دانلود رایگان

دانلود تحقیق درک حس و حرکت - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود رایگان دانلود تحقیق درک حس و حرکت دانلود تحقیق درک حس و حرکت
دانلود تحقیق درک حس و حرکت مقدمه 5
1ـ1 کلیات تحقیق 6
1ـ1ـ1ـ حس عمقی 6
1ـ1ـ2ـ همکاری سه سطح کنترل حرکتی در سیستم عصبی 91ـ1ـ3ـ حس عمقی و کنترل حرکت 11نقش حس عمقی در کنترل حسی حرکتی و ثبات عملکردی مفاصل 111ـ1ـ4ـ ارزیابی حس عمقی 121ـ1ـ5ـ عوامل مؤثر بر حس عمقی 151ـ1ـ6ـ خستگی 16بهبودی خستگی 181ـ1ـ7ـ ارزیابی خستگی عضله توسط الکترومیوگرافی 181ـ1ـ8ـ تأثیر خستگی بر حس عمقی 19تأثیر خستگی بر کنترل عصبی - عضلانی 201ـ2 بیان مسأله 211ـ3 دلایل انتخاب موضوع 22 مروری بر مطالعات انجام شده 23هدف از مطالعه 353ـ1ـ هدف کلی 35اهداف اختصاصی 35اهداف کاربردی 363ـ2ـ فرضیات تحقیق 36روش و تکنیکهای اجرای تحقیق 384ـ 1ـ نوع مطالعه Randomized clinical trial 384ـ2ـ جمعیت مورد مطالعه 38جامعه مورد بررسی 384ـ 3ـ روش جمع آوری و یا گردآوری داده ها 394ـ3ـ1ـ مطالعهی متدولوژیک یا تکرارپذیری 394ـ3ـ2ـ مطالعهی اصلی 40روش انجام کار 404ـ3ـ3ـ الکترومیوگرافی عضلات سر و گردن برای تعیین پروتکل مناسب خستگی 404ـ3ـ4ـ ارزیابی حداکثر انقباض ایزومتریک 424ـ3ـ5ـ ارزیابی خطای حس نیرو 434ـ3ـ6ـ ارزیابی خطای بازسازی زاویه 444ـ3ـ7ـ پروتکل ایجاد خستگی 45شکل 4ـ 2ـ الکترو میوگرافی سطحی عضلات اکستانسورسر و گردن قبل ازخستگی 46شکل 4 ـ 3ـ الکترو میوگرافی سطحی عضلات اکستانسورسر و گردن بعد ازخستگی 46شکل 4ـ4ـ روش بازسازی زاویه توسط شکل 5ـ4ـ نحوه نشستن در طی تست 47کلاه مجهز به پرتو لیزر 47شکل 4 ـ 6ـ روش بازسازی نیرو توسط Load cell شکل 4 ـ 7ـ تعیین حداکثر انقباض ارادی توسط 48Load cell و نشانگر دیجیتال 484ـ4 متغیرهای تحقیق 49 حس وضعیت مفصل 49حس نیرو 50خستگی 50روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 51یافته ها 536ـ1ـ نتایج قسمت متدولوژی 53جدول 1ـ6 مشخصات عمومی افراد در مرحله متدولوژیک. 53جدول 2ـ6 تکرارپذیری ارزیابی MVC و خطای حس نیرو و خطای بازسازی زاویه در دو روز مختلف 546ـ2ـ نتایج مطالعه اصلی 55جدول 3ـ6مشخصات عمومی افراد در گروه آزمون و کنترل. 55جدول 4ـ6 میانگین حداکثر انقباض ایزومتریک (MVC) و 50% و 25% آن در گروه آزمون و کنترل. 55جدول 6ـ6 مقایسه خطای مطلق حس نیرو در طی سه تکرار در گروه آزمون و کنترل. 57 بحث و نتیجه گیری 607ـ1ـ بحث 617ـ2ـ نتیجه گیری 697ـ3ـ محدودیتها و مشکلات 707ـ4ـ کاربرد 707ـ5ـ پیشنهادات 71منابع 72Reference 73ضمیمه 81فرم رضایتنامه کتبی 82مشخصات فردی 83پرسشنامه شرایط رد و قبول 84ارزیابی حس عمقی 85 قبل از خستگی 85بازسازی نیرو(25%MVC) 85بازسازی زاویه صفر درجه 85( گروه کنترل) پیش آزمون 85بازسازی نیرو(25%MVC) 85


