دانلود رایگان

کنترل بار- فرکانس در سیستم قدرت دو ناحیه‏ای با استفاده از منطق فازی نوع دو - دانلود رایگاندانلود رایگان کنترل بار فرکانس در سیستم قدرت دو ناحیه‌ای با استفاده از منطق فازی نوع دو

دانلود رایگان کنترل بار- فرکانس در سیستم قدرت دو ناحیه‏ای با استفاده از منطق فازی نوع دو
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول: مقدمه ...........................................................................................................................
1
مقدمه..............................................................................................................................................
2
1-1 سیستم قدرت ........................................................................................................................
3
1-2 کنترل بار-فرکانس در سیستم های قدرت ............................................................................
3
1-3 پیشینه موضوع........................................................................................................................
4
1-4 تعریف پایان نامه ...................................................................................................................
7
1-5 چارچوب پایان نامه ...............................................................................................................
8
فصل دوم: مدل سازی سیستم های قدرت ....................................................................................
9
مقدمه ............................................................................................................................................
10
2-1 مدلسازی سیستم قدرت ........................................................................................................
10
2-1-1 مدل ژنراتور ......................................................................................................................
10
2-1-2 مدل بار .............................................................................................................................
11
2-1-3 مدل محرک ......................................................................................................................
13
2-1-4 مدل گاورنر ......................................................................................................................
13
2-1-4-1سنسور سرعت ..............................................................................................................
14
2-1-4-2 مکانیزم اتصال ..............................................................................................................
14
2-1-4-3 تقویت­کننده هیدرولیک ................................................................................................
15
2-1-4-4 تغییر دهنده سرعت ......................................................................................................
15
2-2 مدل سیستم بار- فرکانس ......................................................................................................
17
2-2-1 مدلسازی عناصر غیرخطی موجود در سیستم بار فرکانس ...............................................
17
2-2-2 ناحیه کنترل .......................................................................................................................
18
2-2-3 مدل سیستم قدرت یک ناحیه­ای .......................................................................................
18
2-2-4 مدل سیستم قدرت دو ناحیه­ای ........................................................................................
19
2-3 کنترل بار فرکانس در سیستم های قدرت ............................................................................
22
2-4 کنترل بار فرکانس با کنترل کننده PI .....................................................................................
25
2-4-1 اعمال کنترلر انتگرالی برای سیستم بار فرکانس ................................................................
26
فصل سوم: کنترل کننده های فازی.................................................................................................
28
مقدمه ............................................................................................................................................
29
3-1 تشریح منطق فازی ................................................................................................................
32
3-2 کاربرد سیستم فازی .............................................................................................................
33
3-3 سیستم فازی ..........................................................................................................................
34
3-3-1 ساختار يك سیستم فازي ..................................................................................................
36
3-3-2 اصول طراحی کنترل کننده های فازی ..............................................................................
48
3-4 سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند ......................................................................
56
3-5 مجموعه های فازی نوع1و2 ...................................................................................................
57
3-5-1 سیستم فازی نوع 2 ...........................................................................................................
59
3-5-2 روشهاي برطرف کردن پیچیدگی سیستم فازي نوع- 2 فاصله­اي .....................................
61
3-5-3 روش­هاي برطرف کردن پیچیدگی سیستم فازي نوع- 2 کلی ............................................
62
3-5-4 مزایای سیستم های فازی نوع2 ........................................................................................
64
فصل چهارم: شبیه سازی کنترل بار-فرکانس سیستم قدرت ..........................................................
65
مقدمه ............................................................................................................................................
66
4-1- سیستم قدرت دو ناحیه ای مورد مطالعه..............................................................................
66
4-2-کنترلرهای بکارگرفته شده در حل مساله LFC سیستم مورد مطالعه ...................................
68
4-2-1 -کنترلر PID .....................................................................................................................
68
4-2-2-PIDکنترلرفازی خودتنظیم نوع1 ......................................................................................
69
4-2-3-PIDکنترلرفازی خودتنظیم نوع2 ......................................................................................
72
4-3 - نتایج شبیه سازی کنترلر ها در حل مساله LFC شامل توربین بادی .................................
73
4-3-1-LFC بدون حضور کنترلر .................................................................................................
74
4-3-2-LFC با حضور کنترل کننده PI ........................................................................................
75
4-3-3-LFC با حضور کنترل کننده PID .....................................................................................
76
4-3-4-LFC با حضور کنترل کننده T1STFPID ..........................................................................
77
4-3-5-LFC با حضور کنترل کننده T2STFPID ..........................................................................
78
4-3-6- مقایسه کنترلرها ..............................................................................................................
79
4-4 – مقایسه کنترلر های طراحی شده برای حل مساله LFC .....................................................
81
4-5 – بحث و نتیجه گیری ..........................................................................................................
82
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ............................................................................................
83
5-1 نتیجه گیری ...........................................................................................................................
84
5-2 پیشنهادات تحقیق ..................................................................................................................
84
مراجع ............................................................................................................................................
85

فهرست اشکال
عنوان
صفحه
شکل 2-1: مدل بلوکی سیستم الکتریکی شامل بار و ژنراتور ...................................................
12
شکل 2-2: مدل لوکی توربین.....................................................................................................
13
شکل 2-3: ساختار گاورنر ........................................................................................................
14
شکل 2-4: مدل بلوکی گاورنر ..................................................................................................
15
شکل 2-5: مدل بلوکی سیستم قدرت تک ناحیه ای .................................................................
15
شکل 2-6 : سیستم قدرت دو ناحیه ای ....................................................................................
20
شکل2-7: کنترلر بار فرکانسPI دریک سیستم دو ناحیه ای ......................................................
26
شکل 2-8 : مدل نیروگاه خطی شده .........................................................................................
26
شکل 3-1: یک کنترل­کننده دمای ساده .....................................................................................
32
شکل3-2: کنترل فازی در سیستم حلقه بسته ............................................................................
35
شکل3-3: نمایی از یک سیستم فازی ........................................................................................
37
شکل3-4: تابع تعلق ..................................................................................................................
39
شکل3-5: قالب گرافيکی نمايش پايگاه قواعد...........................................................................
42
شکل 3-6: مثال­هايی از توابع عضويت ....................................................................................
43
شکل 3-7:استفاده از غيرفازی ساز مرکز جرم برای کنترل­کننده تک­ورودی تک­خروجی ........
46
شکل 3-8: انتخاب توابع عضویت برای توابع خام.....................................................................
49
شکل 3-9: مثالی از تعقیب دمای نقطه کار ................................................................................
51
شکل 3-10: 4 تابع عضویت برای e و ė ...................................................................................
52
شکل 3-11: تابع عضویت گوسی با تغییر پارامتر ................................................................
58
شکل3-12: تابع عضویت گوسی با تغییر پارامتر ...............................................................
58
شکل 3-13: FOU برای تابع عضویت گوسی ...........................................................................
59
شکل 3-14: سیستم فازی نوع 2 ...............................................................................................
60
شکل 4-1: سیستم قدرت دو ناحیه ای مورد مطالعه .................................................................
67
شکل 4-2: مدل غير خطي توربين با در نظر گرفتن محدوديت نرخ توليد ...............................
67
شکل 4-3: کنترلر PID طراحی شده ..........................................................................................
69
شکل 4-4: توابع عضویت سیگنال های ورودی PIDکنترلرفازی خودتنظیم نوع1 ....................
71
شکل 4-5: توابع عضویت سیگنال های خروجیPIDکنترلرفازی خود تنظیم نوع1 ...................
71
شکل 4-6: ساختار کنترلر فازی نوع 1 طراحی شده .................................................................
72
شکل 4-7: توابع عضویت سیگنال های ورودی و خروجی کنترلر فازی نوع 2 .......................
73
شکل 4-8: نوسانات فرکانس ناحیه 1 .......................................................................................
74
شکل 4-9: نوسانات فرکانس ناحیه 2 .....................................................................................
74
شکل 4-10: نوسانات توان انتقالی ناحیه 1 به 2 .......................................................................
74
شکل 4-11: نوسانات فرکانس ناحیه 1......................................................................................
75
شکل 4-12: نوسانات فرکانس ناحیه 2 .....................................................................................
75
شکل 4-13: نوسانات توان انتقالی ناحیه 1 به 2 .......................................................................
75
شکل 4-14: نوسانات فرکانس ناحیه 1......................................................................................
76
شکل 4-15: نوسانات فرکانس ناحیه 2 .....................................................................................
76
شکل 4-16: نوسانات توان انتقالی ناحیه 1 به 2 .......................................................................
76
شکل 4-17: نوسانات فرکانس ناحیه 1 .....................................................................................
77
شکل 4-18: نوسانات فرکانس ناحیه 2 . ...................................................................................
77
شکل 4-19: نوسانات توان انتقالی ناحیه 1 به 2 .......................................................................
77
شکل 4-20: نوسانات فرکانس ناحیه 1 .....................................................................................
78
شکل 4-21: نوسانات فرکانس ناحیه 2 .....................................................................................
78
شکل 4-22: نوسانات توان انتقالی ناحیه 1 به 2.........................................................................
78
شکل 4-23: نوسانات فرکانس ناحیه 1......................................................................................
79
شکل 4-24: نوسانات فرکانس ناحیه 2 .....................................................................................
79
شکل 4-25: نوسانات توان انتقالی ناحیه 1 به 2 .......................................................................
79

