دانلود رایگان

قیام جنگل - دانلود رایگاندانلود رایگان به میرزا خبز رسید که روسها در حال بازگشت دست به فجارم و غارت زده اند و میرزا طی تماس با سرهنگ کرد کیسپانیدره فرمانده روس به نام هیئت پدرم خرا

دانلود رایگان قیام جنگل فرمت فایل:word
تعداد صفحات: 115 صفحه

جنگل ـ قيام
6 - ميرزا – شرح حال و مبارزات (1336/1296/1917) پس از صلح آلمان و روسيه
{ قيام جنگل ، ياد داشتهاي ميرزا اسماعيل جنگلي جاويدان 1357
به ميرزا خبز رسيد كه روسها در حال بازگشت دست به فجارم و غارت زده اند و ميرزا طي تماس با سرهنگ كرد كيسپانيدره فرمانده روس به نام هيئت پدرم خرابت را براي عبور از منجيل به صورت منظم و تابع مقرراتي باشد كه موجب نارضايتي و زبان اهالي نشود ص 69 در نتيجه مذاكرات پيماني بين هيئت اتحاد اسلام با نماينده و فرمانده فون روس مقيم رشت در 9 ماده بسته شد ص70 ]احتمالاًژنرال فشبكه تاريخ 20 ساله مكي جلد 1 ص 515 اصول مورد توافق احتمالاً افسينكوف است ص6 احمد احرار در نتيجه به تصرف دارات رشت توسط قواي اسلام و همكاري با روسها جهت خروج مي نمايد و بدون قتل و غارت لشكر روس گرديد ص71 . ( تسليم و قسم خوردن فرغام سلطنه طالش در همين دوره نود ـ ص 72 ) . تشكيلات نكردي و كشوري تر سعد و نظم يافت . مدرسه و راهنمايي ساخته شد و كشاورزان براي اعاده حق خود دست به اعتراض زدند .
جلسات محاكمه تشكيل شد ص 72 . ميرزا تصميم گرفته بود كه پس از خروج قواي روس به تهران عزمت كند ص 73 چرا كه حكومت ثابت و متمركزي نبود و قحطي و نارضايتي در غالب نقاط ايران پخش مي شود ص 73 ( بهتر است عيني نوشته كتاب نوشته شود ص 72-73) . انگليس پس از خروج روسها و شكست عثماني مالك عراق و بين النهرين شده بود بي تسلط كامل بر اژان جهت رساندن نبرد به جبهه قفقاز عليه روسهاي بلشويك ونيز دستيابي به منابع نفت فقط و همچنين براي جلو گيري از پيشرو مهمترين ، راه ارتباطي گيلان به قفقاز را باز مي خواست ص 74 نياز به حكومتي داشت و گوش به فرمان او داشته باشد به همين كلنل دستوكس را براي مذاكره با ميرزا فرستاد و او را پيشنهاد كرد كه حكومت دلت انگليسي با رياست ميرزا بوجود آورد اما ميرزا با پيشنهاد او را رد كرد ] گويا اين يكي از مواردي است و پرفسور ايوانت ازآن تماس ميرزا با انگليس و خيانت به جنبش را تاويل كرده است [ در نتيجه انگليس به دلايلي (ر.ك فيش نقش انگليس در ايجاد اختلاف شوروي و نهضت جنگل ) در4 رمضان 1336 از طريق منجيل براي نفوذ به گيلان با توپ و طياره در رشت قواي قزاق روسيه پيشروي را آغاز كرد – ص 5-74 ص 75در همين موقع سيد محمد ترين از طرف كابينه وثوق الدوله براي جلب نظر ميرزا .
جنگل- قيام ميكويان
{ شوراي جنبش جنگل ، يقيكيان نوين 1363
ميكويان در هنگام قهرميرزا از رشت ( كودتاي سرخعدالت ؟ ) در رشت بود – او كميسر تجارت خارجي و از همكاران نزديك استالين و شخص مهمي در روسيه است ص 8-147 او براي بازرسي به گيلان آمده بود و كارمند دفتر ايران ، تشكيلات كميسري بود [1] .
جنگل- قيام دنسترويل – ماموريت
در اوايل ژانويه 1918 از بغداد براي حمله به باكو و تفليس دنسترويل سر لشكر l . c . dunsterille شروع شد به 41 ژانويه خورد از طريق همدان اما از نبرد انزلي جلو ترنتوانست برود بعلت مقاومت جنگلي ها [2]ص 354 .
مهمترين وظيفه او و سپاهيان تحت امرش ( موسوم به نور پر فورس) ممانعت از هجوم مشترك با لشويك ها و جنگلي ها به تهران بود ص 355 و نيز حفظ منافع انگلستان – زيرا او تا بهار 1921 در قزوين بود –
جنگل- قيام
انتقاداتي بر مقاله شوروي و نهضت جنگل – 18/10/1368
