دانلود رایگان

تحلیل روش و محتوای کتب دین و زندگی در مقطع دبیرستان - دانلود رایگاندانلود رایگان تحلیل روش و محتوای کتب دین و زندگی در مقطع دبیرستان

دانلود رایگان تحلیل روش و محتوای کتب دین و زندگی در مقطع دبیرستان تعداد صفحات:13
نوع فایل:word
چکیده:
از آن­جا که کتب دین و زندگی ارتباطی مستقیم با زندگی دانش­آموزان و نهاد بسیار مهم دین دارد، در میان سایر کتب درسی از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. به همین ترتیب تحلیل محتوای این کتب نیز به منظور حفظ پویایی آن­ها و نیز تأثیرگذاری بیشتر، چه از لحاظ کیفی و چه کمّی، بر جامعه­ی مخاطب، اهمیت و ضرورتی دوچندان پیدا می­کند.
در دوران کنونی، بهترین رابطه بین دین و زندگی را می­توان در یک رابطه­ی کاملاً دوسویه تصور کرد. به­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­منظور تبیین این رابطه­ی دوسویه، بیان روابط چهارگانه (انسان با خدا، انسان با خود، انسان با هم­نوعان، و انسان با سایر مخلوقات) از منظر دین می­تواند کمک شایانی به این هدف نماید. همچنین از آن­جا که کتب دین و زندگی متولّی آموزش زندگی ­­­­­­­­­­­­ دین­­مدارانه به دانش­آموزان هستند، بنابراین باید محتوای گنجانده­شده در این کتب، پاسخ­گوی نیازهای زندگی یک دانش­آموز مسلمان برای داشتن زندگی­ای دینی در جهان امروز ـ که جهان ارتباطات است ـ باشد. به نظر می­رسد پرداختن به روابط مذکور در کتب دین و زندگی، به شکل صحیح، تأثیر بسیاری بر پاسخ­گویی به این نیازها داشته باشد. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی محتوای کتاب­هایدین و زندگی دبیرستان، از منظر روابط چهارگانه پرداخته شده است. از طرفی، شکل­گیری یک ارتباط کامل، در گرو طی­شدن گام­های پنج­گانه­ی باور، احساس، خواسته و طلب، گفتار، و کردار (یا: گفتار/ کردار) است. به­همین منظور و به­عنوان بخشی از تحلیل کیفی محتوای کتب دین و زندگی در خصوص تبیین روابط چهارگانه­ی مذکور، محتوای این کتب از نظر گام­های پنج­گانه­ای که برای شکل­گیری یک ارتباط کامل باید طی شود نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
پژوهش حاضر، طی پنج فصل، با روش کیفی ـ کتابخانه­ای، به تحلیل کمّی و کیفی محتوای کتب دین و زندگی از منظر روابط چهارگانه­ی انسان با خدا، انسان با خود، انسان با هم­نوعان، انسان با سایر مخلوقات و نیز گام­های پنج­گانه­ی مذکور پرداخته است. مدعای رساله­ی پیش رو این است که کتب دین و زندگی ـ علی­رغم دغدغه­ی مؤلفین آن در خصوص پرداختن به روابط چهارگانه ـ در عمل نتوانسته است آن­طور که شایسته است در جهت تبیین این روابط موفق عمل کند؛ زیرا اولاً مباحث مطروحه در این حوزه از جهت کمّی متناسب با آن­چه در دین اسلام مطرح شده، نیست و ثانیاً در تبیین روابط چهارگانه، بخش وسیعی از حجم کتاب را گزاره­های از جنس باور تشکیل داده است.
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1 ـ 1 ـمقدمه. Error! Bookmark not defined.
1 ـ 1 ـ 1 ـ امکان وضرورت آموزش دین.. Error! Bookmark not defined.
1ـ 1 ـ 2 ـ حکومت اسلامی و آموزش دین.. Error! Bookmark not defined.
1 ـ 1 ـ 3 ـ اهمیت تحلیل محتوای متون آموزشی.. Error! Bookmark not defined.
1 ـ 2 ـ طرح مسأله. Error! Bookmark not defined.
1 ـ 3 ـ اهمیت وضرورت تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
1 ـ 4 ـ پرسشهای تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
الف) پرسش اصلی.. Error! Bookmark not defined.
ب) پرسشهای فرعی.. Error! Bookmark not defined.
1 ـ 5 ـ فرضیه تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
1 ـ 7 ـ اهداف تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

