دانلود رایگان

4 مقاله جدید با موضوع big data - دانلود رایگاندانلود رایگان 4 مقاله جدید مروری با موضوع big data, مناسب برای دانشجویان و پژوهش گران رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دانلود رایگان 4 مقاله جدید با موضوع big data 1- مروری بر مديريت پردازش دادگان عظیم با استفاده از MapReduce و Apache Spark
چكیده
با ورود به عصردادگان عظيم و توليد انبوهي از انواع داده ها اين ضرورت احساس مي شود که بايد از اين انبوه داده ها براي کسب اطلاعات راهبردي استفاده کرد. اما با روش هاي تحليل داده قديمي نمي توان داد هاي متنوع توليد شده را به درستي تحليل کرد.
از اين رو متخصصين علم داده کاوي روش هايي را براي تحليل اين نوع از داده ها ابداع کرده اند. اما سوال اينجاست که چه روشي براي تحليل اين داده ها منا سبتر ا ست. در تحليل داده گان عظيم، روش هاي پردازش موازي و توزيع شده مورد توجه قرار گرفته اند. چارچوب هاي مانند MapReduce Hadoop و Spark از اين نوع هستند .
در اين مقاله با مرور عملکرد چارچوب هاي Hadoop MapReduce و Apache Spark در مواجه با انواع داده اي مختلف و کتابخانه هاي که براي اين دو چارچوب تو سعه داده شده اند، سعي کرديم مقاي سه اي اجمالي از اين دو بستر تحليل داده داشته باشيم. در ادامه تفاوت فازهاي Map و Reduce را بين Spark و MapReduce بررسي کرديم.
واژههای کلیدی: دادگان عظيم- داده کاوي- Spark - MapReduce - Big Data
2-راه های مقابله با خطر و سرقت داده و چالش امنیتی برای داده های بزرگ و کاربران
چکیده:
یکی از مسایل مهم در تکنولوژی امروز امنیت است.همه ی مردم کم و بیش با مسایله امنیتی رو به رو هستند. میدانیم که سرقت اطلاعات یا سو استفاده از آنها امری است جدی و حقیقت که هر لحظه زندگیمان را تهدید میکند امروزه حجم داده ها نسبت به دهه های گذشته بسیار بالا تر رفته و بیشتر شده در این مقاله مبارزه علیه تهدیدات امنیتی و جلوگیری از سرقت یا سو استفاده از اطلاعات هم چنین مسایل امنیتی در پایگاه داده های بدون زبان پرس و چو ساختاری را شرح داده شده است
کلمات کلیدی: پایگاه داده- کنترل دسترسی- داده بزرگ- کاربران بزرگ

3- تحلیل کلان داده به عنوان سرویس در بستر رایانش ابری
چكیده
امروزه حجم انبوه دادهها در بسیاری از کاربردهای داده محور ابزار روشهای تحلیل مدیریت دادهها را نیازمند تغییر نموده است علاوه بر حجم بالا به عنوان یکی از 3 بعد اصلی این مسله که با عنوان کلان داده شناخته میشود از تنوع زیاد و سرعت بالا باید به عنوان دو بعد اساسی دیگر یاد نمود. رایانش ابری یک تکنولوژی قدرتمند برای محاسبات پیچیده و سنگین است. رایانش ابری نیاز به استفاده از سخت افزارهای گران را حذف نموده و فضای محاسباتی و نرم افزار مورد نیاز را در اختیار کاربر قرار میدهد. موضوع حائز اهمیت این است که چگونه میتوان از زیر ساخت رایانش ابری برای دسترسی، پردازش و آنالیز کلان داده استفاده نمود. در این مطالعه با مروری بر ادبیات کلان داده، دستهبندی انواع آن و
همچنین ساختار لایهای کلان دادهها، به بررسی کاربرد زیرساخت رایانش ابری برای تحلیل کلان دادهها میپردازیم.
واژههای کلیدی: کلان داده، رایانش ابری، مدیریت داده ها، فضای محاسباتی، ساختار لای های
4- فناوری ها، چالش ها و چشم انداز آینده کلان داده ها
چكیده
حجم دادههای ذخیرهشده ناشی از فعالیتهای کاربران در شبکه های اجتماعی، تراکنشها، دادههای مربوط به سنسورهای آب وهوا، تصاویر و ویدئوهای دیجیتال، سیگنالهای GPS و غیره در بستر اینترنت و بهواسطه بهکارگیری آنها از تجهیزات و ابزارهای مختلف با سررعت خیرهکنندهای در حال افزایش اسرتب به مجموعهای از این دادهها که نرخ رشرد آنها بسریار بالا ست و در مدتزمان کوتاهی، شامل چنان حجمی از اطلاعات میشوند که کار با آنها با ابزارهای مدیریت داده موجود میگوی ند ب حجم عظیم این داده ها ی پیچیده میتوا ند چشرررما نداز ها و داده ها ی عظیم ، غیر قا بل انجام خوا هد بود واقعیتهای بسیاری را بهصورت پنهان در خود داشته باشدب ازاینرو در این مقاله، ضمن معرفی کلان دادهها و زیرساختها، به کاربردهای آن در فناوری و همچنین چالشهایی که به دلیل حجم، سرررعت تولید و تنوع دادهها به وجود میآید و نیز چشماندازهای آینده آن را بیان میکنیم.
واژههای کلیدی: کلان داده- علم داده- چالش- فناوری


big data


کلان داده ها


بزرگ داده


رایانش ابری


تجارت الکترونیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه