دانلود رایگان

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮه ﻫﺎي ﮐﺎوﺷﮕﺮ - دانلود رایگاندانلود رایگان تعیین مکان حمله های کرم چاله در شبکه های حسگربیسیم به کمک کاوشگر

دانلود رایگان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮه ﻫﺎي ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﭼﮑﯿﺪه ﯾﮑﯽ از ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك و راﯾﺞ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ، ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﮔﺮه ﻫﺎي ﺑﺪﺧﻮاه در دو ﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ، ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎي دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﯿﻠﯽ دور از ﻫﻢ در ﺷﺒﮑﻪ را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد را ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﮐﻪ ﮔﺮه ﻫﺎي ﮐﺎوﺷﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﮔﺮه ﻫﺎي ﮐﺎوﺷﮕﺮ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ )ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮه ﻫﺎ (در ﻧﻮاﺣﯽ دو ﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﻞ وﻗﻊ ﺣﻤﻠﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﮔﺮه ﻫﺎي ﮐﺎوﺷﮕﺮ درواﻗﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﻫﻤﺎن ﮔﺮه ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎص، ﻣﺜﻼً ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ را در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﮐﺮم ﭼﺎﻟﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


تعیین مکان حمله های کرم چاله در شبکه های حسگربیسیم به کمک کاوشگر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد جلوگیری از پول شویی 25 ص

پاورپوینت در مورد تحلیل علل ریشه ای (RCA)

پاورپوینت درباره فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

دانلود تحقیق بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری

پاورپوینت روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع

تحقیق در مورد انرژی ذخیره ایی و باتری ها

تحقیق تاريخچه پیل سوختی

فایل گزارش کامل کارورزی 1 گزارش فیزیکی سازمانی آموزشی عاطفی ..

پروژه ویژگی شخصیتی فرزندان واشتغال مادران

افزايش كارآئی برنامه های وب در ASP NET 2 0

پلان-نما-مقطع موزه

پاورپوینت در مورد تحقیقات زیست پزشکی

دانلود پاورپوینت شبکه.PPT

مقاله درباره عربی

تحقیق در مورد تغذیه 20 ص

پاورپوینت هوش در سازمان

تحقیق درباره راهبردهاي مديريت تلفيقي آفات (IPM) در كنترل جوندگان مضر كشاورزي