فصل دوم: روش تحقیق
2 ـ 1 ـ مقدمه. Error! Bookmark not defined.
2 ـ 2 ـ معرفی روش تحلیل محتوا Error! Bookmark not defined.
2 ـ 2 ـ 1 ـ تعریف... Error! Bookmark not defined.
2 ـ 2 ـ 2 ـ تاریخچه. Error! Bookmark not defined.
2 ـ 2 ـ 3 ـ منابع وداده های مناسب برای تحلیل محتوا Error! Bookmark not defined.
2 ـ 2 ـ 4 ـ انواع تحلیل محتوا Error! Bookmark not defined.
2 ـ 2 ـ 5 ـ کاربردهای تحلیل محتوا Error! Bookmark not defined.
2 ـ 2 ـ 6 ـ مزایای تحلیل محتوا Error! Bookmark not defined.
2 ـ 2 ـ 7 ـ مشکلات و محدودیتهای تحلیل محتوا Error! Bookmark not defined.
2 ـ 2 ـ 8 ـ تعریف تحلیل محتوای کیفی.. Error! Bookmark not defined.
2 ـ 2 ـ 9 ـ روشهای تحلیل کیفی محتوا Error! Bookmark not defined.
الف) تحلیل هرمنوتیک... Error! Bookmark not defined.
ب) تحلیل اقتضایی.. Error! Bookmark not defined.
2 ـ 2 ـ 10 ـ نقش تحلیل کمّی در تحلیل کیفی محتوا Error! Bookmark not defined.
2 ـ 2 ـ 11 ـ مراحل تحلیل محتوا Error! Bookmark not defined.
2 ـ 2 ـ 12 ـ کدگذاری.. Error! Bookmark not defined.
مقوله. Error! Bookmark not defined.
واحدهای تحلیل.. Error! Bookmark not defined.
الف) تقسیم بندی نوع اول. Error! Bookmark not defined.
ب) تقسیم بندی نوع دوم. Error! Bookmark not defined.
سیستمهای شمارش... Error! Bookmark not defined.
2 ـ 3 ـ روش تحلیل محتوا در این پایان نامه. Error! Bookmark not defined.
2 ـ 3 ـ 1 ـ مؤلفه های تحلیل محتوا در پژوهش حاضر. Error! Bookmark not defined.
2 ـ 3 ـ 2 ـ نحوه کدگذاری جملات واحدهای نمونه گیری هر یک از کتب مورد تحلیل.. Error! Bookmark not defined.

