دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت جریان شناسی سیاسی ایران - دوره مشروطه طلبان تا دوره اصولگرایان (1386 - 1285) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت جریان شناسی سیاسی ایران دوره مشروطه طلبان تا دوره اصولگرایان (1386 1285)

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت جریان شناسی سیاسی ایران - دوره مشروطه طلبان تا دوره اصولگرایان (1386 - 1285) فهرست مطالب:
کلیات:
1- تعریف جریان شناسی
3- ضرورت ها و اهداف شناخت جریانات سیاسی
4- مدل جریان شناسی بر مبنای دین و مذهب
5- ادوار مهم تاریخ معاصر ایران و نقاط عطف
صورت بندی و آرایش جریانات سیاسی ایران:
دوره اول: عصر مشروطه طلبان
دوره دوم: عصر ملی شدن صنعت نفت
دوره سوم: عصر نهضت امام خمینی(ره) و پیروزی انقلاب اسلامی
دوره چهارم: عصر جمهوری اسلامی تا دوم خرداد 76
دوره پنجم: عصر حاکمیت دوم خردادیها و اصلاح طلبان
دوره ششم: عصر حاکمیت اصولگرایان

---------------
جريان شناسي سياسي ایران -کلیات:
کلیات:
1- تعریف جریان شناسی:
شناخت فرآيند شكل گيري يك انديشه به همراه بررسي مباني فكري، اعتقادي و ديدگاه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دسته اي از احزاب، گروه ها و جناح هاي سياسي كه داراي همسويي در مواضع، رويكردها و گفتمان ها باشند.
بر اساس اين تعريف، جريان شناسي شامل:
1ـ فرآيند شكل گيري يك انديشه و تفكر.
2ـ بررسي مباني فكري اعتقادي و ديدگاه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي، دسته اي از احزاب و گروه هاي سياسي
3ـ تبيين همسويي در مواضع، رويكردها و گفتمان ها.
2- ضرورت شناخت جریانات سیاسی:
1ـ تشخيص درست دوستان از دشمنان، خودي ها از غير خودي ها بر اساس آموزه هاي تولي و تبري ديني.
2ـ تعيين نوع مواجهه و موضع گيري مناسب در برخورد با جريانات سياسي بر اساس رسالت پاسداري از انقلاب و نظام اسلامي.
3ـ ظرفيت سازي و كارآمد سازي سپاه و بسيج در مقابله با تهديدات سخت، نيمه سخت و نرم فراروي جمهوري اسلامي ايران.
4ـ توسعه و تعميق انقلاب اسلامي و عمق بخشي داخلي با مهندسي فرهنگي و تأثيرگذاري بر افكار عمومي.

