دانلود رایگان

دانلود مقاله معماری چوب - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله معماری چوب , پایان نامه معماری , پایان نامه کارشناسی معماری , پایان نامه ارشد معماری , مقاله معماری , مقاله کارشناسی معماری , مقال

دانلود رایگان دانلود مقاله معماری چوب دانلود مقاله معماری چوب 183 ص مقدمه و تاريخچه پيش از بكار گيري مواد معدني يا مصالح صنعتي چون آهنم آجر و سراميك در سازه هاي معماري يا عمراني ، چوب يكي از اصلي ترين و قديمي ترين مصالح در دسترس بوده است انسان اوليه طرز شكل دادن به چوب را براي تهيه ابزار گوناگون فرا گرفت ابزار وسائل چوبي اوليه و حتي ساختمانها و تزئينات چوبي ادوار ماقبل تاريخ و اعصار مختف تاريخ ، نمايانگر اهميت چنان ماده اي است كه قبل از فلز و همزمان با مصرف سنگ به اختيار بشر درآمده و از آن در راههاي مختلفي چون ابزار و وسائل زندگي سلاح ، ساختمان استفاده كرده است ( تصوير شماره 1) از ساختمان هاي روستايي گرفته تا ساختمانهاي چند طبقه شعري ، پل ها و كوشك ها از چوب ساخته ميشدند كه بسياري از آنها در ايران يا كشورهاي ديگر به عنوان ميراث فرهنگي شناخته ميشوند . قدمت ساختمانهاي چوبي بدون شك بايستي به عصر نوسنگي برسد نزديك به 6000 سال پيش ، معماران ايراني براي گرمي بخشيدن به خانه هاي مسكوني ، كاخ ها و ابنيه ، به طور گسترده از چوب استنفاده ميكردند پولي بيوس ، از نخستين تاريخ نگاران جهان ، كاخ باستاني همدان ( هگمتانه ) را كه در زمان مادها بنا شده بود چنين توصيف كرده است : ‍‍ بيشتر اين كاخ از چوب سدر و سرو ساخته شده بود . ستون هاي چوبي آن را با ورق هاي نقره و زر پوشانيده بودند در تخت جمشيد ا زچوب هاي بلوط ، گردو و سرو استفاده شده است . به طور كلي تير و ستون هاي چوبي از ويژگي هاي معماري باستاني ايران است و در مراحل مختلف و سبك هاي معماري گوناگون ايراني ، چوب از اركان اصلي بوده است . از نشانه هاي زنده ساختمان هاي چوبي ميتوان از چهل ستون ، عالي قاپو ، مسجد بناب در حومه مراغه كه مربوط به دوره مياني معماري كشورمان است نام برد .اما پس از مدتي كاربرد چوب بدانگونه كه شايسته است تا از اركان اصلي ساختمانها باشد ، فراموش شده است . با اين حال هنوز چوب يكي از مهم ترين عناصر كارا و نقش آفرين در مسائل معماري و هنري ميباشد .چوب برخلاف ساير مصالح ساختماني پس از گل به خاطر خاصيت شكل پذيري فراوان و طبيعي بودنش با روحيه انسان سازگار و از مطلوبيت ويژه اي برخوردار است .فرانك لويداريت در مورد چوب ميگويد : چوب صميميترين و انساني ترين مصالح است . انسان عاشق پيوند با آن است دوست دارد آن را لمس كند وديدن آن را خوش ميدارد . جوب به عنوان يكي از مصالح ساختماني داراي چند خاصيت با ارزش است : مقاومت نسبي بالا ، مقدار چگالي كم ، رسانايي كم و مناسب براي كارهاي ماشيني . در عين حال چوب چندين نقطه ضعف نيز دارد در مقطع عر ضي داراي خواص متفاوت از جهات مختلف ميباشد رطوبت موجود در چوب و قابليت ها و خواص متغيري در چوب ايجاد ميكند همچنين چوب داراي قابليت پوسيدن و اشتعال ميباشد البته تكنولوژي پيشرفته روند تهيه چوب مقدار زيادي از اين نقايص را برطرف كرده است .ساختار درخت درخت از تنه ، اجزاي بالايي ( شاخته ، برگ و ... ) ريشه ها تشكيل شده است ريشه هاي درخت با فرورفتن در خاك ، رطوبت و مواد معدني موجود در انرژي ر ا جذب ميكنند و به تنه ميرساند ، تنه درخت هم شاخه ها و قسمت هاي بالايي را تقويت و تغذيه ميكند و امكان رساندن آب و شيره درختي از ريشه به برگ ها از ميان شاخه ها و بالعكس را فراهم ميكند ساختار چوب كه بوسيله چشم غير مسلح يا يك ذره بين كوچك ديده ميشود ساختار قابل رؤيت و قسمت هاي كه فقط با يك ذره بين قوي بزرگ و اضح آشكار است ساختار ذره بيني ناميده ميشوند .