دانلود رایگان

افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی - دانلود رایگاندانلود رایگان افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی

دانلود رایگان افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی عنوان: افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی
قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 21
این تحقیق در مورد اندیشه شاعر ایرانی ، سنایی غزنوی می باشد که پس معرفی کلی ویژگی های آثار سنایی ، به بررسی درونمایه های آثار سنایی می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته ادبیات فارسی و دیگر رشته های مرتبط با آن ، جهت درس ادبیات فارسی پیشنهاد می گردد.
مقدمه
با وجود برخی کتابها و مقالاتی که درباره شعر و اندیشه سنایی به رشته تحریر درآمده،هنوز هم جای خالی کتابی که کلیات اندیشه سنایی را به گونه ای دقیق و مبتنی بر تحقیق علمی برای دوستداران ادب و فرهنگ این سرزمین تبیین نماید،به وضوح احساس می گردد.
به طور خلاصه،آنچه تاکنون درباره سنایی نوشته شده-تا آنجا که من دیده ام-به شرح چند غزل یا چند قصیده یا بخشهایی از مثنویهای او و یا حداکثر تعلیقاتی بر ابیات دشوار حدیقة الحقیقه محدوده می شود که متأسفانه شیوهء تحلیل اندیشه های سنایی در آثاری از این دست،مبتنی بر یک استقرای ناقص است نه جست وجوی بیت به بیت مضامین و تحلیلی مبتنی بر یک فهرست موضوعی کامل از آثار وی.این البته،فقط محدودی به سنایی نمی گردد بلکه آثار به نسبت زیادی که در تحلیل اندیشه های متفکران بزرگی چون عطار، مولانا و در یک فضای دیگر ابن عربی، عین القضات و دیگران تألیف شده نیز عمدتا با استفاده از همین روش استقرای ناقص است.آنچه جای تأمل و درنگ دارد اینکه بدون شناخت کلیات و جزئیات اندیشهء متفکری چون سنایی یا عطار و یا امثالهم،چگونه می توان یک غزل یا قصیده عرفانی او را شرح و تفسیر نمود؛به خصوص اینکه زبان شعر و به ویژه زبان غزلیات سنتی،ظرفیت پذیرش چندین محمل معنایی را دارد.بحث بر سر این نیست که ما تشخیص دهیم یک غزل عرفانی است یا غیر آن؛بر فرض که این بخش کار را به نحو احسن به انجام رساندیم،مسأله اینجاست که جزئیات تفکرات عرفانی شاعری مثل سنایی با عطار،عراقی و در عرصه ای دیگر حافظ و حتی مولوی تفاوت دارد؛در عین حال که ما می توانیم همه اینها را در زیر یک مجموعه کلی-یعنی عرفان و تصوف-جای دهیم.آنچه ما باید در پی کشف و شرح و تحلیل آن باشیم،غیر از کلیات اندیشه، همین جزئیات تفکرات اندیشمندان هم هست و این از طریق استقرار ناقص امکان پذیر نیست؛به خصوص اینکه میان همه موضوعات مطروحه در آثار صاحبان فکر و اندیشه،نوعی انسجام و هماهنگی وجود دارد که دست یافتن بدان،به منزله کلید فهم جهان بینی و در نتیجه راه درست شرح اندیشه های آنان است و چنان که اشاره کردیم این امر از طریق استقرار ناقص ناممکن است.باری، این سخن سر دراز دارد و پرداختن به آن مجال دیگری را می طلبد،تنها به بیان این نکته بسنده می نماییم که یکی از لوازم شناخت کلیات اندیشه شاعران متفکر و شرح و تحلیل آثار آنان،آشنایی با فضاهای کلی حاکم بر آثار آنان یا به تعبیری افقهای شعر و اندیشه آنهاست.ما در این نوشتار بر آنیم از این دیدگاه به آثار حکیم سنایی غزنوی نظری افکنیم و فراخور حال و مقام سخنی بگوییم. از طریق این بحث معلوم می گردد درونمایه های شعر او به چه مضامین کلی اختصاص یافته اند و هم اینکه ابعاد و زوایای متعدد و متنوع اندیشه و شخصیت وی کدامند و این غیر از آنکه فی نفسه مفید است،در عین حال،ما را در فهم و شرح و تحلیل اشعار وی نیز کمک فراوان می کند.وغیر از مباحثی که در اینجا و آنجا درباره درونمایه های شعر سنایی مطرح شده،که البته همه آنها به جای خود، در خور توجه و قدردانی است،یک تقسیم بندی سه گانه هم از قصاید وی در دیوان اشعار وی-تصحیح مرحوم مدرس رضوی به چشم می خورد. از آنجا که این تقیسم بندی بر اساس درونمایه شعر سنایی انجام گرفته و بحث ما هم در درجه اول، مربوط می گردد به شناخت درونمایه های شعر او، سخن خود را از همین تقسیم بندی سه گانه آغاز می کنیم.این تقسیم بندی که با سه حرف م به نشانه مدیحه، ز به نشانه زهدیه و ق به نشانه قلندریات(۱)مشخص شده است،از چند جهت نقص دارد،نخست اینکه اطلاق عنوان مدیحه بر همه قصایدی که با حرف م مشخص شده،رسا نیست چه مدیحه های سنایی دارای چنان خصوصیات منحصر به فردی هستند که در موارد بسیاری با تعریف و معنای اصطلاحی آن در ادب فارسی سازگاری ندارند.کسی که با عنایت به نشانه م و بدین اعتبار که این گونه قصاید مدیحه هستند از کنار آنها می گذرد،متوجه بسیاری از نکات و مضامین دقیق عرفانی و اخلاقی موجود در این دسته از اشعار سنایی نمی گردد.دیگر اینکه عنوان قلندریات هم برای بسیاری از قصایدی که با نشانه ق مشخص شده مناسب نیست چه برخی از این قصاید هستند که درونمایه عرفانی و قلندری ندارند بلکه قابل تأویل به معانی دیگر می باشند؛ (۲)همچنین این قصاید و مدیحه ها قابلیت تقسیم به انواعی را دارند که لزوما این انواع،خصوصیات مشترکی ندارند که بتوان همه آنها را در ذیل یک عنوان کلی-مثلا قلندریات یا مدیحه-جای داد. سه دیگر اینکه اطلاق عنوان زهدیات هم برای همه قصایدی که با حرف ز نشانه گذای شده، مناسب نیست.چه برخی از این قصاید از آغاز تا انجام به بیان توحید و نعت حق پرداخته و درونمایه آن ربطی با زهد-حتی با یک توسع معنایی-ندارد.
فهرست مطالب
مقدمه
درونمایه های کلی آثار سنایی
الف-درونمایه های مربوط به عرفان عابدانه
ب-درونمایه های مربوط به عرفان عاشقانه
پ-درونمایه های اخلاقی،دینی و وعظی که لزوما عرفانی نیستند.
ت-انتقاد اجتماعی با چاشنی طنز
ث-مدح
ج-تعقل و حکمت
چ-هجو
ح-هزل
پی نوشت


انتقاد اجتماعی سنایی غزنوی


اندیشه سنایی


تعقل و حکمت در آثار سنایی


درونمایه آثار سنایی


زندگینامه سنایی


سنایی غزنوی


عرفان در آثار سنایی


ع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


افقهای شعر و اندیشه سنایی غزنوی - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

قصیده درونمایه‌ عرفانی‌ دارند‌ و تنها دو یا سه بیت‌ پایانی‌ به‌ مدح ممدوح اختصاص یافته
است.(25) این نوع قصاید در حقیقت،ترکیبی از مدح و عرفان هستند که صبغه عرفانی
در آنها‌ بر‌ مـدح‌ غـلبه یافته و البته از ابتکارهای سنایی در قصاید‌ مدحی‌ است، از روی
این گونه قصاید معلوم می‌شود که در نظر وی تناقض و تضادی میان مداح بودن با عارف‌
بودن‌ ...

افقهای شعر و اندیشه سنایی غزنوی - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

مثلا‌ عنوان‌ توحیدیه برای این نوع قصیده‌ها بسیار مناسبتر به نظر مـی‌رسد.(3)هـمچنین
مـضامین دیگری در این گونه قصاید هست که عـنوانهای دیـگری جـز زهـدیات مـی‌طلبد.چـهارم
اینکه برخی از قصاید‌ دیوان‌ دارای هیچ کدام از نشانه‌های فوق نیستند و در مجموعهء
تقسیم بندی شده،وارد نشده‌اند.این در حالی است که پاره‌ای از این قصاید‌ قابلیت‌
جای‌گیر در ...

افقهای شعر و اندیشه سنایی غزنوی - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

سید مهدی زرقانی ; مجله: کیهان فرهنگی ; شهريور 1377 - شماره 145 ;

افقهای شعر و اندیشه سنایی غزنوی - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

این است که بگوییم در اشعار نمادین وی هم‌ جلوه‌هایی‌ از‌ عرفان عاشقانه قابل شهود است. در
بـرخی حـکایات‌ تمثیلی‌ حـدیقه-هر چند بسیار محدود-هم،گاهی به مواردی بر می‌خوریم که از
لحاظ درونمایه باید آنها را در‌ ذیل‌ اشـعاری‌ با درونمایه عرفان عاشقانه جای داد که از آن جمله‌
می‌توان به حکایت عـاشقی اشـاره کـرد که به رغم هشدار معشوق مبنی بر اینکه در حالت ...

افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی | شهرتحقیق-مرجع دانلود تحقیق ...

عنوان: افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 21 این
تحقیق در مورد اندیشه شاعر ایرانی ، سنایی غزنوی می باشد که پس معرفی کلی
ویژگی های.

افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی

کسی را دنبال نمی کنید. کسی شما را دنبال نمی کند. برای مشاهده اطلاعات کامل وارد
سایت شوید. افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی. نوع: مقاله. پدیدآورنده: مهدی زرقانی. نام
مجله: کیهان فرهنگی. دوره مجله: شماره مجله: 145. صفحات: 16 - 19. زبان: فارسی ...

افق های شعر و اندیشه ی سنایی غزنوی - نشر روزگار

25 سپتامبر 2016 ... تعداد صفحه: 224. قطع: وزيري. نوع جلد: شومیز. تاریخ نشر: 79/01/15. نوبت چاپ: 1.
محل نشر: تهران. شمارگان: 5000. رده دیویی: 8fa1.23. زبان کتاب: فارسي. معرفی کوتاه
:كتاب حاضر كه براساس فهرست موضوعي آثار((سنايي غزنوي)) تدوين شده متضمن
نكاتي است در باب انديشه‌هاي عرفاني سنايي كه به نوعي در ديوان او يا ...

افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی - بانک فایل

22 نوامبر 2017 ... عنوان: افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی قالب بندی: WORD تعداد
صفحات: 21 این تحقیق در مورد اندیشه شاعر ایرانی ، سنایی
غزنوی می باشد که پس معرفی کلی ویژگی های آثار سنایی ، به بررسی
درونمایه های آثار سنایی می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته ادبیات فارسی و ...

افق هاي شعر وانديشه سنايي غزنوي

زندگی نامه حكيم سنايي غزنوي ,افق هاي شعر وانديشه سنايي غزنوي,سایت علمی و
پژوهشی آسمان | اقدام پژوهی | گزارش تخصصی.

افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی | فایل یارادان - جزوه

22 نوامبر 2017 ... عنوان: افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 21 این
تحقیق در مورد اندیشه شاعر ایرانی ، سنایی غزنوی می باشد که پس معرفی کلی
ویژگی های آثار سنایی ، به بررسی درونمایه های آثار سنایی می پردازد. این تحقیق به
دانشجویان رشته ادبیات فارسی و دیگر رشته های مرتبط با آن ، جهت درس ...

افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی - دانلود از فایل تاریخ و ادبیات ...

31 دسامبر 2014 ... فایل رشته تاریخ و ادبیات با عنوان افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی که جزو پر
بازدید ترین فایل های رشته تاریخ و ادبیات ایران و جهان در جمع سایت های پارسی است،
به طور کاملا اختصاصی و رایگان توسط سرورهای پرسرعت سایت ما از محیط اینترنت
جمع آوری و لینک دانلود آن در پایین همین مطلب درج شده است.

نگاهی به درونمایه های اصلی شعر و اندیشه سنایی - دائره المعارف طهور

سنائی. سنایی شاعر بزرگ و عارف نامی پارسی گوی قرن پنجم هجری، که بسیاری او را
اولین شاعری می دانند که در عرصه عرفان شروع به سرایش منظومه های عرفانی نمود؛ دارای
اندیشه های ناب و بدیعی درباره مسائل عرفانی است که در اینجا قصد آن داریم به بررسی
درونمایه های اصلی شعر و اندیشه وی در مجموعه آثارش (آثار مسلم، نه منسوب) بپردازیم.

کتاب افق‌های شعر و اندیشه‌ی سنایی غزنوی

کتاب افق‌های شعر و اندیشه‌ی سنایی غزنوی انتشارات روزگار تاریخ چاپ79/01/15
نوبت چاپ1.

افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی - asrfiles بهترین مرجع خرید و فروش ...

6 روز پیش ... عنوان: افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی قالب بندی: WORD تعداد
صفحات: 21 این تحقیق در مورد اندیشه شاعر ایرانی ، سنایی
غزنوی می باشد که پس معرفی کلی ویژگی های آثار سنایی ، به بررسی
درونمایه های آثار سنایی می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته ادبیات فارسی و ...

افق های شعر و اندیشه ی سنایی غزنوی (زرقانی مهدی) - کتابخانه مرکزی و ...

