دانلود رایگان

پاورپوینت تعاريف و مفاهيم معماري سرويس گرا - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت تعاریف و مفاهیم معماری سرویس گراپرداخته شده است

دانلود رایگان پاورپوینت تعاريف و مفاهيم معماري سرويس گرا
نوع فایل: power point
قابل ویرایش 22 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
مجموعه اي از عمليات است كه به منظور دستيابي به هدفي معين به همراه انجام برخي از فعاليت ها در يك سازمان قرار مي گيرد. به عبارت ديگر هر مجموعه از فعاليت هايي كه در سازمان انجام مي شوند در قالب فرآيندي هدف دار ساماندهي مي گردند.
احتمال انجام شدن يك فرآيند در بيش از يك واحد سازماني وجود دارد (نگاه افقي).
وجود رخداد براي فرآيندها كه معمولاً به عنوان عامل محرك براي اجراي آن فرآيند است، الزامي است.

فهرست مطالب و اسلایدها:
تعاريف
فرآيند و تعاريف آن
سطوح بلوغ فرآيند
فرآيند و رفتار
معرفي معماري سرويس گرا
مزاياي معماري سرويس گرا
ضرورت معماري سرويس گراپاورپوینت


تعاریف


و مفاهیم معماری سرویس


گرا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارائه معماری سرویس گرا

ﺩﺭ ﻣﻌﻤ. . ﺎﺭﻱ ﺳﺮﻭﻳﺲ. ـﮔ. ﺮﺍ ﻣﻌﻤﻮ ﻻﹰ. ـﺳ. ﺮﻭﻳﺲ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ. ﻣﺸﺨﺺ. ـﺗﻌ. ﺮﻳﻒ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑ. . ﻪ ﻧﻮﻋﻲ.
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑ. . ﺎ ﺷﻲﺀ ﻭ ﻣ. . ﻮﻟﻔﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ. ﺩﺍﻧﻨﺪ . ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺿ. . ﺮﻭﺭﺗﻲ ﺑ. . ﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ.
ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ. ﻫﺎﻱ ﺷﻲﺀ ﮔﺮﺍ ﻳﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺮﻭﻳﺲ. ﮔﺮﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ. ﺳﺮﻭﻳﺲ. ﮔﺮﺍ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﻜﻮ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻥ. " ﺳﺮﻭﻳﺲ. " ﺷﺒﺎﻫﺖ. ﻫ. ﻳﺎ. ﻲ. ﺑﺎ ﺷﻲﺀ ﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳﺖ.

معماري سرويس گرا

مقدمه; تاریخچه استفاده مجدد; چالش های تولید نرم افزار; روش های سنتی تولید نرم افزار
و مشکلاتش; آینده نگری به جای انتظار برای فرصت ها; خط تولید نرم افزار (SPL) (
دارایی های اصلی، مزاياي خط توليد نرم افزار، هزينه ايجاد يك خط توليد نرم افزار);
معماري سرويس گرا (SOA) (سه دیدگاه صاحب نظران در مورد معماری سرویس گرا (SOA)،
اصول ...

مديريت فرآيند گردش كارBPMS و معماري سرويس ... - استانداری اصفهان

توسعه نرم افزارهای کاربردی; یکپارچه سازی سیستم ها; معماری سرویس گرا; مدیریت
گردش کار; مدیریت تراکنش های اطلاعاتی. Business .... بحث فناوری و تکنولوژی; نوع
سازمان و بلوغ آن; گسترده شدن حوزه و تعداد فرایندها; وابستگی با مفاهیم دیگر مکمل
مثل SOA, EAI; نظم پذیر نبودن سازمانها و فرهنگ ما; متدولوژی و فوت و فن کار.
Business ...

فروشگاه علم فایل پاورپوینت تعاريف و مفاهيم معماري سرويس گرا

در این پاورپوینت تعاریف و مفاهیم معماری سرویس گراپرداخته شده است.

ویژگیهای SOA

عبارت SOA در سال 1996 توسط آنالیست شرکت گارتنر بنام Yefim V. Natis در یک
مقاله تحقیقی سکه خورد. عین عبارت نامبرده به این ... پیچیدگی معماری در توسعه
سیستمهای مرتبط با هم در سازمانهای بزرگ و سیستمهای جامع ... معماری سرویس گرا این
قابلیتها را با رابطها منطبق می كند تا این قابلیتها در فرآیندهاهماهنگ شوند. فرآیند
جدید ...

- ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﻌﻤﺎري اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا ﺗﻮﺳ

وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي. ﻣﻔﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ. در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﻣﻌﻤﺎر. ي ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا. (. SOA1. )
رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري را در ﻗﺎﻟﺐ. ﺳﺮوﯾﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ... ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪي در ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا. ﻣﻔﻬﻮم. ارﮐﺴﺘﺮﯾﺸﻦ. (. Orchestration. ) اﺳﺖ
ﮐﻪ در ان ﻣﻨﻄﻖ و ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﻓﺮاﯾﻨﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤ. ﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ. BPEL3
...

شبکه های کامپیوتری - دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعریف; کامپیوتر های میزبان و زیر شبکه; خطوط انتقال و تجهیزات سوئیچینگ;
مسیریاب; زیر شبکه ذخیره-ارسال; الگوریتم های مسیریابی. 7 ... مفاهیم زیر شبکه ،
شبکه و شبکه شبکه ها. 14 ... سلسله مراتب پروتکل ها; ملاحظاتی در طراحی لایه ها;
سرویس های اتصال گرا وغیراتصال; عملکردهای پایه سرویس; رابطه سرویس وپروتکل.
15.

Paper template - دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه ...

در اين مقاله سعي شده است تا با مروري بر مفاهيم اوليه در راي. انش ابري و مفاهيم.
سرويس. گرايي، به برقراري ارتباط بين اين دو مفهوم و سپس برقراري ارتباط بين
مولفه. ها در سطوح معماري پرداخته شود و در انتها. نيز معماري مرجع ارائه شده توسط شركت.
IBM. در رايانش ابري، با مدل. معماري مرجع سرويس. گرا كه توسط. Open Group.

معماری سرویس گرا (SOA) - منابع و ارائه های آموزشی برای دانلود

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که مایل به انجام پایان نامه در حوزه سرویس گرایی
هستند، برای دریافت آخرین پایان نامه ها و مقالات مرتبط به سایت هسته پژوهشی
دانشگاه بهشتی مراجعه ... چندتا مقاله و مطلب جدید برای دانلود می گذارم، امیدوارم برای
علاقه مندان کمک خوبی باشه و البته اگر تو مقالات یا پایان نامه تون استفاده کردید، با
مرجع باشه!

عناصر تشکیل دهنده معماری سرویس گرا - iust

Service: يک مولفه نرم افزاري از يک معناي کارکردي مشخص است که معمولا يک مفهوم
حرفه را محسور سازي. مي کند. Service repository : امکاناتي رابراي پيدا کردن سرويس
ها و ... service optimization. service relevance. service composability. 10. مفاهيم
اصلي در معماري سرويس گرا: هم نواسازي و هم خواني: 11. اتصال سست: چند نكته در
تعريف ...

Orchestration در مقایسه با Choreography | پایگاه دانش BPM رایورز

پیشنهاد می شود که قبل از آغاز به مطالعه این مطلب، بر روی مفهوم معماری سرویس گرا (
SOA) در بخش مفاهیم اولیه پایگاه دانش BPM مروری داشته باشید. در این مطلب می ...
برای بیان بهتر این تفاوت خلاصه ای از مقاله ی آقای John Tibbetts به نام "
Orchestration در برابر Choreography " از کنسرسیوم معماری سازمانی Cutter در زیر
آورده شده است:.

معماری سرویس گرا (SOA)

معماری سرویس گرا (SOA) - Service Oriented Architecture.

مطالب قدیمی‌تر - معماری سرویس گرا (SOA)

اهمیت این سه متد در انجاست که کاملترین مجموعه ارائه شده در حوزه معماری سرویس گرا می
باشند و دیگر متدهای ارائه شده (MSOMA, OASIS Adoption Blueprint, Agile SOA)
زیرمجموعه و مشتق شده از متدهای IBM هستند. درادامه سه متد ارائه شده توسط IBM بررسی
می شوند و کاربرد هر یک به تفصیل تشریح می گردد.... دانلود کامل مقاله. برچسب‌ها: ...

معماری سرویس گرا (SOA) - بررسی و ارزیابی متدولوژی های مطرح معماری ...

معماری سرویس گرا (SOA) - بررسی و ارزیابی متدولوژی های مطرح معماری سرویس گرا (
SOMA, SOA+RUP) - Service Oriented Architecture. ... در میان همه نقاط امیدوار کننده
تنها موضوعی که نیاز به توجه بیشتر دارد مبحث "متدولوژی" است، دلیل این امر نیز
روشن است: برای داشتن یک متدولوژی کارامد و خوش تعریف نیاز به انجام تعداد زیادی ...

ICTna.ir :: بررسی معماری سرویس گرا

14 فوریه 2005 ... معماری سرویس گرا ، با تکیه بر محاسبات توزیع شده و بر پایه شبکه ها و لایه های
میانی و همچنین زبانهایی که تولید نرم افزارهای توزیع شده را فراهم می كنند ، بعنوان راه
حلی مناسب جهت از میان برداشتن مشکلات و مسائل مذكور مطرح گردیده است. در این مقاله
ضمن معرفی این معماری به محاسبات سرویس گرا و نیازهای آن پرداخته و ...

معماری سرویس‌گرا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معماری سرویس‌گرا (به انگلیسی: Service-oriented Architecture (به اختصار SOA))،
رهیافتی‌ست برای ساخت سامانه‌های توزیع‌شده که کارکردهای نرم‌افزاری را در قالب
سرویس ارائه می‌کند. از این سرویس‌ها هم می‌توان برای فراخوانی در نرم‌افزارهای دیگر و هم
برای ساخت سرویس‌های جدید استفاده کرد. معماری سرویس‌گرا مجموعه‌ای انعطاف‌پذیر از
اصول ...

بررسی تعامل RUP با معماری سرویس‌گرا: امکان‌سنجی، چگونگی تحقق ...

ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم. اﻓﺰار. ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ. ﮔﺮدد. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده. RUP.
در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮ. آ. ﯾﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و. ﮐﺎرا ﺑﺮاي ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳ. ﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻧﺮم. اﻓﺰاري. ،. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ. RUP. ﺑﺎ
ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ. ﮔﺮا. ،. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. راﻫﮑﺎري در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ. ﮔﻔﺘﻪ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،. اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ. RUP. و. ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ. ﮔﺮا. ﻣﯽ. ﭘﺮدازﯾﻢ . ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎي ﻫﺮ ﯾﮏ از آن.

آشنایی با معماری Microservice | صفر تا قهرمان | Zero To Hero

18 آگوست 2017 ... برنامه نویسان بیش از یک دهه است که از معماری Service Oriented Architecture و یا به
اختصار SOA استفاده می‌کنند. ممکن است این معماری را با واژه سرویس گرا بشناسید.
بسیاری از برنامه ها به ... در این مقاله سعی بر این شد تا با مفهوم Microservice آشنا
شویم و مزایا و معایب استفاده از آن را بررسی کنیم. همچنین تفاوت این ...

مقاله در مورد معماری سرویس گرا - مگ ایران

معماری سرویس گرا. معماري سرویس گرا به عنوان يكي از آخرين دستاوردها در توليد نرم
افزار، به نظر مي رسد، در سالهاي آتي معماري غالب صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات
باشد. علت بوجود آمدن اين معماري، ايده اي بود كه در ذهن تعدادي از معماران آن وجود داشت و آن
نرم افزار به عنوان سرویس بود. در مدل نرم افزار به عنوان سرویس، شما نرم افزار خود را ...

