دانلود رایگان

ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ - دانلود رایگاندانلود رایگان ریابی هدفهای متحرک در شبکه های حسگر بیسیم به کمک اتوماتاهای یادگیر سلولی

دانلود رایگان ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭼﮑﯿﺪه دﻧﯿﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻌﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد. از اﯾﻦ رو، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﺎراﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎدف اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎرﻫﺎي ﭘﺮدازﺷﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ، اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﻻ و ﻧﯿﺰ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﺎﻻي ﮔﻤﺸﺪﮔﯽ ﻫﺪف را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺎ، ﮔﺮه ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺳﺎﮐﻦ در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻫﻤﮑﺎري اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ،اﻗﺪام ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪف و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ آن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از ﻣﺰاﯾﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ،ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن، ﻋﺪم ﺳﺮﺑﺎر زﯾﺎد، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮي در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ و ﭘﻮﯾﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪف در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،اراﺋﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪف در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ اﺳﺖ. اﺗﻮﻣﺎﺗﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ،ﯾﮏ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﺳﺎده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﺮ ﺟﺰء ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد.


ریابی هدفهای متحرک در شبکه های حسگر بیسیم به کمک اتوماتاهای یادگیر سلولی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب اصول بیهوشی میلر 2011 زبان فارسی

دانلود پاورپوینت نقش آب در معماری - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت شيوه معماري آذري - 41 اسلاید

پاورپوینت درباره آشنايي با دامپروري ايران

دانلود پاورپوینت اخلاق و اخلاق حرفه ای

پاورپوینت کارآفرینی بودجه بندی سرمایه ای

دانلود مقاله درباره بافت دان و عملکرد مرغ گوشتی

هتل 3 بعدی اسکچاپی ...... G6 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.

مقاله درباره پيامبر از نظر انبياء (پيامبر در کلام بزرگان)

JHON KEATS

تحقیق درباره طهارت

تحقیق درمورد فرسایش خاک 11 ص

دانلود تحقیق در مورد دیابت 30 ص

پاورپوینت موزه هنر مدرن هلسینکی

تحقیق در مورد سيستم هاي حرارتي كف 10 ص

تحقیق درمورد پروژه عمران آقاي اكبري

تحقیق در مورد تنبیه بدنی و کودک

پاورپوینت درباره اثر عوامل محيطي در رشد و نمو بازدهي محدودكننده در زراعت آفتابگردان 13 اسلاید

دانلود تحقیق ابا صالح 50ص

تحقیق در مورد مشروعیت 44 ص

تحقیق. اقتصاد خرد

مقاله درباره ازدواج خويشاوندي

مقاله درباره قرآن

جدول تناوبي

دانلود فایل پاورپوینت کشاورزی در ایران ..

دانلود گزارش پایانی (پژوهش روایتی).

موقعيتي براي انجام طرح درجة صلاحيت در سيستم مديريت مركزي نسل آينده

مقاله آداب وضو گرفتن

آکوستیک در معماری

کتاب Synonym and Antonym Questions 501