انتقادات خودم : درست است كه در همه بحث ها موضوع و محور شوروي بوده و جنگل اما محور كار در هر يك از عنوانها مشخص نيست . و معلوم نيست به دنبال تور چه چيزي هستم : براي مثال در بحث تاثير انقلاب اكتبر بر نهضت جنگل مي خواستيم چه چيزهايي را مطرح و چه چيزهايي را رد كنم .
2- آشفتگي در كار چه در نحوه ارائه مطالب و چه در نقد و نتيجه گيري مشهود است
3- در قسمت جمهوري شورائي جنگل جاي خالي اهداف و اعلاميه اي كه دارند در 4 ماده روشن است .
جنگل- قيام راهنما (1)
شوروي و نهضت جنگل
1- ميرزا ك . خ تولد ، وفات
2- احسان الله خان
3- خالدقربان
4- كروند حرابث 1298-1297-1296
5- اشتباهات ميرزا
6- همكاري شوروي و قواي دولتي ايراني
7- عملكرد شوروي در رابطه با نهضت جنگل
8- مذاكرات و مراسلات شوروي با ميرزا و جنگلي ها
9- ورود سربازان شوروي به ايران
10- حزب عدالت – ابو كف ،
1+10- علل توجه بيشويگها به ميرزا كوچك خان پس از ورود به انزلي و بلعكس
11- ميرزا كوچك و مديواني
12- نتايج اتحاد ميرزا با انقلابيون
13- ميرزا كوچك و حزب عدالت
14- ميرزا – اختلاف با انقلابيون ( حزب عدالت )
15- ميرزا و شوروي
16- قرارداد 1921 ايران و شوروي
17- مدرس و ميرزا كوچك
18- ميرزا كوچك و شوروي – تقاضاهاي كمك از كمونيستها ي شوروي
19- ميرزا و خياباني
20- ميرزا و روسيه سفيد – بيچرا خوف و دنسترويل / و...
21-قوام السلطنه و ميرزا
22- اثرات انقلاب روسيه بر نهضت
23- هيئت اتحاد اسلام
24-صرامنامه
25- نتايج
26- شرح زندگي ، كودكي و نوجواني
27- قضاوت ها در باره ميرزا
28- توطئه هاي انگلستان عليه جنگل بعد از 1917
29- تاثير آن بر انقلاب اكتبر
30- دولتهاي انقلابي متشكله در گيلان
31- ورود ارتش سرخ به بندر انزلي
32- حزب كمونيست ايران – اقدامات پس از اتحاد با ميرزا
33- دولتهاي انقلابي متشكله در گيلان
34- ابوكف
35- راسكو نيكف
36- دولت ايران و ميرزا
37- تقاضاي كمك از كمونيستها ، دولت شوروي
ت 38- روتشيتن
39- وابستگي يا استقلال
40- حاج احمد كسمائي
ت 41- روابط ايران و روسيه
42 – اولين جمهوري شورائي ( سوسياليستي ) گيلان
43- كميته انقلابي گيلان
44- جمهوري شورائي گيلان
45- سه نظر عمده سياسي در انقلاب گيلان
46- تغيير سياست شوروي در باره انقلاب ايران
جنگل- قيام راهنما (2)
- احساسات مردم نسبت به قشون سرخ
- دولت كودتا چنان عدالت به رهبري احسان الله خان دوستدار( 31ژوئيه 1920/14ذيقعده1338/9 اسد (مرداد)1299
جنگل- قيام ارزيابي تاثير شوروي بر نهضت جنگل
4- ضعف ها و كاستي ها –
{ م.ش نگاهي به روابط شوروي و نهضت جنگل
ادامه فيش قبلي
همه ملل و همه رنجبران و كارگران جهان ، همه نهضت ها و همه مبارزين ترقي خواه و ضد استعمار جهان نسبت به شوروي صميميت و تصورات مثبت و دلپذيري داشتند . احترام و حرمتي كه همه كارگران ، استعمار زدگان ،آزاديخواهان و انقلابيون جهان براي حزب بلشويك ، انقلاب اكتبر و دولت شوروي قائل بودند ، در تاريخ بشري بي سابقه بود ، يك چنين معنويت و روحانيتي بود كه روي هم رفته شوروي را در سينه انقلابيون ايران و منجمله انقلاب جنگل جاي دارد ، و سود استفاده از خميني معنويت و روحانيت بود كه نقش اسب ترويا را بازي مي كرد : وحدت انقلابي را به كفرتر كشانيد و سپس معاملات بازرگاني و سياسي شوروي و انگليس و شوروي و دولت ارتجاعي – وابسته ايران باعث گرديد كه انقلاب نيز همچون يك متاع پرارزش در اين ميان به معامله گذارده شود ، شوروي انقلاب ايران را فروخت و از بهاي آن قرارداد خائنانه 1921 و روابط بازرگاني – سياسي – اقتصادي كثيفي را با ايران در سطحي ، و با انگليس در سطحي ديگر خريد ... ص141
... مقصودمان از انتقاد نيز بيان اين اصل بود كه شكست ما به سبب ضعف ها و كمبود هاي داخلي خودمان بود . و چاره اي هم كه هست ، رفع اين نواقص ... است . افليج نمي تواند قهرمان دوندگي شودجنگل


