دانلود رایگان

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار رﺳﻮب در ﻣﺪل MPSIAC و ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺧﺸﮑﻪ رود ﺑﻮژان - دانلود رایگاندانلود رایگان مقایسه براورد مقدار رسوب در مدل MPSIAC و مدل شبکه عصبی در حوزه ابخیز رود بوژان

دانلود رایگان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار رﺳﻮب در ﻣﺪل MPSIAC و ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺧﺸﮑﻪ رود ﺑﻮژان 10 صفحه PDF
ﭼﮑﯿﺪه ﺧﺎك ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﺧﺎك ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و رﺳﻮب از ﻣﺪﻟﯽ ﺑﻪﻧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ MPSIAC ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان رﺳﻮب از داده ﻫﺎي ﺧﺎم ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺧﺸﮑﻪ رود ﺑﻮژان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا از Weka رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﺳﭙﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار اﺟﺮا ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺗﺎ ﺣﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار رﺳﻮب ﺧﺎك را ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از دو ﻧﺮم NeuroSolutions اﻓﺰار Matlab و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻧﻮع ﻣﯽ MLP 5 ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داراي ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎ ﻧﻮرون اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪ-ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ و ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻻﯾﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪ ﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ Matlab ﻋﺼﺒﯽ ﻟﻮﻧﺒﺮگ-ﻣﺎرﮐﺎرد اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﻧﺮماﻓﺰار ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺮماﻓﺰار دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﯿﺰان رﺳﻮب را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪم اﺧﺘﻼف ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﺮم Matlab اﻓﺰار ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از رواﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺪد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.


مقایسه براورد مقدار رسوب در مدل MPSIAC و مدل شبکه عصبی در حوزه ابخیز رود بوژان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد بادگیر

دانلود پاورپوینت در مورد خواجه نصیرتوسی

پاورپوینت در مورد آموزش بهداشت

فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی بربرین در درمان دیابت شیرین

پرورش گوساله (word)

تحقیق در مورد اکسیژن

جايزه ملي مديريت 14 ص

پمفلت مدهای تنفسی

فایل پاورپوینت در مورد زبان فنی(استاندارد) در امور فنی

تحقیق در مورد حافظ 22 ص

باوربوینت درباره تجسس

پاورپوینت درباره تحلیل ماتریسی سازه ها (3)

دانلود تحقیق دوران قاعدگی 15 ص

تحقیق درباره فرز کاری فارسی و انگلیسی

كارآموزي بانك صادرات ايذه دنياري

تحقیق در مورد تقسيم بندي موجودات بر اساس تكامل 47 ص

دانلود گزارشات کارآموزی كيفري وحقوقي

اهميت حشرات در زندگي انسان 65 ص

گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی اسکلت بتنی

تحقیق درباره نجواهاي شيطاني

دانلود مقاله اهميت بهداشت در جلوگيري از ايدز

تحقیق در مورد اوحدالدين بن حسين مراغه ا1

تحقیق در مورد تاريخ شيمي 7 ص

مقاله درباره عسل

فایل فلش چهار فایل سامسونگ G928G با اندروید 7

تحقیق در مورد جذب سرمايه خارجي در ايران (word)

کارورزی 3 علوم تربیتی

ت

کارآموزی شركت ساختماني ابهر رود 40 ص

پاورپوینت معرفی و شناخت نمونه مجتمع مسکونی (مجتمع مسکونی گنجینه بابل)