دانلود رایگان

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار رﺳﻮب در ﻣﺪل MPSIAC و ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺧﺸﮑﻪ رود ﺑﻮژان - دانلود رایگاندانلود رایگان مقایسه براورد مقدار رسوب در مدل MPSIAC و مدل شبکه عصبی در حوزه ابخیز رود بوژان

دانلود رایگان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار رﺳﻮب در ﻣﺪل MPSIAC و ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺧﺸﮑﻪ رود ﺑﻮژان 10 صفحه PDF
ﭼﮑﯿﺪه ﺧﺎك ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﺧﺎك ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و رﺳﻮب از ﻣﺪﻟﯽ ﺑﻪﻧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ MPSIAC ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان رﺳﻮب از داده ﻫﺎي ﺧﺎم ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺧﺸﮑﻪ رود ﺑﻮژان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا از Weka رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﺳﭙﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار اﺟﺮا ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺗﺎ ﺣﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار رﺳﻮب ﺧﺎك را ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از دو ﻧﺮم NeuroSolutions اﻓﺰار Matlab و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻧﻮع ﻣﯽ MLP 5 ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داراي ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎ ﻧﻮرون اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪ-ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ و ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻻﯾﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪ ﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ Matlab ﻋﺼﺒﯽ ﻟﻮﻧﺒﺮگ-ﻣﺎرﮐﺎرد اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﻧﺮماﻓﺰار ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺮماﻓﺰار دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﯿﺰان رﺳﻮب را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪم اﺧﺘﻼف ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﺮم Matlab اﻓﺰار ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از رواﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺪد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.


مقایسه براورد مقدار رسوب در مدل MPSIAC و مدل شبکه عصبی در حوزه ابخیز رود بوژان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد رشته مهندسي راه آهن گرايش بهره برداري و رشته مهندسي صنايع با فرمت ورد

دانلود راهنمای ثبت نام و ایجاد وبلاگ در بلاگفا

تحقیق در مورد چرا هيات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است

مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی براساس مدل هاروارد

تحقیق در مورد بهداشت روانی چیست 33 ص

مطالعة ايمني در SPR

تحقیق در مورد دانشگاه ملي

دانلود پاورپوینت خویشتن پنداره و مثبت نگری

تحقیق در مورد اخلاق خانواده

طرح توجیهی طرح حكاكي روي سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاری

خرپا

تحقیق در مورد زندگينامه دكتر حسابي

سایت های برتر در طراحی خبری

مقاله امنیت در شبکه های بی سیم با فرمت ورد word

طرح توجیهی و کارآفرینی شركت سود خانه استقلال سهامي خاص

پاورپوینت درباره وظايف و نقشهاي سرپرستي

وصیت نامه ی عبدالله موسوی