دانلود رایگان

ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ - دانلود رایگاندانلود رایگان ریابی هدفهای متحرک در شبکه های حسگر بیسیم به کمک اتوماتاهای یادگیر سلولی

دانلود رایگان ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭼﮑﯿﺪه دﻧﯿﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻌﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد. از اﯾﻦ رو، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﺎراﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎدف اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎرﻫﺎي ﭘﺮدازﺷﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ، اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﻻ و ﻧﯿﺰ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﺎﻻي ﮔﻤﺸﺪﮔﯽ ﻫﺪف را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺎ، ﮔﺮه ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺳﺎﮐﻦ در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻫﻤﮑﺎري اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ،اﻗﺪام ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪف و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ آن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از ﻣﺰاﯾﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ،ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن، ﻋﺪم ﺳﺮﺑﺎر زﯾﺎد، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮي در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ و ﭘﻮﯾﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪف در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،اراﺋﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪف در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ اﺳﺖ. اﺗﻮﻣﺎﺗﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ،ﯾﮏ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﺳﺎده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﺮ ﺟﺰء ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد.


ریابی هدفهای متحرک در شبکه های حسگر بیسیم به کمک اتوماتاهای یادگیر سلولی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معنی درس به درس ریدینگ های read this2

جزوه خلاصه نکات کلیدی آزمون ارشد و دکتری جغرافیا (روش تحقیق در جغرافیا و علوم مرتبط)

سعدي

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول

زمينه پيدايش شعر نو در ايران

توماس ادیسون 10ص

دانلود تحقیق درمورد احداث باغ زیتون

تحقیق درباره شرک ورزیدن به خدا

تحقیق درباره عنصر

تحقیق در مورد شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي شهرستان كرج

آموزش املاء 25 ص

تهویه مکانیکی یا مصنوعی

دانلود پاورپوینت انديشه اسلامي 1

مقاله درمورد از چشم ها مراقبت كنيم

تحقیق فریمان

گزارش کارآموزی اداره امور مالياتي .

مقاله ترجمه شده آونگ ساده

تحقیق: اصول دين

نرم افزار رايگان و نامحدود مديريت سبد سهام

پاورپوینت درمورد خصوصیات حوزه های آبریز ایران

دانلود تحقیق درمورد تصريح مدل جهت بررسي تأ ثير عضويت در WTO بر حق بيمه سرانه

گزارش از شركت صنايع غذايي گلستان عصاره.؛

آتودگی صوتی

تحقیق در مورد مراحل تولید قند

گزارش کارآموزی واحد مهندسي خوردگي خطوط لوله و مخابرات نفت تهران .

پاورپوینت در مورد ساختار و تشکیلات دولت

طرح بنر لایه باز خیر مقدم کربلا

دانلود فایل فلش فارسی و رسمی هواوی Y625-U32 B109 فارسی و کاملا تست شده

دانلود فایل سرت Cert گوشی سامسونگ گلکسی استار ادونس مدل Samsung Galaxy Star Advance SM-G350E با لینک مستقیم

بررسي ميزان آشنايي اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان با مهارتهاي کامپيوتري