1ـ1 کلیات تحقیق
1ـ1ـ1ـ حس عمقی
اولین بار یک فیزیولوژیست اسکاتلندی به نام Bell(1826) پایه فیزیولوژیک درک حرکت و حس را مطرح نمود. بدین صورت که بین مغز و عضله یک چرخه عصبی وجود دارد و ریشه­های قدامی پیام را از مغز به عضله می­فرستند و ریشه­های خلفی حس وضعیت را از عضله به مغز می­برند. Bellبیان می­کند که حس وضعیت و حس حرکت با انقباض عضله تحریک شده و پیامهای آوران به مغز فرستاده می­شود
(Bell et al. 1826).
پاتولوژیست و آناتومیست انگلیسی به نام Bastian(1887) آگاهی از انجام حرکت را حس حرکت نامید (Kinaesthesia) و عنوان کرد که بوسیله­ی این حس پیچیده قادر به درک وضعیت و حرکت اندامهای خود هستیم و می­توانیم تمایز ایجاد کنیم و توسط آن مغز ما قادر به هدایت ناخودآگاه بیشتری روی حرکات خواهد بود (Bastian et al. 1887).
محققان از صد سال پیش به آگاهی از وضعیت سگمانهای بدن توجه کرده اند. شرینگتون (1906) آگاهی از وضعیت سگمانهای بدن را حس عمقی نامید و این کلمه را از لاتین گرفت که Re(ceptus)به معنی دریافت کردن و Propriousبه معنای از خود می­باشد.او طبقه­بندی حواس را به طریق زیر انجام داد.
1ـ حس عمقی و کینستزیا (Proprioception & Kinaesthesia) که شامل حس وضعیت، حرکت، نیرو، وزن، تلاش، فشار، ارتعاش و تعادل می­باشد. 2-دما(temperature) شامل سرما و گرما.
3ـ Nociception شامل درد. شرینگتون حس عمقی را اطلاعات آورانی می­داند که منجر به حواس هوشیارانه، تعادل پوسچرال و ثبات سگمنتال می­گردند. اطلاعات حس عمقی از آورانهای محیطی مثل گلژی تندون، دوک عضله، گیرنده­های پوستی و مفصلی تاندون و لیگامان تأمین می­گردد
Ashton -miller et al. 2000; Stillman et al, 2002)). بسیاری از محققین حس عمقی را ورودی آوران حسی از وضعیت مفصل و حرکت مفصل می­دانند در حالیکه عده­ای دیگر آن را حس وسیعتری
می­دانند که کنترل عصبی –عضلانی را در برمی­گیرد و علاوه بر حس تحریکات آوران، کنترل عصبی –عضلانی، پردازش تحریکات و پیامهای خروجی را از طریق سیستم عصبی –عضلانی نیز شامل می­شود.حواس عمقی آگاهانه شامل حس حرکت (کینستزیا)، حس وضعیت مفصل و حس نیرو می­باشد
(Reiman et al, 2002). از دیدگاه دیگر حس عمقی یکی از اجزای حس پیکری است. این دیدگاه حس پیکری را مکانیسم­های عصبی می­داند که اطلاعات حسی را از بدن جمع­آوری می­کند. این حس­ها در مقابل حس­های ویژه قرار دارند که منظور از آنها به طور اختصاصی بینایی، شنوایی و بویایی است. حس­ پیکری به سه نوع مکانیکی، حرارتی و درد تقسیم بندی می­شود. در تعریف حس مکانیکی آن را شامل حس­های تماس و وضعی می­دانند که بوسیله جابجا­­­شدن مکانیکی پاره­ای از بافتهای بدن تحریک می­شود. سپس حس عمقی را به عنوان حس­هایی که از بافتهای عمقی نظیر لیگامان­ها، عضلات و استخوانها می­آیند تعریف
می­کنند. حس عمقی دو سطح دارد ارادی و غیر ارادی با شروع رفلکسی. حس عمقی ارادی قادر به تأمین عملکرد مفصل در ورزش و فعالیت می­باشد و حس عمقی غیرارادی، فعالیت عضلانی و شروع ثبات رفلکسی مفاصل را از طریق گیرنده­های عضله تنظیم می کند.
اساس حس عمقی انتقال فیدبک عصبی به CNSاز طریق مکانورسپتورهای عضلانی و مفصلی است. مکانورسپتورها ساختار نورواپی تلیال تخصص یافته­ای هستند که از بافت پیوندی منشأ می­گیرند و تغییر شکل مکانیکی خود را به سیگنال­های عصبی کد­گذاری­شده تبدیل می­کنند که به CNSمنتقل می­شود. مکانورسپتورها در کپسول مفصلی، تاندون، لیگامان، عضلات و پوست قرار دارند. مکانورسپتورهای پوستی شامل اجسام پاچینی، انتهای عصبی آزاد، اندام انتهایی مو و دیسک­های مرکل هستند. مکانورسپتورهایی که درون کپسول مفصلی قرار دارند شامل پایانه­های رافینی و پاچینی و پایانه­های برهنه عصبی هستند. پایانه­های رافینی درون کپسول مفصلی قرار دارند و بیشتر در آن سطحی از مفصل هستند که هنگام اکستنشن مفصل تحت فشار قرار می­گیرند. پایانه­های رافینی به استرس مثلاً بار یا لود بهتر از استرین مثلاً جابجایی پاسخ می­دهند. پایانه­های پاچینی بطور گسترده­ای در طول مفصل در بافت پیوندی اطراف پراکنده هستند. آنها نسبت به فشرده شدن بافتی که درون آن قرار دارند پاسخ می­دهند. به نظر می­رسد که پایانه­های پاچینی اطلاعاتی مربوط به افزایش یا کاهش شتاب در حرکت­های مفصل تهیه می­کنند. تحریکات کوچک فیبرهای عصبی که از پایانه­های پاچینی منشأ گرفته­اند با حس فشرده شدن ارتباط دارد. پایانه­های برهنه عصبی بطور اولیه به محرک­های آسیب­رسان پاسخ می­دهند. این پایانه­ها در انتهای روتاسیون مفاصل پاسخ می­دهند و در هنگام التهاب مفصل حساس می­شوند. مکانورسپتورها در واحدهای عضلانی –تاندونی شامل دوک­های عضله و گلژی تاندون­ها هستند. گلژی تاندون مکانورسپتوری است که در تاندونها قرار دارد و عضله را از overloadشدن حفظ می­کند و به فشار وارد بر تاندون پاسخ می­دهد که این فشار از طریق انقباض عضله و یا از طریق افزایش طول پسیو عضله بر تاندون وارد می­شود. تحریک گلژی تاندون به مهار نورون حرکتی منجر می­شود که به عضله حاوی گلژی تاندون می­رود و نیز منجر به تحریک نورونهای حرکتی می­شود که به عضلات آنتاگونیست می­روند.
دوک عضلانی گیرنده پیچیده فاقد کپسول می­باشد که از 3 تا 10 فیبر داخل دوکی تشکیل شده و در عمق عضلات اسکلتی قرار دارد. دوک عضلانی تغییر طول فیبرهای عضله و سرعت تغییر طول را کشف می­کند. این مکانورسپتور به عنوان یک مقایسه­ کننده، طول دوک عضلانی را با طول عضله اسکلتی مقایسه می­کند. اگر طول فیبرهای خارج دوکی که در اطراف دوک قرار گرفته­اند کمتر از طول فیبرهای داخل دوک باشد فرکانس ایمپالس­هایی که از گیرنده تخلیه می­شود کاهش می­یابد. وقتی که قسمت مرکزی دوک عضله بواسطه فعالیت فیبرهای گاما تحت کشش قرار می­گیرد قسمت گیرنده­ی دوک ایمپالس­های بیشتری را صادر می­کند که این خود باعث تحریک رفلکسی ستون­های حرکتی آلفا و فعال شدن فیبرهای عضلانی خارج دوکی می­شود 1991; Biedert et al. 2000)et alGuyton).
محققان معتقدند که دوک­های عضلانی مهمترین گیرنده­هایی هستند که برای تعیین خم­شدگی مفصل در اواسط محدوده­ی حرکت آنها به کار می­روند و در کنترل حرکت عضلات نیز نقش فوق­العاده مهمی دارند.اهمیت نقش دوک عضلانی را آنجایی می­توان فهمید که وقتیکه اعصاب حسی که از مفصل و
بافتهای پوستی می­آیند بی­حس شوند احساس حرکت مفصل کاهش می­یابد اما از بین نمی­رود و این امر به دلیل ورودیهایی است که از دوک­های عضلانی می­آیند. همچنین برای کارهای دقیق و ظریف، تحریک دوک­های عضلانی با پیامهای آمده از ناحیه تسهیل کننده مشبک بصل­النخاع باعث تثبیت وضعیت مفاصل می­شود (Biedert et al. 2000).

