دانلود رایگان

رابطه بین سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان پرستاری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1393 - دانلود رایگاندانلود رایگان رابطه بین سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان پرستاری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1393

دانلود رایگان رابطه بین سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان پرستاری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1393 110صفحه word
چكيده:
مقدمه: رهبري يكي از وظايف ضروري مديران است. موفقيت سازمان درتحقق اهداف، درگرو چگونگي اعمال مديريت و سبك رهبري قرار دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان پرستاری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و جامعه ي پژوهش مدیران و پرستاران بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام (N=243) می باشند. در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری نمونه گیری به عمل نیامده و کل جامعه مورد پژوهش قرار گرفته شد و از این تعداد (200 نفر پرستار و 43 نفر مدیران) بودند. ا بزار گردآوري داده ها دو پرسشنامه مربوط به اندازه گیری و محاسبه ارزیابی عملکرد کارکنان و سبک رهبری مدیران بود. پرسش نامه ها نمره دهی و بر اساس سبک های رهبری لیکرت به چهار گروه تقسیم شدند. داده ها به روش خودپاسخگویی از نمونه هاي پژوهش به دست آمد و با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي؛ و آزمون ضريب همبستگي پیرسون تحليل شد.
یافته ها:5/53 درصد مدیران دارای سبک مشارکتی، 6/25 درصد دارای سبک مشاوره ای، 14 درصد آمرانه خیرخواهانه و 7 درصد آمرانه استثماری بودند. بين سبک رهبری مدیران با عملکرد کارکنان پرستاری ارتباط معنی داری وجود داشت (p-value<0/05 وr=0/540).
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معنی دار بین نوع سبک رهبری مدیران با عملکرد پرستاران، آموزش مدیران درباره انتخاب سبک رهبری مناسب به منظور ارتقای عملکرد پرستاران ضروری است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2 بيان مسئله. 5
1-3- اهمیت موضوع پژوهش. 8
1-4- اهداف پژوهش. 11
1-4-1- هدف کلی. 11
1-4-2- اهداف ویژه. 11
1-4-3- هدف آرمانی. 11
1-4-4- هدف کاربردی. 12
1-5- سؤالات پژوهش. 12
1-5-1- سؤال اصلی. 12
1-5-2- سؤالات فرعی. 12
1-6- فرضیات پژوهش. 12
1-6-1- فرضیه اصلی. 12
1-6-2- فرضیه های فرعی. 13
1-7- دامنه پژوهش. 13
1-8- مفاهیم و واژه ها. 13
1-8-1- رهبری. 13
1-8-2- سبک های رهبری. 14
1-8-3- عملکرد کارکنان. 14
1-9- محدودیت های پژوهش. 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
پیشینه نظری پژوهش. 17
2- 1- رهبري. 17
2-2- تعريف رهبری. 19
2-3- عوامل موثر در رهبري. 20
2-4- خصوصیات رهبری. 22
2-4-1- مديريت توجه و ملاحظه. 23
2-4-2- مديريت معني و عمقي. 23
2-4-3- مديريت اعتماد. 23
2-4-4- مديريت خود. 23
2-5- هدف و نياز به رهبري. 24
2-6- بررسی تمایز رهبری و مدیریت. 24
2-7- شناخت رهبری. 27
2-8- صفات و ویژگی های ذاتی رهبر. 27
2-9- مهارت های رهبری. 28
2-10- نظریه های هدایت و رهبری. 28
2-10-1- نظریه های خصوصیات فردی رهبری. 29
2-10-2- نظریه های رفتار رهبری. 30
2-10-3- نظریه موقعیتی و اقتضایی. 31
2-10-4- نظریه مبتنی بر شناخت منابع. 32
2-10-5- نظریه مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا. 33
2-10-6- نظریه مسیر– هدف. 33
2-10-7- نظریه دوره زندگی(بلانچارد). 33
2-10-8- نظریه رهبری فرهمند. 34
2-11- مطالعات دانشگاه آیووا. 35
2-12- مطالعات دانشگاه میشیگان. 36
2-13- مطالعات دانشگاه اوهایو. 39
2-14- بهترین سبک رهبری. 41
2-15- عملکرد. 41
2-16- مفهوم و معنای عملکرد. 42
2-17- ابعاد عملکرد. 44
2-18- مدیریت عملکرد. 45
2-19- سه کنش عمده مدیریت عملکرد. 45
2-20- مدل اچیو. 46
2-20-1- استفاده از مدل ACHIEVE. 47
2-20-2- متغیرهای مدل ACHIEVE. 47
2-21- عوامل عملکردی. 50
2-21-1- عوامل رفتاری. 51
2-21-2- عوامل فرآیندی. 51
2-22- پیشینه عملی پژوهش(داخلی و خارجی). 52
2-22-1- مطالعات داخلی. 52
2-22-2- مطالعات خارجي. 59
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 63
3-2- نوع و روش تحقيق. 63
3-3- جامعه آماري تحقيق. 64
3-4- برآورد حجم نمونه. 64
3-5- روش هاي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق. 64
3-6- پرسش نامه مورد استفاده در تحقيق. 65
3-7- روايي پايايي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق. 65
3-8- روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق. 66
3-9- ملاحضات اخلاقی. 66
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 68
4-2- آمار توصیفی. 68
4-2-1- یافته های توصیفی مدیران. 69
4-2-1-1- گروه سنی مدیران. 69
4-2-1-2- میزان تحصیلات مدیران. 69
4-2-1-3- سابقه خدمت مدیران. 70
4-2-1-4- سبک رهبری مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایلام . 70