كارگاه آموزشی معماری سازمانی - SlideShare

8 ژوئن 2010 ... در اين كارگاه آموزشي مفاهيم و تعاريف معماري سازماني معرفي شده و مزايا و ضرورت
استفاده از اين ترهيافتت در تسازمانهات در تجهتت يكپارچه تسازي تبرنامه ... (
BPM معماری سرویس گرا ) - (SOA متدولوژی های معماری سازمانی - طراحی سازمان
سرویس گرا - یکپارچه سازی سیستم های اطلعاتی ) (EAI – ابزار های مدلسازی در ...

مدل وابستگی مدیریت فرایندهای کسب و کار با معماری سرویس گرا

ﻦ. اﯾـﻦ دو اﻟﮕـﻮ، ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن اﯾـﻦ. ﻣﻘﺎﻟـﻪ. از وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎ و. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت. SOA. و. BPM. اﺳﺖ و. ﺣﺎﺻﻞ
. ﭼﻨﺪﯾ. ﻦ ﺳﺎل. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ دو رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . واژه ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. :ﻣ. ﺪﯾﺮﯾﺖ.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ. ﮔﺮا،. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر . 1 Business
Process Management. 2 Service Oriented Architecture. 3 Loosely coupling. 4
Pattern.

ﮔﺮا ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ

ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ. ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﮕﺎه. " ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا. " را ﺑﻪ
ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر ﻧﯿـﺰ ﺻـﺎدر. ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. ٢. را ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮاﯾﯽ. ٣. ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﺪ .
در اﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﺑﺘﺪا ﺗﻔﺎوت ﻣﺪل ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر. ٤. را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ي.
ﺗﺒﯿﯿﻦ. ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮاﯾﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا، ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ...

مفاهیم معماری سازمانی سرویس گرا - وب سایت شخصی امیر درجهوب سایت ...

1 ژوئن 2016 ... این در حالی است که همین واژه در معماری سرویس گرا نشان دهنده ی سبک خاصی برای
توسعه ی سیستم های اطلاعاتی است که بر اتصال سست، قابلیت استفاده مجدد،
ترکیب پذیری، پنهان سازی پیاده سازی داخلی ئ … تاکید دارد و شامل استانداردهای
مستقل از سکو می شود. زکمن معماری سازمانی را به صورت زیر تعریف می کند: ...

معماری سرویس گرا در پهنه سازمان

معماری سرویس گرا در پهنه سازمان - (Enterprise-Wide Service Oriented Architecture (
ESOA.

نویسنده و گردآورنده : احسان خوشخرام - معماري سرويس گرا Service ...

در اين مقاله مفاهيم اصلي معماري سرويس گرا (SOA) براي برنامه هاي كاربردي توزيع
شده مبتني بر تكنولوژي سرويس هاي وب ،‌معرفي شدند. در اين مقاله بيان كرديم كه يك
سرويس، ‌در رابطه با SOA در واقع چه چيزي است و جنبه هاي مهم و اصلي معماري SOA را
مرور نموديم. همچنين به طور مختصر WS-I Basic Profile و WS-Specificationو Web
Services ...

كارگاه آموزش معماري نرم‌افزار - CE Sharif

پيچيدگي در نرم‌افزار; آشنايي با OMG; معماري مدل‌رانه; مفاهيم و اصول بنيادين; توسعه
مبتني بر MDA; فرصت‌ها و تهديدها. پيچيدگي در نرم‌افزار ... Procedural -> Object
Oriented -> Service Oriented. Early tools -> CLE -> IDE ... معماري مدل‌رانه يك روش
نوين براي تعريف و ساخت سيستم‌هاي نرم‌افزاري است كه در آن ... مدل‌سازي بر اساس
UML ...

پاورپوینت مدیریتی-فروشگاه دانلود فایلهای مدیریتی

عنوان کامل : پاورپوینت مدیریت فرایندهای کسب و کار و معماری سرویس گرا تعداد
اسلایدها: ۵۲ اسلاید فهرست مطالب پاورپوینت مدیریت فرایندهای کسب و کار و معماری
سرویس گرا : تاریخچه اکوسیستم های کسب وکار- بزرگترین چالش کسب و کار-
بزرگترین چالش کسب و کار- مدیریت فرآیند کسب وکار- معماری سرویس گرا-
سرویس های ...

ارایه یک روش تلفیقی برای ارزیابی حاکمیت بلوغ معماری سرویس گرا ...

18 ژوئن 2017 ... 2-4-فرایند معماری سازمانی 10 2-4-1- برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات 10 2-4- 2-
برنامه ریزی معماری سازمانی 10 2-4-3- اجرای معماری سازمانی 10 2-5-معماری سرویس گرا
10 2-5-1- تعريف شركت IBM 11 2-5-2- تعريف Microsoft 12 2-5-3- تعریف W3C 12
2-5-4- تعریف Open Group 12 2-6-مفاهیم اصلی معماری سرویس ...

مقدمه ای بر معماری مبتنی بر سرویس (SOA) - مدیریت سیستم یادگیری ...

در این مقاله سعی شده است مفاهیم و اصول پایه ای این معماری به طور اجمالی مورد بررسی
قرار گیرد. مقدمه. سیستم های اطلاعاتی به سرعت در حال رشد هستند؛ ... معماری مبتنی
بر سرویس حالت بلوغ یافته معماری مبتنی بر اجزا، طراحی مبتنی بر واسطه (شی گرا
) و سیستم های توزیع شده است. در معماری مبتنی بر اجزا عملکرد کلی به کارهای کوچک
...

اصل مقاله - دانشگاه تهران

10 نوامبر 2012 ... در ﺑﺮﻗﺮاري ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻳﻤـﻦ. و. اﻳﻤﻦ. ﺳﺎزي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﻳﺲ. ﮔﺮا ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ. از. دﻳﺪ. ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدي و. از. دﻳﺪﮔﺎه. روش اﻧﺠﺎم. ﭘـﮋوﻫﺶ،. ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ. ﺷـﻤﺮده. ﻣـﻲ. ﺷـﻮد . در اﻳـﻦ.
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﺑﻌـﺪ از اﺳـﺘﺨﺮاج. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ، از ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ. ﻋﻤﻞ آﻣﺪ . ﭘﺲ از
ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ ﺑـﺎ. ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن. ﺗﻲ،. ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﭘﺮد. اﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ...

مقاله ارائه یک طرح برای کیفیت سرویس در معماری سرویس گرا SOA

نسل‌های آینده سیستم‌های نرم‌افزاری به صورت توزیع شده و سلتیک را خواهد بود.
سرویس گرایی SOA در شیر برای پیاده سازی، استقرا و مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
اس...

مرجع کامل مقالات معماري مبتني بر سرويس (SOA) [بایگانی] - Developer ...

2 جولای 2008 ... دانلود کامل مقاله (http://www.enterprisearchitecture.ir/downloads/papers/
SOAMethodology.pdf) ... + تعریف و مفاهیم پایه مربوط به معماری سرویس گرا (SOA)
، یکپارچه سازی سیستم های سازمانی (EAI) و معماری سیستم های جامع اطلاعاتی (Total
Solution) (http://www.enterprisearchitecture.ir/SA_Concepts.htm) + مقالات و ...

معماری سرویس گرا - فروشگاه 24 ساعته ایرانیان

معماری سرویس گرا به عنوان یکی از آخرین دستاوردها در تولید نرم افزار، به نظر می
رسد، در سالهای آتی معماری غالب صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. ..... هم اگر
دارای پروژه یا مقاله هستید می توانید آن را در سایت ما به نام خودتان به فروش برسانید
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با شماره 09196408683 تماس
بگیرید.

مروری بر مفاهیم WEB GIS و معماری سرویس گرا - GISman

10 فوریه 2016 ... سیستم مکانی تحت Web با معماری سرویس گرا. در ادامه برقراری تسهیلات تعامل
Serverهای مکانی، یک کنسرسیوم بین المللی مخصوص اطلاعات مکانی به نام OGC، مورد
پذیرش همگان قرار گرفت. این کنسرسیوم، استانداردهای معماری سرویسگرا را از دید
مکانی توسعه داد، چندین نوع سرویسهای مختلف مکانی را تعریف نمود و آنها ...

پردازش ابری

در اين مقاله. به مبحثی اشاره می. شود که طبق پيش. بينی انجام شده، يکی از ده. فناوري.
آينده. IT. خواهد بود. ضمن معرفی اين. فناوري. و معماري. آن، مزاياي آن در شرکت ... سازد،
معماری سرویس. گرا. 2. است. 6[. ] . منابع به جای اینكه بر روی سیستم. های کاربران
نصب. شو. ند بر روی سرورهای ارائه دهندگان نگهداری می. شوند. رایانش ابری مفهوم ابر را
به ...

نرم افزار سرویس گرا چیست؟ - جواب یاب

25 ا کتبر 2015 ... دانلود مقاله. معماری سرویس گرا در حقیقت یک سبک برنامه نویسی میباشد و نه یک
ابزار یا چیزی مانند آن. اکثر اوقات وقتی حرف از معماری سرویس گرا میشود، ذهن ها به
سمت وب سرویس ها پیش میرود. در حالیکه وب سرویس تنها ابزاری است که میتوانند
برای پیاده سازی بعضی از مفاهیم داخل معماری سرویس گرا مفید واقع گردد.

معماری سرویس گرا Service Oriented Architecture چیست؟ - ویستا

21 ژوئن 2006 ... معماری سرویس گرا Service Oriented Architecture چیست؟ معاری سرویس گرا (SOA)
روشی جدید و در حال تكامل برای ساخت برنامه های توزیع شده با Distributed
Applicationاست. سرویس ها اجزای توزیع شده با رابط های تعریف شده و مشخص هستند كه
پیغام های XMIL را پردازش وتبادل می كنند. با رویكرد سرویس گرا می توان راه ...

طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک - ppt video online ...

5 خواص معماري سرويس گرا از نگاه IBM استفاده از استانداردهاي مستقل از فناوری و مورد
توافق براي ارائه مولفه هاي نرم افزاري تحت قالب سرويس معرفي كننده يك روش مشخص
و مورد توافق براي تعريف و ارتباط بين مولفه هاي نرم افزاري مولفه هاي نرم افزاري
منفرد را بتوان در ساخت ديگر نرم افزارها استفاده کرد. تقويت كننده رهيافت سرهم
بندي ...

PowerPoint Presentation - سازمان فناوری اطلاعات

حاکمیت با کمترین میزان دخالت با تعریف، راه‌اندازی، هدایت، حمایت، راهبری و تنظیم
مقررات و تدوین آیین‌نامه‌های کاری، مي تواند رفع نواقصی ‌کند که در زنجیره ارزش و ...
مجموعه اي از خدمات رايانش ابري بر اساس معماري سرويس گرا (Service Oriented
Architecture) كه منجر به استفاده بهينه از منابع شده و در كاربردهاي نهايي در زمينه
داده‌هاي بزرگ ...

ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

ﭼﻜﻴﺪه. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. " ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا. " در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار،. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از آﺧﺮﻳﻦ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻧـﺮم اﻓـﺰار،. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي. ﺳـﺮوﻳﺲ ﻫـﺎي وب،. Web
Services. ، ﻣﻌﻤـﺎري ﺳـﺮوﻳﺲ ﮔـﺮا. ،. ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ،. Service Oriented Architecture. ،.
SOA,RUP. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺒﻜﻲ. از. ﻣﻌﻤﺎري. ﻛﻪ. ﻫﺪف. آن. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ. ﺑﻪ. اﺗﺼﺎل.
ﺳﺴﺖ. در. ارﺗﺒﺎﻃﺎت.

دانلود Pluralsight Real World SOA Tutorial Series - آموزش معماری سرویس

31 ا کتبر 2016 ... معاری سرویس گرا (SOA) روشی جدید و در حال تکامل برای ساخت برنامه‌های توزیع شده
با Distributed Application است. سرویس‌ها اجزای توزیع شده با رابط‌های تعریف شده و
مشخص هستند که پیغام‌های XML را پردازش وتبادل می‌کنند. با رویکرد سرویس گرا
می‌توان راه حل‌های را ارائه داد که به مرز دامنه‌های سازمان، شرکت یا دپارتمان ...

Socket Programming انواع سوكت و مفاهيم آنها مفهوم سرويس‌هنده /مشتري ...

انواع سوكت و مفاهيم آنها; مفهوم سرويس‌هنده /مشتري; توابع مورد استفاده در برنامه
سرويس‌دهنده; توابع مورد استفاده در برنامه مشتري; معرفي زبان جاوا; آشنايي با اپلت ...
سوكتهاي نوع استريم = سوكتهاي اتصال گرا Connection Oriented; سوكتهاي نوع
ديتاگرام = سوكتهاي بدون اتصال Connectionless ... برنامه سمت سرويس دهنده Server
Side.

تحقیق معماری سازمانی - یک دو سه پروژه

از جمله متدولوژی های متداولی که برای توسعه سیستم های نرم افزاری بر اساس معماری
مبتنی بر سرویس وجود دارد می توان بهSOAM ,ERL اشاره کرد. در این مقاله با ارزیابی
معنای سرویس در معماری سازمان و انواع آن جنبه اهمیت آن را بیان خواهیم نمود و تاثیر
سرویس گرایی را در مدل های مبتنی بر چارچوپ سازمانی مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

ارزيابی وتست نرم افزار در معماری سرويس گرا

گرا، یک الگو جدید ارائه می دهد که آن به صورت درست وبی نقص تاثیر می گذارد. سیکل
توسعه نرم افزار شامل آنالیز، خصوصیات، طراحی، پیاده ساز. ،ي. شناسایی، اعتبار
سنجی، نگهدار. ،ي. ارزیابی است . دراین مقاله، چندین قابلیت. تست برا. ي. ارزیابی
معیارها. ي. معماري سرویس گرا پیشنهاد می شود؛ هرکدام به عنوان مبنا. ي. مقایسه، براي هر
...

ﮔﺮﺍ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻧﮕﺎﻩﺍﺯ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ - ResearchGate

ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ. ۳ ﺗﺎ ۱،. ﺍﺳﻔﻨﺪ. ١٣٨٥. ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ. E2AF. ﻧﮕﺎﻩﺍﺯ. ﺳﺮﻭﻳﺲ. ﮔﺮﺍ. ﺍﻟﻬﻪ ﻧﺠﻔﻲ. *. ،. ﺯﻫﺮﺍ
ﮐﺮﻳﻤﻲ ﺩﻫﮑﺮﺩﻱ. †. ،. ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻧﺠﻔﻲ. ‡. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ. ﻲﻣﺪﻟ. ﺳﺮﻭﻳﺲ. ﺍﺯ ﮔﺮﺍ. ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ.
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ. E2AF. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﮐـﻪ. ﺩﺭﺁﻥ. ﺍﻧﻄﺒـﺎﻕ. ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ. " ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺪﻝ ﺳﺮﻭﻳﺴﻲ. "، ".
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﻭﻳﺲ. "ﮔﺮﺍ. "،. ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺮﻭﻳ. "، "ﺍﮔﺮ ﺲ. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ. ﺳﺮﻭﻳﺲ. " ﻭ" ﮔﺮﺍ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﺮﻭﻳﺴﻬﺎ. " ﺑﺮ
ﺍﻳـﻦ.

معماری سرویس گرا با طراحی و پیاده سازی یک نمونه کاربردی

18 مه 2014 ... در این مقاله ابتدا مفاهیم وتعاریف کلی سرویس گرایی بیان می شود سپس مفهوم
سرویس گرایی بسط داده می شود پروتکل ها ابزارها کاربردهای سرویس گرایی
وتاثیرات آن بر روی سازمانها شرح داده میشود وسپس یک نمونه کاربردی تحت عنوان
طراحی و پیاده سازی نشریه الکترونیکی با معماری سرویس گرا ارائه می شود. کلید واژه
...

شهرها و شهركهاي جديد

1- تعاريف و مفاهيم. 2- سابقه شهرهاي جديد. 3- شهر و نظريه هاي اجتماعي. 4- نظريه توسعه
پايدار. 5- نظريه توسعه پايدار شهري. 6- نظريه باغشهرها. 7- نظريه شهرك هاي اقماري ...
مكتب مدرنيسم. مكتب فرا مدرنيسم. نظريه هاي اجتماعي و شهر. مكتب فرهنگ گرايي.
مكتب طبيعت گرايي. مكتب فلسفه گرايي. مكتب فن گرايي. مكتب آمايش انساني.

برج آزادي - معماری برج

تاریخچه : در نیمه دوم دهه چهل قرن چهاردهم هجری شمسی ، طراحی دروازه غربی ورود به شهر
تهران ، در مجاورت با فرودگاه بین المللی مهرآباد و بسیاری از مسیرهایی که از نقاط
غربی کشور ... با تناسبات به کار رفته ، ارتفاع شاخص و حریمی که برای دیده شدن
بنا ، مفاهیمی نظیر عظمت گرایی ، شکوه ، استحکام ، زیبایی ، نظم ، هندسه ، برنامه
ریزی و دقت ...

دانلود پایان نامه معماری سرویس گرا - کالج پروژه

دانلود پایان نامه معماری سرویس گرا. جهت اخذ درجه کارشناسی. معماری سرویس گرا.
بخشی از فهرست مقاله: فصل ۱ : ۱-۱- مقدمه ۱-۱-۱ – معماری سرویس گرا چیست؟ ۲-۱-۱-
ویژگی های سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا ۳-۱-۱- آماده شدن برای معماری
سرویس گرا ۲-۱- معرفی ۳-۱- ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا ۴-۱- نرم افزار
به عنوان ...

