دانلود رایگان

پاورپوینت حقوق و مزايا در قانون خدمات كشوري - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت به حقوق و مزایا در قانون خدمات کشوری پرداخته شده است.

دانلود رایگان پاورپوینت حقوق و مزايا در قانون خدمات كشوري نوع فایل: power point
قابل ویرایش 37 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
ماده 76- حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه هاي اجرايي و صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هياٌت وزيران مي رسد.

فهرست مطالب و اسلایدها:
نظام پرداخت
انواع نظريه هاي حقوق و دستمزد
روشهاي ارزشيابي شغل براي تعيين و برقراري حقوق و مزايا
عناوين حقوق و مزاياي كاركنان دولت
عناوين حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي دولتي موضوع ماده (72 )
شرايط پرداخت برخي فوق العاده ها
شـوراي حـقـوق و دسـتـمـزد
شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني
ساير مواد مرتبط با نظام پرداخت


پاورپوینت


حقوق و مزایا


در قانون خدمات کشوری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت حقوق و مزايا در قانون خدمات كشوري - دانلود رایگان

دانلود رایگان در این پاورپوینت به حقوق و مزایا در قانون خدمات کشوری پرداخته شده
است.

پاورپوینت حقوق و تکالیف کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری ...

پاورپوینت حقوق و تکالیف کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری (10393):حقوق و
دستمزد حقوق پایه قانون خدمات کشوری.

پاورپوینت حقوق و تکالیف کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری ...

23 سپتامبر 2017 ... پاورپوینت حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری دسته بندی:
پاورپوینت نوع فایل: ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد اسلاید: 22 اسلاید ...
گزارش کارآموزی حسابداری (شناخت کلیه پرداختها اعم از حقوق پایه، مزایا و پاداش
کارمندان ایرانی و خارجی) در 74 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست صفحه v بخش اول: ...

فروشگاه علم فایل پاورپوینت حقوق و مزايا در قانون خدمات كشوري

در این پاورپوینت به حقوق و مزایا در قانون خدمات کشوری پرداخته شده است.

پاورپوینت درباره حقوق و مزايا در قانون خدمات كشوري – فروشگاه سی فایل

19 نوامبر 2017 ... فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید : 37 اسلاید نظام
پرداخت : سيستم يا مقرراتي است كه دستگاه ها يا سازمان هاي دولتي از طريق آن فعاليت
شاغل را ارزيابي مي كند تا پاداش هاي پولي و غير پولي را به صورت مستقيم و يا غير
مستقيم در چارچوب قانون و توانايي هاي خود، به كاركنان پرداخت نمايد ...

در ﻓﺼﻞ دﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮري آﻣﺪه اﺳﺖ: ﻧﻈﺎم ﭘﺮ

در ﻓﺼﻞ دﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮري آﻣﺪه اﺳﺖ: ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎرﻣﻨﺪان دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ. ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ و ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ... ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻫﻤﻴﺖ
و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺼﺺ و .ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ..... دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺮﺧﻲ از اﻣﺘﻴﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ. را ﺑﻪ (. ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص
وﻳﮋه ...

پاورپوینت درباره حقوق و مزايا در قانون خدمات كشوري

سيستم يا مقرراتي است كه دستگاه ها يا سازمان هاي دولتي از طريق آن فعاليت شاغل را
ارزيابي مي كند تا پاداش هاي پولي و غير پولي را به صورت مستقيم و يا غير مستقيم
در چارچوب قانون و توانايي هاي خود، به كاركنان پرداخت نمايد. ماده 76- حداقل و حداكثر
حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و
...

قانون مدیریت خدمات کشوری

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری. ﻓﺼﻞ اول. -. ﺗﻌﺎرﯾﻒ. ﻣﺎده. 1-. وزارﺗﺨﺎﻧﻪ. : واﺣـﺪ. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨـﺼﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
. ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺪف از اﻫﺪاف دوﻟﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ. ﻗﺎﻧﻮن. ،. اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣـﯽ. ﺷـﻮد و ﺗﻮﺳـﻂ
وزﯾـﺮ. اداره ﻣﯽ. ﮔﺮدد . ﻣﺎده. 2. -. ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ. : واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن. ،. اﯾﺠﺎد.
ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل. ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ و اﻣﻮری را ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﯾﮑـﯽ. از ﻗﻮای ﺳـﻪ.

حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری

مجلس شورای اسلامی پس از بررسیهای کامل سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری را که
تحولی نو و بنیادین در امور اداری و استخدامی کشور بود، در تاریخ 1386.7.8 در 128 ماده
و 106 تبصره تصویب کرده و آن را به دولت جهت اجرا ابلاغ نمود. قانون مدیریت خدمات
کشوری در بحث های استخدامی و حقوق و مزایا تحولی نو به وجود آورد و با تدوین و
تصویب ...

PowerPoint Template - مدیریت توسعه و تحول اداری

معرفي فصول پانزده گانه قانون مديريت خدمات کشوري. مشمولين. اهداف. تاريخچه ...
معرفی فصول پانزده گانه. قانون مدیریت خدمات کشوری ... 11- ارزیابی عملکرد. 12-
حقوق و تکالیف کارمندان دولت. 14- شورای عالی اداری و شورای توسعه مديريت و سرمايه
انساني. 15- مقررات مختلف. 10 - حقوق و مزایا. 13- تامین اجتماعی. 9- توانمندسازی
کارمندان.

دفتر امور اداری وتشکیلات/روش محاسبه حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم ...

18 ژانويه 2015 ... به منظور شفاف سازی و آشنایی همکاران با ضوابط و مقررات صدور احکام کارگزینی،
مجموعه ای تحت عنوان روش محاسبه حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات
کشوری در سایت این اداره کل به آدرس http://adaf.ivo.ir/Portalبخش کارگزینی قرارداده
شده است. خواهشمند است به نحو مقتضی به تمام همکاران اطلاع رسانی شود.

مروري اجمالي قانون مديريت خدمات كشوري - سازمان نوسازی مدارس

اين قانون شامل 15 فصل و128ماده و106 تبصره مي باشد. فصل اول: تعاريف فصل دوم:
راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت. فصل سوم:حقوق مردم فصل چهارم:ساختار سازماني.
فصل پنجم: فناوري اطلاعات و خدمات اداري فصل ششم:ورود به خدمت فصل هفتم:استخدام
فصل هشتم:انتصاب و ارتقاي شغلي فصل نهم:توانمندسازي كارمندان فصل دهم:حقوق و
مزايا ...

قانون مديريت خدمات كشوري فصل سيزدهم تا پانزدهم

تبصره- فوق العاده هایی که کسور آن کمتر از مدت ده سال پرداخت شده است به نسبت
سنوات پرداخت شده در حقوق بازنشستگی محاسبه و منظور می‌گردد. ماده 111- به کارمندان
مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای
مستمر ( تاسی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد. آن
قسمت ...

روشی ساده در محاسبه حقوق و دستمزد در قانون مدیریت خدمات کشوری

کانون ذیحسابان و مدیران مالی تهران - روشی ساده در محاسبه حقوق و دستمزد در قانون
مدیریت خدمات کشوری - پایگاه اطلاع رسانی امور ذیحسابی و آخرین قوانین و مقررات. ...
انتظار مي رود کارکنان با دقت و صرف زمان کافي به مطالعه اين مقاله پرداخته و دريافت
هاي خود را با موارد مذکور تطبيق دهند. تعريف اصطلاحات: 1. حقوق ثابت: عبارتست از
جمع ...

فصل هشتم فوق العاده ها (۲).pptx

حقوق و مزايای مديران و سرپرستان در مرحله تطبیق (01/01/1388) که با اعمال امتیاز
فوق العاده مديريت از حقوق و مزايا افراد مشابه بعد از 01/01/1388 به پستهای
مديريتي ... تبصره 2- آن دسته از کارمندانی که در مرحله تطبیق با قانون مدیریت خدمات
کشوري از فوق العاده کار با اشعه برخوردار بوده اند و این مبلغ در احکام آنان در قالب
تفاوت ...

متن کامل لایحه دایمی کردن قانون خدمات کشوری/ فرمول جدید محاسبه حقوق ...

23 ژوئن 2014 ... متن کامل پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد. ... متن
کامل لایحه دایمی کردن قانون خدمات کشوری/ فرمول جدید محاسبه حقوق بازنشستگی و
ازکار افتادگی .... ب- کارکنان این گونه واحدها کارمند واحد عملیاتی می باشند و حقوق و
مزایا و سایر مقررات استخدامی آنان توسط همان واحد اعمال می گردد.

مجموعه مقررات خاص مدیریت خدمات آستان قدس رضوی

3- در سالهای نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی چارچوب کلی قانون استخدامی کشوری با
ایجاد تغییراتی در بعضی اصول، مبانی روابط استخدامی در آستان قدس رضوی قرار
گرفت. 4- تا اینکه در سال 1370 مجموعه مقررات خاص استخدامی آستان قدس رضوی مورد
تصویب مقام منیع تولیت قرار گرفته که در این مجموعه مقررات، حقوق و مزایای
کارکنان ...

قانون مديريت خدمات كشوری و حقوق كارمندان دولت؟! - فرارو

20 آوريل 2009 ... «اينك در سي‌امين سالگرد پيروزي انقلاب بي‌بديل ملت بزرگ ايران در آستانه دهه چهارم
انقلاب اسلامي مقرر مي‌دارد نسبت به تمهيد شرايط لازم براي اجراي قانون خدمات مديريت
كشوري اقدام لازم را معمول داريد تا زمينه برخورداري بيشتر كاركنان شريف دولت از
حقوق و مزاياي مناسب و اصلاح امور معيشتي آنان فراهم گردد.» پايگاه ...

