دانلود رایگان

مقاله دکترا دندانپزشکی بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرم C-reactive protein ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودنتيت - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله دکترا دندانپزشکی بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرم C reactive protein , فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنت

دانلود رایگان مقاله دکترا دندانپزشکی بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرم C-reactive protein ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودنتيت مقاله دکترا دندانپزشکی بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرم C-reactive protein، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودنتيت100ص مقدمه :طي نيم قرن گذشته محققين بر اين باور بودند كه بيماري پريودنتال به پريودنشيوم مارجينال محدود بوده و ميكروارگانيسم هاي پريودنتال عامل بروز پيامد هاي سيستميك مهمي در افراد سالم نمي باشند.(1)در حالي كه شواهد اخير از افزايش سطح سرمي C-reactive protein (CRP) ، هيپرفيبرينوژنمي ،لكوسيتوز متوسط و نيز افزايش سطح سرمي IL1[1] وIL6 [2] در مبتلايان به پريودنتيت شديد در مقايسه با افراد سالم گروه كنترل گواهي داده اند .(17)آنچه از نظريه نقش سيستميك پاسخ التهابي ناشي از بيماري پريودنتال در افراد به ظاهر سالم حمايت مي نمايد توسط سه گروه مشاهدات بدست آمده است .(24)يكي از چندين مكانيسم شرح داده شده براي مشاهدات فوق آزاد سازي مديا تورهايي همچون CRP, IL6, [3] TNFα در مبتلايان به بيماري پريودنتال بداخل گردش خون مي باشد .چنين پاسخي مي تواند توسط عفونت موضعي يا تخريب التهابي نسوج پريودنتال و يا توسط انتشار سيستميك باكتريها يا توكسين و محصولات آنها رخ دهد . (24)از آنجايي كه افزايش سطح سرمي CRP مي تواند به عنوان نشانگري با ارزش خطر تنگي عروق كرونر را پيش بيني نموده و نيز فيبرينوژن ، TNFα و IL6 به عنوان ساير پروتئين هاي فاز حاد طي روند بيماري پريودنتال سطح افزايش يافته سرمي را نشان مي دهند ، براي تائيد قطعي نقش پريودنتيت در بروز چنين تغييرات سرمي ارزيابي نوسانات سطح مديا تورهاي التهابي به دنبال درمان پريودنتال منطقي خواهد بود .بدين ترتيب نقش درمانهاي پريودنتال نه تنها از نقطه نظر بهبود شرايط سيستم دنداني و پريودنشيوم ، بهبود كيفيت زندگي و افزايش اعتماد به نفس بيماران در برقراري ارتباطات اجتماعي ، بلكه از ديدگاه كاهش ريسك بيماريهاي تهديد كننده حيات ، همچون آترواسكلروزيس ، حوادث قلبي – عروقي و سكته هاي مغزي مي تواند مطرح گردد.هدف ازاين پايان نامه نيز ارزيابي تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرميCRP، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودونتيت پيشرفته بوده است .سلامت دهان و دندان: تحقيقات متعدد انجام شده تا به امروز تأثير شرايط مختلف سيستميك بر روي سلامت دهان را قوياً تأييد مي نمايد. براي مثال ديابت به عنوان يك ريسك فاكتور براي بيماري پريودنتال شناخته شده است. هم چنين مصرف تنباكو را عامل مؤثري در از دست رفتن دندان ها، Attachment Loss و از دست رفتن استخوان آلوئول مي دانند.(4) اما هنوز نقش عفونت هاي دهان به عنوان يك نشانگر خطر براي پيامدهاي مختلف پزشكي از جمله مرگ ومير به خوبي شناخته شده نيست. (4)در حال حاضر اين فرضيه كه بيماري هاي متفاوت در حفره دهان مثل بيماري هاي پريودنتال اثرات شديدي بر روي سلامت عمومي دارند، بتدريج قوّت مي گيرد. باكتري هاي گرم منفي موجود در پاكت هاي پريودنتال عميق و ضايعات فوركا حتي در موارد مزمن مي توانند به سرعت تكثير گرديده و به آساني از طريق جريان خون منتشر شوند. فعاليت التهابي اين ميكروارگانيسم ها به عنوان ريسك فاكتور براي آترواسكلروز، بيماري هاي كرونري قلب (CHD) و سكته هاي مغزي (Storke) مطرح گرديده اند. نشان داده شده كه شدت آترواسكلروز كرونري به طور مستقيمي باشدت عفونت دنداني مرتبط است. در همين راستا نقش عفونت هاي دهاني به عنوان ريسك فاكتور براي انفاركتوس قلبي مورد تأييد قرار گرفته است. (4)بيماري هاي پريودنتال:بيماري پريودنتال يك عفونت باكتريال گرم منفي Low-grade مزمن است كه ساختمان هاي حمايت كننده دندان را درگير مي كند. شدت بيماري براساس ميزان Attachment loss موجود طبقه بندي مي شود. فقدان استخوان، بافت همبند و PDL در طول يك واكنش