دانلود رایگان

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار رﺳﻮب در ﻣﺪل MPSIAC و ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺧﺸﮑﻪ رود ﺑﻮژان - دانلود رایگاندانلود رایگان مقایسه براورد مقدار رسوب در مدل MPSIAC و مدل شبکه عصبی در حوزه ابخیز رود بوژان

دانلود رایگان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار رﺳﻮب در ﻣﺪل MPSIAC و ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺧﺸﮑﻪ رود ﺑﻮژان 10 صفحه PDF
ﭼﮑﯿﺪه ﺧﺎك ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﺧﺎك ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و رﺳﻮب از ﻣﺪﻟﯽ ﺑﻪﻧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ MPSIAC ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان رﺳﻮب از داده ﻫﺎي ﺧﺎم ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺧﺸﮑﻪ رود ﺑﻮژان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا از Weka رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﺳﭙﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار اﺟﺮا ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺗﺎ ﺣﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار رﺳﻮب ﺧﺎك را ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از دو ﻧﺮم NeuroSolutions اﻓﺰار Matlab و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻧﻮع ﻣﯽ MLP 5 ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داراي ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎ ﻧﻮرون اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪ-ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ و ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻻﯾﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪ ﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ Matlab ﻋﺼﺒﯽ ﻟﻮﻧﺒﺮگ-ﻣﺎرﮐﺎرد اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﻧﺮماﻓﺰار ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺮماﻓﺰار دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﯿﺰان رﺳﻮب را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪم اﺧﺘﻼف ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﺮم Matlab اﻓﺰار ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از رواﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺪد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.


مقایسه براورد مقدار رسوب در مدل MPSIAC و مدل شبکه عصبی در حوزه ابخیز رود بوژان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد اصفهان

ویلایی - نما رومی

دانلود گزارش كارآموزي کاربرد ترانسفورماتورها در صنعت

تحقیق در مورد آرايه هاي ادبي (2)

تحقیق در مورد سبک های سرپرستی.DOC

خوابگاه شبانه‌روزي دانشجويان دانشگاه 17 ص

دانلود فایل گزارش کامل کارورزی 1..

دانلود مقاله مهمترين نقاط آسيب پذير ويندوز

پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي رهياتي نوين

تحقیق درباره نیروگاه های هسته ای

پاورپوینت درباره تجزيه و تحليل سيستم ها

تحقیق در مورد هوش مصنوعی چيست 10 ص

تحقیق در مورد خوردگي در شيمي (word)

تعمیر پمپ سرم

تحقیق در مورد پليمر 31 ص

دانلود پاورپوینت تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس

تحقیق آماده در مورد معرفی گونه های جانوری وگیاهی درحال انقراض درایران