حقوق و تکالیف مستخدمی دولت

11- ارزیابی عملکرد. 12- حقوق و تکالیف کارمندان دولت. 14- شورای عالی اداری و
شورای توسعه مديريت و سرمايه انساني. 15- مقررات مختلف. 10 - حقوق و مزایا. 13-
تامین .... ممكن است برخي از افراد كه با تجزيه و تحليل حقوقي آشنا نمي باشند در مقام
پاسخ تصور كنند مستخدم بيش بيني شده در اين ماده فقط مستخدمين مشمول قانون
استخدام كشوري ...

ﮐﺸﻮري ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت - پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی

1. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت. ﮐﺸﻮري. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ﻣﺼﻮب ﻫﺸﺘﻢ. ﻣﻬﺮ ﻣﺎه. 1386. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮك رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ. 85(. )
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ. ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ..... اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺄﻣﻮر ﮐﻪ
ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي وي را ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ. ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﺗﺒﺼﺮه. -1. درﺻﻮرت واﮔﺬ. اري ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ...

PowerPoint Presentation - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي

(فصل دهم حقوق و مزايا). تبصره (1) ماده (84)قانون مديريت خدمات کشوری. «كارمندان
دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در طول خدمت خود ... حداكثر از سه سال مرخصي بدون حقوق
استفاده نمايند در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در
رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش است. (فصل دوازدهم حقوق
و تكاليف ...

قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق

تبصره درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زيرتقويم و محاسبه مي. شود: الف
مسکن با اثاثيه معادل. 52. درصد و بدون اثاثيه. 52. درصد حقوق و مزاياي نقدي )به
استثناي مزاياي نقدي معاف. موضوع مادة. 19. اين قانون. ( در ماه پس از وضع وجوهي که از.
اين. بابت از حقوق کارمند کسر مي. شود. ب اتومبيل اختصاصي با راننده معادل. 92.

قانون برنامه و بودجه ویژه مدیران میانی و عالی - دفتر آموزش و پژوهش

7 (م):دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به صدور احكام استخدامي و حقوقي مقامات سياسي
شاغل و بازنشسته مشمول تبصره(3) ماده(71) قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي
حقوق و مزاياي مذكور در احكام حقوقي مقام سياسي نظير با رعايت تبصره(3) ماده(71) اقدام
و پرداخت نمايند. 7 (ن):در سال 89 كليه دستگاه هاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات ...

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن

برابر است با حاصل ضرب ضريب حقوق موضوع. ماده. //. قانون مذكور در عدد مبناء گروه
مربوط بشرح جدول زير كه. جايگزين. جدول حقوق ماده. ۱/. قانون استخدام كشوري مي شود ....
امور مالي و امور اداري و استخدامي مجلس. شوراي اسالمي خواهد رسيد . ماده. ۶۶. تفاوت حقوق
و مزاياي. كاركنان غيررسمي شاغل در دستگاههاي مشمول. اين قانون نبايد از شصت درصد.

هدف اصلي تنظيم و اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، سالم سازي نظام ...

11 جولای 2009 ... با سيد حسن حسيني معاون اداري و مالي سازمان تبليغات اسلامي در مورد جنبه هاي مختلف
اين قانون و تاثير آن بر حقوق و مزاياي کارمندان گفت و گوي مفصلي انجام داده ايم که در
ادامه مي خوانيد. 1- همان طور که مي دانيد سازمان تبليغات اسلامي يک نهاد فرهنگي وابسته
به مقام معظم رهبري است. قانون جديد مديريت خدمات کشوري که ويژه ...

ماده 121 آيين نامه نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير ...

آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري. سازمان. هيأت وزيران. -. -. صفحه
بعد. فهرست. صفحه قبل. فصل. بخش. موضوع. پيشنهاد دهنده. مرجع تصويب. زمان
تصويب. مهلت اجرا. دهم. ماده 64تبصره. پيش بيني ضريب ريالي مبناي تعيين حقوق و
مزاياي كارمندان باتوجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه. دولت. مجلس شوراي
...

قوانین مربوط به ایثارگران ( PDF )

10 آوريل 2010 ... درﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ. : ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ. 1/1/86. ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ. در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري. : ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ. : -1. از اﻣﺘﯿﺎز ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ... اﻓﺮاد
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﮔﺮوه ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮي از ﻣﺰاﯾﺎي دو ﮔـﺮوه ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ... ﻣﺮﺑﻮط اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﯾـﻮط از ﻣﺰاﯾـﺎي ﻣﻘﻄـﻊ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از.

آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

مدیریت منابع انسانی - آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و
تبصره‌هاي آن - موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين و مقررات ، اخبار
... ماده 23– مدت استفاده از مرخصي استعلاجي و زايمان براي بانوان مشمول خدمت نيمه وقت
مانند كارمندان تمام وقت خواهد بود و در آن مدت از لحاظ حقوق و مزايا تابع مقررات مربوط به ...

انواع بازنشستگي - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

هرگاه بازنشسته فوت شود يك روز بعد از فوت براي وراث واجد شرايط وي حقوق وظيفه
برقرار خواهد شد . بازنشستگي ناشي از فوت به سبب انجام وظيفه : (باستناد ماده 83
قانون استخدام كشوري). هرگاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه و يا در حين مأموريت
اداري فوت شود تمامي آخرين حقوق و مزايا و فوق العاده هايي كه از بابت آن كسور
بازنشستگي ...

پاورپوینت حقوق و مزايا در قانون خدمات كشوري - فایل ناب

پاورپوینت حقوق و مزايا در قانون خدمات كشوري نوع فایل: power point قابل ویرایش
37 اسلاید قسمتی از اسلایدها: ماده 76- حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين،
حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه‌هاي
اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد
سازمان ...

قوانین و مقررات اداری و استخدامی

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮري. : ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ. : ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ، آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ. -. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ
وزارت ﮐﺸﻮر. : ﻣﻨﺒﻊ. : (. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﻃﺒﻘ. ﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره. 6912 .....
ﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن . ﺗﺒﺼﺮه. : ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ. (. ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻣﻨﺪ. ) ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮاي اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل داﺋـﻢ، اﺧـﺮاج ﯾـﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾـﺪي. ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ...

راهكارهايي براي بهبود فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري :: ديدگاه در ...

از اين رو كارشناسان و صاحبنظران و مسئولين محترم بايستي تمام توان و ظرفيتها را
جهت بهبود اين موضوع بكار گيرند از آنجا يكي از مهمترين و اصلي ترين اهداف قانون
فوق الذكر عدالت در پرداخت است در اين مطلب راهكارهايي براي بهبود فصل دهم قانون
مديريت خدمات كشوري مطرح مي شود. اميد است كه در زمينه حقوق و مزايا و عدالت در پرداخت
الگويي ...

معدل حقوق و مزاياي مشمول پرداخت حق بيمه يا كسور ... - uploads.pptfa.com

دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي ودر آمد هاي حاصل از مشاركت مردم ،خدمات
وحمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند." تامین اجتماعی. یک نظام
بیمه اجباری با مسئولیت عامه که تحت حمایت قانون با مزایای معین و ازطریق پرداخت
حق بیمه توسط کارفرما ، کارمند و گاهی با پرداخت یارانه توسط دولت تامین مالی می شود
...

ضرورت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری - شعار سال

12 دسامبر 2016 ... پس از تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری در مهر ماه سال 1386 و اجرای فصل دهم
یا فصل حقوق و مزایای آن از ابتدای سال 1388 بنا به دلایلی چند با گذشت زمان بین
دریافتی بازنشستگان هر سال نسبت به سال بعد تفاوت و نا برابری معنی‌داری
پدیدار شده است.

بنام خدا فصل نهم جبران خدمات كاركنان

مديريت حقوق دستمزد فرايندي است كه به تدوين و اجراي راهبرد ها و سياست هاوسيستم
هايي مي پردازد كه به كمك انها سازمانها بتوانند از را تامين ونگهداري كاركنان وافزايش
انگيزش .... قانون مديريت خدمات كشوري وحقوق ودستمزد; يكي از تفاوت هاي اساسي
قانون مديريت خدمات كشوري با نظام هما هنگي پرداخت را به تغيير در نظام پرداخت از
شيوه گروه ...

بازرس ماده 91 - آب منطقه ای آذربایجان غربی

مشخصات ناظر ارشد بازرسان موضوع ماده 91 قانون خدمات کشوری ... مستند به گزارش
حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا
مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستوراعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و
یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

دانلود رایگان مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات - هم رده - پاراف

6 نوامبر 2016 ... قانون مدیریت خدمات کشوری فصل اول-تعاریف ماده ۱- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی
است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می
شود و توسط وزیر اداره می گردد. ماده۲- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به
موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از ...

توانمندسازي كاركنان

توانمندسازي كارمندان و مديران(سرمايه انساني) (4،1، 5 و 21); ورود به خدمت و استخدام (3،
2و 7); حقوق و مزايا (6، 7 و 8); تامين اجتماعي (8، 9); ساختار نظام اداري (10، 11، 12و22)
... چشم انداز و برنامه هاي توسعه; قانون مديريت خدمات كشوري; هدفمندكردن يارانه ها;
آموزشهاي فرهنگي; شايستگي محور; شايستگي شغلي; شايستگي تخصصي-
مديريتي.

سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI - قانون مديريت خدمات كشوري

سایت جامع آتش نشانی ایران NFSI - قانون مديريت خدمات كشوري - اطلاعات ایمنی و آتش
نشانی رایگان-National Fire and Safety Service Iran - سایت جامع آتش نشانی ... ب-
تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده(51) اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد
كارمندان دستگاه‌هاي اجرائي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي كنند و يا طرف قراداد
مي‌باشند.

حداقل و حداکثر حقوق کارمندان دولت تعیین شد+جزئیات - آفتاب

13 ژوئن 2016 ... حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای
کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای
مشمولین بند(5) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (000/000/9) ریال وحداکثر حقوق و
مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این ...