4-2-2- یافته های توصیفی پرستاران. 71
4-2-2-1- گروه سنی پرستاران. 71
4-2-2-2- جنسیت پرستاران. 72
4-2-2-3- وضعیت تأهل پرستاران. 72
4-2-2-4- میزان تحصیلات پرستاران. 73
4-2-2-5- سابقه کار پرستاران. 73
4-2-2-6- ارزیابی کلی پرستاران از نظر مدیران. 74
4-3- بخش دوم آمار استنباطی. 75
4-3-1- فرضیه1. 75
4-3-2- فرضیه2. 76
4-3-3- فرضیه3. 76
4-3-4- فرضیه 4. 77
4-3-5- فرضیه 5. 78
4-4- بحث و نتیجه گیری. 79
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 84
5-2- خلاصه نتایج. 84
5-3- پیشنهادات. 85
5-3-1- پیشنهادات پژوهشگر. 85
5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش های آتی. 86
منابع مآخذ
فهرست منابع فارسی. 88
فهرست منابع لاتین. 92
پیوست ها
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول(2-1) طبقه بندی عوامل مختلفی از عملکرد فردی. 43
جدول(4-1) توزیع فراوانی سن مدیران در بخش بیمارستانهای آموزشی شهر ایلام. 69
جدول (4-2) توزیع فراوانی میزان تحصیلات مدیران. 69
جدول(4-3) توزیع فراوانی سابقه کار مدیران در بخش های بیمارستانهای آموزشی شهر ایلام. 70
جدول(4-4) توزیع فراوانی سبک رهبری مدیران. 70
جدول (4-5) توزیع فراوانی سن پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر ایلام. 71
جدول (4-6) فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت در پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر ایلام. 72
جدول (4-7) توزیع فراوانی پرستاران بر حسب وضعیت تاهل. 72
جدول (4-8) توزیع فراوانی پرستاران بر حسب تحصیلات. 73
جدول (4-9) توزیع فراوانی پرستاران بر حسب سابقه کار. 73
جدول (4-10)فراوانی و درصد فراوانی ارزیابی کلی پرستاران از نظر مدیران 74
جدول (4-11) رابطه بین سبک رهبری مدیران با عملکرد پرستاران 75
جدول(4-12) رابطه بین سبک رهبری آمرانه – استثماری با عملکرد پرستاران. 76
جدول(4-13) رابطه بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه با عملکرد پرستاران. 77
جدول(4-14) رابطه بین سبک رهبری آمرانه – مشاوره ای با عملکرد پرستاران. 77
جدول(4-15) رابطه بین سبک رهبری مشارکتی با عملکرد پرستاران 78

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار (2-1) سبک های گوناگون رهبری. 38
نمودار (2-2) مدل دو بعدی مدل رفتاری. 40
نمودار (2-3) مدل ابعاد عملکرد بلومبرگ و پرینگل. 44


سبک رهبری


عملکرد


مدیران


پرستاران


بیمارستان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق آشنائی با روتر

دانلود پاورپوینت انسان و معماری میل به جاودانگی

تحقیق درمورد دست مصنوعي سيبرنتيكي

کارآموزی و کارورزی آموزشگاه كا مپيوتر شريف ابهر (word)

دانلود پاورپوينت پيرامون استاندارد حسابداري شماره 32 کاهش ارزش دارایی ها

استدلالهاى قرآن بر امكان معاد 20 ص

پاورپوینت پنیر پیتزای کم چرب و روشهای بهبود کیفیت آن 29 اسلاید

راهنماي در مورد تغذيه براي افرادي كه ورزش مي كنند

دانلود پاورپوینت چگونگی تاثیر زمین لرزه (زلزله)بر روی ساختمان های بتن مسلح

پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری چیست

دانلود گزارش تخصصی پایه چهارم راه های شناسایی دانش آ موزان بیش فعال ودرمان آن

تحقیق آماده در مورد حجاب

دانلود تحقیق در مورد احتراق

كارآموز 1ي شركت ژرف كام اسيا دوربين مدار بسته آشنايي با سيستم هاي CCTV 63 ص

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

تحقیق در مورد بیابان زدایی1

آزمون های تشریحی (تحقیق)

هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت (word) 16ص

پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی بانک

دانلودمقاله بررسي کامل عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر