دانلود رایگان

وارﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺪل ﭼﮑﺮ+ TLA - دانلود رایگاندانلود رایگان وارسی عملکرد دستگاه تنظیم ضربان قلب با کمک چکرTLA

دانلود رایگان وارﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺪل ﭼﮑﺮ+ TLA 14 صفحه PDF
ﭼﮑﯿﺪه اﻣﺮوزه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﺎي ﺑﮕﺬارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺷﮑﺎل ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﻧﻘﺼﯽ در اﯾﻦ ﻧﺮم Pacemakerدﺳﺘﮕﺎه اﻓﺰار ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﻋﻤﻞ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺳﺘﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺗﻮان رﯾﺴﮏ ﺧﺮاﺑﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ .وارﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺣﯿﻦ TLA اﺟﺮاﺳﺖ .ﻧﻮآوري اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ وارﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل ﭼﮑﺮ + ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺣﯿﺎت و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد، در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.


وارسی عملکرد دستگاه تنظیم ضربان قلب با کمک چکرTLA


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز

تحقیق در مورد اسد آباد همدان در محله با سابقه

پاورپوینت در مورد آشنایی با بهره برداری از سپریتور روغن

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

دانلود تحقیق: باستان شناسی و هنر ماد

تحقیق در مورد تاپوگرافي

روستای گراخک از توابع شهرستان مشهد

در بازه کشاورزی

تحقیق در مورد شکوفه ولایت 97 ص

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﮐﯿﻔﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ

کارآموزی كارخانه واگن پارس

دانلود پروژه استفاده از پليمر فرا جاذب آبPR 3005 A جهت موفقيت برنامه هاي آبياري در مناطق خشك و نيمه خشك (word)

تحقیق در مورد دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام 26 ص

دانلود گزارش کارورزی1 ..

رویکرد سیستمی در برنامه ریزی منطقه ای

مقاله درباره ازدواج و تابعیت زن ایرانی

فراموشی و حافظه

تحقیق درمورد. بيماري لكه سفيد در ماهي يا Ich