مديريت منابع انساني

نتایج مورد انتظار از اجرای حقوق و مزایا در قانون. عدالت در نظام جبران خدمات در کلیه
دستگاه های اجرایی; نظام مند کردن فوق العاده های حقوق; امکان ارزیابی عملکرد فرد و
پرداخت مزایا متناسب با آن; شفافیت پرداخت ها در فیش های حقوقی; افزایش انگیزه و
رضایت شغلی کارکنان. مقایسه محتوایی قانون نظام پرداخت با قانون مدیریت خدمات
کشوری.

فوق العاده کار با اشعه، حقی فراموش شده - انجمن رادیولوژی ایران

با توجه به این که حکم مذکور تا زمان اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری،
موضوع بند ۳ماده ۶۸قانون مرقوم حاکمیت داشته است و از تاریخ تصویب قانون حفاظت در
... بدن و سلامت افراد ازجمله تاثیرات منفی بر سلول های خونی،سیستم عصبی،
بینایی و سلول های جنسی خواستار افزایش پایه حقوق و بهره مندی از مزایای قانونی
شغل خود شدند.

منشور حقوق شهروندی

ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮا.
ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع. ﺮﯾﺳﺎ. ﮐﺸﻮرﻫﺎ. ﮐﻪ در. ﻦﯿﻗﻮاﻧ. ﺎﯾو. ﺗﻌﻬﺪات ...
ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﺎده. -2. ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ. ﯽزﻧﺪﮔ. ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻟﻮازم آن ﻫﻤﭽﻮن آب ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ﻣﺤﯿﻂ، درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ.

ﻫﻤﺴﻨﺠﻲ ﺣﻘﻮﻕﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ

ﻫﻤﺴﻨﺠﻲ ﺣﻘﻮﻕﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ. ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﻫﺎ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ﻣﺴﻠﺴﻞ. : ٦٤٢٧. ﻛﺪﻣﻮﺿﻮﻋ.
:ﻲ. ٤١٠. ﻛﺎﺭ. : ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. (. ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ. ) ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ .....
ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ. ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻜﻔﻲ ﻭ. ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ. ﻫﺎﻱ. ﺧﺎﺭﺟﻲ. (. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ. ) ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻲ ﺧﺪﻣﺖ. ﻛﻪ (. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﻴﻦ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ) ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴ. (ﻦ. ﺣﺪﻭﺩ. ٢٠٠. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. ) ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ.

روابط کار

دولت و روابط كار،; اعتصاب و آثار آن،; مذاكرات جمعي،; پيمانهاي جمعي،; مشاركت كاركنان
در تصميم گيري،; آموزش كار كنان،; حقوق و دستمزد،; شايسته سالاري. .... روز مرخصي
كاري (بدون احتساب تعطيلات بين مرخصي) ، با استفاده از حقوق و مزايا؛; نيمي از
مرخصي كارمندان در سال قابل ذخيره است؛; در قانون مديريت خدمات كشوري، حداكثر 4 ماه
مرخصي ...

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد - سازمان میراث فرهنگی

18 مه 2008 ... ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم . . ﻣﺎده. ـ2. اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. : اﻟﻒ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣـﻮاد. )
1(. ﺗﺎ. )5(. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸـﻮري ﻣﺼﻮب. 8/7/1386. ب واﺣﺪﻫﺎي زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي اﻋﻢ از
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﺸﺎن. ج ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺮﻓﻪ. اي ﻋﻬﺪه. دار ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. د ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ...

قانون کار ایران - ویکی‌نبشته

27 آگوست 2017 ... فصل اول - تعاریف کلی و اصول[ویرایش]. ماده ۱[ویرایش]. کلیه‌ی کارفرمایان، کارگران،
کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون
می‌باشند. ماده ۲[ویرایش]. کارگر از لحاظ این قانون فردی است که به هر عنوان در مقابل
دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست ...

حقوق شهروندی در نظام اداری

به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح
حقوق شهروندی، بهرهمندی. شهروندان از ظرفیت ... خدمات کشوری، بخش هفتم از «برنامه
جامع اصلاح نظام اداری» مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیأت وزیران و همچنین ... ۹- فراهم کردن زمینه
قانونی بهره گیری شهروندان از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و
مردان.

دستورالعملهای کارگزینی - شبکه بهداشت بوانات

2- با مشمولان بيمار طبق شورايعالي پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
رفتار خواهد. D ) وضعيت حقوقي و بيمه مشمولين طرح. مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق و
مزايا و امور رفاهي ( مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ، بدون حقوق ، پاداش ، كمكهاي غير
نقدي و بيمه عمر ، درمان و حادثه و ساير مزايا ) تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري
وقانون ...

