دانلود رایگان

دانلود مقاله کامل درباره وسايل شيفت فاز الكترومكانيكي - دانلود رایگاندانلود رایگان وسایل شیفت فاز الکترومکانیکی

دانلود رایگان دانلود مقاله کامل درباره وسايل شيفت فاز الكترومكانيكي

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :44

بخشی از متن مقاله
وسايل شيفت فاز الكترومكانيكي
علاوه بر شيفت دهنده هاي فاز الكترونيكي، وسايل الكترومكانيكي براي تغيير فاز در رادارهاي آرايه فازي، مخصوصاً در مدلهاي اوليه به كار گرفته شده بودند. گرچه شيفت دهنده هاي الكترومكانيكي در حال حاضر كاربرد وسيعي ندارند، براي بازگويي تنوع وسايلي كه در آنتن هاي آرايه اي به كار گرفته مي شوند اين نوع شيفت دهنده ها در اين مبحث تشريح مي شوند.
يكي از اولين و ساده ترين شيفت دهنده هاي فاز الكترومكانيكي، يك خط انتقال است كه طولش به صورت مكانيكي و توسط يك بخش تلسكوپي تغيير مي كند. اين وسيله، خط كشنده ناميده مي شود. بخش تلسكوپي ممكن است به شكل U باشد، و. طول خط توسط روشي شبيه به ساز بادي تغيير مي كند. خط كشنده (linestretcher) اغلب در كابل كواكسيال به كار گرفته مي شود. يك خط كشنده مكانيكي شيفت فاز بيشتري را نسبت به خط كشنده متداول در شيفت دهنده فاز خط مارپيچ مي دهد. سرعت فاز در يك خط انتقال مارپيچ به ميزان قابل توجهي كمتر از سرعت نور است. به اين دليل يك حركت مكانيكي مطلوب، تغيير فاز بيشتري را نسبت به يك خط كشنده در خط انتقال متداول توليد مي كند. بنابراين يك شيفت دهنده فاز كوتاهتر، مخصوصاً در باندهاي فركانسي VHF و UHF مفيد مي باشد. كاهش در طول ابعاد معادل با ضريب پاياني از مارپيج مي باشد، كه اين ضريب برابر با نسبت محيط به ارتفاع حلقه مي باشد.
ضرايب پاياني مارپيچ در طرحهاي عملي بين 10 تا 20 مي باشند. نه كابل كواكسيال و نه خط كشنده مارپيچي، هيچ كدام براي فركانسهاي بالاتر مايكروويو مناسب نمي باشند. يك وسيله موجبري متناسب براي فركانسهاي بالا، متناظر با خط كشنده است، كه اين خط كشنده همانند T جادوئي عمل مي كند. يك تغيير در طول خط، يا يك تغيير متناظر در فاز، در T جادوئي و توسط مدارات كوتاه قابل تنظيم در بازوهايي كه روي يك خط قرار دارند، توليد مي شود. استفاده از مدارات كوتاه قابل تنظيم در هايبريد شكاف كوتاه تا حدي براي آرايش مكانيكي مناسب تر است. شيفت دهنده فاز الكترومكانيكي ديگري كه در آرايه رادار به كار گرفته شده است، شيفت دهنده فاز مكانيكي بازوي چرخان مي باشد. اين شيفت دهنده شامل تعدادي خط انتقال هم مركز مي باشد. هر خط، يك ميان موج سه پهلو همراه با يك رساناي عايق بندي شده مي باشد.
يك بازوي محرك تماس را با هر تجمع دايروي حاصل مي كند. بازوها به منظور توليد يك تغيير پيوسته و يكنواخت از فاز در عرض المانهاي آرايه مي چرخند. زماني كه فاز در يك سر خط هم مركز افزايش مي يابد، در سر ديگر خط فاز كاهش مي يابد. در نتيجه يك خط ميتواند توسط دو المان، تغيير فاز لازم را ايجاد كند، كه اين دو المان مي توانند در دو طرف مركز آرايه جاي گيرند. تعداد حلقه هاي هم مركز، براي يك آرايه خطي (1+N) المانه مورد نياز است. چندين روش براي توليد شيفت فاز وجود دارد كه خواص پلاريزاسيون دايروي را به كار مي گيرند. يكي از اولين وسايلي كه پلاريزاسيون دايروي را به كار گرفت، انتشار امواج در گرداگرد موجبر، يا به عبارتي شيفت دهنده فاز Fox بوده. شيفت دهنده فاز موجبر چرخان در جنگ جهاني دوم و توسط آزمايشگاههاي تلفن بل و در رادارهاي مروري FH MUSA يا MK8 مورد استفاده قرار مي گرفت. اين اولين رادار US براي استفاده دد آنتن آرايه فازي با شيفت دهنده فاز و به منظور هدايت بيم بود. اين آرايه S-band كه داراي 42 المان بود 9 درجه را در عرض 10 ثانيه مرور كرد. وسايل منسوبي كه تغيير فاز را توسط چرخش نسبي از ديپلهاي متقاطع به دست مي آوردند، در يك هدايت دايروي يا كويتي توسط كومر توصيف شده اند. يك شكل متفاوت از هدايت مكانيكي بيم در يك ارايه با المانهاي آنتن مارپيچي استفاده ميشود.
بيم پلاريزه خطي توسط يك صفحه آرايه دو بعدي تشعشع ميشود. يك درجه چرخش مكانيكي متناظر است با تغيير فاز يك درجه الكتريكي. وسايل شيفت فاز اضافي، مورد نياز نيستند. يك ارايه از المانهاي مارپيچ يك آنتن مروري ساده را مي سازد. اين آنتن عمدتاً در كاربردهايي كه المان باند عريض مورد نياز است و قدرت هم زياد بالا نيست، مفيد مي باشد. تمامي مجموعه ها شامل سردكنهاي مارپيچي و شبكه هاي تغذيه، و نه اتصال چرخان مي توانند توسط تكنيك هاي مدار چاپي توليد شود. المانهاي سردكن مارپيچي براي شيفتهاي فاز در آرايه مورد استفاده واقع مي شوند. تغيير در فاز در موجبر فرستنده ممكن است توسط تغيير مكانيكي ابعاد موجبر حاصل شود. يك وسيله مشابه كه براي رادارهاي عملي مورد استفاده قرار گرفته بود، مرورگر Eagle يا delta-a بود. عبارت اخير توصيفي است از اين واقعيت كه سرعت انتشار و درنتيجه سرعت فاز، از يك سيگنال كه در موجبر منتشر مي شود، وابسته به پهناي موجبر يا بعد a موجبر مي باشد. اين تكنيك شيفت فاز براي رادار :GCA ground control approach) شيوه كنترل زميني) با مرور مكانيكي بيم ها در زواياي سمت و ارتفاع مورد استفاده قرار مي گرفت.
شيفت دهنده هاي فاز مكانيكي، البته مانند وسايل الكترونيكي سريع نيستند و قادر به انتخاب يك مقدار تصادفي از فاز هم نيستند. بنابراين، اين موضوع امكان پذير است كه با چندين وسيله الكترومكانيكي مرور بيم را روي سطح پوشش خود بيم با آهنگ ده بار در ثانيه (زمان سوئيچ 1/0 ثانيه) كه به اندازه كافي براي بسياري از كاربردها سريع مي باشد، انجام دهيم.
4-3- آرايه هاي مرور فركانس FREQUENCY - SCAN ARRAYS
تغيير در فركانس سيگنال الكترومغناطيس و در امتداد خط انتقال تغييري را در فاز ايجاد مي كنند. همانند مطلبي كه در رابطه (15-3) ارائه شد. اين موضوع يك وسيله نسبتاً ساده براي ايجاد شيفت فاز الكترونيكي، فراهم مي كند. گرچه تغذيه موازي براي يك آرايه مرور فركانس، امكان پذير است، ولي معمولاً استفاده از آرايه تغذيه سري ساده تر مي بباشد. شكل (7-3). زماني كه خط اتصال انتقال دهنده المان هاي مجاور، در مقايسه با شيفت دهنده هاي فاز معمولي، باريك باشد، آرايش تغذيه سري مي تواند در آرايه هاي مرور فركانس و بدون افت اضافي به كار رود.