ساختار قابل رؤيت : ساختار قابل رؤ يت چوب را ميتوان با برش تنه از سه جهتي كه در تصوير شماره (3و 4 ) نشان داده شده است مشاهده كرد .پوست درخت در برابر ضربات و ضايعات مكانيكي از چوب محافظت ميكند . اين قسمت از يك لايه بيروني ( لبه ) و يك لايه داخلي ( آبكش ) تشكيل شده است .ليف درختي ( آبكش ) ، يك لايه نازك داخلي پوست است و هدف آن انتقال شيره درخت به شاخه ها و ذخيره آنهاست .لايه زاينده ( كامبيوم ) ، يك لايه باريك از بافت زنده ميباشد كه در كنار ليف درختي قرار گرفته است در لايه زاينده ( كامبيوم ) سلو ل هاي چوب رشد ميكنند در بهار لايه زاينده متشكل از سلولوهاي پهن با غشاي نازك است در اين فصل وجود آب فراوان و خاك سرشار از مواد غذايي موجب ميشود كه سلولهايي كه در بهار و اوائل تابستان به وجود مي آيند بافتي متخلخل و پر از خلل و فرج بسازند كه چوب بهاره را تشكيل ميدهند به همين دليل است كه اين قسمت داراي رنگ روشني ميباشد در طول تابستان ، درخت با گسترش ريشه ها و برگ هايش ، سلولهاي زاينده را افزايش ميدهد چوبي كه در اواخر تابستان و پاييز رشد ميكند و شكل ميگيرد چوب پاييزه نام دارد. چوب پاييزه سخت تر ، مقاوم تر ، داراي وزن حجمي بيشتري از چوب بهاره ميباشد هرچه ميزان رشد چوب در پاييز بيشتر باشد تاب و مقاومت آن نيز افزايش مي يابد لايه هايي كه در فصل هاي رشد شكل ميگيرند حلقه هاي ساليانه نام د ارد در بعضي گونه ها مانند بلوط فاصله بين حلقه هاي ساليانه در محل برش مقطعي (عرضي) تنه قابل مشاهده است پهناي حلقه هاي ساليانه كه بستگي به شرايطرشد دارد در خواص چوب موثر است هرچه حلقه ساليانه ضخيم تر باشد چوب مستحكم تر است .چوب ، يك لايه ضخيم است كه در كنار سلولهاي زاينده كه متشكل از تعدادي حلقه هاي باريك هم مركز ميباشند قرار دادر در درخت در حال رشد چوب عموماً از سلولهاي زنده تشكيل شده است چوب محكم ترين و مقاوم ترين قسمت تنه براي كارهاي ساختماني است در جهت برش هاي افقي ، شيره درخت از پوست درخت از ميان نسوج شعاعي عبور ميكند و به چوب ميرسد نقش نسوج شعاعي در مقاومت چوب بسيار مهم است در واقع اين نسوج مانند بست هايي هستند كه الياف چوب را به همديگر محكم ميكنند و نگاه ميداند از خم شدن و از هم گسيختگي رشته ها ميكاهند .به مرور زمان در اطراف مغز چوب ، بافتي از سلولهاي مرده تشكيل ميگردد كه چوب پير نام دارد اين قسمت معمولاً از چوب جواني كه آن را احاطه كرده است محكم تر ميباشد و حاوي مقاديري رنگ و مواد قليايي است البته درختان مختلف از اين نقطه نظر متفاوت هستند در مقطع عرضي درختاني مثل گردو ، آلبالو نارون ، چوب مركزي يا چوب پير ديده ميشود چوب جوان معمولاً رنگ روشني دارد اما چوب پير تيره تر ميباشد .چوب ها از نقطه نظر بافت به دو دسته تقسيم ميشوند : سخت چوب ها : اين دسته شامل چوب درختان پهن برگ ميباشد بافت چوب درختان پهن برگ تنها در زماني كه درخت برگ دارد ، رشد ميكند رشد ونمو در بهار شروع ميشود و به مرور زمان هر چه به پاييز نزديك ميشويم رو به افول ميگذارد اين رشد تا بهار سال آينده متوقف ميگردد لذا حلقه ساليانه اين دسته از درختان به صورت يكنواخت از چوب بهاره داراي رنگ روشن به طرف چوب پاييزه تيره رنگ تغيير ميكند در ضمن حجم نسوج شعاعي در سخت چوب ها حدود 18 درصد حجم چوب ميباشد ، كه همين مسأله مقاومت چوب را افزايش ميدهد بايد دانست كه هر چه حلقه ساليانه اين نوع چوب ها عريض تر باشد ، تاب و توان اين نوع چوب ها عريض تر باشد ، تاب و توان آنها در برابر نيروهاي مكانيكي بيشتر خواهد شد ( تصوير شماره 5 ) نام سخت چوب ها به دليل نوع بافت آنها است و دليل بر سخت تر بودن كليه چوب هاي اين دسته نميباشد برخي از درختان پهن برگ عبارتند از گردو ، انجير ، بلوط ، چنار، راش ، تبريزي ، سپيدار و افرا از جمله موارد استفاده از اين نوع چوب ها ساخت مبلمان ، در و پنجره و نازك كاري در ساختمان ميباشد .( جدل شماره 1 ) نرم چوب ها : شامل چوب درختان سوزني برگ اسن بافت چوب درختان سوزني برگ در طول سال زمان بيشتري براي روئيدن دارد درخت سوزني برگ در بهار و تابستان با شدت رشد ميكند و سپس تا پايان فصل سرما اين رشد و نمو به كندي مي گرايد و به آرامي ادامه پيدا ميكند به اين دليل چوب پاييزه و بهاره در حلقه ساليانه درختان سوزني برگ به راحتي از يكديگر تميز داده ميشود و رنگ آنها اين مسأ له را مشخص ميكند به اين ترتيب ميتوان از شكل مقطع عرضي ، درختان سوزني برگ و پهن برگ را از يكديگر تشخيص داد . مقطع درختان سوزني برگ ، بسيار ساده و منظم ميباشد و ميزان حجم نسوج شعاعي 7% حجم چوب را تشكيل ميدهد ( تصوير شماره 6 ) برخي از درختان سوزني برگ عبارتند از : سرو ، كاج و سرخدار . از اين نوع چوب ها براي تهيه ستون ها ، تيرها ، قالب بندب داربست و مانند اينها استفاده ميكنند (جدول شماره 2 ) خواص چوب خواص فيزيكي چوب : وزن مخصوص : به مقدار خلل و فرج ميزان رطوبت همراه چوب وابسته است و معمولاً در رطوبت 15% محاسبه ميشود چوب سنگين ترا از معمولاً مقاوم تر است ، بار بيشتري را تحمل ميكند و با افزايش وزن مخصوص معمولاً خواص مكانيكي چوب افزايش پيدا ميكند وزن مخصوص گونه هاي مختلف متفاوت است ( جدول شماره 3 ) رطوبت چوب : مقدار آبي است كه در واحد وزن چوب موجود ميباشد رطوبت چوب بر روي خواص فيزيكي چوب اثر زيادي دارد ( توضيحات بيشتر در بخش رطوبت چوب آمده است ) هدايت حرارت در چوب : قابليت هدايت حرارتي چوب كم است و به اين دليل براي ساختن عايق هاي حرارتي مناسب است .همچنين موجب ميشود كه در تيرهاي چوبي كلفت با وجود اينككه چوب زود مشتعل مشود قسمت دروني آن تا مدت نسبتاً زيادي از خطر اشتعال در امان بماند هدايت گرمايي چوب در جهت طولي آن دو برابر جهت عرضي و هدايت حرارتي شعاعي بيشتر ار هدايت حرارتي مماسي است با افزايش رطوبت ، هدايت حرارتي چوب افزايش مي يابد .تغيير ابعاد بر اثر حرارت ( انقباض و انبساط ) : ضريب انبساط حرارتي چوب در مقايسه با اثر تغيير رطوبت بر ابعاد آن تقريباً قابل چشم پوشي است ازدياد حرارت معمولاً حجم را كمي زياد ميكند مقدار رطوبت را كاهش ميدهد و باعث كاهش جرم حجمي ميشود ضريب انبساط حرارتي چوب در جهت طولي ( در جهت الياف چوب ) حدود 18% جهت شعاعي و مماسي است .گرماي ويژه چوب : گرماي ويژه چوب خيلي زياد است و وقتي در كنار هدايت حرارتي ناچيز آن قرار ميگيرد باعث به وجود آمدن ويژگيهاي مناسب در چوب ميشود ، براي مثال چوب در برابر خورشيد تابش آن برخلاف فلزات سطحش سوزاننده نيشت و در محيط هاي بسيار سرد يخ نميزند .قابليت سوختن و قدرت انرژي زايي : چوب به علت حرارت مطبوع و شعله هاي زيبايي كه ايجاد ميكند براي سوزاندن در بخاريهاي ديواري مصرف ميشود كه از چوب هاي زائد هم ميتوان در اين مورد استفاده كرد چوب از نظر سوختن با ساير سوختها در رقابت است و همچنين مواد حاصل از سوخت آن بي خطرند .انتقال و انتشار صوت : چوب به علت قابليت ارتجاعي قادر به تقويت اصوات ميباشد انتشار صوت در چوب در جهات مختلف متفاوت است البته ميزان رطوبت و گونه چ.ب نيز موثراست اما به طور كلي سوزني برگان از لحاظ انتشار صوت و طنين مرغوب تر ميباشند و در ساختمان آلات موسيقي سيمدار هم استفاده ميشوند .جذب و تخفيف صدا : چوب هاي سبك اصوات را بهتر جذب ميكنند و هرچه سطح چوب نامنظم تر و مرطوبتر باشد خاصيت عايق بودن آن دربرابر صدا بيشتر است .