كسورات حقوق و مزايا ماليات حقوق و دستمزد - وب سایت مدیریتی ایران

محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده وي در آنجا كار مي‌كند، اين قبيل
كارگاه‌ها شامل كارگاه هاي صنعتي ، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري،
خدماتي، تجاري، توليدي، و ... مي باشند. كارگاه (ماده 4 قانون كار). بيان مفاهيم مربوط به
حقوق و دستمزد. عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال
دريافت ...

پاورپوینت حقوق و تکالیف کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری |8870

29 ا کتبر 2017 ... پاورپوینت حقوق و مزایا در قانون خدمات کشوری. فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلاید
: 37 اسلاید نظام پرداخت: سیستم یا مقرراتی است که دستگاه ها یا سازمان های دولتی از
طریق آن فعالیت شاغل را ارزیابی می کند تا پاداش های پولی و غیر پولی را به صورت
مستقیم و یا غیر مستقیم در چارچوب قانون و توانایی های خود، به ...

پاورپوینت حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری |5015 ...

5 نوامبر 2017 ... پاورپوینت حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری (5015):پاورپوینت
درباره حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و تکالیف مردم ...
قانون و توانایی های خود، به کارکنان پرداخت نماید ماده 76- حداقل و حداکثر حقوق و
مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و ...

ماليات بر ارزش افزوده.ppt

در كشورهاي پيشرفته صنعتي به اندازه‌اي حياتي و حائز اهميت و حساسيت است كه
كارفرمايان، به دانش مالياتي مسئولان مالي خود اكتفاء و اتكاء نكرده، و از خدمات
تخصصي «حسابداران رسمي» .... 1ـ عوارض بر اساس فصل های اول تا هفتم قانون ، در
نظر گرفته شده است و شامل حقوق وروردی (فصل هشتم) و سایر مالیات ها و عوارض (فصل
نهم) نمی باشد .

مهاجرت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شهروندی و تابعیت یک کشور- ملیت به یک نفر خارجی و بیگانه حق اقامت در آن کشور
و منطقه می‌داد، ولی اقامت بخاطر مهاجرت منوط به شرایط بود که توسط قانون مهاجرت تعیین
می‌شود .... مهاجرت به کشورهای دیگر بعضی وقتها در شکل کنترات و قرارداد استخدام
می‌باشد: کارمندان اتحادیه‌های چند ملیتی، بین‌المللی تشکیلات غیر دولتی و
سرویسهای ...

پاورپوینت حقوق و تکالیف کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری - فایل

6 ا کتبر 2017 ... پاورپوینت حقوق و تکالیف کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری (26340):قانون
خدمات کشوری حقوق پایه حقوق و دستمزد.

دستورالعمل ارسال اسناد ماموريت

نرخ ماليات بر درامد حقوق و ساير مزاياي كاركنان دولتي و غير دولتي ساليانه تا 84/
0000/000 تومان پس از كسر معافيت هاي مقرر به مأخذ 10 درصد و مازاد بر آن 20 درصد
محاسبه مي ... ماده واحده قانون اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز ، از كار افتاده و
مفقودالاثر به علت عدم اشتغال بكار اينگونه افراد مغاير با ماده 99 قانون مديريت خدمات
كشوري مي باشد.

حقوق شهروندی در نظام اداری (مصوبه شماره 1127128 مورخ ... - شناسنامه قانون

18 مارس 2017 ... ٨- امکان بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات
الکترونیکی، فرصت های آموزشی و توانمند سازی کاربران در نظام اداری. ٩- فراهم کردن
زمینه قانونی بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر
زنان و مردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه ای، جناحی، ...

PowerPoint Presentation - تحول اداری و بهره وری دانشگاه الزهرا

در اجراي ماده 58 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 2 آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون
مذکور، «نظام آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي» با توجه به موارد زير برای اجرا، ابلاغ
مي ..... اهداف‌ و وظايف‌ دستگاه اجرايي محل‌ خدمت‌ آنها، قوانين‌ و مقررات‌ استخدامي، کليات
قانون‌ مديريت خدمات‌ كشوري‌ ، حقوق‌ فردي ‌وشغلي‌، محيط‌ كار، قانون‌اساسي‌ نظام ‌جمهوري
‌اسلامي ...

آیا خون کارمندان نفت رنگین تر است؟ - عصر ایران

10 فوریه 2007 ... بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق همه کارکنان دولت هماهنگ می شود به گونه ای
که به عنوان مثال یک کارمند در بخش دبیرخانه وزارت نفت، حقوقی برابر با ... است،
تاکنون هیچ قانون و رویه ای حتی "نظام هماهنگ" نیز نتوانسته است حقوق پرسنل وزارت
نفت را تابع عدالت کند و بدین ترتیب، همواره نفتی ها، حقوق، مزایا و ...

انواع بازنشستگی و شرایط احراز آن در کشور

بازنشستگی کشوری به یک ش کل انجام می گیرد و مشمولین قانون. اس تخدام
کشوری و مش ترکین صندوق ... مس تخدم )بر اساس بند الف ماده 74 قانون استخدام
کشوری(، دارا بودن. 65 س ال سن با هر قدر سابقه خدمت از سوی دستگاه به .... و یا در
حین مأموریت اداری فوت شود تمامی آخرین حقوق و مزایا. و فوق العاده هایی که از بابت آن
کسور ...