نوع فایل : docxتعداد صفحه : 82

حس و حرکت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه نقش نور در کارگاه

پاورپوینت در مورد مهاجرت، دوفرهنگی و مشکلات کودکان و نوجوانان در جامعۀ میزبان

تحقیق در مورد گازهاي مورد استفاده در جوشكاري

دانلود پاورپوینت نقش اقلیم در گردشگری

بررسی شیوه های فرزند پروری برانگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان(word) 68 صفحه

تحقیق درباره احزاب رسمی در ایران

طرح توجیهی و کارآفرینی پارتنو کارپی در گوجه فرنگی 22 ص (word)

پاورپوینت ویژگیهای اصلی MATLABفصل اول؛

تحقیق درباره کشتی کج

دانلود کارآموزی درباره احداث سالن ورزشی 37 ص

تحقیق؛. بازیافت

پاورپوینت در مورد تعادل وروش مطالعه پایه سوم

دانلود تحقیق آسيب هاي ورزشي

تحقیق در مورد علل اصلی خرابی بسیاری از پلها 8 ص

توزیع کلید قطعی کوانتومی بر اساس تلپورتیشن و درهم تنیدگی

دانلود پاورپوینت بهینه‌سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز - 12 اسلاید

تحقیق در مورد مرگ ستارگان 66 ص