مشخصات کتاب افق های شعر و اندیشه ی سنایی غزنوی در کتابخانه کتابخانه مرکزی و
مرکز اطلاع رسانی شهرداری اصفهان.

افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی – فایل روز دانلود - پروژه و فایل

22 نوامبر 2017 ... عنوان: افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 21 این
تحقیق در مورد اندیشه شاعر ایرانی ، سنایی غزنوی می باشد که پس معرفی کلی
ویژگی های آثار سنایی ، به بررسی درونمایه های آثار سنایی می پردازد. این تحقیق به
دانشجویان رشته ادبیات فارسی و دیگر رشته های مرتبط با آن ، جهت درس ...

دولت جاودان - تناقض های فکری در اندیشه سنایی

تناقض های فکری در اندیشه سنایی. هنرمندان آیینه عصر خود هستند و جایگاه ویژه ای در
مطالعه هر دوره دارند عمق اندیشه هنرمندان در هر عصری نشان از وضعیت فرهنگی ان جامعه
است. سنایی از جمله شاعرانی است که ویژگی خاصی دارد. کار و ارزش آثار او در زمینه
تحول ادبی از نظر محتوا در قرن ششم بسیار حائز اهمیت است بی شک از تاثیر گذار
ترین ...

لیست جستجو افقهای شعر و اندیشه ی سنایی غزنوی مهدی زرقانی - همگردی

لیست همگردی - افقهای شعر و اندیشه ی سنایی غزنوی مهدی زرقانی - مسافرخانه ی مهدی ,
فروشگاه کفش جردن اندیشه , هلدینگ ملکی پدیده اندیشه , نمایندگی پاتن جامه.

اندیشه ی هزاره - سنایی غزنوی

اندیشه ی هزاره - سنایی غزنوی - سیاسی,اجتماعی,فرهنگی(شعر و ادب) و خبری.

دانلود افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی | مجموعه ای بی نظیر از تمامی ...

24 نوامبر 2017 ... عنوان: افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 21 این
تحقیق در مورد اندیشه شاعر ایرانی ، سنایی غزنوی می باشد که پس معرفی کلی
ویژگی های آثار سنایی ، به بررسی درونمایه های آثار سنایی می پردازد. این تحقیق به
دانشجویان رشته ادبیات فارسی و دیگر رشته های مرتبط با آن ، جهت درس ...

افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی | فروشگاه فایل روت

22 نوامبر 2017 ... عنوان: افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی قالب بندی: WORD تعداد
صفحات: 21 این تحقیق در مورد اندیشه شاعر ایرانی ، سنایی
غزنوی می باشد که پس معرفی کلی ویژگی های آثار سنایی ، به بررسی
درونمایه های آثار سنایی می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته ادبیات فارسی و ...

افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی . به همراه گزیده ... - کاتالوگ کتابخانه

محل نشر: تهران. ناشر: نشر روزگار. سال نشر: ۱۳۷۸. جزئیات فیزیکی: ۲۲۳ ص. ایندکس
شده در: کتابنامه: ص [ . ۲۲۰ - ] ۲۲۳ ؛همچنین به صورت زیرنویس. موضوعات مرتبط:
سنایی ،مجدود بن آدم ،۴۷۳ ؟ - ۵خ۵؟ق -- نقد و تفسیر · شعر فارسی -- قرن ۶ ق -. تاریخ و
نقد · شعرفارسی -- قرن ۶ ق. شماره مدرک : 300102016 ...

ع | PPDL

سیمای امیرالمؤمنین(ع) در قرآن این پاورپوینت در قالب 21 اسلاید با کیفیت عالی
تهیه شده و در آن به آیاتی از قرآن کریم که شأن نزول آنها در مورد امیرالمؤمنین علی(ع) می
باشد، اشاره شده است همراه با ترجمه آیات.حجم فایل فشرده: 6.58 مگابایت … دریافت
فایل. افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی. افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی عنوان: ...

افق های شعر و اندیشه سنایی غزنویانتقاد اجتماعی سنایی غزنوی, اندیشه ...

22 نوامبر 2017 ... عنوان: افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 21 این
تحقیق در مورد اندیشه شاعر ایرانی ، سنایی غزنوی می باشد که پس معرفی کلی
ویژگی های آثار سنایی ، به بررسی درونمایه های آثار سنایی می پردازد. این تحقیق به
دانشجویان رشته ادبیات فارسی و دیگر رشته های مرتبط با آن ، جهت درس ...

اندیشه سنایی | ایران فایل

24 نوامبر 2017 ... افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی عنوان: افق های شعر و اندیشه سنایی غزنوی قالب
بندی: WORD تعداد صفحات: 21 این تحقیق در مورد اندیشه شاعر ایرانی ، سنایی
غزنوی می باشد که پس معرفی کلی ویژگی های... 0 · علوم انسانی. نوامبر 24, 2017.
توسط lovedena · Published نوامبر 24, 2017 ...

مقاله ها و پایان نامه ها درباره ی حدیقه سنایی - کویر - بلاگفا

6 مه 2012 ... طغياني اسفرجاني، اسحاق: «ويژگي‌هاي سبك حديقة سنائي»، پژوهشي اصفهان، ش 8 (
تابستان 1376) ش 1: 23 – 38. عباسي حبيب الله: «روي و آينه» (نقد كتاب افق‌هاي
شعر و انديشة سنايي غزنوي، نوشتة مهدي زرقاني،) كتاب ماه ادبيات و فلسفه، ش. 35.
عثماني، روشن ضمير: «سبك حكيم سنايي» عرفان، سال 17 (1332)ش 9: 6 به ...

معرفی دیوان شعر حکیم سنایی غزنوی - Parstoday

29 آوريل 2014 ... نکوهش دنیا، مرگ اندیشی، توصیه به گسستن از آرزوهای بی حد و حصر، ترویج قناعت
پیشه‌گی و مناعت طلبی، کوشش برای به جوشش در آوردن گوهر حقیقی آدمی، از مضامین
رایج قصاید اوست سنایی نخستین شاعر بزرگ فارسی است که اندیشه ها باورها و آموزه
های تصوف از طریق او در شعر و دنیای آن راه می گشاید و در نتیجه آن ...

: سنایی - دانشنامه رشد

سنایی پس از آن که با ادب و هنر پارسی آشنا شد و فنون سخن و شعر را آموخت مانند
بسیاری از هم عصران خود به دربار غزنویان رفت. ... خون چشم بیوگان است آن که در وقت
صبوح ... راهی که سنایی در پیش می گیرد، فقط منحصر به یک قالب نمی ماند؛ بلکه
قدرت شاعر در به کارگیری الفاظ و تسلط او بر زبان شعر، همراه با اندیشه های بدیعی
که دارد، ...