قانون ارتقاءسلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده2ـ اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از: الف افراد مذكور در مـواد (1) تا (5) قانون
مديريت خدمات كشـوري مصوب 8/7/1386. ب واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و
غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان. ج شوراهاي اسلامي شهر و روستا و
مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي. د كليه اشخاص حقيقي و حقوقي
غيردولتي ...

PowerPoint Presentation - مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

آیین نامه اجرایی ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه در سال1379. فلسفه شكل گيري دوره
هاي ... آیین نامه اجرایی فصل نهم- به استناد ماد 63 قانون مدیریت خدمات کشوری ... فصل
چهارم : ورود به خدمت. فصل پنجم : استخدام. فصل ششم : انتصابات. فصل هفتم : توانمند
سازي كارمندان. فصل هشتم : حقوق و مزايا. فصل نهم : نظارت و ارزيابي عملكرد. فصل دهم ...

توانمندسازي كارمندان

نحوه تعيين حقوق و مزايا و نظام جبران خدمات كارمندان. (نظام پاداش دهي). برخي توجهات
قانون مديريت در بعد ارتباطي براي توانمندسازي. فصل سوم (حقوق مردم):. ماده 26 ... مواد
و تبصره هاي. مرتبط با توانمندسازي كارمندان باتاکيدبرکارکردهاي آموزش در قانون
مديريت خدمات كشوري. فصل هفتم (استخدام ). بند «ب» ماده (46). ماده 46 «كساني كه
شرايط ...

حقوق و استخدام کارشناس آموزش - دنیای کار

9 آگوست 2015 ... اطلاعات دقیقی از میزان حقوق و درآمد کارشناس یا مدیر آموزش در ایران در دسترس نیست.
در بخش های دولتی حقوق کارشناس و مدیر آموزش بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری
است و عوامل مختلفی از جمله رشته تحصیلی، سابقه کار، پست سازمانی، دوره های
آموزشی گذرانده شده و … در تعیین میزان حقوق و مزایا موثر می باشند.

الف - عدالت در پرداخت يا افزايش حقوق

30 مارس 2009 ... اما واقعيت اين است که هدف قانون مديريت خدمات كشوري، فقط افزايش حقوق و دستمزد
کارمندان نيست، بلكه عدالت در پرداخت و تناسب حقوق با عملكرد هر شخص است. در نظام
اداري فعلي آنچه كاركنان را رنج مي‌دهد، ابتدا عدم تناسب حقوق و مزايا با هزينه‌هاي زندگي،
سپس بي عدالتي و اختلاف فاحش بين حداقل و حداكثر حقوق است.

پاورپوینت حقوق و تکالیف کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری |6890

8 نوامبر 2017 ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری 2 ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮدم در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻈﺎرت وﮐﻨﺘﺮل.
در ﻧﻈﺎم اداری اداره ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان …
Download Source. [6890] : داﻧﻠﻮد ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮریﺷﯿﺸﻪ. ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: ...

بایگانی‌ها در قانون خدمات کشوری - فایل دونی

پاورپوینت حقوق و مزايا در قانون خدمات كشوري &
; نوع فایل: power point قابل ویرایش ۳۷ اسلاید
قسمتی از اسلایدها: ماده ۷۶- حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق
بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه
هاي اجرايي و ...

PPT - قانون مدیریت خدمات کشوری PowerPoint Presentation - ID ...

13 آگوست 2014 ... PowerPoint Slideshow about 'قانون مدیریت خدمات کشوری' - ave. An Image/Link
below is provided (as ... یک نظام بیمه اجباری با مسئولیت عامه که تحت حمایت قانون
با مزایای معین و ازطریق پرداخت حق بیمه توسط کارفرما ، کارمند و گاهی با پرداخت
یارانه توسط دولت تامین مالی می شود. بیمه اجتماعی گاهی جنبه اختیاری ...

اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی دربخش کشاورزی

ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد
کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد
.... الف : تعاریف; وظایف تصدی گری : به وظایفی اطلاق می شود که به استناد ماده 8
قانون مدیریت خدمات کشوری حاکمیتی نبوده و دولت به علل مختلف از جمله ارتقاء
کیفیت ...

گلستان کارگزینی صنعت ، معدن و تجارت

گلستان کارگزینی صنعت ، معدن و تجارت - این وبلاگ جهت اطلاع رسانی قوانین و
بخشنامه های منابع انسانی ایجاد گردیده است. - گلستان کارگزینی صنعت ، معدن و
تجارت.

تصویب طرح یکسان‌سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین ...