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 3-1: قالب جدولي...............................................................................................................
41
جدول 4-1: پارامترهای سیستم قدرت دو ناحیه ای و توربین بادی مورد مطالعه...........................
68
جدول 4-2: پارامترهای کنترلر PID طراحی شده............................................................................
69
جدول 4-3: متغیرهای زبانی...........................................................................................................
70
جدول 4-4: قوانین فازی کنترل فازی نوع 1...................................................................................
72
جدول 4-5 : خلاصه نتایج شبیه سازی مقایسه کنترلرها با معیار.....................................................
81


چکیده
کنترل کننده های کلاسیک مانند PI و PID كارائي بسيار مناسبي در صنعت دارند و از لحاظ اجرائيات نيز بسيار ساده مي باشند ولي از عيوب اين كنترل كننده ها مي توان به كارائي نامناسب در اثر تغييرات زياد در نقطه كار سيستم اشاره كرد. براي غلبه بر این مشکلات، نوع غیر متداول از کنترل کننده هاي PID خود تنظیم با استفاده از منطق فازي نوع یک و دو براي این منظور طراحی و شبیه سازي شده اند. که در این پایان نامه از فازی نوع دوم برای کنترل بار-فرکانس استفاده شده است.کنترل کننده پیشنهادی بر روی سیستم قدرت دوناحیه ای اعمال شده است و نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دهنده کارایی و عمل کرد بهتر کنترل کننده فازی نوع 2 نسبت به کنترل کننده فازی نوع 1 و PID کنترل می باشد.


کنترل فرکانس بار


کنترل کننده فازی نوع یک و دو


کنترل کننده PID


سیستم دو ناحیه ای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾ - هوش محاسباتی در مهندسی برق

ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﺑـﺮاي. LFC. ﺧﻮدﮐـﺎر. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ. دو ﻧﺎﺣﯿﻪ. اي در. [. 12. ] ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه.
اﺳﺖ . ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﺬف. ﺑﺎر ﮐﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺿﻄﺮاري. در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و
در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل. ،. رﯾﺴﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﺧﻂ را ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ،. در. [. 13. ] اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻧﻮاع روش. ﻫﺎي
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ در. [. 14. ] ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺑﻬـﺮه. ﻫـﺎي. PID. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در.
ﮐﻨﺘـﺮل.

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس ...

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار. MATLAB. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮐﻠﯿﺪ واژه. -. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎزي، ﮐﻨﺘﺮل
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎر، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت دو ﻣﻨﻄﻘﻪ اي .1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ. ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راه ﺣﻞ ﮐﻠﯽ. ﺑﺮاي ...
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي. PI. و. PID. اﺻﻼح ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي. PID. ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدﮐﺎر، ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺪ. [1] . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاول از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي. PID. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي، ﺑﺮاي اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ...

مقاله کنترل کننده PI مبتنی بر منطق فازی جهت کنترل بار فرکانس در ...

... کنترل بار فرکانس پیشنهاد میگردد . انگیزه استفاده از منطق فازی برای تعیین
پارامترهای کنترل کننده پیشنهادی، بزرگ لحاظ کردن بازه تغییرات پارامترهای
سیستم و در نظر گرفتن عوامل غیرخطی همانند GRC میباشد . کنترل کننده پیشنهادی
بر روی یک سیستم قدرت نمونه دو ناحیهای اعمال شده و نتایج آن با کنترل کننده PI
کلاسیک ...

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻣﺪل ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺎرﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻓﺎزي ﮐﻨﺘﺮل

FPID. ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎر. ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت دو ﻧﺎﺣﯿﻪ. اي. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد. د. ر. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه. PID. ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ. ﺎي آن ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ. آﯾﺪ،. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد . از ﻧﻘﺎﯾﺺ
اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه. ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺎ. ﮐﺎرآﻣﺪ. ي. در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري و. در ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎ،. ﻋﻮاﻣﻞ
ﻏﯿﺮ. ﺧﻄﯽ. و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد . از ﻃﺮﻓﯽ. ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه.
ﻓﺎزي.

بهينه سازی تنظيم کننده PID کنترل فرکانس بار سيستمهای قدرت سه ...

کنترل. کننده. PID. برای کنترل. فرکانس. بار. سيستم. های. قدرت. سه. ناحيه. ای.
طراح. ی. شده. است . با استفاده از. الگوریتم. های جهش قورباغه و. ازدحام. ذرات کنترل ....
استفاده. از. یک. الگوریتم. تكرارشونده. LMI. و. ] 11. [. كنترل. بار فركانس. با.
استفاده. از. برنامه. ریزي. منطق. فازي. كنترل. كننده. PI. موردبحث قرارگرفته. است. در.
] 11. -. 1۳.

شده با الگوریتم کننده تطبيقی منطق فازی بهينه ای با کنترل ناحيه ...

با سطوح. نفوذ. باال. در. سيستم. قدرت،. مشارکت. و. کنترل. مزارع. بادی. در. ج. هت.
افزایش. ميرایی. نوسانات. سيستم. امری. مهم. به. نظر. می. رسد. در این مقاله جهت
ميراسازی نوسانات توان از ژنراتور القایی دو سو تغذیه استفاده شده است، به. همين
منظور کنترل. کننده منطق فازی به. عنوان ميراساز نوسانات توان به. صورت کنترل
پشتيبان به حلقه ...

