دانلود رایگان

ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﭼﻨﺪﺑﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی پایدار ساز سیستم قدرت چندبانده به کمک الگوریتم بهینه سازی فرا ابتکاری ترکیبی

دانلود رایگان ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﭼﻨﺪﺑﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 10صفحه PDF
ﭼﮑﯿﺪه (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ MBPSS) 1 در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﭼﻨﺪﺑﺎﻧﺪه روﺷﯽ ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري اﺳﺖ CPCE (ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .روش CPCE) 3 (و روش ﻓﺮﻫﻨﮓ-ﺗﺠﻤﻊ ذرات PSO) 2ﺑﻬﯿﻨﻬﺴﺎزي ﺗﺠﻤﻊ ذرات 4 اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﻬﺴﺎزﯾﻬﺎي ﺑﺮ روي ﺷﺒﮑﻪ PSO ( و CEA) 5 (و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ CA) 4 ﮐﻪ از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻬﺴﺎزي ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ MATLAB/SIMULINK ﺑﻪ ﮐﻢ ﻧﺮم اﻓﺰار KUNDURﻣﺎﺷﯿﻨﻪ . ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖPSO در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ CPCE، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ PSSاﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ


طراحی پایدار ساز سیستم قدرت چندبانده به کمک الگوریتم بهینه سازی فرا ابتکاری ترکیبی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد خاتميت پيامبر اعظم (ص) در قرآن 8ص

فرمول تولید صابون شفاف

دانلود گزارش تخصصی درس رياضي افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس..

تحقیق درباره آشنایی با تاثیرات فضای آموزشی بردانش آموزان مقطع ابتدایی 18 ص.doc

مشاركت تجارتي (جوينت ونچر)، 23 صفحه ورد

تحقیق درباره سوره احزاب

حسابداری مدیریتی

سنگ شناسی -21 صفحهword

تحقیق درباره آشنایی با انجمن روانشناسی ایران.doc

دانلود تحقیق در مورد سيره پيامبر 05 (چند مورد از سيره هاي پيامبر)

پاورپوینت در مورد معرفي ابزار دستي تشخيصي در پزشكي

دانلود تحقیق کودتای 28 مرداد

دانلود پروژه بررسی اتصالات سست در شبکه های توزیع با استفاده از ترموگرافی

پاورپوینت درباره مديريت عدم انطباق و مميزي آزمایشگاه مرجع سلامت

تولید سرکه از سیب 17ص

بهداشت دهان

پاورپوینت در مورد اخلاق کارو ارزشهای سازمانی

كاربردهاي بيوتكنولوژي در ژنتيك و اصلاح دام

دانلود پاورپوینت تفسیر آیات 61توبه ،8عنکبوت و 92یوسف

مقاله سنسورهای اندازه گیری دبی