3 -صورت بندی جریانات سیاسی (بر مبنای نقش دین و مذهب):
بر اين اساس جريانات سياسي به چند دسته تقسيم مي شوند:
1- جریان غیرمذهبی:
به نقش مذهب در اداره جامعه قائل نيستند، همانند برخي احزاب و گروه هاي ملي گرا و قوم گرا.
2 -جریان ضدمذهبی:
علاوه بر نفي و انكار دين و شريعت، به مقابله جدي با دين مداران و نظام ديني جمهوري
اسلامي ايران برخاستند همانند احزاب ماركسيستي توده، چريك هاي فدايي و پيكار.
3- جریان مذهبی:
آنان با اعتقاد به دين، قرائت يكسان از نقش اجتماعي مذهب ندارند.
دسته بندي جريان مذهبي:
طرفداران جريان مذهبي به دو طيف تقسيم مي شوند:
الف) جريان مذهبي اقلي (دينداران):
اين جريان معتقد است بايد حداقل توقع و انتظار از دين را داشت، لذا دين را يا امر شخصي و يا صرفاً در حوزه امور فردي و يا آن را صرفاً در جامعه امري اخلاقي دانسته و بر اين اساس در حوزه مسايل دنيوي و عرف معتقد به بهره گيري از دستورات عقلي نه دستورات ديني مي باشند.
به طور مثال از چهره هايي چون دكتر سروش و مهندس بازرگان تا روحانيوني مثل فاضل ميبدي و يوسفي اشكوري و نيز احزابي چون كارگزاران و مجاهدين انقلاب تا مشاركت و دفتر تحكيم وحدت و ... در اين طيف اند.
ب) جريان مذهبي اكثري (دينمداران):
اين جريان معتقد است اسلام نه تنها براي زندگي فردي انسان ها، بلكه براي جامعه داراي قوانين كاملي است و توانايي تشكيل و اداره حكومت اسلامي را نيز در عصر غيبت داراست. اين جريان فقه آل محمد(ص) را برنامه عملي و تئوري زندگي بشر دانسته و از ديگر شاخصه هاي آن ولايت مداري، استقرار عدالت، مردم سالاري ديني، استقلال و پيشرفت مادي و معنوي در سايه دين است.
برجسته ترين نماد آن شخصيت هايي چون رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري تا جريان هايي چون اصولگرايان مي باشد.
4- ادوار مهم تاریخ معاصرایران و نقاط عطف تاریخی:
1: انقلاب مشروطه: تلاش برای استقرار عدالت، پارلمان و قانونگذاری(1285)
2: نهضت ملی شدن نفت: ملی كردن صنعت نفت و رهانیدن از استعمار انگلیس(1332)
3: نهضت امام خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی: تلاش برای استقرار نظام جمهوری اسلامی(1342 تا1357)
4: عصر جمهوری اسلامی تا دوم خرداد 76: دوران تثبیت انقلاب و شكل گیری جریانات(57 تا76)
5: عصر حاكمیت اصلاح طلبان (اوایل 76 تا 84)
6: عصر حاكمیت اصولگرایان (از 84 تا بحال)
صورت بندی و آرایش جریانات سیاسی ایران:
دوره اول: عصر مشروطه طلبان
دوره دوم: عصر ملی شدن صنعت نفت
دوره سوم: عصر نهضت امام خمینی(ره) و پیروزی انقلاب اسلامی
دوره چهارم: عصر جمهوری اسلامی تا دوم خرداد 76
دوره پنجم: عصر حاکمیت دوم خردادیها و اصلاح طلبان
دوره ششم: عصر حاکمیت اصولگرایان
دوره اول)عصر مشروطه طلبان:
1)جریان اسلام گرا
2)جریان ملی گرا
3)جریان چپ گرا
جريان شناسي سياسي ایران - عصر مشروطه طلبان: 1)جریان اسلام گرا:
1-1 جریان مشروطه مشروعه، رهبر آن شیخ فضل اله نوری است.
دیدگاه فكری: پیرو مكتب سامرا به رهبری میرزای شیرازی و به دنبال تعمیم ولایت در حوزه سیاست و طرح ولایت و اطاعت از فقیه جامع الشرایط بوده اند.
2-1 جریان مشروطه مذهبی ضدغرب، نظریه پرداز آن آیت ا… نائینی است.
دیدگاه فكری: ریشه آن در مكتب نجف به رهبری آخوند خراسانی و به دنبال تعمیم سیاست در حوزه ولایت، و در پی اثبات مشروعیت گذار از رژیم استبدادی به مشروطه است.
2)جریان ملی گرا: (ناسیونالیسم) از رهبران آن تقی زاده، میرزا ملكم خان، میرزا فتحعلی آخوندزاده
- مهمترین مبانی: باستان گرایی، شاه محوری، سكولاریسم و غربزدگی.
حزب دمكرات(عامیون) مهمترین مصداق آن است كه تقی زاده شعار از فرق سر تا ناخن پا باید فرنگی شد
ر هبر آن بود.
3) جریان چپ گرا: از رهبران آن حیدر عمواوغلی، جعفر پیشه وری در حزب كمونیست، در دوران
جنگ جهانی اول بودند.

3-1 جریان مشروطه خواه آزادی طلب:
الف)مشروطه ترقی خواه: روشنفكران غربگرای ضداستبداد و عضو فراماسونری
ب) مشروطه میان رو به گرایشات دینی: آیت اله بهبهانی و طباطبایی، در تحصن
در سفارت انگلیس مخالف نبوده و با روشنفكران رابطه خوبی داشتند.
4-1 جریان عالمانی كه سیاست سكوت را برگزیدند:
(به دلیل اختلاف بین علماء) همچون آیت ا… میرزای شیرازی دوم رهبر
انقلاب 20(ثوره العشرین) عراق.
دوره دوم)عصر ملی شدن صنعت نفت:
1) جریان اسلام گرا
2) جریان ملی گرا
3) جریان چپ گرا
1) جریان اسلام گرا
1-1 جریان اسلام گرای سیاست پرهیز:
در رأس آن آیت ا… بروجردی زعامت حوزه های علمیه قم بود كه به دلیل احساس خطر از كمونیسم، نقش مقدس نماها از حركتهای انقلابی و مصلحانه، نقش افراد نفوذی و… از ورود به سیاست پرهیز داشت. اگر چه منشأ تربیت نسلی از فضلا چون امام خمینی، بهبود وضعیت حوزه قم، حمایت از تشیع و… بودند.
2-1 جریان اسلام گرای مبارز:
درصدر آن آیت ا… كاشانی است. تلاش این جریان مبارزه پارلمانی برای رفع سلطه استعمارگران انگلیسی و محدود كردن سلطنت به چارچوب های قانون اساسی و رعایت دستورات اسلامی در حد امكان بود. از مهمترین دستاوردهای آن، تصویب طرح ملی شدن نفت در مجلس شانزدهم و حمایت از دولت ملی مصدق و برپایی قیام 30 تیر 1331 بود.
شامل 64 اسلاید POWERPOINT

دانلود پاورپوینت جریان شناسی سیاسی ایران دوره مشروطه طلبان تا دوره اصولگرایان (1386 1285)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پلنگ خالدار آمریکایی

دانلود فایل پاورپوینت در مورد نشانه ک .

دانلود جدیدترین طرح لایه باز فتوشاپ ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار با فرمت Psd

تحقیق در مورد اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه

نقطه جوش 49 ص

پاورپوينت فن آوري ششم درس 6 نوشتن با رايانه 37 اسلايد قابل ويرايش بسيار زيبا و آموزنده

مقاله کامل محاسبه بازده خصوصي سرمايه انساني در ايران(word)

مقاله درمورد فلسفه اخلاق غربی و اخلاق اسلامی

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری1

تحقیق درمورد آشنايي با رشته مهندسي برق

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI 144 ص

تحقیق در مورد B 170 بررسی فنی، مالی پوشال کولر

نقد شعر The Bridegroom by Alexander Pushkin

مطلبی در مورد رشد و بازده محصول

تحقیق در مورد تبديل باد به انرژي

پاورپوینت جوايز كيفيت چه هستند ؟ 15 اسلاید

بتن 35 ص

پاورپوینت درباره ی قوانین مهم مثلثات در مثلث

تحقیق در مورد  انرژی تجدیدپذیر

دانلود تحقیق سازمانهاي اداري تحت نظر مستقيم رهبري

تحقیق در مورد علی شریعتی

پاورپوینت معرفی سیستم ساختمانی سازه چوبی + 5 مقاله کنفرانسی + گزارش ورد

تحقیق درمورد آیت الله طالقانی

تحقیق درباره نقش نماز

اثر شلاقي در زنجيرة تأمين 20 ص

پاورپوینت درس 6 عربی هشتم

تحقیق در مورد چرا حسابداري دولتي و گزارش مالي از يكديگر متفاوت بوده 13 ص

تحقیق هپاتیت ویروسی نوع آ

تحقیق در مورد مفهوم تربيت بدني و ورزش 10 ص

دانلود نمونه قرارداد كار و کارفرما