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺗﻮرﺑﯿﻦ آﺑﯽ داراي - ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل

5 سپتامبر 2015 ... ﮐﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﺑﻪ. ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه را. ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ.
ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه. PID. ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﺴﺮي ﺑﺮاي. LFC. ﺗﮏ. ﻧﺎﺣﯿﻪ. اي ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻮرﺑﯿﻦ ... ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎر. -. ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در ﯾﮏ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت دو ﻧﺎﺣﯿﻪ. اي ﺣﺮارﺗﯽ. -. آﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل. -. ﮐﻨﻨﺪه. PID.
ﻓﺎزي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه. ﻓﺎزي، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﺪاول. PID.

ﻫﺎي ﻗﺪرت ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻃﺮ - دانشگاه سمنان

اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ.. -3[. ].4. ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳــﻚ ﻧﻘــﺶ ﺑﺴــﻴﺎر ﻣــﺆﺛﺮي در ﻣﻴــﺮا ﻛــﺮدن. ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ،
ﺗـﻮان اﻛﺘﻴـﻮ و راﻛﺘﻴـﻮ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ. اﻳﻦ. ﻧﻘﺶ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﭘﺎﻳـﺪاري دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده .... ﻓـﺎزي. وﻇﻴﻔـﻪ
ﻣﻴـﺮا ﻛـﺮدن ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت وارده ﺑـﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ را. ﺑﻪ. ﻋﻬﺪه ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد [. 16-17.[. در اﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﻘــﺎط
ﻗــﻮت اﻟﮕــﻮرﻳﺘﻢ. ﻫﺎرﻣﻮﻧﻲ و ﻛﻨﺘﺮل. ﻛﻨﻨـﺪه ﻓـﺎزي دو ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻗـﺪرت ﭼﻨـﺪ. ﻣﺎﺷــﻴﻨﻪ در ﻧﻘــﺎط ﻛــﺎر ﻣﺨﺘﻠــﻒ ...

Paper Title - ResearchGate

طراحی کنترل کننده فرکانس بار براي سیستم قدرت به هم پیوسته با استفاده از
الگوریتم بهینه سازي جستجوکننده) (SOAبا در نظر گرفتن باند مرده گاورنر ....
مبنای منطق(FLPI) در یک سیستم قدرت دو ناحیه ای به هم پیوسته در ]۶ [برای طراحی
بهینه LFC تناسبی انتگرالی بر مبنای منطق فازی ۵ا(LFPI) در یک سیستم قدرت دو
ناحیه ای به هم ...

1044 K

کننده فازي مبتني بر. PSO. براي کنترل توليد اتوماتياک در. یک سيستم قدرت دو
ناحيه. اي تجدیدسارتاریافته اساتفاده نماود. ه. اند. در این مقاله براي کنترل. AVR. از
یک نوع کنترل. کننده. Fuzzy –. PID. بهينه شده با الگوریتم رقابت استعماري ). ICA.
5. ( استفاده شده. اساات. بااه منظااور بررسااي عملکاارد کنتاارل. کننااده پيشاانهادي.

پایان نامه های مهندسی برق | ايران متلب

22 مارس 2015 ... استخراج قواعد فازي در مدلسازي تاکاگي سوگنو براي سيستم غير خطي با استفاده از
خوشه‌ بندي و بهبود آن بر اساس فيلتر کالمن. استخراج و تعقيب زماني ... اصلاح
پايداري ديناميکي يک شبکه قدرت دو ماشينه با کنترل UPFC بر پايه روش‌هاي
کنترل مد لغزشي و خطي سازي ورودي – خروجي فيدبک. افزايش حد انتقال توان ...

شبیه سازی با متلب - پروژه متلب

مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال
انتشار و نوع مقاله، کد پروژه یا مقاله مورد نظر را انتخاب نمایید.در صورت داشتن سوال
در مورد پروژه ها به ... ترجمه موضوع مقاله: کنترل بار فرکانس سیستم دو ناحیه ای به هم
پیوسته در حضور اثرات غیرخطی با الگوریتم چرخه آب. سال ارائه: 2016 نوع مقاله:
IEEE ...

قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت - دانشگاه علم و ...

مطالعه چند روش استخراج فازور برای مقاصد حفاظتی و اندازه گیری و پیاده سازی دو روش
برروی سخت افزار فاصله یاب خطا ... تخمین بار سیستم‌های توزیع با استفاده از روش
حداقل مربعات وزن‌دار ... طراحی کنترل کننده TCSC با استفاده از روش تجزیه و تحلیل
حساسیت تابعی به منظور سیرا کردن نوسانات بین ناحیه ای در سیتم های قدرت.

لیست پروژه های کارشناسی ارشد - دانشکده فناوری های نوین

9, 502, طراحی کنترل کننده TCSC با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حساسیت
تابعی به منظور مبرا کردن نوسانات بین ناحیه ای, د. شایانفر, فرزاد علیا, 1380 .....
238, 731, تخصیص و تعیین هزینه توان راکتیو ,تلفات در سیستمهای قدرت رقابتی
تجدید ساختار شده با حضور قراردادهای دو طرفه وچند طرفه, م. کاظمی, پژمان مقدس بیات,
1384.

الگوریتم ژنتیک - موسسه آموزش عالی خاوران

طراحي سيستم کنترل موشک با استفاده از کنترل کننده PD همراه با فيلترپايين
گذر مرتبه دوم با تقريب باترورث. 6. 105. میکروپمپ .... کنترل زاویه پیچ هواپیما
با استفاده از کنترلر PD و کنترلر فازی نوع. 73. 172. The Best Variable ......
کنترل فرکانس بار یک سیستم قدرت دو ناحیه ای به کمک کنترل کننده BELBIC.
292. 391.

بسته جامع پژوهشی کنترل مکان یابی کننده های یکپارچه | سرزمین دانش

در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده
است. مخاطبان این ... 1-1 ) مکان یابی بهینه مربوط به کنترل کننده جریان قدرت
یکپارچه توسط الگوریتم دیفراسیلی با در نظر گرفتن کاهش اتلاف انرژی .... 3-2 )
طراحی کنترل کننده فرکانس و توان تبادلی در سیستم های دو ناحیه ای با استفاده از
روش QFT.

مجله مهندسي برق، - Magiran

مديريت بهينه و تصادفي ريزشبكه مبتني بر سيستم فازي- عصبي تطبيقي توسط
كنترل توان خط تبادلي به وسيله تجهيزات D-FACTS مهدي احمدي جيردهي ..... پخش بار
بهينه مقيد به پايداري سيگنال كوچك با استفاده از الگوريتم ژنتيك علي حسامي ...
الگوريتم واگذاري هدف متحرك زميني ميان دو پهپاد با قيد بيشترين پوشش دهي منطقه
اي

طراحی و پیاده‌سازی تجربی مدار سنکرون‌سازی دو سیستم آشوبناک ...

در این روش ابتدا سیستم قدرت پس از وقوع اغتشاش با استفاده از روش افراز طیفی به
سه زیر ناحیه داخلی، مرزی و خارجی تقسیم میشود. .... این مقاله روش جدیدی را ارائه می‌دهد
که در آن از منطق فازی به‌منظور تعیین پارامترهای کنترلی یک کنترل‌کننده مد لغزشی
و باهدف بهبود رفتار کنترلی آن در برابر نامعینی و پدیده چترینگ برای کنترل ...

نويسندگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

بررسي عملكرد نامناسب رله‌هاي ديستانس براي خطاهايي خارج از ناحيه عملكرد در
اختلالات ناحيه گسترده سيستم‌هاي قدرت ... كنترل مستقيم گشتاور و شار موتور پنج
فاز مغناطيس دائم از نوع داخلي روتور با استفاده ازكنترل لغزشي و مدولاسيون بردار
فضايي ..... مكان يابي بهينه نيروگاه هاي بادي در حضور عدم قطعيت بار به روش برآورد
دو نقطه.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده برق - 2017 - ترجمه فا

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته مهندسی برق و گرایش
های مهندسی الکترونیک، مهندسی کنترل، سیستم های قدرت، برق قدرت، مدارهای مجتمع
..... قدرت و ساختارهای کنترل برای سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه (نشریه
الزویر) · حلقه پایاسازی سیستم طوقه دو محوره با استفاده از کنترلر فازی نوع PID
خود ...

شبیه سازی مقاله: تحلیل کنترل فرکانس بار کاهش یافته و تنظیم ...

17 آوريل 2017 ... شبیه سازی مقاله: تحلیل کنترل فرکانس بار کاهش یافته و تنظیم tuning برای یک
سیستم قدرت چند ناحیه ای ... کنترل کننده های فرکانس بار توسط یک روش IMC 2 درجه
از آزادی با ابتدا، در نظر نگرفتن عملیات خط اتصالی و پایداری سیستم انرژی چند
بانده تحت LFCغیر متمرکز بتواند استفاده از یک روش ساده بررسی ...

ﺑﻼدرﻧﮓ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎزی ﻃﺮا - مجله مهندسی برق دانشگاه ...

ﺳﻄﺢ دو: ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ، در ﺳﻄﺢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻌﺪی ﺑـﺎ روش. ﻫـﺎی. ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. -. ﺳﻄﺢ
ﺳﻪ: ﭘﺨﺶ ﺑﺎر و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ و ﺷﺒﮑﻪ. اﺻﻠﯽ را. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺟﻬـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ رﯾﺰﺷـﺒﮑﻪ.
ﻫـﺎی ﺟﺰﯾـﺮه. ای، اﻏﻠـﺐ از ﮐﻨﺘـﺮل. اﻓﺘﯽ. ٣. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻓﺖ ﺗﻮان اﮐﺘﯿﻮ. -. ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑـﺮ روی ﻣﺒـﺪل. DG.
ﻫـﺎ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد. در. ،5[. ]6. ، ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ رﯾﺰﺷـﺒﮑﻪ از ﮐﻨﺘـﺮل. اﻓﺘـﯽ ﺑــﺮ روی ﻣﺒــﺪل اﻧــﻮاع ...

یک استراتژی کنترل توان برای بهبود پایداری سیستم قدرت در حضور ...

بین. برای بهبود پایداری سیستم قدرت ). -4. ماشینه و. 01. -. ماشینه( در حضور مزارع
بادی بر مبنای ژنراتورهای. القایی دو سو تغذیه. (DFIG). ، با استفاده از جبرانساز ...
SCESS. برای کنترل توان اکتیو در مبدل سمت شبکه. (GSC). استفاده شده و. SSSC.
نوسانات فرکانس پایین را کاهش. می. دهد. استراتژی پیشنهادی مبتنی بر کنترل.
پیش.

Home - دانشگاه زنجان

... رشته تحصیلی, موضوع, نوع نظارت. 46, علی مجیدی, شهريور 1395, برق قدرت,
کنترل پیش بین مبتنی بر مدل کاهش مرتبه یافته بار- فرکانس در سیستم قدرت دو
ناحیه ای, استاد راهنما. 45, سعید کیامینی, شهريور 1395, برق کنترل, بررسی
پایداری سیستم های TLP در توربین های بادی شناور فراساحلی با استفاده از روش
کنترل فازی و ...

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش ...

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:کنترل فرکانس در سیستم قدرت در
حضور نیروگاه خورشیدی و سیستم ذخیره انرژی با باتری ... در این روش برای تعيين
مقادير ضرايب كنترل كننده فازي از روش الگوريتم پرندگان استفاده شده كه موجب
بهينه سازي هر چه بهتر معيار خطا برای به دست آوردن ضرایب کنترل كننده فازی شده
است.

سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز

1, بررسی پایداری ریز شبکه ها و ارائه روشی برای بهبود پایداری فرکانس ریزشبکه
در شرایط جزیره ای, مهندسی, مشاور, کارشناسی ارشد, عاطفه کاویانی, 1392/11/28 ... 15,
حذف بار ولتاژی در سیستم قدرت دارای توربین‌های بادی با ژنراتور القایی دو سو
تغذیه با استفاده از تکنیک حساسیت مسیر, مهندسی, راهنما, کارشناسی ارشد, محمد
امیری ...

نتایج بررسی و تصویب پروپوزال های کارشناسی ارشد برق 95961

16 نوامبر 2016 ... برنامه ریزی برای به مدارآوردن واحدهای نیروگاهی با درنظر گرفتن سیستم های قدرت
قانون زدایی شده با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و POs. بهداد آرندیان ... در
عنوان دو تابع هدف پروفایل ولتاژ و کاهش تلفات اضافه شود ... کنترل فرکانس با در
یک نیروگاه حرارتی سه ناحیه ای توسط یک سیستم منطق فازی بهینه.

برق - کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

با در نظر گرفتن این که الگوریتمهای پیشنهادی ترکیبی از دو بحث به روز و جالب
یادگیری تقویتی و سیستمهای فازی میباشند، لذا هرگونه نوآوری در هر یک از این
زمینهها ... به طور مثال در مسائل رباتیک، طراحی کنترل کننده های PID، سیستمهای
قدرت و... قابل استفاده میباشند. کنترل. 5, اثر حضور راهبردی نیروگاه های بادی بر
بازار برق ...

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر آﻫﻨﺮﺑﺎي داﯾﻢ ﺑﺪون ﺟﺎروﺑﮏ ﺑﺮاي ﮐﺎ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎي. ژﻧﺮ. اﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺠﻢ و وزن ﮐﻢ، ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻ و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺟﻌﺒﻪ. دﻧﺪه،. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ژﻧﺮاﺗﻮر در ﺗﻮرﺑﯿﻦ. ﻫﺎي ﺑﺎدي، ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ .....
SSO. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮان ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي در ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﭼﻨﺪ
ﻣﻨﺒﻌﯽ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ. اي،. ﯾﮏ. ﺑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺮارﺗﯽ. -. آﺑﯽ در ﻫﺮ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارﺗﯽ.

مقاله های ارشد کنترل: 50 هزار تومان=> فازی، چند متغیره، مدرن، غیرخطی ...

28 دسامبر 2013 ... بهینه سازی پارامترهای کنترل کننده pid باالگوریتم pso درکنترل بار فرکانس
سیستم دوناحیه ای .... بهبود عملکرد دینامیکی مبدل AC / DC با استفاده از مدل پیش
بینی کنترل قدرت مستقیم با محدودیت کنترل مجموعه. فازی نوع2. سال ارائه: 2014
نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد .... کلید واژه : فازی، ربات دو درجه آزادی.