هدايت الكتريكي : ميزان هدايت الكتريكي چوب وابسته به درصد رطوبت چوب ميباشد و به طور كلي چوب هاي خشك عايق جريان برق هستند ميزان هدايت الكتريكي با وزن مخصوص رابطه محسوسي ندارد ، ولي ميزان هدايت الكتريكي در گونه هاي مختلف متفاوت است مقاومت الكتريكي در جهت موازي با الياف تقريباً 12 جهت شعاعي و مماسي است . هم گشيدگي و واكشيدگي : ممكن است تحت تأثير پديده هاي گوناگوني مانند رطوبت باشد و در جهات مختلف متفاوت است بيشترين هم كشيدگي در جهت مماسي است و در ج هت شعاعي 12% تا 13% جهت مماسي است در جهت طولي نيز هم كشيدگي ناچيز است اين پديده قط در حد رطوبت بين صفر تا اشباع است و البته اين پديده با انقباض و انبساط حرارتي تفاوت دارد .رنگ و بو : معمولاً رنگ چوب پير تيره تر از چوب جوان و همچنين حلقه هاي پاييزي تيره تر از حلقه ه اي بهاره اند گونه هاي مختلف رنگ هاي متنوع و متفاوتي دارند معمولاً چوبهاي تيره تر بادوام تر هستند چوبهاي سالم بوي مطبوعي دارند و چوبهايي كه تحت تأثير عوامل بيولوژيكي مانند قارچ هستند بد بود ميشوند .خواص مكانيكي چوب : معمولاً مصارف گوناگون چوب به گونه اي است كه بايستي چوب پاره اي از نيروها را تحمل كند البته در اين خصوص بايد برخي از مسائل را در نظر گرفت ، مانند ناهمگن بودن چوب ، مقدار رطوبت ، نوع چوب و محل رويش ، پهني حلقه هاي ساليانه ، وزن مخصوص ... كه باعث تفاوت هايي در اين زمينه ميشود از نظر خواص مكانيكي ميتوان ويژگيهاي زير را براي چوب مورد بررسي قرارداد : سختي چوب ، در كيفيت كار با آن و نيز مصارفي نظير پاركت و ... كه پيوسته تحت تأثير سايش هستند مهم است چوب هاي سست بيشتر مصرف درود گري دارند.با افزايش جرم حجمي ، چوب سخت تر مي شود ولي با افزايش رطوبت ، سختي آن كاهش مي يابد .تاب فشاري ، به خاطر ساختمان ناهمگن چوب در جهات و اندازه هاي مختلف ، متفاوت است . چوب در جهت الياف تاب فشاري زيادي دارد ولي بر اثر وارد آوردن نيروي خيلي زياد تغيير شكل ميدهد تا جايي كه غدد چوب ها يخشك الياف آن شروع به گسيختن ميكنند در چوب هاي مرطوب ممكن است به صورت له شدگي باشد و در چوب ها نيمه مرطوب به صورت لغزش الياف روي هم است .افزايش رطوبت و جرم حجمي موجب افزايش تاب فشاري چوب ميشود افزايش حرارت باعث كاهش تاب فشاري ميشود .در جهت عمود بر الياف چوب ها تاب كمتري از خود نشان ميدهند و به سرعت به حد تغيير شكل دائمي ميرسند . مقاومت خمشي : چوب تحت تاثير خمش به طور محسوس تغيير شكل ميدهد اگر نيروي وارد شده بيش از تاب خمشي باشد باعث از هم گسيختگي الياف ميشود .تاب ضربه اي : چون چوب مرطوب انعطاف پذيرتر است مقاومت آن در برابر ضربه بيشتر است .به طور كلي هرچه چوب متخلخل تر باشد تاب ضربه اي آن كمتر است معايب چوب اثر زيادي بر تاب ضربه اي آن دارد .تاب كششي : چوب در جهت الياف بيشترين تاب كششي را دارد و گاه تا دو يا سه برابر تاب كششي در جهت عمود بر الياف است .به طور كلي چوب هاي سخت و سنگين تاب كششي بيشتري دارند تغيير رطوبت نيز تأثير زيادي بر تاب كششي دارد حد تاب كششي در شرايط رطوبت 8 تا 10 % ميباشد . معايب چوب اثر زيادي بر تاب كششي دارند و حتي يك گره كوچك بر روي چوب ميتواند تاب كششي چوب را به نصف كاهش دهد .دوام چوب : چوب جسم بادوامي نيست و به وسيله حشرات ، قارچ ها و ... فرسوده ميشود .البته چوب هاي متراكم تر ، مقاوم ترند و ميتوان با روش هايي تراكم چوب را افزايش داد.خواص شيميايي : قسمت اعظم غشاي سلولهاي چوبي را سلولز تشكيل ميدهد و اين ماده از نظرصنايع شيميايي چوب فوق ا لعاده اهميت دارد.اثر هوا ، اكسيرژن و آب بر سلولز : هواي خشك در حرارت عادي بر روي سلولز اثر نمي كند ( به همين دليل پنبه براي لباس و ... به كار ميرود حتي در كشور ژاپن از مقواي فشرده براي تهيه مصالح ساختماني استفاده ميشود ) مواد اكسيد كننده نيز در صورت رقيق بودن بر روي سلولز اثر ندارند ، ولي چنانجه غليظ باشند مولكول سلولز را تحت تأثير شيميايي قرار ميدهند . تعداد صفحات:183متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

