻳﺞ. : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 5/12 %. از زوﺟﻴﻦ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول،. 3/11 %. در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم و. % 21. در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫـﻪ ﺳـﻮم ﺑـﺎرداري. اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ داﺷﺘﻨﺪ . در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول، دوم و ﺳﻮم ﺑﺎرداري اﺧﺘﻼل ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ در
زﻧـﺎن و ﻋـﺪم ...

همبستگی عزت‌نفس جنسی و اختلال در عملکرد جنسی با رضایت ...

21 نوامبر 2017 ... نفر انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس رضای. ت زناشویی. ) ENRICH. (،
مقیاس عملکرد جنسی زنان ). FSFI. (، و عزت. نفس جنسی زنان ). SSEI_W. ( بود. داده ....
پرسشنامه رضایت. زناشویی اینریچ در سال. 2000. روی. 25501. زوج متأهل اجرا. گردید.
ضریب آلفا برای خرده. مقیاس. های رضایت زناشویی،. ارتباط، حل تع.

ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ز

1 مارس 2012 ... درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ در زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه. ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ
ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺟﻨـﻮب. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان درﺳﺎل. 1389. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . روش ﻛﺎر. : اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. -. ﻣﻘﻄﻌﻲ
ﺑﺮ روي. 405. زن از ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان. ﺑﻮد . اﺑﺰارﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد و ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت از آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ. (. آزﻣـﻮن.

اختلال عملكرد جنسي زوجين و برخي عوامل مرتبط با آن در دوران بارداري

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺟﻨـﺴﻲ در. دوران. ﺑـﺎرداري. و ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠـﺎرب ﺟﻨـﺴﻲ. آ. رﻳﺰوﻧﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زن و ﻣﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . از آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛـﺎي و. ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻟﺠـﺴﺘﻴﻚ ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده. ﻫـﺎ.
اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ p. ﻛﻤﺘﺮ از. 05/0. ﻣﻌﻨﻲ. دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 5/12 %. از زوﺟﻴﻦ
در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول،. 3/11 %. در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم و. % 21. در ﺳﻪ ﻣﺎﻫـﻪ ﺳـﻮم ﺑـﺎرداري. اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ
داﺷﺘﻨﺪ.

نقش تعدیل‌کنندة ناگویی طبعی در رابطة بین روانبنههای هیجانی و ...

نمونهای 152 نفری (74 مرد و 78 زن) از افراد مبتلا به دیابت به روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند و به دو روش حضوری و اینترنتی در طول 3 ماه مقیاس‌های روانبنههای
هیجانی (LESS، 2002)، مقیاس فارسی ناگویی طبعی تورونتو (FTAS-20، 1994) و
پرسشنامه باورهای نارسایی عملکرد جنسی (SDBQ، 2003) را تکمیل کردند. برای
تحلیل دادهها ...

مداخلات درمانی جهت بهبود عملکرد و رضایت جنسی زنان سنین باروری در ...

در زن،. اﺧــﺘﻼﻻت درد (دﺧــﻮل ﺗﻨﺎﺳــﻠ. ﯽ. -. ﻟﮕﻨــ. ﯽ. ) و ﮐﮋﮐــﺎر. ي. ﺟﻨﺴ. ﯽ. ﻧﺎﺷ. ﯽ. از ﻣﻮاد و دارو و. ﺎﯾ.
اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠ. ﮑـﺮد ﺟﻨﺴـ. ﯽ. ﻣﺸﺨﺺ د. ﯾ. ﮕﺮ. اﺳﺖ. ).2(. اﺧﺘﻼﻻت. ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺟﻨﺴـﯽ، ﺷـﯿﻮع ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ .....
ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎ. ﺖﯾ. ﺟﻨﺴ. ﯽ. ﻻرﺳﻮن و. 2. ﻣﻮرد از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺟﻨﺴـ. ﯽ. FSFI. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه. ﺑﻮد
. روش. ﻫﺎ. ي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺎﯾـ. رﺿﺎ. ﺖﯾ. ﺟﻨﺴ. ﯽ. ﮐﻪ در ا. ﻦﯾ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺑـﻪ ...

بررسی عملکرد جنسی و ارتباط آن با افسردگی در زنان مراجعه کننده به ...

این مطالعه با هدف تعیین عملکرد جنسی و ارتباط آن با افسردگی در زنان مراجعه کننده
به مراکز بهداشتی شهرستان ساری صورت گرفت. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعة
توصیفی تحلیلی بود که 360 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان
ساری به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که شامل
...

آزمون های روان‌شناختی به زبان فارسی - مؤسسه آزمون‌یار پویا

1019, مقیاس اضطراب كودكان اسپنس, دو فرم والدین و كودكان, 8 تا 15, خارجی. 1020,
مقیاس كنترل عواطف, 42, 15 سال به بالا ..... 1617, پرسشنامه اختلال آزارگری جنسی,
20, بزرگسالان, ایرانی. 1623, مقیاس پیگیری درمان از طرف درمان‌جو, 20 ..... 1138,
شاخص عملكرد جنسی زنان, 19, بزرگسالان, ایرانی. 1139, مقیاس منابع خانواده (FRS),
31 ...

بررسی شیوع اختلالات عملکرد جنسی زنان در ایران: مرور ساختاریافته و ...

آزمون کوکران و شاخص I2 نشان دهنده عدم تجانس بین نمونههای مورد مطالعه بود (70/552Q=،
001/0>P و 4/98درصدI2=)، شیوع کلی اختلالات عملکرد جنسی زنان در ایران بر اساس
مدل ... همچنین با توجه به اینکه مهمترین ابزار سنجش اختلالات عملکرد جنسی زنان
پرسشنامه Female Sexual Function Index-FSFI میباشد (17, 18)، در این پژوهش نیز
فقط ...

پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل - سایت دانشجویی تیبین

3 سپتامبر 2017 ... پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل داراي 23 سوال بوده و هدف آن بر سنجش عملكرد
جنسي زنان متاهل از ابعاد مختلف ميل جنسي، برانگيختگي، ارگاسم مي باشد.

پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل - فروشگاه فایل ژیار فروشگاه ...

پرسشنامه سنجش عملكرد جنسی زنان متاهل داراي 23 سوال بوده و هدف آن بر سنجش عملكرد
جنسي زنان متاهل از ابعاد مختلف (ميل جنسي، برانگيختگي، ارگاسم) مي باشد.

مشکلات جنسی و جنسیتی Sexual and gender - روانسنجی

Rosen et al.‚ 1999. شاخص بین المللی عملکرد نعوظ – 5 ماده. Interpersonal Sexual
Objectification Scale (ISOS) مقیاس ارتباط (نگاه) جنسی ابزاری بین فردی. Lesbian
Culture Scale. Tsay‚ Ying & Lee (2000). مقیاس فرهنگ همجنس گرایان زن. Lesbian
Gay and Bisexual Identity Scale (LGBIS) پرسشنامه هویت همجنس گرایی و دو
جنسیتی.

اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان متاهل

ماه بعد برگزار شد ادامه نداشت و فرضیه دوم پژوهش ) f=./32. ( رد شد . پژوهش حاضر نشان
داد که افزایش دانش جنسی موجب افزایش رضایت. زناشویی. زنان می گردد اما این .....
مقیاس به دست آمد. مقیاس رضایت جنسی. : در این پژو. هش از پرسشنامه از پیش ساخته
شده. ای که توس. ط. الرسون. 8. برای سنجش رضایت جنسی ساخته شده است استفاده شده
است .

پرسشنامه شاخص عملکرد جنسي زنان FSFI

16 ژانويه 2017 ... پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان( fsfi) صفحه ... پرسشنامه; پرسشنامه شاخص
عملکرد جنسی زنان FSFI پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان FSFI پرسشنامه شاخص
عملکرد جنسی زنان fsfi. ... پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان fsfi | ... 2. SID.ir |
اعتبار نسخه فارسي مقياس Female Sexual … ... به عنوان شاخص عملکرد جنسي ...

شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) | NCBA

30 جولای 2017 ... شاخص عملکرد جنسی زنان مقیاسی است جهت اندازه گیری عملکرد جنسی زنان، این
مقیاس توسط روزن8 و همکارانش (2000) ساخته شده و در گروهی از زنان با اختلال تحریک
جنسی اعتباریابی شد. دسته: پرسشنامه. بازدید: 5 بار. فرمت فایل: doc. حجم فایل:
14 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 10. یکی از ابزارهای مناسب شاخص ...

ﻣﺮدان ﺟﻨﺴﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎ ﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻨﺠﯽ روان وﯾﮋﮔﯽ ﻫ - مجله علمی پزشکی ...

3 جولای 2013 ... ﯾﮏ اﺑﺰار ﭘﺎﯾﺎ و ﻣﻌﺘﺒﺮ. ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ. ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﯿﺮد . ﮐﻠﯿﺪواژﮔﺎن. : رواﻧﺴﻨﺠﯽ. ،. MSHQ. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان. ،. رواﯾﯽ، ... رواﺑﻂ
ﺟ. ﻨﺴﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي. زن و ﻣﺮد،. اﯾﺠﺎد. ﻫﻤﻮﻣﻮﻧﺐ. و رواﺑﻂ ﭘ. ﺎﯾﺪار درون ﯾﮏ. ﺧﺎ. ﻧﻮاده دارد. )
5( . رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان. دارا. ي ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ. ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑ. ﻪ. وﺳﯿﻠﮥ. ﻋﻮاﻣﻞ درو.

مقايسه خودكارآمدي جنسي و عملكرد جنسي در زنان بارور و نابارور مراجعه ...

ابزار مورد استفاده شامل فرم مشخصات فردي و اطلاعات مامايي/ ناباروري پرسشنامه ي
خودكارآمدي جنسي بر اساس پرسشنامه ي خودكارآمدي عمومي شوارزر، عملكرد جنسي زنان و
پرسشنامه ي رضايت زناشويي Enrich بود. در تحليل داده ها، از آزمون هاي آماري من ويتني و
كاي- اسكوير استفاده شد. خطاي نوع اول، 5% در نظر گرفته شد و مقادير احتمالي كمتر،
از ...

راﺑﻄﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ،رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ - aminrc.ir

ﺑﻮد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ. ﺟﻨﺴﯽ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ و ﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي. از ز. ﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﺮ،اﺑﺰار ﻫﺎي. ژﭘ.
وﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ . داده ﻫﺎ ﺑﺎ. آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. و. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. )001/0 p= ،). رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و زﻧﺪﮔﯽ. (. 000/0 p= ). و ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و زﻧﺪﮔﯽ. (. 000
/0 p= ). راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد . ﮐﻠﯿﺪوا. :هژ. رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ،رﺿﺎﯾﺖ زﻧ. ﺎﺷﻮﯾﯽ،رﺿﺎﯾﺖ از. زﻧﺪﮔﯽ،
زوﺟﯿﻦ.

سرطان به مبتال زنان روانی سالمت با جنسی عملکرد ...

بــر اســاس آزمــون همبســتگی پیرســون بیــن تمامــی ابعــاد عملکــرد جنســی بــا
ســامت عمومــی کل رابطــه مســتقیم و معنــادار وجــود داشــت ( .) .... ابــزار پژوهــش شــامل
پرسشــنامه عملکــرد جنســی در زنــان مبتــا بــه ســرطان ژنیکولوژیــک بــه %80
خصوصیــات دموگرافیــک ، پرسشــنامه اســتاندارد عملکــرد جنســی میرســد کــه
در ...

مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشويي، صميميت ... - زن و مطالعات خانواده

12 آوريل 2016 ... ﺑﺪن ﻟﯿﺘﻠﺘﻮن. (. 2005. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ از آزﻣﻮن t. ﺑﺮاي ﮔﺮوه. ﻫﺎي.
ﻣﺴﺘﻘﻞ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد. ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧﻪ. دار در ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ. ،. ﺗﻌﻬﺪ ... ﺑﺪن
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ ؛ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي. ﺑﻮد ﺑﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ. ﺳﯿﻨﻪ. ﻫﺎﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺼﻮ. ﯾﺮ ﺑﺪن ﺑﺮ ﻣﯿﻞ.

ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﺸﺎوره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄ - دانشگاه علوم پزشکی ...

60. زن ﺑﺎردار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه. ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ،
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل. PLISSIT. و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎورة روﺗﯿﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ . ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري. داده. ﻫﺎ از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮد. ي و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن. (. FSFI. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻧﻤﺮة
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ،. 2. و. 4. ﻫﻔﺘﻪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ آزﻣﻮن. ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﯽ، ﮐﺎي دو، ﻣﻦ
وﯾﺘﻨﯽ و ...

بررسی اثربخش درمان شناختی رفتاری بر اختلالات جنسی متعاقب ...

30. نفر به عنوان گروه آزمایش مورد بررسی برار گرفتند. همچنین درمان شناختی چند
جلسه انجام شد و. ابزار اندازه. گیری شامل پرسشنامه. FSFI. بررسی عملکرد جنسی زنان.
بود. .... مولفه به شرح میل، تهییج جنسی،. رطوبت مهبلی، ارگاسم، درد، رض. ایتمندی
جنسی است. 1 . Sensate Focus Exercises. در این مقیاس. ها نحوه نمره. دهی به ترتی حوزه
میل.

لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پرسش نامه بررسی برخی عوامل اجتماعی و روانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
پرسش نامه بررسی برخی عوامل مرتبط ... پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر
انحراف زنان و دختران اسیب دیده و در معرض آسیب پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی ....
پرسش نامه معرفی مقیاس سنجش بیماران آلزایمری پرسش نامه مقایسه تحلیلی ارزش های
...

رابطه‌ دانش و نگرش جنسی و باورهای ارتباطی با طلاق عاطفی - مجله آسیب ...

مطالعه. شامل. 230. نفر. از. پرستاران. زن. متأهل. شهر. خرم. آباد. بودکه. ماز. نای. تمام. ی.
پرستاران. زن. نیا. شهر. با. استفاده. از. نمونه. رگی. ی. تصادف. ی. ساده. انتخاب. شده.
بودند . شرکت. کنندگان. پرسشنامه. ها-. ی. دانش. و. نگرش. جنس. ،ی. باورها. ی. ارتباط.
ی. و. طالق. عاطف. ی. را. تکم. لی. کردند. نتا. جی. حاصل. از. آزمون. همبستگ. ی. یپ. رسون
. و.

دریافت - مشاوره و روان درمانی خانواده

7 مه 2013 ... ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف. : اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ دﻟﺰدﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، اﺣﻘﺎق. ﺟﻨﺴﯽ و. ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﺪﮐﺎرﮐﺮدي ﺟﻨﺴﯽ
در زﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش. : در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. 200. ﻧﻔﺮ از
ﻃﺮﯾﻖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ. اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣ. ﻠﻪ. اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ، ﻣﻘﯿﺎس. دﻟﺰدﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ،
ﺷﺎﺧﺺ اﺣﻘﺎق ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺎﻟﺒﺮت و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﺪﮐﺎرﮐﺮدي. ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. داده.

Welcome to FSFI Website

The FSFI is a brief questionnaire measure of sexual functioning in women. It was
developed for the specific purpose of assessing domains of sexual functioning (
e.g. sexual arousal, orgasm, satisfaction, pain) in clinical trials. It is not a measure
of sexual experience, knowledge, attitudes, or interpersonal functioning in ...

بررسی بدکارکردی های جنسی و متغیرهای شناختی ... - دانشگاه تهران

ﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺟﻨﺴﻲ ؛ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﺳﺒﻚ ﻫﺎي
ﺟﻨﺴﻲ. (. ﻧﻮﺑﺮه و ﮔﺎوﻳﺎ،. ) 2003. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻃﺮﺣﻮاره ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻨﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
..... اﻳﺮان . ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان . ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕـﺮه ﺳﺮاﺳـﺮي
ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺳـﻼﻣﺖ. ﺟﻨﺴﻲ. -. آذر. -1386. ﺗﻬﺮان. -. اﻳﺮان . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ دﻗﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﺎي.
AAS.