گرايش مخابرات: (کارشناسی ارشد) Communications (MSc) 1- تطبيق ...

13- تحليل مخلوط کننده های فعال مايکروويو در رژيم غير خطی و در حوزه فرکانس با
استفاده از روش توازن طيفی ... 38- طراحی و بهینه سازی آنتن های آرایه فازی
مایکرواستریپی به کمک روشهای کاهش اثر خطای نویز کوانتیزاسیون فاز .... 87-
مدلسازی و تحلیل آماری سیستم های مخابرات نوری مبتنی بر آشکارسازی به روش جذب
دو فوتونی.

دانلود پروژه مهندسی برق قدرت ، کنترل فازی برای موتور یونیورسال

اما طریقه حل مسئله و در واقع کنترل باتری در این سیستم توسط منطق فازی انجام می
گیرد که شماتیک آن در شکل زیر آورده شده است . شماتیک منطق فازی بکار رفته در
سیستم مدیریت توان ریزشبکه برای باتری. در این سیستم دو ورودی برای منطق فازی
در نظر گرفته شده است و به منظور کاربرد کنترلر فازی از حوزه گسسته در زمان
استفاده ...

MA thesis - دانشگاه شاهد

198, 847516505, محسن, شاه حسيني, قدرت, اخباري, كنترل بار-فركانس در سيستم
قدرت چند ناحيه اي در حضور خط HVDC. 199, 847516506, سميه, شهابي نژاد ... با
استفاده از نظريه طيفي. 201, 857516002, جواد, رضوان طلب, قدرت, كاظمي, طراحي
كنترل كننده نامتمركز بار-فركانس با استفاده از روش كنترل مقاوم با نظر به قراردادهاي
دو جانبه.

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

شبیه سازی بالاست الکترونیکی ضریب قدرت بالای دو مرحله ای و یک مرحله ای با,
مهرداد احمدی کمرپشتی 1، شاهین معصومی نژاد 2، آرش عابدی 3 و پگاه نوری, دانشگاه آزاد
... طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در,
مهرداد احمدي کمرپشتی 1 ، هدي کاظمی, اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق,
1391 ...

نتایج شورای تخصصی مهندسی برق مورخ 22/12/95

12 مارس 2017 ... 6- بررسی پدیده فوق اشباع در طول برق دار شدن ترانسفورماتور قدرت بدون بار با
امپدانس یا بار اضافی ازسمت منبع و تاثیر آن بر حفاظت دیفرانسیل. دانشجو: سعید
منصور کیایی راهنما: دکتر بهرام نوشاد مورد تایید است. 7- تمایز جریان هجومی از خطاهای
داخلی با استفاده از منطق فازی. دانشجو: میعاد عباسپور دربندی راهنما: ...

کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به ...

روش های متعددی به منظور کاهش نوسانات فرکانسی تا کنون ارائه گردیده است ، در این
پایان نامه کنترل کننده ای بر اساس روش کنترلی تزریق توان طراحی شده است . ...
اختلاف میان مجموع توان تولیدی حاصل از مشارکت واحدهای تولید حرارتی ، خورشیدی و
بادی با بار مصرفی سیستم محاسبه می گردد ،اگر مقدار بدست آمده مقداری مثبت باشد،
به ...

هارمونيكها در سيستم قدرت و اثرات آنها روي تجهيزات شبكه - سايت خبري ...

در بررسي‌هاي عمومي سيستم قدرت معمولا تنها از فركانس اصلي استفاده مي‌شود و مفاهيم
رياضي فازي و اعداد مختلط در پخش بار و محاسبات ولتاژ براساس فرض وجود يك
فركانس بكاربرده .... براي كاهش مقدار هارمونيك‌ها با مضرب سه در سيستمهاي سه فاز از
نوع اتصال مثلث بسته استفاده مي‌شود ولي باز هم هارمونيكهاي هفتم و پنجم باقي خواهد
ماند.

Journal Archive - Articles - مجله کنترل

کنترل فیدبک حالت جزئی برای ردیابی مسیر شناور زیرسطح خودگردان تحریک
ناقص با استفاده از کنترل سطح دینامیکی تطبیقی- عصبی .... Design of Radome
Compensator in Guidance Loop Using Frequency Response Shaping ..... کنترل
افق جلوروند‌ه‌ی غیرمتمرکز هماهنگ فرکانس- بار در یک سیستم قدرت دو ناحیه‌ای.

Schedule

24 ا کتبر 2016 ... ACI-1670. ﺑﮫﺒﻮد ﭘﺎﻳﺪاري ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي DFIG ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ ﺗﺤﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد. ارژﻧﮓ ﻣﺮادي ﮔﮫﺮت. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﯿﺪﺑﮫﺸﺘﻲ. 5. ACI-1698. ﮐﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ
ﻣﺒﺪل SEPIC ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪﻟﻐﺰﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﭘﯿﭽﺸﻲ. اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻔﺮﺳﻔﯿﺪدﺷﺘﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﺮﮐﺮد. 6.
ACI-1871. ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎر در ﻳﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت دو ﻧﺎﺣﯿﻪ اي ﺑﺎ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل DC ﺑﺎ ...

تشخیص و شناسایی خطا در سیستم سوزن با روش الگوریتم فازی

بر روشهای موجود در تشخيص و شناسايی خطا را ارائه کرده اند. به طور کلی روشهای
تشخيص خطا به دو گروه اصلي مبتنی. بر آناليز سيگنال و مبتنی بر مدل فرايند
دسته بندی می شوند. در روشهای مبتنی بر آناليز سيگنال، يك يا چند سيگنال قابل.
اندازه گيری از سيستم با استفاده از الگوريتمهای مختلفی چون. آناليز طيف
فرکانسی، آناليز ...

دانلود مقالات بیست و دومین کنفرانس برق - نواندیشان

29 ا کتبر 2014 ... بررسی استرس مدیران در شرکت برق منطقه ای آذربایجان; ارائه الگوریتمی کارا برای
حذف انواع نویز از سیگنالهای تخلیه جزیی جهت استفاده در اندازه گیری On-line .....
قدرت به کمک توابع وزنی; بهبود کنترل کننده بار- فرکانس غیر متمرکز در سیستم
های دو ناحیه ای به روش جدید با استفاده از الگوریتم ژنتیک; کنترل ...

دكتر پريز - حوزه رياست

3) ناصر پریز، محمد حسن مدیر شانه چی و ابراهیم واحدی،" توسعه روش سری مودال برای
تحلیل رفتار سیستمهای غیرخطی و کاربرد آن در سیستمهای قدرت تحت استرس" ... 10
) ناصر پریز و غلامرضا محمد دادی،"کاهش تعداد ماهواره ها در یک سیستم ناوبری
ترکیبیGPS/INS بااستفاده از فیلتر ذره ای" نشریه بین المللی علوم مهندسی
دانشگاه علم و ...