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ - دانشگاه صنعتی سهند

ﻫﺪف از اﻳﻦ درس آﺷﻨﺎ ﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻌﻲ. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻳﻦ درس ﺑﺮ روي ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻬﺎي ﻣﺮﺳﻮم در.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻌ. ﻲ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس. 48(. ﺳﺎﻋﺖ. ): ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻌﻲ
، ﻣﺪﻟﻬﺎ، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻌﻲ . ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎ؛ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزي، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﻴﺎم ﮔﺮا.
ﻓﺮآﻳﻨﺪ.

Grid Computing

16 مه 2014 ... فناوری ها و مفاهیم تاثیرگذار بر محاسبات ابری. ghasem.mohammadi@gmail.com.
عناصر اصلی تشکیل دهنده ابر. مجازی سازی; وب 2; پردازش شبکه ای; معماری سرویس
گرا (SOA). 16th May , 2014. فهرست مطالب. ghasem.mohammadi@gmail.com.
Virtualization. مجازی سازی. Cloud Infrastructure. 16th Sep, 2012.

مقاله معماری سرویس گرا

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله معماری سرویس گرا نمایش داده می
شود، علاوه بر آن لینک پروژه مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد .... اما جمع آوری
بهترین تجربیات از تولید چنین سیستمهایی بصورت مجتمع و ناظر به وضعیت
تکنولوژیکی امروز بشر، که همان مفاهیم مطرح شده در معماری سرویس گرا است چیز
جدیدی است.

architecture مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب - معماری نوین

30 سپتامبر 2012 ... هگل در مورد روشنفکری می گوید: جنبش روشنگری حرکتی بود فرهنگی که زمینه
چیرگی خرد انتقادی و مفهوم جدید آزادی و فردیت را آغاز نمود. ... سازه اقبال معماری مدرن به
تدریج تا بعد از پایان جنگ جهانی اول رو به افول رفت و سبک های تاریخ گرایی مجدداً
به عنوان سبک های غالب در شهرهای بزرگ آمریکا مطرح گردیدند.

اصل مقاله - نقش جهان

تاريخ دريافت مقاله: 93/8/3. تاريخ پذيرش نهايي: ... برتری جويی و تثبیت انديشه
های تعصب گرايانه و ملی گرايی افراطی به کار رفته و گاه به منظور تعديل پیامدهای
منفی دوره مدرن. دگرگونی و ... فرم، مفهوم، آموزش. معماری که مبنای شکل گیری مؤلفه های
تأثیرگذاری همچون ايده های طراحی، مکان و بافت های بستر طراحی، مفاهیم فضايی آثار.

پاورپوینت: مدل بلوغ فرایندی یکپارچه شده – CMMI چیست؟ |18829 ...

29 ا کتبر 2017 ... دانلود پایان نامه با موضوع ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرآیند کسب و کار با
رویکرد معماری سرویس گرا، در قالب word و در 179 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه
فصل اول: تعریف معماری سرویس گرا مفاهیم اصلی در معماری سرویس گرا اصطلاحات
رایج در معماری سرویس گرا فراهم کننده سرویس درخواست کننده سرویس ...

لایه

سرويس درواقع بين دو لايه مجاور تعريف مي شود لايه پائيني (لايه k-1) ارائه دهنده
سرويس و لايه بالايي (لايه k) مصرف كننده آن سرويس است . ... مدل مرجع عبارتست از
یک توصیف انتزاعی معماری لایه ای شامل توصیف تعداد ، حدود لایه ها و خدمات و
عملیاتی پایه در هر لایه و توصیف دقیق مفهوم خدمات بدون آنکه به مقوله پیاده سازی آنها
بپردازد.

مهندس محمدرضا جعفری: مهندسی نرم افزار پیشرفته

لینک دریافت پی دی اف و پاورپوینت ... تمرین 11 - برای یک سیستم مشخص 5 مفهوم
در نظر گرفته و براساس اصل تجرید ویژگیهای آن مفاهیم را تصویر نمایید، همچنین در
این سیستم یک مفهوم را در نظر گرفته و برای ... تمرین 34 - مفهوم معماری سرویس گرا
را با مثال توضیح دهید و در رابطه با مفهوم سرویس، هم نوا سازی orchestration شرح دهید.

نگرش نوین در تهیه نقشه بزرگ مقیاس و ایجاد پایگاه اطالعات مکانی شهر ...

414 توسعه خدمات نقشه تهران با رویکرد معماری سرویس گرا ....... 4 مدلسازی و
کاربردهای بعد سوم در .... صفحه اول مقاله باید شامل نام و نشانی کامل )کد پستی، تلفن
، دورنگار و پست الکترونیکی( نویسنده. )نویسندگان( و منابع مالی تحقیق )در ....
بودند و طبیعتاً آشنایی کمتری با این مفاهیم جدید. نقشه پایه داشتند. بنابراین راه
سنتی تهیه ...

سبک های معماری ایران - tarhe-now

14 مارس 2015 ... در ایران معماری آثار تاریخی در عین اینکه دارای مفهوم و هدف دینی و آیینی است، مانند
سایر نقاط جهان وابسته به عواملی چون اقلیم، مصالح موجود، فرهنگ منطقه، فرهنگ همسایه،
دین و آیین و باور و بانی بناست.معماران ... یکی از باورهای مردم ایران زندگی شخصی و
حرمت آن بوده که این امر به گونه ای معماری ایران را درون گرا ساخته است.

مهندسی نرم افزار 1

2- مشتریان می توانند از مراحل اولیه به عنوان الگو ، استفاده کنند . 3- ریسک کمتری
در مورد خرابی پروژه وجود دارد . 4- چون سرویس هایی با اولویت بالاتر، زودتر تحویل داده
می شوند، بنابر این بخش های مهم سیستم ، بیشتر مورد تست قرار می گیرند . توسعه
تدریجی : تعریف طرح. کلی خواسته ها. انتساب خواسته ها. به مراحل. طراحی معماری.