مقاله ویژگیهای روانسنجی نسخه ایرانی پریشانی جنسی در زنان مقیاس ...

(ب) یک گروه از زنان با سردمزاجی (HSDD)؛ و (ج) یک گروه از زنان مبتلا به دیگر
ناتوانی جنسی در زنان (FSD). از شرکت کنندگان خواسته شد تا مجموعه ای از پرسشنامه
نسخه ایرانی از زن اول عملکرد جنسی (FSFI-IV) از FSDS-R، و اضطراب بیمارستان و
مقیاس افسردگی. اصلی پریشانی نتیجه MeasuresSexuality مربوط و FSD که توسط
نسخه ...

تست های ازدواج و خانواده [بایگانی] - خانه روانشناسی ایران

... به فرزند; مقیاس الگوهای سخت انضباطی; پرسشنامه عملکرد خانواده; پرسشنامه شیوه
فرزندپروری والدین; مقیاس انسجام خانوادگی; پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم
کوتاه; ابزار سنجش خانواده; آزمون سازگاری زناشویی لاک_والاس; مقیاس سازگاری زن و
شوهر; مقیاس خرسندی زناشویی; شاخص رضایت زناشویی; پرسشنامه رضامندی زناشویی
...

633 K - فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ

مقیاس دانش و نگرش جنسی، پرسشنامه مثلث عشق اشترنبرگ و پرسشنامه. رضایت
زناشویی ... دارند که به طور کلی مشکالت جنسی باید به عنوان مشکلی که متعلق به زن
و شوهر است در نظر گرفته. ، ترجمه توزنده ..... در حالی که اگر. آگاهی همسران در حدی باشد
که منجربه تعبیر و تفسیرهای مثبت شود، می تواند بر عملکرد آنان تأثیر مثبت.

بررسی تاثیر ملاتونین بر علائم کلیماکتریک و اختلال عملکرد ...

نام عمومی مطالعه : اثر ملاتونین بر علائم کلیماکتریک و عملکرد جنسی. هدف اصلي
مطالعه : مراقبت هاي حمايتي. شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : معیار ورود: داشتن
سلامت عمومی بر اساس پرسشنامه گلد برگ(کسب نمره کمتر از 23) ؛کسب نمره حداقل 21
از مقیاس گرین ؛زنان شوهردار40 تا 60 سال ؛عدم مصرف مکملهای ویتامینی ؛عدم مصرف ...

هندبال

تحقیق در مورد شايعترين آسيبهاي ورزشي در رشته فوتبال كدامند 9 ص

تحقیق در مورد پیشگیری ازبین رفتن زمین کشاورزی

پاورپوینت آدرس گذاری و نام گذاری در کامپیوتر -29 اسلاید

تحقیق درباره سيستمهاي ابر رسانه

آلبوم اون 14

فرهنگ(شکاف نسلها) 89 ص

تحقیق درمورد ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد

فایل پاورپوینت مروارید در صدف.

تحقیق؛ ورزش در قرآن

تحقیق درباره ژوزف استالین

پاورپوینت در مورد رضايت نامه و برائت نامه

پاورپوینت استاندارد های فضای داخلی

فایل طرح درس سالانه علوم چهارم ..

مقاله درباره زندگی نامه زرتشت

دانلود تحقیق سبک سازي با پانل هاي پوما

تحقیق اماده آشنایی با گل و گیاهان زینتی

ازدواج 28 ص

تحقیق مورچه و زنبور عسل در قرآن كريم

خانواده 2

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی شرکت بسپار صنعت پروژه (BSP).

کار آفرینی بسته بندی 26 ص

تحقیق در مورد داستان کوتاه در ادبیات نوین ایران (word)

حماسه غزه 65 ص

پاورپوینت ديوارها

تحقیق در مورد نفت 8 ص

دانلود پاورپوینت اهمیت تعلیم و تربیت - 14 اسلاید

تحقیق در مورد بينش عاطفي به عنوان جو فكري ، شخصيت و توانايي روحي 21 ص

تحقیق در مورد data base

فرهنگ خشونت و راه های نفی آن 9ص