ترجمه آماده مقالات برق - شبیه سازی برق قدرت

استراتژي کنترل پيشرفته توربين هاي بادي القايي دو سو تغذيه براي سيستم
قدرت از طريق سرکوب خطا. دانلود مقاله .... حذف بار تحت فركانس براي يك سيستم
توزيع جزيره اي با مولدهاي توزيع يافته ... کنترل فرکانس باردر سيستم قدرت با
استفاده از سيستم و سيم به شبکه – با درنظر گرفتن آسايش مشتري وسايل
الکتريکي.

پایان نامه های آماده برق - سامانه نوین مسداک

بهینه سازی کیفیت توان با استفاده از اینورتر تولید پراکنده با کنترل توان
اکتیو; بهینه سازی تحلیل اگزرژی و ریاضی فرآیند بازیافت حرارت از کوره کارخانه
... به ولتاژ بار بر پايداري ولتاژ شبكه هاي قدرت; بررسي كنترل فازي تطبيقي(
سمینار جامع); بررسي مباحث تجديد ساختار صنعت برق; برنامه ریزی سیستم های
قدرت در محیط ...

فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور - مطالب ارسال ...

9 مه 2017 ... کنترل کننده فازی در متلبReviewed by انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد ...
کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان ...
با توجه به نیاز خود بر روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید *** ... در سیستم
کنترل بارفرکانس دو ناحیه ای غیرخطی در اختلال های کوچک و بزرگ ...

کنترل فرکانس بار | کنترل کننده PI | کنترل کننده فازی | سیستم ...

کنترل فرکانس بار مبتنی بر کنترل کننده ی PI و فازی برای سیستم قدرت حرارتی
-آبی. چکیده: این مقاله به کنترل فرکانس یک سیستم حرارتی-آبی دو منطقه ای دارای
کنترل کننده ی PI معمولی و کنترل کننده ی منطق فازی می پردازد. این شبیه سازی با
استفاده از نرم افزار متلب/سیمولینک تحقق می یابد. بررسی ها نشان می دهد که کنترل
...

کنترل - دانلود مقاله و تحقیق علمی

طراحی استراتژی کنترل فازی جهت بهبود فروافتادگی ولتاژ و کنترل توان اکتیو در
سیستم های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده پیل سوختی ... طراحی کنترل
کننده برای کنترل فرکانس در شبکه غیرخطی دو ناحیه ای سیستم قدرت با استفاده از
روش ترکیبی اتفاقی ..... کاربرد منطق فازی نوع-2 در طراحی کنترلر تطبیقی مقاوم.

Final Results-ICIS2014(1).xlsx - صفحه اول-دوازدهمين کنفرانس سيستم ...

32, 44, طراحي يک کنترل¬کننده فازيTSK با استفاده از روش PDC براي سيستم
پاندول معکوس دو چرخ, قبول. 33, 45, ‌‌نهان‌نگاري داده‌ها در .... 104, 126, جبران سازي توان
راکتيو و حذف هارمونيک هاي تحت ولتاژ نامتقارن شبکه قدرت با استفاده از منطق
کنترل کننده فازي مبتني بر فيلتر هاي قدرت راکتيو موازي سه فاز, رد. 105, 127,
مقايسه ...

مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل ... - منطق فازی

9 جولای 2017 ... کنترل فرکانس، با مدل سازی منابع تولید موجود در ریز شبکه قدرت در دو فرم متصل
به شبکه بینهایت و ایزوله از آن صورت می پذیرد. اینکه ریز شبکه مورد مطالعه دارای
یک، دو یا چند ناحیه تولید ومصرف توان است، در نحوه کنترل فرکانس ریز شبکه
تاثیرگذار بوده و دقت مدلسازی سیستمهای درگیر با مجموعه از اهمیت قابل ...

دانشگاه بیرجند دانشکده برق و کامپیوتر دستور کار آزمایشگاه سیستم ...

آزمایش. 4. : سیستم کنترل دما با استفاده از کنترل کننده دو وضعیتی .... به طور کلی
صرفنظر از نوع یک سیستم کنترل، سه بخش اساسی در هر سیستم وجود دارد که شامل
ورودی های سیستم ،خروجی. های سیستم ... های سیستم را به طور ازپیش تعیین شده ای
بوسیله ورودی های سیستم و از طریق اجزای تشکیل دهنده آن تعیین و هدایت نماییم. ضمن
.

رزمه استاد - پرتال اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه

[1] A. Sakhavati, G.B Gharehpetian, S. H. Hosseini “Decentralized Power System
Load-Frequency Control Using a Novel Cost Function Based on Particle Swarm
Optimization (PSO)”, ..... بهبود کاریی سیستم کنترل بار فرکانس در شبکه های
قدرت دو ناحیه ای با استفاده از تیوری فیدبک کمی QFT و تاثیر عناصر FACTS بر
آن ...

Journal Archive - Articles - نشریه انرژی ایران

پتانسیل سنجی احداث نیروگاه‌ بادی در استان اصفهان با استفاده از روش فازی ای اچ
پی. | [Abstract-FA] ... ارزیابی میزان کارایی سامانه‌های سرمایش غیر فعال در اقلیم گرم
و خشک ایران (مطالعه موردی دو شهر یزد و اصفهان). | [Abstract-FA] ... کنترل سیستم
ترکیبی پیل سوختی و باتری جهت حفظ راندمان پیل سوختی درنقطه کاری بهینه.

Abdolreza Sheikholeslami

2- ارزیابی کیفیت توان سیستم 20 کیلو ولت مازندران و کنترل آن ، همکار اصلی،
برق منطقه ای مازندران و گلستان، 1385 .... 19- کنترل ولتاژ در شبکه هاي توزيع
الکتريکي شعاعي توسط جبران ساز سري GCSC با استفاده از منطق فازي، يازدهمين
کنفرانس شبکه هاي توزيع نيروي برق، مازندران، ارديبهشت 1385، سعید لسان،
عبدالرضا ...

پایان نامه آماده با عنوان کنترل ریزشبکه با فازی pid و pso | سایت ...

بنابراین، ازبانک خازنی برای جبران تغییرات بار و توان سیستم پیل سوختی
ودیزل استفاده می شود سیستم قدرت هیبرید متشکل از دو یا بیشتر فن آوری های
تولید .... در کنار کنترل ولتاژ و فرکانس کنترل توان ریزشبکه جزیره ای نیز اهمیت
ویژه ای برخوردار می باشد با دقت در تجزیه و تحلیل دینامیکی سیستم ریز شبکه می
توان ...

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

1, مکان یابی بهینه برداشت مصالح رودخانه ای با استفاده از سیستم اطلاعات
جغرافیایی(GIS)و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی رودخانه تالوار در
استان ..... 90, بررسی دیدگاه های سورئالیستی و تاثیرات آن بر تصویر سازی ادبیات
داستانی امروز در جهان ( دو دهه‌ی اخیر ), مریم صالح زاده, دانشکده هنر, ارتباط تصويرى,
1396-06-19.

بررسي روشهاي رديابي ماكزيمم توان در سلولهاي خورشيدي

استفاده از الگوريتم دو مرحله‌اي. نزديك كردن نقطه عملكرد به MPP. رديابي دقيق MPP
با روش INC. مرجع [34]. تقسيم مشخصه I-V به دو ناحيه توسط تابع خطي. آوردن نقطه
عملكرد به ناحيه‌اي شامل همه MPP هاي ممكن تحت تغيير شرايط جوي. رديابي با روش INC.
/43. H.Akhgari - Tafresh University. Photovoltaic MPPT Seminar, March 8, 2011.