قیام جنگل


قیام میرزا کوچک خان جنگلیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت شمیم دانش مرحله دوم + پاسخ

نمایش سلوشن کم یاب استفاده از میکروفون همه کاره بر روی گوشی سامسونگ i8530

پرسش شغلی

تحقیق درباره سرزمين ماد

پاورپوینت خانواده چیست.PPT

تحقیق درباره: هويت ديني وملي ونقش آن در توسعه محبت ومهرورزي 11 ص

تحقیق: آداب وضو گرفتن

استعدادهاي اهميت آموزش و پرورش درخشان 71 ص

دانلود طرح لایه باز مراسم اربعین حسینی

دانلود کارورزی 3 پایه پنجم

شناخت و تقویت قدرتهای مدیومی

پاورپوینت برج مولمین سنگاپور

كاربرد مواد نانو ساختار در صنعت ساختمان 7 ص

دانلودمقاله بررسي کامل تعریف شبکه جهانی اینترنت internet

تحقیق در مورد نقش درآمدهای نفتی در بودجه (word)

پاورپوینت درباره پاورپوینت درباره آشنایی با جیوه,کاربردهای آن و بیماری های جیوه

دانلود تحقیق صادق هدایت

مقاله درباره تيفوس

PDF + پاورپوینت معماری پرش کیهانی

مقاله تابع متناوب (2)

GSM چیست ؟ 31 ص

جام طلایی را چه کسی بالا می برد

بازيافت پلاستيك از نمكي

دانلود فایل کارپوشه کارورزی 2، دبیری الهیات و معارف اسلامی

پاورپوینت اتو واگنر (پروژه درس آشنایی با معماران جهان)

دانلود بررسي نقش پياده سازي مدل EFQM در گروه خودرو سازي بهمن

تحقیق درباره معماري مسجد جامع اصفهان

مقاله بررسي فراينى حمل و نقل

دانلود مقاله اقدامات آمريكا عليه نيكاراگوئه

تحقیق در مورد ورزش و فواید آن 16 ص