دانلود رایگان

وارﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺪل ﭼﮑﺮ+ TLA - دانلود رایگاندانلود رایگان وارسی عملکرد دستگاه تنظیم ضربان قلب با کمک چکرTLA

دانلود رایگان وارﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺪل ﭼﮑﺮ+ TLA 14 صفحه PDF
ﭼﮑﯿﺪه اﻣﺮوزه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﺎي ﺑﮕﺬارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺷﮑﺎل ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﻧﻘﺼﯽ در اﯾﻦ ﻧﺮم Pacemakerدﺳﺘﮕﺎه اﻓﺰار ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﻋﻤﻞ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺳﺘﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺗﻮان رﯾﺴﮏ ﺧﺮاﺑﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ .وارﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺣﯿﻦ TLA اﺟﺮاﺳﺖ .ﻧﻮآوري اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ وارﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل ﭼﮑﺮ + ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺣﯿﺎت و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد، در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.


وارسی عملکرد دستگاه تنظیم ضربان قلب با کمک چکرTLA


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شرايط اساسي قرارادادها 20ص

پاورپوینت طرح تجاری کامل

دانلود تحقیق تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاپ آزاد بسکتبال

کارورزی 4 دبیری زیست شناسی

تحقیق در مورد XSLT چيست

گزارش کارآموزی صندلی مقوایی شرکت طراحان آرشیدا سازه

پروژه کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد

مروری بر قابلیت های روش شبیه سازی دینامیک ملکولی در رفتارشناسی قیر و مخلوط های آسفالتی

پاورپوینت درس 7 عربی هشتم

دانلود گزارش تخصصی اشنایی دانش آموز با سبک زندگی شهدا

دانلود پاورپوینت سلول - 8 اسلاید

انواع سيستم هاي انژكتور 11 ص

درباره قيصر امين پور

تحقیق در مورد آدرس دهي 44 ص

پاورپوینت درمورد مميزي داخلي متن نمايشي

دانلود پاورپوینت درباره امام زمان

اندازه گيري محل و تهيۀ نقشۀ پايه

امام مهدي 23 ص

تحقیق در مورد حب القرآن، قرب الرحمن

پاورپوینت معماری یونان در دوره کلاسیک

تحقیق عمران درباره بتن بازیافتی 60 ص

دانلود فایل کارآفرینی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک

تحقیق و بررسی در مورد قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است 20 ص

طرح احداث کارخانه ایران نساجی

تحقیق درمورد خشک کردن

دانلود پاورپوینت Backtracking بازگشت به عقب

پاورپوینت معماری نئوکلاسیک

دانلود فایل تحلیل محتوای هدیه آسمانی پنجم درس ششم و هفتم .

پاورپوینت درمورد سيستم کانبان چيست

فروش تقویم لایه باز شمسی سال 96 دانش آموز