Technical considerations for building - satkab

فوق، بررسی گسترده ای در مجموعه مدارك موجود در این زمینه انجام گرفته تا نشان ... با
استفاده از آنها طرحی بهینه، ساخت و بهره برداری از سیستمهای كابلی در ..... اصلی
هریک از دو روش جبران. سازی سری به شرح زیر است: جبران سازی سری ثابت. افزایش
ظرفیت انتقال•. جبرانس سازی سری كنترل شده. میرا كردن نوسانات توان•. كنترل پخش
بار•.

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - 100صدها موضوع ...

تمییز بین جریان هجومی ترانسفورماتور قدرت و جریان های خطا در حفاظت دیفرانسیل.
تنظیم تطبیقی رله فركانسی با در نظر گرفتن اثر دینامیك سیستم و بار بر پاسخ
فركانسی. رله دیستانس با الگوریتم جدید تشخیص SIR برای كاهش اثر گذرای CVT.
تاثیر محدود كننده های جریان خطای ابررسانا از نوع مقاومتی بر حفاظت شبكه توزیع.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ

27 ا کتبر 2014 ... اصالح روش بھينه سازي چندعامله به منظور طراحي کنترل کننده بھبوديافته بار
فرکانس. علي اکبر احمدي ... CAM-1903. سنتز پودر ابررساناي Bi2223 در مقياس نيمه
صنعتي به دو روش حالت جامد و سل ژل و مقايسه دو روش ... مطالعه و شبيه سازي يک
الگوريتم تشخيص خطاي جديد براي سيستم قدرت با استفاده از دادھھاي ميداني.

پایان نامه منطق فازی | دانلود فایل های کارشناسی ارشد - همه رشته ها

3 آگوست 2016 ... امروزه علم مدیریت فازی با استفاده ازتئوری سیستمهای فازی می تواند رویکردی نوین
برای حل مشکل و پا سخ به ابهامات مطرح شده در سیستم های مدیریتی باشد. تئوری
سیستم های فازی ..... کلمات کلیدی: کنترل فرکانس- الگوریتم هوشمند PSO – دو
ناحیهای- کنترل کننده Fuzzy – کنترل کننده کلاسیک PID. فهرست مطالب.

منطق فازی

برای حس کردن الزم نیست حتما با شی ء در تماس باشد. عموما این سنسورها از نظر ساخت
از نوع پیشین دشوارترند. ولی سرعت و دقت باالتری را در اختیار سیستم قرار. می دهند
. دو روش عمده در استفاده از سنسورها وجود. دارد: حس کردن استاتیک: در این روش محرک ها
ثابت اند و حرکت هایی که صورت. می گیرد بدون مراجعه لحظه ای به سنسورها صورت.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - دانلود مقاله ISI

2 ژانويه 2011 ... 4254 - الگوریتمی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (ANFIS)
جهت تشخیص زود هنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت (چکیده) 4255 - کنترل بهینه بار
فرکانس در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از فیدبک خروجی (
چکیده) 4256 - روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی ...

اتصال موازي ترانسفورماتورهاي تکفاز

دو مدار الکتريکي آن مورد تاثير متقابل يکديگر قرار مي گيرند. 9. اصول
ترانسفورماتور. 10. انواع. ترانس. از ديدگاه. کاربرد. از ديدگاه. نوع منبع. از ديدگاه.
ساختمان ... اين تلفات در تحت فرکانس 60 هرتز رخ مي دهد، اگر اين ترانسفورماتور به
شبکه اي با فرکانس 50 هرتز وصل گردد و بدانيم که چگالي شار 10% افزايش يافته
است، تلفات ...

وری جهت بهره ارائه یک استراتژی نوین کنترلی برای جبرانساز ...

ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ. ﻛﻨﻨﺪﻩ. PI. ﺧﻮﺩﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ. ﺍﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ. ﻛﻨﻨﺪﻩ. ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻓﻠﺶ ﻭ. THD. ﻭﻟﺘﺎژ. ﺑﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﻭ. ﻫﺪﻓﻪ. ﺍﻱ. ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ...
ﺁﻧﻬﺎ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺰﺭﻳﻖ. ﻭﻟﺘﺎژﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﻓﺎﺯ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺑ. ﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ. ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭ ﻓﺎﺯ ﻭ
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻭﻟﺘﺎژ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ . ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ. DVR. ، ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭﻟﺘﺎژ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺮﻭﺯ. SAG.

های شبکه عصبی موجکی و سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی در ...

رود با استفا. ده از سیستم. استنتاج. فازی و شبکه. عصبی. مصنوعی انجام شد. نتایج
حاکی از این بود که استفاده. ترکیبی از دو مدل مذکور برای پیش. بینی نقطه. ای و
بلند ... باشند، بنابراین منطق فازی. ابزار مناسبی جهت مدل. سازی این سیستم. ها می.
باشد. )نورانی. و. همکاران،. 5933. (. ب. ا استفاده از تبدیل موجک پیش. بینی. بار.
ندگی.

دانلود رایگان مقالات انگلیسی برق با ترجمه فارسی - کالج پروژه

دانلود رایگان مقالات انگلیسی برق با ترجمه فارسی مجموعه ای از مقالات انگلیسی
رشته برق و الکترونیک بهمراه ترجمه فارسی.

دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق ...

11 جولای 2016 ... مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق در پایگاه استنادی مقالات
کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین کنفرانس ملی ایده
های نو در مهندسی برق 15 تا ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و
تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و
Find رو انتخاب کرده.با این کار زیر صفحه جایی برای نوشتن واژه مورد جستجو می آید.
بعد از نوشتن واژه گزینه ی Highlight all رو می زنین ، هرجا در متن مقالات چنین واژه ای
باشد، highlight میشه ومقاله ای که توش اون گزینه هست پیدا می شه.

فشارقوی جریان مستقیم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این روش راهی نوین برای انتقال انرژی الکتریکی در مقیاس‌های کلان است و در این زمینه
جایگزین خوبی در مقابل روش سنتی (استفاده از جریان متناوب) به شمار می‌رود. فن‌آوری
ساخت این ... سیستم Moutiers-Lyon با همان مکانیزم به وسیله هشت ژنراتور متصل شده
با دو ردیف کلکتور می‌توانست ولتاژ را تا ۱۵۰ کیلوولت افزایش دهد. این سیستم از ...

کتاب راهنمای آزمایش ها و تعمیر و نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت بر

راهنماي آزمايش ها و تعمير و نگهداري ترانسفورماتورهاي قدرت عنوان و نام پدیدآور: /
تأليف و ترجمه مهدی رمضانی.IEEE بر ..... ناحيه ای که در آن آزمايش انجام می شود می بايد
عالمت دار بوده و توسط يك نوار. که به راحتی مشهود می باشد مشخص ..... DC آزمايش
پالريته توسط ضربه القايی را می توان با استفاده از دو عدد ولت متر. و يك منبع جريان
انجام داد.

فروشگاه تخصصی برق و کامپیوتر دینامیک سیستم قدرت

مهمترین تفاوت این شبیه سازی با سایر میکرو گرید ها این است که در این مدل سه نوع
DG در نظر گرفته شده است که با هم برای تامین بار در ارتباطتند اما بجای استفاده از
... فیلیپس برای سیستم قدرت تک ماشینه 2- مدل کنترل بار فرکانس دو ناحیه ای با
کنترل کننده PID 3- مدل کنترل بار فرکانس دو ناحیه ای با کنترل کننده فازی PID 4-
...