المقارنة بین السنائی وأبی العتاهیة فی الفکر الزهدی و ذکر الموت

شعر صوفیانة فارسی، ترجمة مجدالدین کیوانی، طهران: نشر مرکز. زرقانی، مهدی (1378 هـ
.ش). افق‌های شعر و اندیشة سنایی غزنوی، طهران: نشر روزگار. زرین‌کوب، عبدالحسین (
1378 هـ .ش). با کاروان حله، طهران: بلانا. سلیم اختر، محمد (1365هـ .ش). مرغو‌‌ب‌ترین
موضوعات حکیم سنایی غزنوی، رقم 8 ، طهران: نشر دانش. سمرقندی، دولتشاه (بلا‌تا).

مقاله نقد اجتماعی حدیقه ی سنایی غزنوی - سیویلیکا

زرقانی، سید مهدی، افق های شعر و اندیشه ی سنایی ... زرین کوب، عبدالحسین، با کاروان
حله(مجموعه نقد ادبی) _ تهران: ... سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدودبن آدم، حدیقه الحقیقه و
شریعه الطریقه، ... شفیعی کدکنی، محمدرضا، تازیانه های سلوک(نقد و تحلیل چند
قصیده ... _ _ تاریخ ادبیات ایران(خلاصه ی جلد اول و دوم)، ... طغیانی، اسحاق، شرح
مشکلات ...

کتاب زلف عالم سوز: نقد و تحلیل و گزیده اشعار سنایی غزنوی [چ1 ...

چاپ اول کتاب با نام "افق‌های شعر و اندیشه سنایی "منتشر شده اما اینک، مطالب آن به
گونه‌ای گسترده‌تر، جنبه‌های دیگری از اندیشه‌ها و درون مایه‌های شعری سنایی را شامل
می‌شود .در بخش نخست کتاب، نکاتی درباره سنایی و شعر او مطرح می‌گردد .نویسنده در
این بخش هشت نوع درون مایه کلی را برای شعر و اندیشه سنایی ذکر می‌کند که عبارت‌اند
از :درون ...

زندگی نامه سنایی غزنوی - مردان پارس

ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی در سال 459 در شهر غزنین پا به عرصه‌ی هستی نهاد، و
در سال529 در همان جا در گذشت . او‌ در آغاز ... در واقع سنایی اولین‌ شاعر ایرانی‌ پس‌ از
اسلام‌ بشمار می‌رود که‌ حقایق‌ عرفانی‌ و معانی‌ تصوف‌ را در قالب‌ شعر ارائه کرده است. ...
بخش عمده ای از درون‌مایه و اندیشه در قصاید سنایی بر مدار انتقادهای اجتماعی می‌گردد.

سیمای امام رضا (ع) در شعر دعبل خزاعی و سنایی غزنوی - شمس توس

هدف این پژوهش، مقایسه ی سروده های رضوی در دیوان «سنایی غزنوی» و «دعبل خزاعی» و
بیان تفاوت های دیدگاه ها در دو فرهنگ ایرانی و عربی می باشد که با پیش درآمد ... این
نوع ادبی در حقیقت تمام تلاش خود را در دفاع از ارزش های مذهبی و ترویج اندیشه های الهی
و ترغیب مخاطبان، به کار گرفته است. ...... افق های شعر و اندیشه ی سنایی غزنوی.

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻧﺪ در دﯾﻮان ﺳﻨﺎﯾﯽ - انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

اﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﯿـﺎر درآﻣـﺪن زﺑـﺎن. ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺳﻨﺎﯾﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮ وي ﺑﺮ ﺷﺎﻋﺮان دوره. ﻫﺎي ﺑﻌﺪ را در ﻻﺑﻪ. ﻻي ﻣﺘﻦ
ﻧﺸﺎن داده. اﯾﻢ. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﺧ. ﺮاﺑﺎت، رﻧﺪ، ﺳﻨﺎﯾﯽ، ﺷﻌﺮ، ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ. 1. ﻣﻘﺪ ﻣﻪ. واژه. ﻫﺎي. « رﻧﺪ. و».
« ...... اﻓﻖ. ﻫﺎي ﺷﻌﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻨﺎﯾﯽ ﻏﺰﻧﻮي. ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان، روزﮔ. ﺎر. ﺳﻌﺪي، ﻣﺼﻠﺢ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ،(.
1380. ) ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮔﻠﺴﺘﺎن. (داﻣﻨﯽ از ﮔﻞ)، ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺷﺮح ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﯾﻮﺳـﻔﯽ ، ﭼـﺎپ ﻧﻬـﻢ،. ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات
ﺳﺨﻦ.

غم و شادی عرفانی و کیفیت آن در دیوان سنایی - پژوهشنامه ادب غنایی

9- زرقانی، مهدی، افقهای شعر و اندیشة سنایی، تهران: روزگار، 1378. 10- سالمیان،
غلامرضا، کتاب شناسی توصیفی سنایی، تهران: نشردانشگاهی، 1386. 11- سنایی
غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم، دیوان، باتصحیح و تعلیقات مدرس رضوی، چاپ ششم،
تهران:سنایی، 1385. 12- سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم، حدیقه الحقیقه و شریعه
الطریقه، ...

اندیشه های عرفانی حکیم سنایی یا سیمای... - انجمن جوانان سلطان محمود ...

اندیشه های عرفانی حکیم سنایی یا سیمای سنایی در تصوف دل سنایی تو طرفه ژرف
دریاییست که نه کرانه پدید ا ست مراورا نه کنا ر...

SID.ir | بررسي انديشه سنايي در مورد کلام الهي

حکيم سنايي غزنوي (529-467 هـ) از شاعران، عارفان و متکلماني است که انديشه هاي
کلامي خود را در اشعار خويش، بويژه حديقه الحقيقه به وضوح نشان داده و اگر چه زبان
شعر و هنر را به کار برده، اما به نظريات او در باب کلام الهي مي توان پي برد. در اين مقاله
ضمن برشمردن آرا و نظريه هاي گوناگون کلامي، منظومه فکري سنايي بويژه در حديقه
الحقيقه ...

اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي زرﻗﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﯽ ﮔﺮ - شورای بررسی متون

1379. : اﻓﻖ ﻫﺎي ﺷﻌﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻨﺎﯾﯽ. ، ﺗﻬﺮان. : روزﮔﺎر. 1381. : زﻟﻒ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻮز. (. وﯾﺮاﺳﺘﻪ دوم ﮐﺘﺎب ﻓﻮق
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺎت. ) ، ﺗﻬﺮان. ر: وزﮔﺎر. 1383. : از ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ، ﺗﻬﺮان. : آﻧﺎ. 1384. : ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان. ، ﺗﻬﺮان. : ﺛﺎﻟﺚ. (. ﭼﺎپ ﺳﻮم،. 1387. ) 1384. : ﯾﮏ ﺷﺐ. ﺑﻪ. ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ،. ﺗﻬﺮان. : ﺛﺎﻟﺚ.
1388. : ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯽ اﯾﺮان. و ﻗﻠﻤﺮو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ. ، ﺗﻄﻮر و دﮔﺮدﯾﺴﯽ ژاﻧﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ. ، ﺗﻬﺮان. : ﺳﺨﻦ.

کتاب‌شناسی حکیم سنایی غزنوی - گروه ادبیات فارسی دانشگاه پیام ...

عباسی حبیب الله: «روی و آینه» (نقد کتاب افق‌های شعر و اندیشة سنایی غزنوی،
نوشتة مهدی زرقانی،) کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش. 35. عثمانی، روشن ضمیر: «سبک
حکیم سنایی» عرفان، سال 17 (1332)ش 9: 6 به بعد و ادامه در ش 10: 42 به بعد; علوی
مقدم، محمد: «تأثیر غزالی در اندیشة سنایی»، کیهان اندیشه، ش 26 (آبان 1368) : 147-
153; علوی ...

جایگاه حکیم سنایی در شعر عرفانی ما - Khorasan, land of the sun ...

24 نوامبر 2008 ... ورود اندیشه های عرفانی در قالب شعر مهم ترین دگرگونی است که گفته میشود از اواخر
قرن پنجم به بعد در زبان فارسی راه یافته است. ... حکیم سنایی در آغاز جوانی و پس از
آن که با ادب و هنر فارسی آشنا شد و فنون سخن و شعر را آموخت مانند بسیاری از هم عصران
خود راهی در بار غزنویان شد و در ستایش مسعود بن‌ ابراهیم‌ غزنوی‌ و ...

ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻨﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺜﻮﺭ ﻗﺮﻥ ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﺩﻫﻢ ﻫﺠﺮﻱ ﻣﺨﺎ

1 سپتامبر 2012 ... ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻨﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺜﻮﺭ ﻗﺮﻥ ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﺩﻫﻢ ﻫﺠﺮﻱ. /. ۳ .۲. ﺑﺤﺚ. ـ۲ .۱. ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎﻱ
ﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ. ﻧﺎﻣﺔ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷـﺪ ﺯﺑـﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴـﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳـﻲ، ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮﺍﻥ. « ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺳﻨﺎﻳﻲ ﺩﺭ. ﻣﺘﻮﻥ ﻧﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻗـﺮﻥ ﺩﻫـﻢ. » ﺍﺳـﺖ. ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻥ. ۱۳۸۹. ﻭ ﺑـﻪ. ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻣﺤﻤﺪ. ﺟﻌﻔﺮ ﻳﺎﺣﻘﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ. ﻧﻴ. ﺰ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ.

Guidelines for Full Papers

المللی فرهنگ و اندیشه. ی دینی. The 1st International Congress on Religious
Culture and Thought. 818. سنایی غزنوی شاعر ،حکیم و عارف قرن پنجم و اوایل قرن
ششم است.دوران کودکی .... پیشینه ی بهره گیری و اثر پذیری سخنوران پارسی از قرآن
و حدیث به آغاز پیدایی و پاگیری شعر فارسی یعنی از نیمه های .... باده که در این وقت
خوری ب.

آرامگاه حکیم «سنایی» در غزنی - FarsNews Agency - افغانستان

2 آگوست 2015 ... آرامگاه شاعر پر آوازه پارسی‌زبان، سنایی غزنوی از آثار باستانی و از اماکن مقدس و
دیدنی شهر غزنی به شمار می‌رود. آن طور که از شعر سنایی بر می‌آید وی به تمام دانش ‌های
زمان خود آگاه بود و در برخی رشته‌ها از تبحر خاصی برخوردار بود. آرامگاه این مرد بزرگ
در شمال شهر غزنی امروزی و در غرب شهر قدیمی و تاریخی غزنین واقع است و ...

کتاب : زلف عالم سوز: نقد و تحلیل و گزیده اشعار سنایی غزنوی - ویستا

در این بخش همچنین به منابع فكری سنایی و زمینه‌های اجتماعی اندیشه شعری او اشارتی
شده است" .مبانی عرفانی عابدانه در شعر سنایی غزنوی"، "سلوك عملی"، "سیری در
غزلیات"، "عرفان عاشقانه در قلندریات "و "از افق‌های دیگر "مباحث بعدی كتاب هستند كه
در بخش اخیر درباره ساختارهای مدیحه، طبقات اجتماعی ممدوحان، سفرها و دوره‌های زندگی
سنایی ...

سيماي اهل بيت در آثار سنايي - صاحبدلان

حكيم سنايي غزنوي از شاعراني است كه در زمينه مدح و منقبت پيامبر اكرم (ص) و اهل
بيت (ع ) طبع آزمايي كرده است . .... سنايي علاوه براين كه ويژگي هاي بر جسته پيامبر
را در اشعار خود آورد ، به معجزات پيامبر (ص) هنگام تولد و معجزات آن حضرت نيز اشاره مي
كند . ..... افق هاي شعر و انديشه سنايي غزنوي ، نشر روزگار ، تهران ، چاپ اول : 1378.

سنایی غزنوی اندیشمند، شاعر و عارف بزرگ - اصالت

24 نوامبر 2013 ... از دربار بریده و به دادخواهی مردم برخاست، بر شریعت مداران و زاهدان ریایی شوریده و به
عرفان عاشقانه روی آورد.سنائی‌ در دوره‌‌ی اول‌ فعالیت‌‌های‌ ادبی‌ خویش‌ شاعری‌ مدّاح‌ بود، روش‌
شاعران‌ غزنوی، به ویژه‌ عنصری‌ و فرخی را تقلید میکرد. در دوره‌‌ی دوم‌، که‌ دوره‌‌ ی
دگرگونی وی بود. به‌ نقد اجتماعی و طرح اندیشه‌ های عرفان عاشقانه پرداخت.

سنایی غزنوی و ادبیات عرفانی - و خدایی که در این نزدیکی است

سنایی درسنت غزل فارسی دست به ابداعات و نوآوری¬هائی زد. از جمله اینکه شعر تغزلی
تا آن وقت مستغرق در تجربه¬های زمینی و شخصی بود لغات و اصطلاحات در معانی واقعی
آن بکار برده می شد که برای آن وضع شده بود؛ از می، شراب، زلف، میخانه و ... همان چیزی
اراده می شد که عرف می فهمیدند و اگر معنای مجازی به لغت می دادند از حدود عرف و عادات ...

سنایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی یا حکیم سنایی (۴۷۳-۵۴۵ قمری)، از بزرگ‌ترین
صوفیان و شاعران قصیده‌گو و مثنوی‌سرای زبان پارسی است، که در سدهٔ ششم هجری
می‌زیسته است. برخی معتقدند که سنایی شاعری است که برای نخستین بار عرفان را
به صورت جدی وارد شعر فارسی کرد ولی صوفیان پیش از او نیز در اشعار خود مضامین
عرفانی را ...