احتراما به استحضار میرساند ما کارکنان رسمی کار گری بهزیستی از هر دو قانون کار و
خدمات کشوری محروم هستیم حقوق و مزایا ما از بند ((و)) تبصره 19 اداره کل خزانه
دریافتم میکنیم، اما در احکام کار گزینی ما نه مثل همکاران قانون کاریم نه مثل همکاران
خدمات کشوری نه مثل همکاران قرارداد معین این سوال برای همه ما کارکنان رسمی کار گری ...

منشور حقوق شهروندی

حقوق ملت. « که به. روشنی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصریح. شده. بو. ا
عنایت ب. ه. نیا. که. دولت موظف است حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی
و ز ..... منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود
تفسیر و اجرا. شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع. یسا. ر.
کشورها.

ماليات بر حقوق و دستمزد - موسسه آموزش عالی پرندک

ماده2: كارگر از لحاظ قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد
، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند. ... اجزاء و عناصر تشکیل
دهنده یک سیستم حقوق و دستمزد به طور کلی و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیستم
برای موسسه بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می باشد. 1- دایره
...

مشاهده برچسب پایان-نامه-حقوق-و-دستمزد

22 سپتامبر 2015 ... سیستم حقوق و دستمزد هر کشوری تابع قوانین و مقررات حاکم بر واحدهای انتفاعی و
غیرانتفاعی آن می‌باشد. کلیه نیروهای انسانی فعال شاغل اعم از بخش دولتی و
غیردولتی که در قبال ارائه خدمات به سازمان‌های دولتی و غیردولتی مبالغی به‌عنوان حقوق
و دستمزد و مزایا دریافت می‌نمایند هریک تابع مقررات استخدامی سازمان‌های ...

پاورپوینت حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری |22794 ...

19 ا کتبر 2017 ... پاورپوینت حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری (22794):دانلود
پاورپوینت در مورد حق حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری ... قانون و
توانایی های خود، به کارکنان پرداخت نماید ماده 76- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر
شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر…

دانلود پاورپوینت توانمندسازی گارمندان مفهوم شناسی ، سیاست ها ...

جايگاه توانمند سازي كارمندان درسياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم
رهبري :توانمندسازي كارمندان و مديران(سرمايه انساني) (4،1، 5 و 21)ورود به خدمت و
استخدام (3،2و 7)حقوق و مزايا (6، 7 و 8)تامين اجتماعي (8، 9)ساختار نظام اداري (10، 11،
12و22)فناوري انجام وظايف،نوآوري و خلاقيت (15،12و 17)قوانين و مقررات (13و 20)
نگرش ...

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی | وزارت

28 ژانويه 2008 ... 1ـ بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌‌شود که در آن خریداران و فروشندگان،
کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌‌کنند ... 8 شرکت تعاونی: شخص
حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1370
مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که ...

ذیحسابان استان همدان - پرسش و پاسخ

(Excel ) صفحه گسترده ها : 26 ساعت - ( Access ) بانك هاي اطلاعاتي : 26 ساعت - (
Powerpoint ) ارائه مطالب : 20 ساعت (Internet ) اطلاعات و ارتباطات : 12 ... طبق فصل
دوازدهم (ماده 84) قانون مديريت خدمات كشوري "كارمندان دستگاههاي اجرايي سالي سي روز حق
مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي
كارمندان در ...

مقالات ISI بازنشستگی : 135 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در ایران در سال 1301 قانون استخدام کشوری و در سال 1302 قانون استخدام قضات به
تصویب رسید که در هر دو قانون پرداخت حقوق بازنشستگی منظور شده است. و پس از آن
... نکته آموزشی درباره مزایای مالیاتی پس انداز بازنشستگی. کد مقاله : 41432. فرمت
PDF. 18 صفحه. سال 2015. A teaching note on the tax benefits of retirement
savings.

پاورپوینت حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری | کانال ...

23 سپتامبر 2017 ... پاورپوینت حقوق و مزایا در قانون خدمات کشوری فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلاید:
37 اسلاید نظام پرداخت: سیستم یا مقرراتی است که دستگاه ها یا سازمان های دولتی از
طریق آن فعالیت شاغل را ارزیابی می کند تا پاداش های پولی و غیر پولی را به صورت
مستقیم و یا غیر مستقیم در چارچوب قانون و توانایی های خود، به ...

تحقیق در مورد مـولـوي وسـايـه هـُمـا ، درغـزلـيـاتـش 150ص

طرح درس تربیت بدنی رشته ی فوتبال

تحقیق درباره افسردگی روحی و طرز درمان آن

دانلود فایل گزارش معماری احداث ساختمان مسکونی.

تحقیق درباره مزایای ساختمان فلزی 16 ص

پاورپوینت در مورد 31453 (تحقیق دانش آموزی)

تحقیق درمورد- استانداردهای کنترل کیفیت

زغالسنگ در رشته كوه البرز

دانلود پاورپوینت spamming حقوق مربوط به در اينترنت - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت ازدواج و ملاک های آن - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارزیابی روانی در کودکان- 13 اسلاید

تحقیق درباره پاسارگاد

نقد شعر Toads by Philip Larkin