دانلود رایگان

کنترل بدون حس‌گر موتور سنکرون مغناطیس دائم به روش کنترل تطبیقی مدل مرجع - دانلود رایگاندانلود رایگان کنترل بدون حس‌گر موتور سنکرون مغناطیس دائم به روش کنترل تطبیقی مدل مرجع

دانلود رایگان کنترل بدون حس‌گر موتور سنکرون مغناطیس دائم به روش کنترل تطبیقی مدل مرجع مقدمه
در سال های اخیر موتور سنکرون مغناطیس دائم[1] به دلیل خصوصیاتی همچون بازده بالا، گشتاور زیاد، قدرت زیاد، حجم کم و کنترل دقیق سرعت بیشتر موردتوجه قرارگرفته اند و در صنایع شیمیایی، کارخانه های بافندگی، صنایع شیشه، سیستم حمل و جابجایی، وسایل الکتریکی خانگی، موتورهای کشتی، روباتیک و پله برقی استفاده شده اند. روش های کنترلی مورداستفاده موتورهاي سنکرون مغناطیس دائم عبارت اند از: کنترل V/f، کنترل برداري میدان[2] و کنترل مستقیم گشتاور[3].
اصل اساسی کنترل مستقیم گشتاور ، انتخاب مستقیم بردارهاي ولتاژ استاتور بر اساس تفاوت بین گشتاور واقعی و مرجع و همچنین شار واقعی و مرجع است. حسن کنترل مستقیم گشتاور وابستگی کمتر به پارامترهاي موتور و پاسخ گشتاور سریع در مقایسه با کنترل گشتاور توسط کنترل جریان PWM می باشد[1].
حس گر موقعیت باکیفیت بالا یک از ضروری ترین اجزاء ساختمان سیستم درایو است که در صنعت و وسیله نقلیه بکار گرفته می شود. اما قیمت بالا و نیاز شدید، استفاده از آن را در سیستم درایو محدود می کند، بطوریکه بسیار مطلوب است تا فنّاوری حس گر موقعیت را توسعه دهیم. در حس گر موقعیت مکانیکی، حجیم شدن آن و به راحتی خراب شدن در محیط خشن را پیشرو داریم، ولی فنّاوری حس گر می تواند قابلیت اعتماد سیستم درایو را افزایش دهد.[2]
در طی سال های اخیر درایو بدون حس گر[4] موتور سنکرون مغناطیس دائم موردتوجه بیشتري قرارگرفته است. تکنیک های زیادي مطرح می شوند به طوری که تخمین سرعت و موقعیت روتور را انجام دهند، مثل تخمین زننده ی حلقه باز با استفاده از ولتاژها و جریان های استاتور، تخمین زننده ی موقعیت مبتنی بر نیروي ضد محرکه الکتریکی، تخمین زننده ی تطبیقی مدل مرجع[5] ، تخمین زننده ی سرعت و موقعیت روتور مبتنی بر مشاهده، تزریق سیگنال فرکانس بالا و هوش مصنوعی.

فهرست مطالب
فصل 1: مقدمه و مروری برمنابع..................................................................................................... 1
1-1- مقدمه. ............................................................................................................................................2
1-2- اصول و مبانی موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم...................................................................... 3
1-3- ماشین های سنكرون آهنرباي دائم............................................................................................... 4
1-3-1- ساختار موتورهاي مغناطيس دائم...................................................................................... 6
1-3-2- روتورموتورهاي مغناطيس دائم......................................................................................... 11
1-4- مروري بر ادبيات موضوع........................................................................................................... 15
1-1- مراحل انجام کار......................................................................................................................... 17
فصل 2: بررسی روش های راه اندازی و کنترل موتور الکتریکی سنکرون مغناطیس دائم................... 18
2-1- مقدمه. ..........................................................................................................................................19
2-2- مدل رياضي موتور سنكرون با مغناطيس دائم. .............................................................................19
2-3- انواع روش های راه اندازی موتور سنکرون مغناطیس دائم: ............................................................22
2-3-2- كنترل به روش اسكالر:..................................................................................... ..................22
2-3-3- كنترل برداري: .......................................................................................................................24
2-3-4- كنترل سرعت موتور مغناطيس دائم تغذیه شده با اينورتر ولتاژ......................................... 33
2-3-5- روش های مبتني بر تئوری های كنترلي.. ..................................................................................37
2-4- مقايسه روش ها و انتخاب روش مناسبSensorless................................................................... 39
2-4-2- کنترل تطبیقی مدل مرجع:.................................................................................................. 39
فصل 3: شبیه سازی روشهای کنترل بدون سنسور........................................................................... 43
3-1- مقدمه.......................................................................................................................................... 44
3-2- تخمینگر تطبیقی مدل مرجع جهت تخمین سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم. .....................44
3-2-2- طراحی کنترلرPI................................................................................................................... 45
3-3- تخمینگر تطبیقی مدل مرجع. ........................................................................................................46
3-4- کنترل غیر خطی موتور سنکرون مغناطیس دائم به وسیله فیدبک غیر خطی.. ...............................53
3-4-1- خطی سازی سیستم به وسیله فیدبک غیر خطی................................................................ 54
3-4-2- کنترل غیر خطی موتور سنکرون مغناطیس دائم................................................................. 56

فصل 4: نتیجه گیری و پیشنهاد....................................................................................................... 63
4-1- مقدمه........................................................................................................................................... 64
4-2- مقایسه روش کنترل تطبیقی مدل مرجع و روش کنترل فیدبک غیر خطی.................................. 64
4-3- پیشنهادات جهت تحقيقات آتي.. ..................................................................................................68
مراجع............................................................................................................................................ 69فهرست اشکال
شکل (1-1) الف) موتور مغناطيس دائم سنكرون با پخش سیم پیچي هر فاز كاملاً سينوسي.. 7
شکل (1-2) منحني ضد مغناطيسي براي چند نوع از مواد مغناطيس طبيعي[8] 9
شکل (1-3) PMSM با مغناطيس سطحي بر روي روتور (الف) فرم كماني، ب) فرم ميلهاي) [7] 12
شکل (1-4) PMSM با مغناطيس داخلي روتور الف) مغناطيس شعاعي، ب) مغناطيس محيطي [10] 14
شکل (2-1) مدار ساده شده موتور سنکرون مغناطیس دائم[28] 21
شکل (2-2) دیاگرام فازوری فلوی مغناطیسی و جریان استاتور. 21
شکل (2-3) انواع روش های كنترل سرعت موتور سنكرون. 22
شکل (2-4) نمای کلی کنترل اسکالر[9] 23
شکل (2-5) نمايش بردارهاي فضايي جريان در مختصات دومحوری روتور و استاتور. 26
دياگرام فازوري PMSM در حالت دائمي: الف) زير سرعت پايه، ب)بالاي سرعت پايه. 28
شکل (2-6) شكل دياگرام فازوري PMSM با مغناطیس داخلي.. 32
شکل (2-7) اينورتر ولتاژ سه فاز. 34
شکل (2-8) توابع سوئيچ كليدها به همراه ولتاژهاي مربوطه در روش مدولاسيون پهناي پالس سينوسي.. 37
شکل (2-9) بلوك دیاگرام کنترل PMSM مبتنی بر MRAS. 42
شکل (3-1) تخمینگر تطبیقی مدل مرجع. 44
شکل (3-2) طرح کلی سیستم کنترلی تطبیقی مدل مرجع. 46
شکل (3-3) نمودار سرعت مرجع سیستم. 47
شکل (3-4) گشتاور مرجع. 48
شکل (3-5) نمودار سرعت بدون تخمینگر. 48
شکل (3-6) نمودار خطای سرعت از سرعت مرجع بدون تخمینگر مدل مرجع. 49
شکل (3-7) نمودار سرعت با تخمین گر مدل مرجع. 49
شکل (3-8) نمودار خطای سرعت واقعی و خطای سرعت تخمینی با کنترلر تطبیقی مدل مرجع. 50
شکل (3-9) نمودارهای سرعت مرجع،تخمینی با کنترلر و بدون کنترلر. 51
شکل (3-10) نمودار جریانIsd. 52
شکل (3-11) نمودار جریانisq 52
شکل (3-12) فرکانس موتور. 53
شکل (3-13) زاویه چرخش روتور. 53
شکل (3-14) کنترل با فیدبک غیر خطی.. 55
شکل (3-15) سیستم کنترلی فیدبک غیر خطی.. 59
شکل (3-16) نمودار سرعت مرجع و سرعت کنترل شده با فیدبک غیر خطی.. 60
شکل (3-17) نمودار مولفه dجریان استاتور. 60
شکل (3-18) نموار خطای سرعت از سرعت مرجع در کنترل کننده فیدبک... 61
شکل (3-19) نمودار مولفه های جریان استاتور. 61
شکل (3-20) نمودار زاویه چرخش روتور. 62
شکل (4-1) نمودار خطای سرعت واقعی و خطای سرعت تخمینی با کنترلر تطبیقی مدل مرجع. 65
شکل (4-2) نموار خطای سرعت از سرعت مرجع در کنترل کننده فیدبک... 66
شکل (4-3) نمودار خطای سرعت مرجع41. 67
شکل (4-4) نمودار مولفهd جریان استاتور در مرجع41. 67
شکل (4-5) نمودار جریان Isd در تخمینگر تطبیقی مدل مرجع. 68


فهرست جداول
جدول (1-1) مشخصات مغناطيسي چند نوع ماده مغناطيس طبيعي.. 10
جدول (1-2) مقایسه ساختار شعاعی و مدور. 15
جدول (2-1) مقايسه كيفي روش های مختلف كنترل بدون حسگر در درايو موتورهاي PMSM... 39

موتور سنکرون مغناطیس


کنترل تطبیقی مدل مرجع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کنترل موقعیت موتور سنکرون آهنربای دائم با استفاده از روش مدل مرجع

روش. پیشنهادی و تحلیل. های. تئوری را تصدیق می. کند. کلمات کل. یدی. –. موتور
سنکرون آهنربای دائم، کنترل. موقعیت،. ساختار کنترل آبشاری، مدل مرجع. -1. مقدمه.
موتور سنکرون ... استفاده از روشهای بدون حسگر. نیز. انجام داده. اند. روش بکار گرفته
شده برای کنترل موقعیت. در این مقاله. برمبنای. ساختار کالسیک. آبشاری می. باشد.
به.

تخمین و کنترل بدون حسگر مبتنی برMRASبرای موتور سنکرون ...

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ (DTC) ﻭ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻭ ﺳﭙﺲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ. ﺭﻭﯼ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺪﻝ ﻣﺮﺟﻊ(MRAS) ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘ.ﻤﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺳﻨﮑﺮﻭﻥ.
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺩﺍﺋﻢ( (PMSMﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺳﻨﮑﺮﻭﻥ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺤﺖ. ﯾﮏ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼ،ﺒﺴﯿﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻗﺖ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎﺯ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ. ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ
ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ...

TK169: کنترل موتور سنکرون بدون جاروبک سه فاز به روش کنترل ...

TK169 : کنترل موتور سنکرون بدون جاروبک سه فاز به روش کنترل مستقیم گشتاور
بدون استفاده از حسگر. پایان نامه > کتابخانه ... این مزیت عدم نیاز این طرح به
حسگرهای سرعت و موقعیت روتور است. ... در این پایان نامه ابتدا به معرفی موتور
سنکرون مغناطیس دائم بدون جاربک می پردازیم و مدل موتور در دستگاه های مختصات
شرح داده می شود.

ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺸﺘﺎور و دور داﺋ

ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ و ﮔﺸﺘﺎور ﯾﮏ ﺗﺮاﮐﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ. ﺑﺎ ﺗﻮان. kW. 303. ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ.
ﻫﺎي ﮐﺸﺸﯽ راه. آﻫﻦ، ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮ ﺳﺮﻋﺖ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. د. ر اﺑﺘﺪا وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي
ﺗﺮاﮐﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي ﺑﯿﻦ. آن و دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﮐﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد .
روش ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ. ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﺎﺗﻮر. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮ ...

بسته جامع کنترل سرعت موتور مغناطیس دائم PMSM | سرزمین دانش

در فصل اول این پژوهش کلیات در مورد کنترل سرعت موتور PMSM بررسی شده است; در
فصل دوم این پژوهش کنترل سرعت بدون حسگر و سنسور موتور PMSM بررسی شده
است; در فصل سوم این پژوهش کنترل سرعت موتور PMSM به روش کنترل مستقیم
گشتاور بررسی شده است; در فصل چهارم این پژوهش استفاده از تخمین گر در کنترل
سرعت ...

ﺷﻴﻮﻩ ﺍﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻨ - Saba Web Page

ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﻭﺵ ﮐﺎﻣﻼ. " ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻨﮑﺮﻭﻥ ﺑﺎ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ . ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ. ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻄﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ، ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﻳﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ
... ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﺒﺪﻳﻼﺕ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﺩﺭ ﻓﺮﻳﻤﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ . ﺍﻳﻦ. ﻓﺮﻳﻢ ﺑﺠﺎﻱ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﮑﺮﻭﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ωr. ﺩ. ﻭﺭﺍﻥ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮﺟﻊ ω*. ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.

دریافت فایل

گروه مهندسی برق و کامپیوتر. پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در. رشته
مهندسی برق گرایش قدرت. عنوان: کنترل بدون حسگر. موتور سنکرون مغناطیسی دایم ...
باز سرعت از روی معادلات ماشین، روشهای تطبیقی، تکنیک فیلتر کالمن توسعه
یافته، رویتگر ... زاویه فازور شاردور استاتور نسبت به محور مغناطیسی سیمبندی
SA.

ﻗﺪرت - ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ي ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷ

ﻣﻮﺗﻮر dc. ﺑﺪون ﺟﺎروﺑﮏ. (BLDC). ،. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي. (FLC). ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻋﺼﺒﯽ. -. ﻓﺎزي. (.
ANFIS. ، ). ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎزي. اﻓﺰاﯾﺸﯽ. (. FInc. ، ). ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ. (. MRAS. ) ﭼﮑﯿﺪه. : ﻣﻮﺗﻮر.
BLDC. 1. از دﺳﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﻨﮑﺮون اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ. ﻫﺖ زﯾﺎدي ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي. DC . دارد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮ ﺳـﺮﻋﺖ و ﮔـﺸﺘﺎور،. ﭘﺎﺳﺦ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ، ﺑﺎزده ﺑﺎﻻ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ و ﻣﺤﺪود
ﻋﻤﻠﮑﺮد ...

ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي روش ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺪون ﺣﺴﮕﺮ - ResearchGate

وه ﻨﺪ ﯽ ق. ﻣﺒﺤﺚ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺗﻮر. BLDC. از. درس. ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. ﺑﺨﺶ. : ﭼﻬﺎرم. روش.
ﻫﺎي. ﻛﻨﺘﺮل. ﺑﺪون ﺣﺴﮕﺮ. (Sensorless). ﻣﻮﺗﻮر. BLDC. ﺳﻪ ﻓﺎز. ﻣﺪرس. : دﻛﺘﺮ. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﻧﻴﺎﺳﺮ
...... MRAS. ،. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ. ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده. ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣـﺪل ﻣـﺴﺘﻘﻞ از ﺳـﺮﻋﺖ. (.
ﻣـﺪل. ﻣﺮﺟﻊ. ) و ﻳﻚ ﻣﺪل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣـﺪل. ﻣﺮﺟـﻊ. در اﻳـﻦ. روش ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻌـﻴﻦ و
ﻣﻌﻠـﻮم.

ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون رﻟﻮﮐﺘﺎﻧﺴﯽ ﺣﺴﮕﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺒﮑ - ResearchGate

ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل. ﺑﺪون ﺣﺴﮕﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی رﻟﻮﮐﺘﺎﻧﺴﯽ ﺑﻮد،. اراﺋﻪ ﺷﺪ . -2. ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون رﻟﻮﮐﺘﺎﻧﺴﯽ. : ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون رﻟﻮﮐﺘﺎﻧﺴﯽ. ﯾﮏ. رﺗﻮر. وﻓﺮ. ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺒﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دارد. ، ر
.... ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ وﻟﺘﺎژ. ﺣﺮﮐﺘﯽ. (qs rλ ω). اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. و ﻣﺮﺟﻊ وﻟﺘﺎژ اﺳﺘﺎﺗﻮر
ﻣﺤﻮر d) dsref u). ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ . ﺷﮑﻞ. : 2. ﺑﻠﻮک. دﯾﺎﮔﺮام ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮداری ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون رﻟﻮﮐﺘﺎﻧﺴﯽ ...

کنترل سنسورلس و طرحهای مختلف تخمین سرعت - دپارتمان مهندسی برق ...

12 نوامبر 2016 ... کنترل سنسورلس و طرحهای مختلف تخمین سرعت درایو سنسورلس در دومین بخش از
مجموعه بحثهای پیرامون طرح های مختلف تخمین سرعت درایو موتور القایی ... که شامل
روش‌های متعددی همچون استفاده از محاسبه‌گر سرعت حلقه باز ساده؛ سیستم‌های تطبیقی
مدل مرجع (MRAS)؛ فیلترهای کالمن بسط یافته، رویتگر شار تطبیقی؛ ...

مروری بر روش های کنترل سرعت های سنکرون مغناطیس دائم سه فاز موتور

نظر گرفتن مدل ریاضی و بررسی انواع مدل های موتورهای سنکرون مغناطیس دائم به
تاریخچه و مروری از. روش های کنترلی برای کنترل سرعت این موتور ها می پردازیم . واژه
های کلیدی. : موتور سنکرون مغناطیس دائم سه فاز، کنترل. کالسیک،مدرن و هوشمند،
کنترل برداری، کنترل. گشتاور مستقیم، کنترل بدون سنسور www.mecharithm.
com ...

ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي روش ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺪون ﺣﺴﮕﺮ

ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن، دو ﻓﺎز از ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺮﻳﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻟﺬا ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺶ وﻟﺘﺎژ ﺿﺪﻣﺤﺮﻛﻪ ﻓﺎز ﺧﺎﻣﻮش.
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻟﺤﻈﻪ ﻋﺒﻮر از ﺻﻔﺮ آﻧﺮا. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد . در. [3]. ، ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، وﻟﺘﺎژﻫﺎي
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﮔﺬر، ﭘﺮدازش. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . از ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﮔﺬر ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻜﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﺎﻻ در وﻟﺘﺎژﻫـﺎي ﺗﺮﻣﻴﻨـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ. ﺷﻮد . ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﺑﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠ. ﺎد ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﻓﺎز.

کنترل سرعت بدون سنسور موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از ...

امروزه به دلیل سادگی ساختمان و بازده زیاد، کاربرد موتورهای سنکرون مغناطیس دائم به
سرعت در حال افزایش است. ... مشکلات کنترل در درایوهای بدون سنسور و با لحاظ نویز و
اختلال بیشتر است. خصوصا ... در این مقاله با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته
مدل جدیدی برای تخمین سرعت و وضعیت ارائه شده است که دقت تخمین را بهبود داده است.

کنترل بدون‌حسگر پیش‌بین گشتاور موتور القایی سه‌فاز با استفاده از ...

کنترل پیش. بین گشتاور،. مشاهده. گر. مرتبه کامل تطبیقی. ، موتور القایی سه. فاز.
-1. مقدمه. امروزه،. روش. های درایو بدون حسگر بسیار مورد توجه محققان قرار. گرفته ... با
سرعت. میدان مغناطیسی برابر نیست در حالیكه در ماشین. های سنكرون این. چنین است.
روش. هایی که با آن سرعت موت. ور تخمین زده می. شگود. نباید به حسگرهای عجیب و ...

داﺋﻢ ﻏﯿﺮﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ی آهﻨﺮﺑﺎ ﺟﺎروﺑﮏ ﺑﺪون ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺪون - مجله مهندسی برق دانشگاه ...

۷۹. Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 47, no. 1, spring 2017. Serial no. 79. ﮐﻨﺘﺮل
. ﺑﺪون. ﺣﺴﮕﺮ. ﻣﻮﺗﻮر. ﺑﺪون. ﺟﺎروﺑﮏ. آهﻨﺮﺑﺎ. ی. داﺋﻢ ﻏﯿﺮﺳﯿﻨﻮﺳﯽ. ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی روش ﺣﺬف هﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﮔﺸﺘﺎور
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ .... BLDC. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ. PMSM. ﺭﺍ. ﻣـ. ﻲ. ﺗـﻮﺍﻥ. ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﻭ. ﺳﺎﺧﺖ. ﺳـﺎﺩﻩ. ﺗـﺮ. ﻭ ﺭﻭﺵ
ﮐﻨﺘـﺮﻝ. ﺁﺳـﺎﻥ. ﺗـﺮ. ﺁﻥ. ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫـﺎي. DC. ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎي ﺁﻫﻨﺮﺑﺎي ﺩﺍﺋﻢ ﺳﻨﮑﺮﻭﻥ، ﺳﻌﻲ ﺑﺮ
ﺁﻥ. ﺍﺳﺖ.

دانلود مقالات فارسی مرتبط با برق مجموعه ماشین های الکتریکی | متلب ...

31 آگوست 2015 ... بهینه سازی موتور سنکرون خطی آهنربای دائم به منظور دستیابی به شکل موج سینوسی
در نیروی ضد محرکه الکتریکی دانلود ………………………………………… کنترل
سرعت بدون سنسور موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از فیلتر کالمن توسعه
یافته دانلود ………………………………………… کنترل مستقیم ...

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻨﮑﺮﻭﻥ ﺑﺎ

ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﭘﻴ. ﭽﻴﺪﻩ ﮐﻨﺘﺮﻟﻲ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺩﺭﺍﻳﻮ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻨﻜﺮﻭﻥ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎﻱ
ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺯﺷﮕﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺳﺮﻱ. TMS320F240. (. ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﻳﻮﻫﺎﻱ ...
ﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺍﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ. ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ. ﻭ ﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮﻳﻦ. ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ. ﺩﺭﺍﻳﻮ. ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ.
ﺑـﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ . ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻛﻨـﺘﺮﻝ ﺑـﺮﺩﺍﺭﻱ. ﻭ ﺧﺼﻮﺻـﺎ. ﻛﻨﺘﺮﻝ. ﺑـﺮﺩﺍﺭﻱ. ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ،. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺩﻗﺖ ﻭ.

کنترل بدون سنسور موتور سنکرون رلوکتانسی - راست و دروغ

کنترل کننده های تطبیقی بسیاری همچون کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع ، کنترل
کننده مد لغزشی کنترل کننده ساختار متغیر در درایو با تعداد زیادی از پارامترهای
ناشناخته استفاده می شود این قبیل کنترل کننده ها معمولا بر پایه پارامترهای مدل
سیستم قرار دارند، از این رو در دسترس نبودن مدل دقیق سیستم منجر به طراحی دشوار
این ...

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﻠﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ - دانشگاه اصفهان

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ. 3. 5. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻧﺮژﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ. HVDC. 3. 6. ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻭﺍﺳﻂ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ. 3. 7.
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. )2(. 3. 8. ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻗﺪﺭﺕ. 3. 9. ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻘﺎﻭﻡ. 3
..... ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ. DC. ﺁﻫﻨﺮﺑﺎﻱ ﺩﺍﺋﻢ، ﺍﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﻓﺎﺯ ﻛﻮﭼﻚ،. DC. ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺎﺭﻭﺑﻚ ﻭ. ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ
ﺳﻨﻜﺮﻭﻥ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎﻱ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﻭ. ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺰﺍء ﻣﺤﺪﻭﺩ. ﺩﺭ. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ.

طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم مقاوم ردیابی نقطه بیشینه توان در ...

کنترل بدون حسگر موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی با استفاده از مشاهده گر
غیرخطی با بهره گیری از روشهای فازی و مد لغزشی وفقی,بیست و هشتمین کنفرانس
بین ... بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشین سنکرون مغناطیس دائم داخلی بر اساس
کنترل شار مرجع در روش کنترل مستقیم گشتاور,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق
ایران,ملی ...

مجله مهندسي برق، - Magiran

مديريت بهينه و تصادفي ريزشبكه مبتني بر سيستم فازي- عصبي تطبيقي توسط
كنترل توان خط تبادلي به وسيله تجهيزات D-FACTS مهدي احمدي جيردهي ، وحيد سهرابي
.... طراحي كنترل كننده براي موتور سنكرون آهن رباي دائم بدون ياتاقان با در نظر
گرفتن تزويج بين سيم پيچ هاي گشتاور و تعليق مغناطيسي مهرداد جعفربلند ، علي
...

دانشکده تحصیلات تکمیلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

۲۱/۱۱/۹۴ ساعت ۱۵. كنترل مولفه هاي توان يك ژنراتور القائي روتور سيم پيچي شده (
DFIG) بر پايه روش كنترل ورودي – خروجي حالت تطبيقي كه در دوردست به يك شبكه
ثابت متصل است .... بهبود كنترل سرعت در درايو موتور BLDC بدون حسگر با مبدل
Buck Boost بدون پل و اصلاح ضريب توان با استفاده از كنترل كننده فازي متمركز.
برق.

کنترل - دانلود مقاله و تحقیق علمی

کنترل توربین بادی با ژنراتور آسنکرون تغدیه دوبل، برای کار در نقطه بازده
ماکزیمم.

متلب الکتریک|انجام شبیه سازی پروژه برق - کنترل

2 - کنترل سرعت بدون سنسور بر پایه DSP یک موتور سنکرون آهنربای دائم با
استفاده ار رویتگر جریان مد لغزشی(دارای فایل شبیه سازی و ترجمه). http://cdn.
persiangig.com/dl/YupNX/UqsuMcpuUa/DSP-
Based_Sensorless_Speed_Control_of_a_Permanent_Journal_20414.pdf. 3 -
کنترل غیر خطی مبتنی بر ناظر سیستم قدرت با ...

مجموعه مقالات - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

ساختارهاي مختلف اينورترهاي متصل به شبكه ي بدون ترانسفورمر با كاربرد انرژي
خورشيدي ... تشخيص اوليه موقعيت روتور براي كنترل بدون سنسور موتور رلوكتانس
سوئيچي جديد دولايه ... طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل يك مبدل AC/DC –DC/DC
–DC/AC قدرت براي يك ژنراتور بادي سنكرون مغناطيس دائم در توليد برق روستايي.

الگوریتم بکارگیری با القایی موتور برداری کنترل برای شده طراحی ...

کلمات کلیدی. : موتور. القایی،. درایو. کنترل. برداری،. کنترل. اسکالر،. روش. فرا.
اکتشافی،. الگوریتم. هب. ینه. سازی. اجتماع. ذرات . 1 . مقدمه. ماشین. های. القایی. به ....
تضعیف. شار. بدون. نیاز. به. اطالعات. موتور. حتی. در. زمانی. که. لینک. DC. متغیر.
باشد. به. طور. کامل. مورداستفاده. قرار. می. گیرد. 7]. [, ]. [.8. مدل. مغناطیسی. موتور. یا).
مدل.

Untitled

ﻫﺎي ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎوم از اواﺧﺮ دﻫﻪ. 90. ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ روش. ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ. ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ و ﻣﺪل ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺿﻤﻦ ارا. ﯾﻪ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت در ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ، ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ. زﻣﯿﻨﻪ .....
ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺗﻮر. ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﭘﯿﺸﺮان. ﺧﻮدروي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. 444. Hoda N
Foghahaayee,. Mohammad B. Menhaj. A Near Nonlinear Optimal Controller for
The.

موتور القایی - مرجع مقالات تخصصی ایران

موتورهای القایی AC پرکاربردترین‌ موتورهایی هستند که در سامانه‌های کنترل حرکت
صنعتی به کار گرفته می‌شوند. ... مقایسه تجزیه و تحلیل میدان مغناطیسی 2D و 3D
موتور القایی سایه دار قطبی تک فاز ... پسگام تطبیقی مبتنی بر DSP با استفاده
از خطاهای ردیابی برای عملکرد بالای کنترل سرعت بدون سنسور درایو موتور القایی.

بهترین مرجع خرید و فروش فایل - پایان نامه:تحليل و شبيه سازي موتور ...

فصل دوم به معرفي اجزاي موتور و درايو آن اختصاص دارد در اين فصل بعد از ارائه مدل
موتور BLDCروشهاي مهم كنترل جريان موتور با هم مقايسه ميشوند. ... موتورهاي تغذيه ازخط
يك موتور سنكرون معمولي با روتور مغناطيس دائم هستند كه در روتور آنها حلقههاي
اتصالكوتاه (شبيه موتور القايي) نصب شده است و امكان راهاندازي مستقيم موتور را از
خطوط ...

مروری بر روش های نوین کاهش ارتعاش و نویز صوتی در موتور سنکرون ...

مغناطیس دائم باش د. این مقاله مطالعه جزئی بر منابع نویز صوتی موتور س نکرون
مغناطیس دائم داش ته و روش های نوین و کاربردی کاهش. ارتعاش و نویز را مورد بحث و
بررسی .... اعتق اد دارد یک روش کنترل حلقه بس ته جهت کاهش نویز،. بدون محاس
به گر ارتع اش نمی تواند کامل باش د. این مدل بر. اس اس تغییرات ناگهانی
ولتاژ ...

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

استفاده از الگوریتم حداقل مربعات برای طراحی کنترل کننده سیستم های غیرخطی به
روش کنترل تطبیقی بدون مدل ... بررسی ردیابی هدف در شبکه های حسگر بیسیم با
مدل حس وارتباط نویسنده اول روح اله بارانی بیرانوند ... بهینه‌سازی ریپل گشتاور یک
موتور مغناطیس دائم سنکرون با آهنربای سطحی با استفاده از یک روش هوشمند.

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای پروفسور محمد عطایی

بانک اطلاعاتی فعالان برگزاری کنفرانسها، همایشها و گردهمایی های ایران به همراه
اطلاعات دبیرخانه های ژورنالها و مجلات تخصصی ایران رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای
پروفسور محمد عطایی دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران.

پایان نامه های آماده برق - سامانه نوین مسداک

... طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبک به منظور کاهش گشتاور دندانه اي;
طراحی بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم; طراحی ترانزیستورهای ماسفت سرعت با
کمک پیوند سورس - کانال ناهمگون; طراحی تطبیقی غیر خطی جهت کنترل نویز فعال
بااستفاده از روش های هوشمند فیلتر; طراحی ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولی به
روش ...

قسمت دوم بانک مقالات شبیه سازی شده برق قدرت - متلبی

لازم به ذکر است سایت متلبی شبیه سازی با متلب و فروش شبیه سازی مقالات در
متلب را خدمت رسانی می کند. ..... خوشه بندی شبکه حسگر به روش Kmeans. سال ارائه:
2014 نوع .... کنترل بدون حسگر ماشین سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از تکنیک
SVPWM و مبتنی بر تخمین مستقیم سرعت و موقعیت در مختصات قطبی جریان
استاتور.

ﺳﯽ ﺍﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و رﺍﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮ

25 نوامبر 2015 ... 15-F-ACI-1886. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺎﺭﻭﺑﮏ ﺑﻪ
ﮐﺎﺭﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﺭﺗﻮﺭ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ..... ﻁﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻳﮏ ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺎﺭﻭﺑﮏ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎﻱ ﺩﺍﻳﻢ ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ... ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺯﻳﺮ ﺳﻨﮑﺮﻭﻥ ﺩﺭ ﻳﮏ
ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺑﺎﺩﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻳﻲ ﺩﻭ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﺸﻲ.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده برق - 2017 - ترجمه فا

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته مهندسی برق و گرایش
های مهندسی الکترونیک، مهندسی کنترل، سیستم های قدرت، برق قدرت، مدارهای مجتمع ....
کنترل با عملکرد بالا برای یک موتور سنکرون آهنربای دائم بدون بلبرینگ با طرح
معکوس شبکه عصبی به علاوه کنترلر های مدل درونی (نشریه IEEE) · حفاظت ناهمزمان ...

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر آﻫﻨﺮﺑﺎي داﯾﻢ ﺑﺪون ﺟﺎروﺑﮏ ﺑﺮاي ﮐﺎ

ﮐﯿﻠﻮوات ﺑﺮاي ژﻧﺮاﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ و اﯾﺠﺎد داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ، ﮔﺎم. ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪي. ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺮژي ﺑﺎدي در ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت. ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻮان. ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ،. ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺖ ا. ﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮرﺗﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد. واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي. ؛. ﮐﺎﻧﻮرﺗﺮ. 100. ﮐﯿﻠﻮوات. ؛. ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺪان ﺑﺮداري. ؛. ژﻧﺮاﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون.

جهت ی ترکیبی ها ز مانیفولد ه ا معرفی رویتگر مد لغزشی مقاوم بدون ...

ی کلیدی : رویتگر مد لغزشی. ،. کنترل برداری میدان. ،. کن. ترل بدون سنسور. ،.
موتور القایی. -1. مقدمه. سالهاست. موتورهای. القایی. به. طور. وسیعی. در. صنایع. مختلف
. مورد ... روش. IFO. از محاسبه لغزش موتور در چارچوب سنکرون. استفاده می کند که در آن
نیاز ب. ه ا. نداززه گیری سرعت رتور می. 1 Field Oriented Control. 2 Volt Per Hertz.

فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه - مطالب ارسال شده توسط ...

9 مه 2017 ... پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع تحلیل ارتباط
مدل تعالی EFQM و کارت امتیازی متوازن BSC به همراه فهرست منابع و مواخذ ...... ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ
داﺋﻢ در دﺳﺘﮕﺎه دو. ﻣﺤﻮري dq ... ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻧﺠﺎم ... د ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل رﻧﺞ ﺷﺎر اﺳﺘﺎﺗﻮر را. [DOC]موتور الکتریکی dc بدون ...

موضوع پایان نامه برق - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله/استخراج مقاله

طراحی و کنترل ژنراتور خطی به روش درایو مستقیم در انرژی موج دریا. حفاظت خط
انتقال بر مبنای اندازه گیری های مجتمع. طراحي کنترلر سرعت براي موتور جريان
مستقيم بدون جاروبک براي کاربردهاي با اينرسي متغير بار. درایو بدون حسگر موتور
سنکرون مغناطیس دائم داخلی با روش کنترل مستقیم گشتاور بر پایه رویت گر
سرعت شبکه ...

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

7, کنترل توان راکتیو در توربینهای بادی با ژنراتور آهنربای دائم به منظور تنظیم
ولتاژ شبکه قدرت و مینیمم کردن مصرف سوخت به روش انتظار و مشاهده, هادی سلطانیان,
دانشکده ...... 434, بهبود توان و پارامترهاي ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم با تغييرات
بهينه هندسي به روش اجزاء محدود, محمود رکنی, دانشکده فنی و مهندسی, برق, 1395-11-20.

کنترل - مقاله و شبیه سازی با متلب

8 آگوست 2016 ... سمینار های ارشد مخابرات، قدرت، کنترل، الکترونیک آماده تحویل؛ بیش از 30 صفحه
متن بدون نیاز به تغییرات. سمینارهای ... سمینار انواع روش های تشخیص چهره (آنالیز
مولفه اصلی، فیلتر گابور، الگوریتم ژنتیک و بسیاری روش های دیگرPCA,Gabor,
Genetic,…) ..... طراحی بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم 133 صفحه.

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - موتورهای خطی

نوع دیگری از موتورهای الکتریکی موتور پله‌ای است، که در آن یک روتور درونی ، شامل
آهنرباهای دائمی توسط یک دسته از آهنرباهای خارجی که به صورت الکترونیکی روشن و
... موتورهای خطی را می توان به چهار كلاس زیر تقسیم نمود: موتورهای DC. موتورهای
القایی. موتورهای سنكرون، شامل موتورهای رلوكتانسی و موتورهای استپر. موتورهای
نوسانی.

شبیه سازی ماشین الکتریکی بایگانی - فروش شبیه سازی های آماده ...

شبیه سازی مقالات ماشین های الکتریکی با متلب (Analysis of electric machinery) (
Matlab)به همراه گزارش کار(Analysis of electric machinery)(شبیه سازی مقالات
تئوری جامع ماشین های الکتریکی)شبیه سازی ..... بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشین
سنکرون مغناطیس دائم داخلی بر اساس کنترلر فازی در روش کنترل مستقیم گشتاور.

کنترل غیر خطی موتور IPMSM سنسوری با MATLAB - نوآوران گرمی

6 سپتامبر 2015 ... در این پست پروژه کنترل غیر خطی موتور IPMSM یا موتور سنکرون مغناطیس دائم
داخلی سنسوری را با سیمولینک متلب را آماده کرده ایم که تصاویری خروجی و ... توان به
کنترل کننده مد لغزشی و کنترل کننده بازگشت به عقب تطبیقی اشاره کرد، اما این
کنترل کننده ها به علت وابسته بودن به پارامترها ی موتور و پیچیدگی ...

مرداد ۱۳۹۴ - پروژه متلب

عنوان مقاله: مشخصات نویسندگان مقاله کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم با حذف
سنسور سرعت مبتنی بر تئوری مولفه های متقارن. این مقاله رهیافتی بر کنترل
موتور سنکرون مغناط یس دائم(PMSM)بدون نیاز به سنسور سرعت میباشد. روش
پیشنهادی، بر پایه تئوری مولفههای متقارن استوار شده است .در این روش، ولتاژها و
جریانهای توالیهای ...

سفارش انجام پروژه متلب

به منظور بررسی عملکرد روش ارائه شده در مرجع ، سیستم 34 باسه IEEE در محیط نرم
افزار MATLAB شبیه سازی شده و سناریوهای شارژ مدیریت نشده و V2G در آن بررسی
شده است ... کنترل بدون حسگر ماشین سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از تکنیک
SVPWM و مبتنی بر تخمین مستقیم سرعت و موقعیت در مختصات قطبی جریان
استاتور.

Domains3

ارائه یک کنترلر فازی جهت اتصال سیستم فتوولتائیک به شبکه به روش کنترل
مستقیم توان. ارائه یک کنترلر فازی جهت اتصال سیستم فتوولتائیک به شبکه به
روش کنترل مستقیم توان. جایابی بهینه عناصر مختلف ادوات FACTS به منظور بهبود
پایداری ولتاژ. بررسي رفتار خستگي اتصال دولبه برشي صفحات آلومينيومي دارای
...

بانک مقالات قدرت | فروش | site - سایت تخصصی MATLAB

4 ا کتبر 2012 ... مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال
انتشار و نوع مقاله، کد مقاله مورد نظر را در فرم سفارش پروژه ثبت کنید. لیست حاضر
صفحه ...... کلید واژه : موتور سنکرون مغناطیس دائم، کنترل بدون سنسور، کنترل
میدان جهت داده شده، مولفههای متقارن، کنترل جریان هیسترزیس.

دانلود رایگان مقالات کنترل - ارشدیار-آموزش کاربردی نرم افزار و مقاله ...

فیلم طراحی و تحلیل سیستم های کنترل خطی به عنوان یکی از فیلم های کاربردی
گروه آموزشی ارشدیار تهیه و برای استفاده دانشجویان آماده شده است. ...... پایداری ولتاژ;
کنترل مستقیم گشتاور موتور مغناطیس دائم توسط کنترل کننده فازی هوشمند; درایو
بدون حسگر موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی با روش کنترل مستقیم گشتاور بر
پایه ...

رزومه - امیر رضا کوثری - دانشگاه تهران

طراحی کنترلر PID رفع جمعشوندگی برای کنترل وضعیت ماهواره های کوچک با
استفاده از گشتاوردهنده مغناطیسی، سید حسام الدین مدنی، کاربردی، دانشگاه آزاد
اسلامی واحد قزوین، 1391/06/20; کنترل آرایش عامل های خودمختار .... "محاسبه طول عمر
بالستیکی ماهواره به وسیله روشهای عددی تحت تاثیر زاویه حمله و گشتاورهای
ایرودینامیکی." دانش و ...

فروشگاه تخصصی برق و کامپیوتر دینامیک سیستم قدرت

شبیه سازی برای مدل سیستم تطبیقی مرجع (MRAS ) براساس سرعت در موتور
سنکرون با آهنربای دائم (PMSM) بدون سنسور ... پخش بار به کمک روش پیش رو و پس
رو بر روی سیستم 33 باسه ... فایل زیر شبیه سازی در زمینه سیستم آهنربای دائم
درایو مستقیم تولید برق بادی می باشد که به کمک کنترلر PMSM_SPWM کنترل
می شود.

دانلود رایگان مقالات کنفرانس ICEE2012 (سری سوم) | متلب سایت

6 ژانويه 2015 ... ۲۱, با استفاده از روش تکاملی PID مینیمم واریانس قابل دسترسی به ازای
کنترلکننده تطبیق ماتریس کواریانس, علی صادق ، دکتر هومن سجادیان و دکتر علی
اکبر جلالی ... ۲۶, مشاهده گر بهبود یافته جهت کنترل بدون سنسور سرعت موتور
سنکرون مغناطیس دائم, رضا اقبالی دیزج یکان, محمد رضا علیزاده پهلوانی, لینک دانلود
.

yashar ghorbani - Google+

حل دستگاه معادلات خطیبا استفاده از روش ژاکوبی (بدون پیش شرط، پیش شرط ILU(0)
و پیش شرط D-ILU) بررسی روش ... حل معادله حرارت دوبعدی در یک صفحه به روش اجزا
محدود و مقایسه با حل تحلیلی حل عددی انتقال ..... کنترل موقعیت موتور DC مغناطیس
دائم با استفاده از کنترل تطبیقی مدل مرجع(model reference adaptive) حل کنترل ...

پايان نامه–فني و مهندسي–مهندسي برق دانشگاه تربیت مدرس | ايران متلب

در: سپتامبر 04, 2014 بدون دیدگاه ... طراحي و پياده‌سازي يک سيستم بازشناسي
گفتار پيوسته زبان فارسي بوسيله ترکيب شبکه عصبي و مدل پنهان مارکوف به
بود قابليت‌هاي برقراري مجدد ... طراحي کنترل کننده مقاوم تناسبي – انتگرال‌گير –
مشتق‌گير براي تنظيم کننده خودکار ولتاژ ژنراتور سنکرون به روش نظريه پسخوراند
کمي

مباحث مربوط به مهندسی برق قدرت - سیستم تحریک ژنراتور سنکرون

مشخصه عملكرد ماشين هاي سنكرون با توجه به مقدار ولتاژ ترمينال خروجي از ژنراتور در
حالت بي باري تعيين مي گردد ، اين مقدار ولتاژ به جريان حوزه مغناطيسي ... با کنترل
جریان میدان DC کوچکی از ژنراتور محرک (که روی استاتور نصب می شود) می توان
جریان میدان را روی ماشین اصلی و بدون استفاده از رینگ های لغزان و جاروبک ها تنظیم
کرد.

دانلود مقالات بیست و دومین کنفرانس برق - نواندیشان

29 ا کتبر 2014 ... دانلود مقالات بیست و دومین کنفرانس برق تو این تاپیک در انجمن نواندیشان
میتوانید مقالات بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق (PSC2007) را دانلود کنید.
امید ا.

دسترسی به مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی ...

15 سپتامبر 2016 ... کنترل بهنگام ضریب توان موتور سنکرون آهنربای دائم با الگوریتم ژنتیک ·
Programmable ... کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم و بهبود قابلیت
اطمینان با استفاده از الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر LEACH ... بکارگیری روش
کنترل پیش بین مدل (MPC) به منظور کنترل مبدل DC-DC فوروارد ایزوله

سيستم تحريك ژنراتور

مشخصه عملكرد ماشين هاي سنكرون با توجه به مقدار ولتاژ ترمينال خروجي از ژنراتور در
حالت بي باري تعيين مي گردد ، اين مقدار ولتاژ به جريان حوزه مغناطيسي ... با کنترل
جریان میدان DC کوچکی از ژنراتور محرک (که روی استاتور نصب می شود) می توان
جریان میدان را روی ماشین اصلی و بدون استفاده از رینگ های لغزان و جاروبک ها تنظیم
کرد.

تئوری قاب مرجع سنکرون - پایگاه علمی ویراساینس

در این راستا، از تئوری پایداری لیاپانوف برای طراحی ورودی های کنترلی به منظور
سنکرون سازی شمول های لور پیرو و مرجع استفاده می شود. ... سیستم dfig در قالب مرجع
سنکرون مثبت مدل شده است. ... مطالعه و طراحی درایو هوشمند بدون حسگر موتور سنکرون
مغناطیس دائم رتور استوانه-ای با استفاده از فیلتر کالمن و سیستم های کنترل فازی.

ماشین های الکتریکی AC - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جدول هدف محتوای کتاب ماشین های الکتریکی AC در سال 1388 با توجه به فناوری های
جدید، نیازهای جامعه و درخواست هنرآموزان و .... 1ــ17ــ3ــ کنترل هم زمان فرکانس و ولتاژ.
2ــ17ــ3ــ تغییر قطب های سیم بندی 143. 144. 3ــ17ــ3ــ موتور داالندر. 4ــ17ــ3ــ
قراردادن دو سیم بندی مجزا در داخل استاتور 144 ... 11ــ4ــ روش های راه اندازی موتور
سنکرون.

پایان نامه های دانلودی رشته برق | دانلود پایان نامه و سمینار ارشد : علم یار

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و
عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی · دانلود رایگان پایان نامه کنترل مبدل DC-DC
باک ..... متن کامل سمینار برق قدرت: بررسی روش های مختلف کنترل بدون حسگر
ماشین های شار محوری · پایان نامه ارشد برق قدرت: مدلسازی و شبیه سازی توربین بادی
مجهز به ...

پایان نامه های رشته برق - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده

17 ژانويه 2017 ... کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو 79 18067 کنترل
ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی و ژنراتور
سنکرون 200 18068 کنترل یک اینورتر تکفاز در سیستم تولید پراکنده متصل به
شبکه 98 18069 مدل سازی پوشش دینامیکی شبکه های حسگر خودرویی ...

jaziredanesh، نویسنده در جزیره دانش

این استراتژی برای تولید روتور موتورهای الکتریکی در صنعت خودرو به کار رفته
است، زیرا تولید فعلی نرخ نقص بالا را به دلیل عدم وجود سیگنال های حسگر و
الگوریتم های بهینه سازی نشان می دهد. فرآیند مغناطیسی آهنرباهای دائمی در اشباع اجرا
می شود تا از طریق کنترل فرایند یا بهینه سازی فرآیند، انحرافات ایجاد شود. در عوض،
...

دانلود پروژه و پایان نامه و مقاله

20 ا کتبر 2017 ... ... مستقیم بدون جاروبک به منظور کاهش گشتاور دندانه اي; طراحی بهینه موتور سنکرون
مغناطیس دائم; طراحی ترانزیستورهای ماسفت سرعت با کمک پیوند سورس - کانال
ناهمگون; طراحی تطبیقی غیر خطی جهت کنترل نویز فعال بااستفاده از روش های هوشمند
فیلتر; طراحی ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولی به روش QFT ...

متلب الکتریک|انجام شبیه سازی پروژه برق - پروژه های آماده

با توجه به اینکه تمامی اعضای گروه متلب الکتریک به شدت به مسایل شرعی پایبند
هستند، طبق استفتائات انجام شده انجام پروژه بدون آموزش تقلب محسوب شده و حرام است
. برای حل این ...... 2 - کنترل سرعت بدون سنسور بر پایه DSP یک موتور سنکرون
آهنربای دائم با استفاده ار رویتگر جریان مد لغزشی(دارای فایل شبیه سازی و ترجمه).

(BSc) – EE Sharif

54- شبيه سازی بلاکهای سنکرون سازی و رديابی يک سيستم فرستنده/ گيرنده
Optical CDMA. 55- پياده سازی ... 92-پياده سازی نرم افزار کنترل کننده دستگاه های
مولو سيگنال E4431B و تحليلگر سيگنال E4406A .... 167- بررسی روشهای پیش
پردازش و طبقه بندی بکار رفته روی مولفه جهت ارسال کاراکتر مورد نظر فرد به
کامپیوتر *.

ليست پروژه هاي رشته برق- كنترل - الكتروفورس

اگه نياز به مشاوره درباره پروژه اي در زمينه رشته برق كنترل داريد ميتوانيد به سايت
ما مراجعه كنيد ما آمادگي انجام هر نوع پروژهاي در زمينه برق قدرت را داريم برخي از پروژ ...
كنترل بدون سنسور، موتور رلوكتانس با ميدان كمكي ماشين القايي سه فاز, جابجايي
محور ر تور, روش تابع سيم پيچ ماشين سنكرون ، مدلسازي ، مدار معادل مغناطيسي ، اجزاء
...

پایان نامه-پروژه فرمت - مقالات درخواستی

١- کنترل رفتاری اعضای توده به منظور تقلید مدل واقعی توده رباتیکی از مدل مطلوب
آن. ٢- کنترل حرکت اعضای توده به منظور طی کردن مسیر معین. این اهداف به وسیله یکی
از روش های نوین کنترلی مبتنی بر یادگیری تقویتی به نام کنترلر فازی- عصبی
تطبیقی با وجود نقاد انجام شده است. در این روش نقاد با نقد عملکرد کنترلر یادگیری
...

انواع پروژه های برق از کارشناسی تا دکترا

9- مدل مداری محدود کننده جریان خطای ابر رسانایی توسط PSPICE 10- طراحی و پیاده
سازی بخش سنسورینگ و کنترل تغذیه ربات جوشکار 11- پردازش سیگنالهای جریان
گردابی به منظور آزمون غیر مخرب قطعات صنعتی 12- ترسیم نقشه های خیابانی با
روش منطق فازی 13- تولید برق با استفاده از سلولهای فوتو ولتایی 14- بررسی اثر
غیر ...

وبلاگ یک مهندس... - فروشگاه Store

این امر با بکارگیری روش های تحلیل حوزه فرکانسی و تبدیلات لاپلاس در حل مدلهای
ریاضی محقق شد که عمدتاً به دهه های سوم وچهارم قرن بیستم نسبت داده میشود.بعد از آن در
دهه های پنجم و ... در این دو دهه و در ادامه تحقق کنترل بهینه به تئوری کنترل فرآیندهای
اتفاقی و کنترل مقاوم وکنترل تطبیقی نیز پرداخته شد.لذا از این پس ساخت و به ...

دانلود رایگان پایان نامه کنترل برداری موتور القایی با استفاده از مبدل ...

4 دسامبر 2016 ... در روش کنترل مستقیم گشتاور موتور پنج فاز مغناطیس دائم سنکرون تغدیه‌شده با
مبدل ماتریسی, 54 .... دانلود این فایل (بازیاب دینامیکی ولتاژ بر پایه مبدل‌های
ماتریسی.pdf) ... شاپ لی :: جستجوی وب :: تحلیل و مدل سازی موتور های القایی ...
shoply.ir/catalog/webresults/11991/ 7 کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر ...

اطلاعات پایان نامه های مصوب ارشد

4- عنوان تحقیق : کنترل سرعت موتور القایی ولتاژ بالا توسط اینورترسه فاز سطحی
با روش کنترل مستقیم شار گشتاور دانشجو: مهران ... 18- عنوان تحقیق : کنترل سرعت
موتورهای القایی با استفاده از الگوریتم فازی .... 1- عنوان تحقیق : کنترل مستقیم
گشتاور در موتور رلوکتانسی سنکرون با به کارگیری روش تطبیقی مدل مرجع

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4001 - تبیین مدل تحلیل تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان (چکیده) 4002 -
بررسی .... 4084 - توسعه روش تهیه نقشه های عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای با
توجه به استانداردهای مربوطه (چکیده) 4085 - بررسی ..... 4266 - طراحی کامل سیستم
کنترل فازی دنبالسازی مدل مرجع بهینه با الگوریتم ژنتیکی (چکیده)

پایان نامه های شریف 1391 - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

مدل سازی دینامیکی گسترش ترک چسبنده در محیط های متخلخل چند فاز با استفاده از
روش المان محدود توسعه یافته Dynamic Modeling of Cohesive Crack Propagation in
Multiphase Porous ...... پیش بینی و کنترل آشوب در ماشین های سنکرون مغناطیس
دایم Prediction and Control of Chaos in Permanent Magnet Synchronous
Machines.

اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و ...

پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی پرندگان بر روی مشاهده گر مود لغزشی مبتنی بر
شبکه های عصبی به منظور شناسایی خطا بدون انجام خطی سازی .... ارائه یک الگوریتم
جدید در جهت کاهش ریپل شار پیوندی و گشتاور موتور سنکرون آهنربای دائم بر اساس
تلفیق روش کنترل گشتاور مستقیم و مدولاسیون پهنای پالس بردار فضای.

فروش شبیه سازی متلب مقاله های درس تئوری جامع ماشین الکتریکی به ...

کد:M16. مدل سازی و شبیه سازی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری بر اساس موتور
سنکرون با آهنربای دائم درایو شده با استفاده از MRAS. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ (Model
Reference Adaptive Systems=MRAS) ................................................................ A
Comparative Analysis of Firing Angle Based Speed Control Scheme of DC Motor.

آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های رشته ی برق (مقطع کارشناسی و ...

3 آگوست 2017 ... فروش آرشیو جدید پروژه و پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترا شامل پایان
نامه های رشته مهندسی برق در گرایشهای مختلف با فرمت ورد word با سلام خدمت بازدی.

پلاک خوانی موتور های الکتریکی - برق. قدرت. کنترل. الکترونیک ...

پلاک خوانی موتور های جریان متناوب:روی پلاک این موتور ها ولتاژ نامی سیم پیچ ها
نوشته شده مثلا 220/380 ولتاژ کمتر نشانگر ولتاژ هر کلاف خواهد بود پس باید
اتصال .... از نوع روغنی می باشد چون باید دائم در مدار باشد و این روش را فقط تا توان
1kw می توان استفاده کرد و که قدرت موتور در این شبکه به 70 تا 80 درصد قدرت نامی
موتور می ...

دانلود مقاله اصول عملکرد ربات های زیرآبی با فرمت ورد word

پاورپوینت فارسي سوم دبستان

تحقیق در مورد اجراى احكام و اصول سياسى اسلام 31ص

مقاله درباره آموزش الکترونیکی

پاورپوینت درباره وارسی و اعتبارسنجی

دانلود تحقیق اقاله

پاورپوینت درمورد زَرتُشت، زردشت، زردهُشت یا زراتُشت ( 33 اسلاید

تحقیق در مورد اسلام

کارآفرینی پرواربندی جوجه شترمرغ

تحقیق در مورد پروژه کار آفرینی پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه و غذادهي در پرورش ماهي قزل آلا 58 ص

پاورپوینت در مورد مهارتهای ارتباطی موثر

افرينش انسان

پاورپوینت آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتي‌ حفر چاه‌هاي‌ دستي‌ به تفكيك فصل -25 اسلاید

برق1

انواع سقف کرمیت 25 ص

تحقیق در مورد آمار توصیفی 24 ص

دانلود تحقیق خانقاه ها

پاورپوینت در مورد نت برمبنای شرایط

تحقیق درمورد: تعليم و تربيت

فایل گزارش کارآموزی تعیین موقعیت در نقشه برداری.

تحقیق مطالعه زمين شناسي و چينه شناسي پالئوژن در شمال شرق گلپايگان

تحقیق در مورد دیه

دانلود مدل رقومی ارتفاع (DEM) 12.5 متری شهرستان ساوجبلاغ استان البرز

پاورپوینت در مورد روش گرفتن شرح حال اعصاب و معرفی چند بیمار