کارکردهاي زباني سنايي در غزليّات - راسخون

15 مارس 2015 ... حکيم ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي غزنوي از بزرگ ترين شاعران زبان فارسي و از
ستارگان پرفروغ آسمان ادب ايران زمين به شمار مي رود. ... قالب غزل از مهم ترين قالب هاي
شعر فارسي است که شاعران افکار و انديشه هاي غنايي را به وسيله ي آن بازگو کرده اند.
... خوشا عاشقي خاصه وقت جواني *** خوشا با پريچهرگان زندگاني

روزنامه ايران93/2/2: طلوع آفتاب عرفان در شعر فارسي - Magiran

22 آوريل 2014 ... انديشه هاي عارفانه مولانا به دنبال انديشه هاي عارفانه سنايي و عطار شکل گرفت.
چيرگي و مهارت مولانا در بيان مطالب و قابليت هاي برجسته فکري او در آثار مولانا
بويژه اقيانوس عظيم مثنوي او ما را به اين نتيجه مي رساند که افق نگاه مولانا بسيار
وسيع تر از سنايي و عطار است. حرکتي که در حوزه شعر عارفانه در قرن پنجم با ...

مرز مشخصی میان ساحت های شعری سنایی وجود ندارد - خبرگزاری مهر ...

21 ا کتبر 2017 ... به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست از سری نشست های درسگفتارهایی درباره
سنایی با حضور محمدعلی موحد و مریم حسینی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.
پیونددهنده‌ عرفان به تاریخ شعر فارسی. در ابتدای این نشست موحد با اشاره به این‌که
حضور شاعر در شعر خود، تعبیری است که آن را از نظامی داریم؛ درباره ...

فصلنامه شعر وزبان معاصر ر سنایی ا نقد طبقات اجتماعی در اشع زینب ...

شناسی ادبیات مطرح می. شود، در بررسی فرهنگ و تاریخ اجتماعی یک ملت اهمیت بسیار
دارد . حکیم. سنایی غزنوی. ،. از شاعران مشهور قرن ششم و. از پیشگامان شعر عرفانی
است. که در اشعارش به مضامین اجتماعی نیز توجه. داشته است . در شعر سنایی انتقادها و
اعتراض. های گزنده. ای بر ضد ریاکاری و ظلم طبقات مختلف اجتماع اعم از فقیه. ،. زاهد.

واکاوی دیگرستایی در قصاید حکیم غزنه - Weblog RSS

2 آگوست 2013 ... کارشناس ارشد زبان و ادب فارسی و دبیر ادبیات دبیرستان های ساری. این مقاله در
همایش بین المللی حکیم سنایی که در دی ماه 1387 در دانشگاه الزهرا برگزار شد، با
عنوان «تحلیل مدحی قصاید سنایی» با همکاری آقای دکتر مرتضی محسنی ارائه گردید.
چکیده: سنایی که در حوزة شعر عرفانی از فضل تقدم برخوردار است،‌ ...

سپیده پهنایی SP - جایگاه حکیم سنایی در شعر عرفانی ما

سپیده پهنایی SP - جایگاه حکیم سنایی در شعر عرفانی ما - دیباچه ای برای دفتر
آزرده گی های من. ... ورود اندیشه های عرفانی در قالب شعر مهم ترین دگرگونی است که
گفته می شود از اواخر قرن پنجم به بعد در زبان فارسی راه یافته است. ابوالمجد مجدود
حکیم بن آدم سنایی عارف بزرگ، ... از حکیم غزنوی بشنو تمام. در الهی نامه گوید شرح
این.

وضعیت آرامگاه حکیم سنایی غزنوی+تصاویر - مشرق نیوز

14 فوریه 2012 ... سنایی شاعری شیعه مذهب بود، اما اندیشه معنوی او حلقه وصلی برای تمامی اقوام و مذاهب
افغانستان به وی‍ژه مردم شهر غزنین بود. با گذشت سال‌ها ... وضعیت آرامگاه حکیم سنایی
غزنوی+تصاویر. سنایی ... آن طور که از شعر سنایی بر می‌آید او به تمام دانش های زمان
خود آگاه بود و در برخی رشته‌ها از تبحر خاصی برخوردار بود. آرامگاه این ...

گنجور » سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۰ - دریغا کو ...

جهان یکسر همه پر دیو و پر غولند و امت را. که یارد کرد جز اسلام و جز سنت نگهبانی.
بمیرید از چنین جانی کزو کفر و هوا خیزد. ازیرا در جهان جانها فرو ناید مسلمانی. شراب
حکمت شرعی خورید اندر حریم دین. که محرومند ازین عشرت هوس گویان یونانی. مسازید از
برای نام و دام و کام چون غولان. جمال نقش آدم را نقاب نفس شیطانی. شود روشن دل و جانتان
ز ...

عبدالواسع هیله من غزنوی - حضرت حکیم سنایی غزنوی

26 فوریه 2008 ... مقبره حکیم غزنوی. آرامگاه حضرت حکیم سنایی غزنوی شهر غزنی. به در گلخن رسيد كه
يكي از مجذوبان و محبوبان كه از حد تكليف بيرون رفته و مشهور بود به «لاي .... راهي كه
سنايي در پيش مي گيرد، فقط منحصر به يك قالب نمي ماند؛ بلكه قدرت شاعر در به
كارگيري الفاظ و تسلط او بر زبان شعر، همراه با انديشه هاي بديعي كه ...

سنایی؛ پیونددهنده‌عرفان به تاریخ شعر فارسی | روزنامه خراسان | خبروان

6 نوامبر 2017 ... ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی، از عارفان و شاعران برجسته قرن پنجم و ششم ادب
فارسی است. ... در ابتدای این نشست، دکتر محمدعلی موحد درباره تجلی سنایی در ساحت
شعری اش گفت: سنایی از شاعرانی است که جلوه های کاملا متفاوت و متغایر در آینه
اشعارش دارد. ... به این می اندیشد که وقت آن است شعر فارسی را نجات بدهد.

مرگ و بي مرگي در شعر حماسي و عرفاني 1

مرگ و بي مرگي ، شعرحماسي ، شعر عرفاني ، فردوسي ، سنايي کليد واژه ها: 1 - اين
مقاله برگرفته از طرحي پژوهشي ... حماسه ها به صورت شعر در آمده اند به منظومه هاي حماسي
معروف هستند و انواعي. دارند.)3(. پس، شعر حماسي كه يكي از ..... 9- زرقاني، سيد مهدي،
1378، افق شعر و انديشه هاي سنايي غزنوي، تهران، روزگار. 10- سجادي، سيد جعفر،
1362، ...

نمادگرايي در شعر عرفاني

گويي سنت شعري همة امكانات لازم را براي انديشه هاي صوفيانه تدارک ديده بود، شعر به
زودي به بزرگترين رسانة صوفيان بدل گرديد. در سنت شعر عربي «خمريه .... سنايي
غزنوي از واژه هاي قمار، خرابات، قلندر، لباسات و طامات و كم زن و قلاش و رند رمزهاي
بديع مي سازد كه در آن روزگار سخت بي سابقه و تكان دهنده است. رؤياهاي روزبهان بقلي
(د: ...

