دانلود رایگان

بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و صمیمیت با مدیریت تعارض در بین زوجین - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و صمیمیت جنسی با مدیریت تعارض در بین زوجین

دانلود رایگان بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و صمیمیت با مدیریت تعارض در بین زوجین فایل WORD
تعداد صفحات 80
بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و صمیمیت جنسی با مدیریت تعارض در بین زوجین
. 8
.. 10
.. 12
.. 12
.. 12
.. 12
.. 12
13
.. 13
.. 13
... 13
.. 13
.. 13
.. 13
... 13
. 15
.. 17
... 26
.. 35
. 40
. 40
. 41
. 41
. 41
.. 42
.. 42
.. 42
. 43
. 43
. 43
. 44
.. 44
. 44
. 45
45
.. 45
.. 46
46
. 46
.. 47
.. 47
... 50
.. 55
... 55
... 55
... 55
. 55
.. 56
... 56
. 57
57
57
.. 59
.. 60
.. 64
65
. 65
. 65
. 66
. 67
... 69
69
70
. 71
  1. References. 77چکیده:
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و صمیمیت جنسی با مدیریت تعارض در بین زوجین صورت گرفت.
روش: این مطالعه از نوع همبستگی بوده و تعداد 150 نفر از زوجین (75مرد و75 زن) مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی خصوصی و عمومی شهر سنندج با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه انریچ خرده مقیاسهای 1)مدیریت تعارض 2)صمیمیت روانشناختی و جنسی و مقیاس تجربه ی روابط نزدیک.
یافته ها: پس از جمع آوری داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون گام به گام به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سبک دلبستگی ایمن با مدیریت تعارض رابطه ی مثبت و مستقیم دارند و سبک اجتنابی و اضطرابی با مدیریت تعارض رابطه ی منفی و معکوس دارند، ارتباط صمیمیت جنسی با مدیریت تعارض مثبت و معنادار است.
نتیجه گیری: سبک دلبستگی غالب و همچنین میزان صمیمیت جنسی زوجین در توانایی مدیریت و حل تعارضات درون رابطه نقشی تعیین کننده دارد. پیشنهاد می شود که در مداخلات زناشویی مورد توجه مشاوران قرار گیرد.
کلید واژه ها: سبک های دلبستگی، صمیمیت جنسی، مدیریت تعارضبررسی رابطه سبکهای دلبستگی و صمیمیت جنسی با مدیریت تعارض در بین زوجین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره تاریخ مذهبی ایران باستان

کارآفرینی و طرح توجیهی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD 41 ص (word)

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره آناليز ايمنی شغل JSA