دانلود رایگان

دانلود مقاله بررسی هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود رایگان دانلود مقاله بررسی هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانلود مقاله بررسی هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی
دانلود مقاله بررسی هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلیمقدمه 2
بیان مسئله پژوهش 3
اهمیت پژوهش 4
اهداف پژوهش 4
فرضیه پژوهش 5
1- هوش منطقی 7
1-1 مفهوم کلی هوش 7
1-2 عامل وراثت و محیط تأثیرگذار بر هوش 8
1-3 هوش منطقی (هوش بهر) 9
2- هوش هیجانی 12
2-1 تعریف هیجان 12
2-2 ظهور و پیدایش هوش هیجانی 16
2-3 تأثیر هوش هیجانی در زندگی و موفقیتها 18
3- پیشرفت تحصیلی 21
3-1 تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی 21
3-2 کم آموزی و پیشرفت تحصیلی 23
3-3 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی24
3-4 عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی 25
4- هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی 27
5- انگیزه 31
5-1 تعریف انگیزه 31
5-2 تأثیر انگیزه بر پیشرفتهای تحصیلی و یادگیری 31
6- پژوهشهای انجام شده در این زمینه 32
روش پژوهش 39
نوع پژوهش 39
جامعه آماری 39
روش نمونه گیری 40
ابزار اندازه گیری 40
روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری 41
الف) روایی 41
ب) اعتبار 41
روش آماری 42
داده های تحقیق 45
محاسبات آماری 45
خلاصه پژوهش 55
بحث و نتیجه گیری 56
پیشنهادات و انتقادات 57
الف: محدودیتها 57
ب: پیشنهادات 57
منابع و مآخذ 58
تست پل 61


مقدمه:
بی شک معطوف شدن نگاههای والدین و جامعه ی آموزش کشور به برآورده ساختن نیازهای علمی دانش آموزان سبب شده است تا نیازهای روحی آن دسته از افراد در بین مشکلات گوناگون کم رنگ شود اگر خصوصیاتی نظیر گذشت، همدلی، شوخ طبعی، کمک به دیگران درک ضعف خود و دیگران ، عدالت خواهی، رازداری، کنترل خشم و احساسی بودن را از جمله ویژگیهای هوش هیجانی یا هوش اجتماعی بدانیم ضرورت دارد که سازمان آموزش و پرورش کشور دانش آموزان مستعد و مدیران آینده کشور را تربیت کند بررسی های انجام شده در تعیین هوش هیجانی نشان داده است که هوش هیجانی در دانش آموزان خودنمایی می کند و به همین علت است که در طول سالیان دراز مدارس جهت توجه به این نیازهای درونی اقداماتی مانند المپیادهای ورزشی، طرح پژوهش های دانش آموزی، ابداعات و خلاقیت در زمینه های علوم انسانی در برنامه های مدارس گنجانده شده است تحقیقاتی در زمینه توضیح رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دنیا و در ایران به عمل آمده است و اغلب معنادار بودن رابطه را نشان داده است هوش هیجانی خود به تنهایی تولیدکننده ی موفقیت نیست اما واقعیت این است که اسنادهای مثبت در درازمدت می تواند عامل پیش بینی کننده ی خوبی برای موفقیت باشد (سیارویی و همکاران، 1384)
بیان مسئله پژوهش
مسئله اصلی در این پژوهش تأثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان است تأثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در واقع سازه هایی هستند مستقل اما با یکدیگر ارتباط بسیار دارند وجود هوش هیجانی و احساس در انسان واقعیتی انکار ناپذیر است و در انسان نیم کره ی راست مغز مربوط به هوش هیجانی است هوش هیجانی که مواردی از قبیل علاقه به شادی، ترس از تحقیر و غیره هوش هیجانی توانایی آگاه بودن از خود، درک و فهم خود و دیگران توانایی مواجه شدن با هیجانات شدید و مدیریت خود و است جان انیل، 1996 هوش هیجانی را چنین تعریف می کند: هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است توانایی اداره ی مطلوب خلق و خوی و وضع روانی و کنترل تکانش هاست عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف در خود ایجاد انگیزه و امید می کند هم حس یعنی آگاهی از احساسات افراد پیرامون شماست نظریه پردازان می گویند که هوش هیجانی در واقع به ما می گوید که چه کار می توانیم انجام دهیم هوش هیجانی یعنی داشتن مهارت تا بدانیم چه کسی هستیم و چه افکار، احساسات، عواطف و رفتاری داریم یعنی شناخت عواطف خود و دیگران تا بتوانیم بر اساس آن رفتاری مبتنی بر اخلاق و شایستگی داشته باشیم
اهمیت پژوهش
در واقع انجام این پژوهش در راستای تربیت نیروی انسانی برای آینده کشور و رشد سرمایه های اجتماعی دارای ضرورت بنیادی است و همچنین شناخت هوش هیجانی و ابعاد هوش هیجانی است و پی بردن به ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت دانش آموزان است و در صورت و جود این رابطه آن را به صورت علمی، عینی و آماری نشان دهیم
اهداف پژوهش
در این پژوهش اولویت با بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هدف تعیین شده است هوش هیجانی یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد و توانایی کنترل حالتهای اضطراب و کنترل واکنش هاست
(گلبرگ و همکاران، 2005) نشان دادند که آموزش همدلی در دانش آموزان، هوش هیجانی و عملکرد اجتماعی آنها را افزایش می دهد
(شرما، 2004) اظهار داشت دانش آموزات که یادگیری پایین دارند در تطابق هوش هیجانی و تحمل فشارهای روانی دچار مشکل می شوند
فرضیه های پژوهش
بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان ارتباط معنادار وجود دارد

1-هوش منطقی:
1-1 مفهوم کلی هوش:
هوش یکی از مباحث اصلی و مهم در روان شناسی است در تعریف آن (لغوی و اصطلاحی)، گفته شده است هوش یا هش در لغت به معنای فهم، شعور، درک، آگاهی، بیداری، بجابودن حواس، متمایز کردن، زیرکی، زرنگی، عقل و خرد استعمال شده است و اما بررسی مفهوم اصطلاحی هوش نشان می دهد که علی رغم تعاریف گوناگون و متنوع از آن، مراد چیزی جز تعبیر ادبی و تاریخی "جوهر دانایی" و یا "توانایی یادگیری" نیست هرگاه فرد در حوزه های خاص از توانایی یادگیری فوق العاده باشد، اصطلاحاً می گوییم وی فردی مستعد است و در آن زمینه از استعداد خاص برخوردار است (کاظمی حقیقی، 1376: 1) ارائه ی تعریفی جامع که بتواند تمامی ابعاد "هوش" را در نظر بگیرد مشکل است زیرا اصولاً هوش صفتی فرضی و مفهومی انتزاعی است که از روی عملکرد افراد قابل تشخیص است واژه ی هوش زیاد به کار می رود، ما پیوسته هم نوعان خود، به خصوص کودکان را تیزهوش، یا کم هوش یا بی هوش می نامیم یا در فکر خود یکی از صفات را به آنان نسبت می دهیم با این وجود اگر از ما بپرسند که هوش چیست؟ در پاسخ به زحمت می افتیم علت این است که اولاً مسلم نیست که هوش به وجه مطلق و خالص و به صورت استعداد مستقل وجود داشته باشد، ثانیاً به فرض وجود داشتن، بتواند مستقیماً و به روش عینی و علمی مورد مطالعه قرار گیرد (پیازه، 1367) آلفرد بینه و سیمون که اولین آزمون هوش به نام آن هاست معتقد بودند هوش یک قوه ی ذهنی بنیادی است که تغییر یا فقدان آن بیش ترین اهمیت را در زندگی علمی آدمی دارد این قوه ذهنی، همان قضاوت است که گاه از آن تحت عنوان عقل سلیم، عقل عملی، ابتکار و توانایی تطبیق باشرایط یاد می شود: درست قضاوت کردن، درست درک کردن و درست استدلال کردن و اینهاست فعالیتهای بنیادین هوش (بینه و سیمون، 1905، به نقل از هلیگارد، 1380: 47 و 48) در سال 1916، ترمن شاخص مناسبی برای هوش ارائه داد که نخستین بار توسط روان شناس آلمانی؛ ویلیام اشترن (1838- 1817) پیشنهاد شده بود این شاخص هوش بهر نامیده می شود که در زبان انگلیسی به (IQ)شهرت دارد و هوش بهر را به صورت نسبت سن ذهنی به سن زمانی بیان می کند (همان منبع)
1-2 عامل وراثت و محیط- تأثیرگذار بر هوش:
هم وراثت و هم محیط (فرصت های یادگیری) عوامل تعیین کننده ی مهمی در توانایی (به فعلیت رساندن) هوش هستند وراثت، دامنه یا حداقل و حداکثر هوش یک فرد را مشخص می کند، در حالی که محیط تعیین می کند فرد در کجای این دامنه باشد برای مثال، وراثت مشخص می کند که هوش بهر یک فرد بین 80 تا 110 باشد، ولی این که فرد اکنون چه میزان بهره هوشی [هوش بهر] از این دامنه را دارد، محیط تعیین می کند به عبارت دیگر، اگر این فرد در محیطی غنی و سرشار از محرک و تحریک بزرگ شده باشد، دارای بهره ی هوشی [هوش بهر] 110 خواهد بود (از آن بیش تر نخواهد بود) و اگر در محیطی بسیار فقیر (از لحاظ محرک ها و عواطف و غیره) هم بزرگ شده باشد دارای بهره ی هوشی (هوش بهر) 80 خواهد بود (کم تر از آن نخواهد بود) نکته ی حائز اهمیت آن است که اکثر ما متأسفانه به خاطر شرایط محیطی، از آن حداقل دامنه ی بهره ی هوشی [هوش بهر] که وراثت مشخص کرده، استفاده می کنیم (بیابانگرد، 1384: 114 و 113) یک کودک، به هنگام تولد، مقداری از توانائی های لازم برای رشد ذهنی را داراست اما اگر محیط مناسب نباشد این توانایی به فعل در نمی آید امکان دارد که توانایی بالقوه ی رشد ذهنی یک کودک در سطح پائینی باشد، در آن صورت هیچ محیطی نمی تواند ضریب هوشی بالایی را برای او فراهم آورد؛ بنابراین، توارث محدودیتی را بر این رشد ایجاد می کند از طرف دیگر، اگر کودکی مغز بسیار مستعدی را به ارث ببرد، به طوری که امکان کسب ضریب هوشی [هوش بهر] بسیار بالا برای او میسر باشد، اما در محیط متغیر [فقر ارتباطی و ادراکی و ] قرار گیرد درست همان حالت را خواهد داشت که مغز کاملی را به ارث نبرد (گنجی، 1371: 125)

نوع فایل : docxتعداد صفحه : 60

هوش هیجانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد بادگیر

دانلود پاورپوینت در مورد خواجه نصیرتوسی

پاورپوینت در مورد آموزش بهداشت

فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی بربرین در درمان دیابت شیرین

پرورش گوساله (word)

تحقیق در مورد اکسیژن

دانلود پاورپوینت مصاحبه انگيزشي ..

جايزه ملي مديريت 14 ص

پمفلت مدهای تنفسی

فایل پاورپوینت در مورد زبان فنی(استاندارد) در امور فنی

تحقیق در مورد حافظ 22 ص

باوربوینت درباره تجسس

پاورپوینت درباره تحلیل ماتریسی سازه ها (3)

دانلود تحقیق دوران قاعدگی 15 ص

تحقیق درباره فرز کاری فارسی و انگلیسی

كارآموزي بانك صادرات ايذه دنياري

تحقیق در مورد تقسيم بندي موجودات بر اساس تكامل 47 ص