پاورپوینت پایگاه داده اوراکل و امنیت آن |8998| متاوا

پاورپوینت اصول طراحی پایگاه داده ها فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش) تعداد
اسلاید: 20 اسلاید سرفصل مطالب درس •مفاهیم و تعاریفمعماری پایگاه داده •مدل رابطه
ای –عناصر مدل رابطه ای –جامعیت مدل رابطه ای • •جبر رابطه ای •حساب رابطه ای •زبان
SQL •وابستگی تابعی •نرمال سازی مفاهیم کلی •داده نمایش ذخیره شده اشیاء فیزیکی
، ...

مفهوم مجازی‌سازی - مستندات زمین

مفاهیم کلی. مجازی سازی چیست؟ مفهوم مجازی سازی در علوم رایانه به صورت زیر تعریف
می شود:منابع سیستم را به صورت اختصاصی و تفکیک شده در آورد به طوری که بتوان
به صورت ..... یکپارچه سازی داده ها; یکپارچه سازی کسب و کار; سرویس های داده ی معماری
سرویس- گرا (Service-oriented architecture data services); جست و جوی شرکتی.

DW - uploads.pptfa.com

تعريف هوش تجاری (2). يک هوش تجاری براساس يک معماری Enterprise تشکيل شده و
در قالب OLAP (پردازش تحليلی برخط)، به تحليل داده های تجاری و اتخاذ تصميمات
دقيق و ... سرويس هايی که از پايگاه داده تحليلی به منظور پاسخگويی سريع به پرسش
های تحليلی کاربران استفاده می کنند، پردازش تحليلی برخط (OLAP) ناميده می شوند.

معماری سازمانی (Enterprise Architecture) - منابع و مراجع معماری سازمانی

برچسب‌ها: معماری سازمانی, چارچوب معماری سازمانی ایران, معماری دولت الکترونیکی,
معماری سازمانی سرویس گرا ... از مبانی و چارچوب‌های معماری سازمانی در اجرای آن‌ها
استفاده شده است جمع‌آوری گردد که معمولا با عناوینی مانند "تدوین معماری سازمانی" ، "
تدوین طرح جامع فاوا" ، "تهیه برنامه کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات" تعریف و اجرا
شده‌اند.

لینک معماری سازمانی

چند ارائه و مقاله معماری سازمانی برای دانلود · ***.معيارهاي مهم در انتخاب چارچوب معماري
با تاکيد بر چارچوب C4ISR · ***. معماری سازمانی سرویس گرا (SOEA) · ***. ارائه
چارچوبی برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی. ***. چالش همراستايي كسب و كار و
فناوري اطلاعات: پياده سازي معماري سازماني راهكاري براي همراستايي استراتژيك · +
نوشته شده در ...

IP Multimedia subsystem

اگر از مفاهيم كلي بگذريم و وارد لايه فني شويم، به وضوح خواهيم ديد كه ظهور پديده
NGN نتيجه منطقي و طبيعي روندي است كه از آغاز پيدايش اينترنت در صحنه
ارتباطات رخ داده است. رشد تصاعدي .... اگرچه وظایف مدیریتی در این معماری در لیه
انتقال به خوبی تعریف شده است ولی این وظایف درلایه سرویس نیاز به بررسی های
بیشتری دارد .

پایان نامه بررسی معماری سرویس گرا - ویکی پروژه

فهرست مطالب پیش گفتار A چکیده D فصل 1 : 1-1- مقدمه 2 1-1-1 - معماری سرویس
گرا چیست؟ 3 2-1-1- ویژگی های سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا 9 3-1-1-
آماده شدن برای معماری سرویس گرا 12 2-1- معرفی 15 3-1- ویژگیهای سرویس و
محاسبات سرویس گرا 17 4-1- نرم افزار به عنوان سرویس 19 5-1- مفهوم معماری سرویس
گرا 20

ارائه چارچوبي براي معماري نظام نوآوري فناوري اطالعات با ... - مجلس و راهبرد

مقاله، با عاريه گرفتن مفهوم معماري از حوزه دانش معماري سازماني فناوري اطالعات، به
معرفي مفهوم بديع. معماري نظام نوآوري فناوري اطالعات و ارائه چارچوبي براي تعريف
دقيق اين مفهوم پرداخته ايم. چارچوب. ارائه شده با الهام از چارچوب معروف زکمن و با
استفاده از مفاهيم مطرح در تئوري نظام هاي نوآوري طراحي. شده است. همچنين در قالب
چارچوب مزبور، ...

معماری سرویس گرا در تولید نرم افزار :: ITanalyze

5 مه 2005 ... تکفا - در این مقاله یکی از آخرین معماری ها در تولید نرم افزارها با نام معماری سرویس
گرا معرفی می گردد. Service ... اما جمع آوری بهترین تجربیات از تولید چنین
سیستمهایی بصورت مجتمع و ناظر به وضعیت تکنولوژیکی امروز بشر، که همان مفاهیم
مطرح شده در معماری سرویس گرا است چیز جدیدی است. در زیر بصورت دقیق ...

مقاله خواندنی انسان و معماری – پروژه مبانی نظری معماری : معماري و شهرسازي

7 دسامبر 2013 ... (البته اين مطلب بدون احتساب پروژه هاي مفهوم گرا ويا مباحثات معماري ، صدق مي كند.) و
تمامي مراحل معماري تحت شرايطي كه جهان پيرامون تحميل مي كند انجام مي پذيرد. (شرايط
چون نيروي جاذبه گرانش هاي زميني با آسمان ، جسم و فضا، گذشت زمان و . . .) علاوه بر
اين معماري با مردم و براي مردم انجام مي پذيرد. مردمي كه نيازها و خواسته ...

معماری - معماران جهان با بیو گرافی و تصاویرشان...

آسایشگاه مسلولین پایمیو (Paimio) بنای مهمی است که باعث شد آلتو در میان معماران
زمان خود ، به « کارکرد گرا » معروف شود . در سال های ۱۹۲۸ به بعد با ..... نور کلیسا نیز
از سقف و دیوارهای اطراف سالن کلیسا و دو برج استوانه ای شکل تامین می شوند که هر
کدام مفاهیم جداگانه ای را برای مخاطب خود خواهند داشت. •نوری که از دو برج تامین می شود:
در ...

گزارش همایش - مرکز همایش‌های پژوهشکده پولی و بانکی

و ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت در خصــوص کاربــرد فنآوری هــای نویــن در بانکــداری
اهــم اهــداف ایــن همایــش بودنــد کــه در قالــب ۶ نشســت تخصصــی و ارائــه ۲4 مقالــه، ۲1
کارگاه، 3 میزگــرد و 5 ســخنرانی کلیــدی در ...... بــرای طراحــی ایــن مــدل هوشــمند از
مفاهیــم .... معمــاري ســرویس گرا و بکارگیــري آن در توســعه سیســتم هاي بانکــي
بــه.

امنیت در معماری سرویس گرا - فناوری اطلاعات و ارتباطات

امنیت در معماری سرویس گرا. Security in. Service Oriented architecture. نگارنده :
علی فروزش. پائیز 1387. مقدمه. این مقاله شامل دو بخش اصلی می باشد که در قسمت اول
درباره اهمیت و استفاده بهینه از امنیت در سیستم های مبتی بر معماری سرویس گرا و در
بخش دوم طراحی سطح بالا برای سیستم فوق الذکر بحث خواهد شد. در بطن بخش های فوق
به ...

دانلود رایگان پاورپوینت معماری – خط معمار،معماری،طراحی داخلی،طراحی نما

در این پاورپوینت آموزشی، ابتدا به تاریخچه کامپیوتر پرداخته خواهد شد و سپس به
بررسی سبک های معماری مرتبط با … ادامه مطلب. مهر ۴, ۱۳۹۶ ... موضوع این تحقیق
معماری پیرامون ارتباط انسان، طبعیت و معماری است و بطور ویژه بر روی موضوع
الگوبرداری سازه ای از طبیعت و طبیعت گرایی در معماری تمرکز دارد. در ادامه بخش …
ادامه مطلب.

ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ( آﺑﺎد و ﻣﻼﺻﺪرا ﻣ

ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎري،. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. ،. واﺣﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ. اﻣﻴﺮرﺿﺎ داﻧﺶ. ﭘﻮر. . ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺎزي. ،.
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز. ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. :29/01/1391. ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ. :23/02/1392. ﭼﻜﻴﺪه. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﻜﻲ از. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮ
.... در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي ﻣﺪل ﻓﻮق. ﺑﻪ،. ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﻣﻜﺎﻧﻲ. ،. ﺑﺮاي.
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺧـﺪﻣﺎت ﺷـﻬﺮي ﺑـﺮ. اﺳﺎس دو ﻣﻌﻴﺎر اﺻﻠﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ. (. ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻌﺎع ﺳﺮوﻳﺲ.
دﻫﻲ. ).

۵ گام تا یادگیری و اخذ گواهینامه در webile.ir - مجتمع فنی تهران

عنوان دوره : دوره های ویژه عموم کارکنان; مدت دوره : 52 ساعت; طول دوره : 30 روز; مهلت ثبت
نام : 1396/09/30; قیمت اصلی : 1,000,000 ریال; قیمت قابل پرداخت : 100,000 ریال.
هدیه ویژه ما به شما در این دوره اعطای کاربر VIP دیجیکالا به شما می باشد. درباره دوره;
مسیر آموزشی دوره; نمونه محتوای دوره; نظرات کاربران این دوره; نمونه گواهینامه ...

PowerPoint Presentation - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

سلسله مراتب مفهومی دنباله ای از نگاشت‌ها را از مجموعه ای از مفاهیم سطح پایین به سطح
بالاتر ، که مفاهیم کلی‌تر است تعریف می‌کند. مثل: خیابان<شهر<استان یا ایالت< ...
1- پایین‌ترین لایه در معماری انباره‌های داده، سرویس دهنده انبار داده است که تقریبا
همیشه یک سیستم پایگاه داده رابطه ای است. 2- لایه میانی که یک سرویس دهنده OLAP
است ...

تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی ...

تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان دانلود
پروژه پایان نامه مقاله کارشناسی ارشد موضوع جدید سمینار کامپیوتر. ... 4.3 معرفی و
تعریف معماری سرویس¬گرا 56 ..... در استراتژي، ریشه¬هاي مفهومی یکپارچه¬سازي را
می¬توان در مفاهیم تعاون و هماهنگی و همچنین در تعریف از یکپارچه¬سازي ردیابی کرد: "
.

دانلود کتاب مرجع آموزش معماری سرویس گرا - SOA | آموزش برنامه نویسی

25 آگوست 2012 ... باید توجه داشت که امروزه استفاده از سرویس ها بسیار زیاد شده است و مهمترین بحث در
این حیطه امنیت استفاده از سرویس ها است. یک نمونه مثال از معماری سرویس گرا
استفاده سایت ها از سرویس های بانکی برای فروش هست. در این کتاب مفاهیم کامل
سرویس ها، نحوه ساخت اونها و همچنین بحث های امنیتی سرویس ها رو بصورت ...

مفهوم شبكه :

يكي از موضوعات مهم كه در محدوده انتقال اطلاعات و شبكه هاي كامپيوتري مطرح است مسئله
پروتكل ها يا استاندارد ها است كه تحت عنوان معماري شبكه از آنها ياد مي شود در ..... به
شرايط شبكه تقدم سرويس و ساير عوامل دارد اين لايه همچنين مسائل ترافيك در شبكه از
قبيل سو ئيچينگ(تعويض) بسته ها مسيردهي و كنترل ازدحام داده ها را اداره مي كند.