ردیف عنوان تحقيق شرکت هدف محور اصلي زيرمحور اهداف مورد انتظار و ...

طراحی، ساخت و نصب دو نمونه سایلنسر-مافلر برای اجکتور هاگینگ نیروگاه بعثت (
شرکت تولید برق نیروگاه بعثت). شرکت توليد .... نیروگاههای بخاری بزرگ برای
بهره برداری در حالت بار پایه طراحی می شوند و با توجه به اینرسی بزرگی که دارند در
حالت تغییرات لحظه ای فرکانس و بار شبکه مورد استفاده قرار نمی گیرند. در سالهای ...

مجموعه فیلم های آموزشی مهندسی برق - فرادرس

مهندسی برق (Electrical engineering)، دارای گرایش های مختلف کاربردی می باشد.
گرایش الکترونیک به بررسی و طراحی مدارهای الکتریکی و ساخت قطعات و کاربرد
مداری قطعه می پردازد. گرایش قدرت با تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی
سروکار دارد. گرایش مخابرات به تحلیل سیستم های مخابراتی و گرایش کنترل در مورد
کنترل ...

ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و

ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎزي. -. ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه
ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻴﻚ. ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻠﻲ. ﺻﺎدق اﺣﻤﺪ. ﻳ. ﺎن. دﻛﺘﺮ. ﻣﺤﻤﺪﺣﺴ. ﻴ. ﻦ ﻛﺎﻇﻤ. ﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق ﺷﻬﻴﺪ ....
ﻪ ﺳ. ﻴ. ﺴﺘﻢ ﻗﺪرت . ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻬﺎ. اي. ﻳـ. ﻦ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺑـ. ﻦﻴ. 8/0. ﺗـﺎ. 4. ﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ . •. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑ. ﻴ. ﻦ ﻧ. ﻴ.
ﺮوﮔﺎﻫ. :ﻲ. ﻴﺑ. ﻦ دو ﻧ. ﻴ. ﺮوﮔﺎه ﻛـﻪ. ﻓﺎﺻـﻠﻪ. اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻢ اﺳﺖ . ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ. اﻳـﻦ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت. ﻲﻣ.

نظریه های سیستم تحریک - وبلاگ تخصصی مهندسی برق شبکه های ...

امروزه با پیشرفت تکنولوژی از نیمه هادی های قدرت نظیر دیود و تریستور برای
کنترل بهتر مشخصات ماشین تحریک می توان استفاده کرد. در هر سیستم تحریک،
بسته به نوع و ... سیستم تحریک به منظور تولید جریان به منبع تغذیه نیاز دارد
منبع تغذیه به دو صورت تغذیه موازی و تغذیه سری کاربرد دارد. تغذیه موازی تغذیه ای
است که از ...

1st International Conference on Mechanical and ... - OPARS Books

۱۲۲۱. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪﺩﯼ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪ T ﺷﮑﻞ ﺩﻭ ﻓﻠﺰﯼ ﻣﺲ/ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ. ۱۲۲۷. ﻃﺮﺍﺣﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺩﻳﺎﺏ ﻓﻴﺪﺑﮏ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺴﻢ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﻓﺎﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺴﺘﻪ
. ۱۲۴۷. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﺪﺩﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﭘﻤﭗ ﮔﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺎ ﭘﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﺍﮐﻨﻨﺪﻩ. ۱۲۶۷. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯼ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻧﻮﻉ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ. ۱۲۸۴. ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ...

ارزیابی ریسک و مدل سازی پیامد ناشی از موج انفجار پدیده bleve مخزن ...

استفاده شده است. BLEVE 6/54 جهت مدل سازی پدیده. شناسایی شدند. اقدامات BLEVE در
این ارزیابی به طور کلی پنج علت و دو پیامد جهت ایجاد پدیده یافته ها: به طور کلی 43
مورد و اقدامات ... با استفاده از نتایج حاصل از مدل سازی و ارزیابی ریسک می توان به
درستی علل ایجاد و آسیب نتیجه گیری: ... انفجارات از نظر قدرت به دو نوع تقسیم
بندی.

پايان نامه هاي دانشجويي - ase.sbu.ac.ir

بررسي تاثير سيم گارد در ميدان الكتريكي خطوط انتقال دو مداره و استخراج معادله
محاسبه ماكزيمم ميدان بر حسب پارامترهاي فيزيكي و هندسه برجهاي متداول, فرهاد صديقي
... برنامه ريزي توسعه ظرفيت توليد در سيستم هاي قدرت جهت تعيين همزمان نوع،
ظرفيت و محل واحدهاي توليدي با استفاده از تركيب الگوريتم ژنتيك و فازيث, امير
احمدي ...

دانشکده فنی و مهندسی - برد پژوهشی-پروپوزالهای تصویب شده-15 ...

بهبود شرایط گذار از افت ولتاژ در یک شبکه تولید ترکیبی شامل توربین بادی مجهز
به ژنراتور القایی دو سویه تغذیه و سیستم فتو ولتاییک با استفاده از محدود..... 11.
صید علی کمری ..... بررسی ریسک ناشی از تورم مصالح بخش ابنیه پروژه های
ساختمانی سرجمع با استفاده از روش منطق فازی و ارائه تیپ خاص برای این نوع قرارداد.
16.

Matlabi.doc - تاریخ آپدیت لیست 1: خرداد 1395 محصول ت آماده ...

مثل برای مقالت فازی ، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و
سال انتشار و نوع مقاله ، کد پروژه یا مقاله مورد نظر را انتخاب نمایید . ..... System
using Particle Swarm Optimization بهینه سازی پارامترهای کنترل کننده
pid باالگوریتم pso درکنترل بار فرکانس سیستم دوناحیه ای -1 فقط
قسمت PSO انجام شده ...

مقاله: ارتباطات تحريک‌پذير زماني در پروتکل شبکهCANا ( Time Triggered CAN)

تحقیق درباره پروژه مقاومت مصالح

دانلود مقاله سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و چند کشور دیگر

پروژه حقوق با موضوع بررسی حقوق تجارت. doc

تحقیق در مورد بررسي ابعاد و ويژگيهاي دولت الکترونيک ، مزايا و آثار ناشي از استقرار آن و تأثير به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در عملکرد حکومتها (word)

تحقیق درباره رياضي

دانلود گزارش كارآموزي در نيروگاه گازي شهرستان دورود ..

دانلود تحقیق کارآموزی کار با سيستم عامل Unix در بانک صادرات دايره کامپیوتر 57 ص پروژه کار افرین

پاورپوینتی در باره تیتانیم

انژكتور 16 ص

معرفی و تحلیل مسجد جامع سمنان

مقاله درباره انواع حملات در شبکه های کامپيوتری

تحقیق در مورد A 167 کراکینگ و متان و استیلن1

ايدز چيست ؟

پاورپوینت بیشینه تهران (پروژه آشنایی با معماری ایران)

دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی

راهنمای راه اندازی و نگهداری دیگ های بخارلوله دودی 20 ص

تحقیق در مورد آهن 15 ص

تعمیر ونگهداری ساختمان (تعمیر کاشی) 10 ص