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق
3 ـ 1 ـ مقدمه. Error! Bookmark not defined.
3 ـ 2 ـ مبانی نظری.. Error! Bookmark not defined.
3 ـ 2 ـ 1 ـ مبانی نظری درخصوص روابط چهارگانه. Error! Bookmark not defined.
الف) مبانی نظری فلسفی.. Error! Bookmark not defined.
ب) مبانی نظری دینی.. Error! Bookmark not defined.
3 ـ 2 ـ 2 ـ مبانی نظری درخصوص گامهای پنجگانه ی یک ارتباط.. Error! Bookmark not defined.
3 ـ 3 ـ پیشینه ی تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
3 ـ 3 ـ 1 ـ پژوهشهای خارج از ایران. Error! Bookmark not defined.
3 ـ 3 ـ 2 ـ پژوهشهای داخل ایران. Error! Bookmark not defined.
3 ـ 4 ـ وجه تمایز این پژوهش نسبت به سایر پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم: تحلیل محتوا
4 ـ 1 ـ مقدمه. Error! Bookmark not defined.
4 ـ 2 ـ تحلیل بر اساس روابط چهارگانه. Error! Bookmark not defined.
4 ـ 2 ـ 1 ـ رابطه ی انسان با طبیعت... Error! Bookmark not defined.
الف) اهمیت و ضرورت رابطه ی انسان با سایر مخلوقات.. Error! Bookmark not defined.
ب) تحلیل بر اساس داده های آماری.. Error! Bookmark not defined.
ب) تحلیل بر اساس موضوعات مطروحه در کتب دین و زندگی، در حوزه ی رابطه ی انسان با سایر مخلوقات.. Error! Bookmark not defined.
4 ـ 2 ـ 2 ـ رابطه ی انسان با همنوعان. Error! Bookmark not defined.
الف) تحلیل بر اساس داده های آماری.. Error! Bookmark not defined.
ب) تحلیل بر اساس موضوعات مطروحه در کتب دین و زندگی، در حوزه ی رابطه ی انسان با همنوعان. Error! Bookmark not defined.
4 ـ 2 ـ 3 ـ رابطه ی انسان با خود Error! Bookmark not defined.
الف) تحلیل بر اساس داده های آماری.. Error! Bookmark not defined.
ب) تحلیل بر اساس موضوعات مطروحه در کتب دین و زندگی، در حوزه ی رابطه ی انسان با خود. Error! Bookmark not defined.
4 ـ 2 ـ 4 ـ رابطه ی انسان با خدا Error! Bookmark not defined.
الف) تحلیل بر اساس داده های آماری.. Error! Bookmark not defined.
ب) تحلیل بر اساس موضوعات مطروحه در کتب دین و زندگی، در حوزه ی رابطه ی انسان با خدا Error! Bookmark not defined.
4 ـ 3 ـ تحلیل محتوا بر اساس گامهای پنجگانه. Error! Bookmark not defined.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5 ـ 1 ـ مقدمه. Error! Bookmark not defined.
5 ـ 2 ـ خلاصه ی تحلیلها Error! Bookmark not defined.
5 ـ 2 ـ 1 ـ تحلیل از منظر هدف درونی.. Error! Bookmark not defined.
5 ـ 2 ـ 2 ـ تحلیل از منظر هدف بیرونی.. Error! Bookmark not defined.
5 ـ 2 ـ 3 ـ جمع بندی تحلیل ها Error! Bookmark not defined.
5 ـ 3 ـ پیشنهادات.. Error! Bookmark not defined.
5 ـ 3 ـ 1 ـ پیشنهادات کاربردی.. Error! Bookmark not defined.
5 ـ 3 ـ 2 ـ پیشنهادات پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.
پی نوشت ها Error! Bookmark not defined.
منابع و مآخذ. 8
منابع فارسی.. 8
منابع انگلیسی.. 11
نرم افزارها 12دین و زندگی


تحلیل محتوای کتب دین و زندگی


روابط چهارگانه‌ (انسان با خدا


انسان با خود


انسان با هم نوعان


انسان با سایر مخلوقات)


گام‌های پنج‌


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد خط قرآن

تحقیق نظارت

اقدام پژوهی افزایش علاقه دانش آموزان پنجم ابتدایی به ریاضی

طرح کارآفرینی کارآفرینی درصنایع غذائی

دانلود پروپوزال رشته مديريت بررسی عوامل موثربر توانمند سازی کارمندان

دانلود پاورپوینت جدیداستفاده ازآنالوگ در آموزش شیمی

دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت شبکه

بک گراند عکس آتلیه

طراحي سيستم2

پاورپوینتی در مورد شركت مديريت شبکه برق ایران

پاورپوینت در مورد منابع درآمدي يك رويداد ورزشي

تحقیق درمورد تئوری حسابداری اجتماعی

تحقیق درباره ريشه يابي علل عقب ماندگي در ايران

تحقیق در مورد آخرين اطلاعات موجود در رابطه با ويروس هاي كامپيوتري به 21 ص

دانلود مقاله رشته نفت3 (isi)

تحقیق كودهاي شيميايي

تحقیق درمورد اكو 9 ص

بادگير