پایان نامه موسيقي شعر در غزليّات سنايي - ویکی پروژه

رزمجو ، حسين .( 1374 ). انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي . چاپ سوم . مشهد : مؤسّسه ي
چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي . - رستگار فسايي ، منصور .( 1373 ). انواع شعر
فارسي ، مباحثي در صورت ها و معاني شعر كهن و نو پارسي . شيراز : انتشارات نويد . -
زرقاني ، مهدي .( 1378 ). افق هاي شعر و انديشه ي سنايي غزنوي ، به همراه گزيده اي از
حديقه .

اشعار سنایی غزنوی , زندگی نامه سنایی غزنوی , قصیده‌ های سنایی غزنوی

10 آوريل 2014 ... گلچین بهترین اشعار سنایی غزنوی, اشعار معروف سنایی غزنوی, اشعار عاشقانه
سنایی غزنوی , بهترین اشعار سنایی غزنوی, نوشته های سنایی غزنوی,اشعار کوتاه
سنایی غزنوی.

(28 شوال) سالروز تولد "سنایی غزنوی" عارف و شاعر بزرگ ایرانی ...

23 جولای 2017 ... توفیق یافت و نخستین بار، قصائد و منظومه های خاصی را به بحث در مسایل عرفانی
اختصاص داد. تاثیر اشعار سنایی در تغییر سبک شعر فارسی و ایجاد تنوع و تجدد در
آن غیر قابل انکار است. آثار او پُر است از معارف و حقایق عرفانی و اندیشه های دینی،
زهد، وعظ و تمثیلات تعلیمی که با بیانی شیوا و استوار ادا شده است.

نگاه مشترک سنایی غزنوی و خواجه رشید الدین به امویان - خبرآنلاین

9 سپتامبر 2014 ... نگاه سنایی غزنوی شاعر سنی _ شیعی قرن ششم با نگاه خواجه رشیدالدین وزیر و مورخ
بزرگ دوره ایلخانی در دهه های پایانی قرن هفتم و اوائل قرن هشتم هجری در ... با این حال
اشعار وی در ستایش امام علی (ع) به خصوص آنچه در باب سوم حدیقه الحقیقه تحت عنوان
«اندر نعت پیامبر ما مصطفی علیه السلام و فضلیت وی بر جمیع ...

حریم خلوت دوست - تالیفات من (تحقیقی درمورد سنایی ادامه ی مطلب)

روزگار سنایی در دربار غزنویان به خوشگذرانی می گذشت ولی یک تحول روحی باعث شد
تا مسیر زندگی سنایی تغییر کند. ... خون چشم بیوگان است آن که در وقت صبوح ...
راهی که سنایی در پیش می گیرد، فقط منحصر به یک قالب نمی ماند؛ بلکه قدرت شاعر
در به کارگیری الفاظ و تسلط او بر زبان شعر، همراه با اندیشه های بدیعی که دارد، به او
...

450 K - ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

15 نوامبر 2016 ... وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، در ﺣﻮزة ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺎﯾﯽ ﻏﺰﻧﻮي ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ. ﺳﻮررﺋﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﺗﻔﺎوت.
ﻫﺎي ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ. ﻫﺎﯾﯽ در ﺷﻌﺮ ﺳﻨﺎﯾﯽ و. ﻣﻮﻻﻧﺎ، ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄ. ﻟﻪ،
اﻣ. ﺮي. ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘ. ﺎﯾﺴﮥ ﺑﻮﻃﯿﻘﺎي ﺳﻮررﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ. ﺳﻮررﺋﺎﻟ. ﯿﺴﺘﯽ ﺳﻨﺎﯾﯽ. و ﻣﻮﻻﻧﺎ، ﻣﯽ.
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ؛ اوﻻً ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ. ﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘ. ﺬﯾﺮي. ﻣﻮﻻﻧﺎ از ﺳﻨﺎﯾﯽ ﭘﯽ.

مقاله موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

انواع شعر فارسی ، مباحثی در صورت ها و معانی شعر کهن و نو پارسی . شیراز :
انتشارات نوید . – زرقانی ، مهدی .( ۱۳۷۸ ). افق های شعر و اندیشه ی سنایی غزنوی ، به
همراه گزیده ای از حدیقه . تهران : نشر روزگار . – زرّین‌کوب، عبدالحسین .( ۱۳۵۳ ). نه
شرقی ، نه غربی – انسانی ، مجموعه ی مقالات ، تحقیقات ، نقدها و نمایشواره ها . تهران :
انتشارات امیر ...

سیر مولوی با چراغ سنایی - شورای اجتماعی غزنه باستان

30 دسامبر 2013 ... مولوی با قدرت تفکر و اندیشه خویش، با بهره گیری از ابیات، قصص، امثال و اندیشه
های سنایی غزنوی، افکار عرفانی و والای خود را با تمثیل ها و تصویرهای بی بدیل و با
قالب های دلپذیرتر و استوارتر بیان کرده است. تأثیر حکیم سنایی غزنوی و آثار او را
، چه از نظر فکری و معنوی و چه از لحاظ بیان شعری و لفظی، در ...

ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ، ﻛﻨﺶ و ﭘﻴﺮﻧﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻳﺘﻬﺎي

ﻏﺰﻧﻮي در ﺣﺪﻳﻘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﻛﻮﺷﻴﺪه. اﺳﺖ اﻧﺪﻳﺸﻪ. ﻫﺎ و آﻣﻮزه. ﻫﺎي ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ را در ﻗﺎﻟﺐ. ﺷﻌﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺷﻴﻮه، ﻛﻪ
ﺳﻨﺎﻳﻲ ﻣﺒﺪع آن ﺑﻮد، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻋﺮان دﻳﮕـﺮي ﭘـﺲ از وي از. ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻟﻮي ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . وي در اﻳﻦ اﺛﺮ،
زﺑﺎن ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮﻣﻲ. ﮔﺰﻳﻨﺪ. ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ زﺑﺎن، ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ. ﺣﻜﺎﻳـﺎت
ﺗﻤﺜﻴﻠـﻲ اﺳـﺖ . ﺣﻜﺎﻳﺘﻬﺎي ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ و اﺧﻼﻗﻲ ﻳﻜـﻲ از ﺷـﻴﻮه. ﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن و. ﺷﺎﻋﺮان در
ﺗﻔﻬﻴﻢ ...

aaq1 – مجموعه کامل پایان نامه

10 جولای 2017 ... هرچند این درونمایه شعری، تنها گرایش فکری- عقیدتی او نیست، اما این قدر مسلّم است
که بخشی انبوه از شعر و محدودهای فراخ از اندیشه او را همین موضوع به خود اختصاص داده
... پایان نامۀ دیگری باز هم در دانشگاه سیستان و بلوچستان، در سال 1388 با عنوان «
موسیقی شعر در غزل های سنایی غزنوی» توسط ملیحه فلاح لاله زاری به ...

افسون - تأثیرات مولانا از آثار سنایی غزنوی

افسون - تأثیرات مولانا از آثار سنایی غزنوی - ... اشعارى که مولانا سروده است از حیث
مضمون، وزن، قافیه و ردیف با اشعار شاعرانى چون رودکى، منوچهرى، ناصر خسرو و حتى
خیام و مخصوصا سنایى و عطار پهلو مى زند.این علاقه از پدر و .... «همچنان(مولانا)فرمود که
در آخر وقت خواجه حکیم سنایى -رحمة الله علیه-زیر زبان چیزى مى منگید.محبان گوش ...

آشنایی با شعر اجتماعی

شاید جدی ترین حضور این نوع شعر پس از سنایی غزنوی در ادبیات دوره مشروطه محسوس
باشد. پـس از انقاب اسـامی ... تر در روند شعر جریان دارد. کتاب های معرفی شده بخشی از
بهترین مجموعه های شعری در این موضوع را توصیه می کند. ... از نظـر اندیشـه و »چمدان هـای
قدیمی« می تواند شناسـنامه خوبی بـرای او درباره فعالیتش. در عرصه غزل سـرایی ...

کتاب‌شناسی حکیم سنایی غزنوی - دل بسته ی یاران خراسانی خویشم

16 مه 2016 ... زرقانی، مهدی: «افق‌ها و ساحت‌های اندیشه سنایی»، روزنامة شرق 21/10/1382. (گزارش
نشست کتاب ماه ادبیات و فلسفه) زرقانی، مهدی: «افقهای شعر و اندیشة سنایی غزنوی»،
کیهان فرهنگی، ش 145 (شهریور1377). زرقانی، مهدی: «انسان در شعر سنایی غزنوی»،
کیهان فرهنگی ش 161 (اسفند 1378) زرقانی، مهدی: «خالق متعال و معشوق ...

نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطّار و مولوی

در این مقاله تلاش شده تا نمادهای جانوری نفس امّاره در ادبیّات عرفانی با تکیة بیشتر
بر آثار سنایی و عطّار معرّفی و رمزگشایی شوند. ... نماد، تجلّی و نمایشی است که
اندیشه و تصویر یا حالتی عاطفی را به حکم تشابه یا هر گونه نسبت و رابطه‌ای، چه
واضح و بدیهی و چه قراردادی یادآوری می‌کند» (ستّاری، 1387: 13) و یا به قول دیگر، «نماد
چیزی ...

نسیم آنلاین | سنایی پیونددهنده‌ی عرفان به تاریخ شعر فارسی

21 ا کتبر 2017 ... به گزارش ایسنا، در خبر برگزاری این نشست عنوان شده است: ابوالمجد مجدود بن آدم
سنایی غزنوی از شاعران و عارفان برجسته‌ی قرن پنجم و ششم ادب فارسی است. وی
نخستین کسی است که در شعر فارسی، در تبیین نظام عرفانی جهان و آنچه آن را نظام
احسن خوانده‌اند، سخن گفته است. سنایی بزرگ‌ترین سراینده‌ی شعر اجتماعی در ...

سنایی و تحول در شعر و ادب فارسی - tebyan - تبیان

3 جولای 2012 ... سنایی پایه های این نوع شعر را به کلی تغییر داد و به جای معشوقکان زیبا رو ،
معشوقی ابدی و دست نیافتنی ورای عقل جایگزین ساخت و به راز و نیاز خالصانه ... شاهد
بر این سخن آوردن بابی در حدیقه می باشد که گرچه در ظاهر به مدح بهرام شاه غزنوی مربوط
می شود اما در واقع خوی و خصال پادشاهی بنده نواز و منطقی را نشان می دهد .

سنايي، شاعر تحول گرا - آفتاب

23 آوريل 2005 ... حكيم ابوالمجدود بن آدم معروف به سنايي غزنوي از عرفا و شعراي عصر خود و غزنين بود و
از بزرگترين و جامع ترين عرفاي نيمه دوم قرن پنجم و نيمه اول قرن ششم هجري در ...
گرچه گاهي شعر او لحن خطابي و بيشتر امري دارد- اشعار دوره دوم زندگي او- و بعضا تند
و خشن است اما وي در واژه گزيني تبحري خاص داشت و معمولا از واژه هاي ...

خوانش بین متنی اندیشه های عرفانی در آثار سنایی غزنوی - علم نت

کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی - 1394 ... در
این مقاله طبق نظریه بینامتنیت ژ( ولیا کریتوااست) ضمن نقد و تحلیل اندیشه های
عرفانی حکیم سنایی در دیوان و حدیقه ، ارتباط بینامتنی بین اندیشه های وی و دیگر
عارفان و اندیشمندان به خصوص ... مقاله کنفرانس: تجربه عرفانی در اشعار سنایی
غزنوی.

مرجع دانلود کتاب - دانلود کتاب دیوان سنایی - حکیم سنایی غزنوی

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب PDF، دانلود رمان و داستان،
دانلود مقاله،دانلودکتاب عرفانی.

تحليل قصايد مدحي سنايي - جوان ایرانی

15 مارس 2015 ... 5) ______ (1382) «فرزند تناقض، افق ها و ساحت هاي تازه در انديشه ي سنايي». 6)
مدرس رضوي، محمدتقي (1363) ديوان حکيم ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي غزنوي، چاپ سوم،
تهران: انتشارات سنايي. 7) محجوب، محمدجعفر (بي تا) سبک خراساني در شعر فارسي،
چاپ اول، تهران: انتشارات فردوس. 8) وزين پور، نادر (1374) مدح داغ ننگ ...

تحقیق در مورد مولانا، آموزگار معنا 14ص (ورد)

فایل صوتی هیپنوتراپی پنهان (sublinimsl Message) موفقیت

مقایسه سرمایه گذاری کانادا و سایر کشور

شرکتهاي مجازي و شبکه آنها

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی : آشنایی با جرم پولشویی

فایل فایل پاورپوینت در مورد فیدر.

تحقیق در مورد شادى جو باشيد

هتل 3 بعدی اسکچاپی ...... G4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.

پاورپوینت درباره آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق

دانلود طرح های شالیکاری

تحقیق درمورد تكنولوژي گلدوزي و منسوجات هوشمند

تحقیقی درباره پاسارگاد

تحقیق درمورد پيامبر و مديريت

تحقیق درباره؛ استفاده از نشا در توليد سبزيجات

پاورپوینت درس 9 جغرافیا پیش دانشگاهی (مدل های جغرافیایی )

دانلود پروژه آشنائي با خطوط توليد شير پاستوريزه وتوانايي توليد شير استريل وپاستوريزه (word)

تحقیق در مورد هارد اسكازي 19 ص

پاورپوینت همه چیز در مورد فرآورده های گوشتی((سوسیس و کالباس))

دانلود مقاله مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و حسابرسی آن(word) 21 صفحه