شكل 7-3- آرايه خطي مرور فركانس با تغذيه سري
اختلاف فاز بين دو المان مجاور در آرايه تغذيه سري شكل 7-3 به قرار زير است:
(16-3)
كه در آن:
F: فركانس سيگنال الكترومغناطيسي
L: طول اتصال دهنده المان هاي مجاور (كلاً بزرگتر از فاصله بين المانهاست)
V: سرعت انتشار در خط انتقال
: طول موج
به خاطر سهولت در مسئله، سرعت انتشار برابر سرعت نور (c) درنظر گرفته مي شود. اين موضوع به خطوط كواكسيال يا تركيبات مشابه با آن كه مد TEM را منتشر مي كنند، مربوط مي شود.
اگر بيم اصلي در جهت باشد، اختلاف بين المانها بايد باشد. در يك آرايه مرور فركانس، جمع شدن مضروب صحيح از راديان با اختلاف فاز مربوطه، معمولاً ضروري است. اين موضوع باعث مي شود كه يك زاويه مروري، توسط يك تغيير فركانس كوچكتر نيز حاصل شود. اين به آن معني است كه عدد صحيح m در راديان ضرب مي شود. با معادل شمردن اين اختلاف فاز و شيفت فاز حوصله از خط به طول l معادله 16-4 ايجاد مي شود، اكنون داريم:
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


وسایل شیفت فاز الکترومکانیکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره اعتماد به نفس؛ بزرگترين زيبايى درون

تحقیق در مورد مدیریت اسلامی

تحقیق در مورد كار ايرالكو

دانلود طرح های محاسبه راندمان توربین نیروگاه طوس 76 ص

تحقیق درباره جنبش هاي دانشجويي و ارتباط آنها با نيروهاي سياسي

مقاله درباره گذشته، حال و آينده جمعيت هلال احمر

تحقیق در مورد کشتی کج 23 ص

تحقیق درمورد گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن 46 ص

تحقیق در مورد معماری اسلامی و نیکلای مارکوف word

تحقیق درباره بررسي ميزان ارتقاء بهره وري در شركت وزين بار پس از بكارگيري مدل تعالي سازماني EFQM

تحقیق در مورد شكنجه و مجازات 33 ص

دانلود کارورزی، گزارش، فیزیکی ،اداری، عاطفی، آموزشی، علوم، تربیتی.

طراحی فعالیت یادگیری سنجش آموخته ها

مقاله درباره معرفی یکی از جاذبه های جهانگردی ایران

تحقیق در مورد روش تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان

تاثير موسيقي در ورزش 23 ص

پاورپوینت-سیستم سازه های کابلی-50 اسلاید-pptx

کتاب صوتی قلعه حیوانات