دانلود مقاله معماری چوب


پایان نامه معماری


پایان نامه کارشناسی معماری


پایان نامه ارشد معماری


مقاله معماری


مقاله کارشناسی معماری


مقال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله پيش نيازهاي «HACCP» در صنايع غذايي

مدل های متنوع ماکت کره زمین دور بر شده و جدا از زمینه

کاروزی صنایع لاستیک 40 ص

تحقیق در مورد پاور پوينت

آزمايش تراكم خاك 8 ص

فایل گزارش كارآموزي در مجتمع فولاد اهواز ..

پروژه تحقیقاتی بررسی تأثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان

امنيت شبكه: چالشها و راهكارها

دانلود پاورپوینت ديافراگم اجزاي الحاقي زلزله سطح بهره‌برداري 33 اسلاید.PPT

دانلود گزارش وضعیت خدمات رسانی استان البرز + word+ 1394

گزارش كارآموزي مكانيك

مقاله گچ بری و تاریخچه آن - معماری - word

دانلود فایل زندگينامه حكيم ابوالقاسم فردوسي.

نمونه گزار تخصصی درس مطالعات اجتماعی متوسطه اول چگونگی نهادینه کردن علاقه مندی دانش آموزانم به درس مطالعات اجتماعی

پاورپوینتی در مورد آشنایی با تابلوهای فشار ضعیف

طرح احداث شركت ماكاروني 58 ص

پاورپوینت آموزش ریاضی ششم ابتدایی بخش اول ،کسرها و محور

زندگی نامه حافظ

مقاله قصه ها و داستانهاي قرآني پاسخي به نيازهاي تربيتي كودكان و نوجوانان دانش آموز

برق و الکتریسیته 58 ص

تحقیق: شکست خستگی

تحريف ناپذيري قرآن

عوامل نفوذ درادراك 6ص

مقاله درمورد بررسي ميزان تاثير آسيب ديدگي پوشش پلاستيكي لاشه هاي گوشت منجمد گاو بر بار ميكروبي گوشت

فروشگاه فایل فلش تبلت و گوشی اصلی و چینی www.ThisisRom.ir

کارورزی 3 علوم تربیتی

278 - دانلود تحقیق اندازه گيري عملكرد سازمانها ( با استفاده از سيستم سنجش تعالي کسب و کار کانجي)

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

تحلیل محتوا حرف د فارسی اول ابتدایی

تحقیق در مورد بسته های امواج سینوسی با فرکانس 5