التهابي اتفاق مي افتد، كه به وسيله باكتري ها و با واسطه ميزبان ايجاد مي شود. مطالعات اخير راجع به پاسخ فاز حاد و نقش آن در زمينه آترواسكلروز ديدگاه هاي تازه اي را در زمينه رابطه احتمالي آترواسكلروزيس با بيماري پريودنتال مطرح ساخته است. (34،28،16،15)Loe و Theilade نشان دادند كه التهاب لثه به وسيله باكتري ها ايجاد شده و سلامت لثه به وسيله يكسري از باكتري ها به خطر مي افتد. Page و Schroeders در تحقيق خود تحت عنوان ژنژيويت تجربي در انسان گزارش كردند كه بيماري پريودنتال يك منشأ التهابي از ميزبان دارد. آنها شروع پاسخ التهابي وابسته به ميزبان را با باكتري ها مرتبط دانستند. (15)في الواقع انواع و نسبت سلول هاي ميزبان است كه، ضايعات آغازي (Initial)، اوليه (Early)، متوسط (Established) و پيشرفته (Advanced) را توصيف مي كند. آناليز هيستولوژيكي نشان داد كه پاسخ ميزبان تركيبي از التهاب موضعي همراه با ارتشاح سلول هاي ايمني ميزبان به جاي ساختمان هاي بافت نرم و پيشرفت تخريب ساختمان هاي حمايت كننده دندان است. (15)حال براي مطالعه ارتباط ميان بيماري پريودنتال و پاسخ ميزبان در ابتدا بايد به محدوديت هاي در نظر گرفتن بيماري در يك ناحيه از دهان به عنوان فعال يا غيرفعال اشاره نمود. (11)بيماري پريودنتال به عنوان يك بيماري كه در آن دوره عود و خاموشي وجود دارد، شناخته مي شود و بر طبق ميزان AL [4] موجود، نه شواهد فعاليت اخير بيماري، طبقه بندي مي گردد. (11)از نشانه هاي كلينيكي بيماري پريودنتال جهت در نظر گرفتن يك ناحيه به عنوان فعال يا غيرفعال استفاده مي شود. يافته هاي كلينيكي شامل رنگ (قرمزي)، تورم، خونريزي هنگام پروب، عمق پروب و سطح چسبندگي كلينيكي مي باشد. قرمزي با افزايش واسكولاريته عروق خوني و انتشار سلول هاي خوني مرتبط است. Loe و Theilde قرمزي را به عنوان جزئي از gingival index در نظر گرفتند. بنابر نظر اين محققين قرمزي يك نشانة عيني از تغييرات هيستولوژيك است، كه ناشي از فرآيند التهاب بوده و مي تواند براي ارزيابي شدت التهاب لثه به كار گرفته شود. وجود قرمزي گواه عدم سلامت نسجي مي باشد. قرمزي به تنهايي نشانگر خوبي از پيشرفت بيماري نبوده، در حاليكه فقدان قرمزي يك نشانگر عالي از عدم پيشرفت بيماري مي باشد. (15)خونريزي هنگام پروب (BOP [5] ) مي تواند براي تشخيص وسعت التهاب لثه استفاده شود. تشخيص BOP بر اساس عواملي مثل روش پروب كردن، فاكتور زمان براي مشاهده خونريزي و ارزيابي كيفيت خونريزي كامل تر مي شود. براساس متاآناليز، BOP يك نشان گر قابل اعتماد از التهاب بوده و نيز يك پيش بيني كننده مهم خطر براي پيشرفت AL است. در اين آناليز نسبت كسري (Odds Ratio) افزايش AL براي بيماران با BOP هميشگي در طول دوره Maintenance ، 79/2 بود. (7)Caton و همكاران ارتباط ميان خونريزي و نشانه هاي عيني التهاب لثه بين دنداني را بررسي كردند. خونريزي در 39% نواحي به ظاهر غير ملتهب يافت شد. اين نشان داد كه ايندگسهاي خونريزي در مقايسه با مشاهدات عيني نسبت به وجود التهاب از حساسيت بيشتري برخوردارند. (15)Green Steen و همكاران در يك بررسي نقش BOP را در تشخيص بيماري پريودنتال بررسي كردند. آنها دريافتند كه خونريزي، تغييرات باكتريايي، كلينيكي و هيستولوژيك را در ارتباط با بيماري پريودنتال منعكس مي كند. محققان دريافتند كه BOP نسبت به نشانه هاي چشمي التهاب (تغييرات رنگ) به عنوان يك نشانه اوليه Gingivitis برتري دارد و در واقع خونريزي از سالكوسي كه به ملايمت پروب شده، مقدم بر ظهور تغييرات رنگ لثه و راهنما و اولين نشانه كلينيكي Marginal gingivitis است. (15)در يك مطالعه بر روي نزديك به 5000 نفر كه در زمينه ارتباط سلامت دهان و بيماري قلبي ـ عروقي انجام گرفته است، Dublin و همكاران دريافتند كه خونريزي تنها فاكتور معني دار براي افزايش نسبت كسري (Odds ratio) حملات قلبي Self report بود. (15)Kepic و همكاران نشان دادند كه اگر بتوان پاكت را به نحوي كه تمام پلاك به همراه قسمت اعظم جرم موجود از داخل آن حذف شود، تميز نمود، سلامت لثه مجدداً برقرار مي گردد، اما افزايش عمق پاكت پريودنتال امكان تميز كردن آن را مشكل تر مي كند. (15)عمق پروبينگ در Work shop جهاني سال 1996 به عنوان فاصله قابل پروب از مارجين لثه تا قاعده شيار لثه اي توصيف شد. پاكت پريودنتال مهم است چون محل اصلي تجمع پاتوژن هاي پريودنتال و راه نفوذ باكتري ها و محصولات باكتريايي است.(7)Cafesses و همكاران دشواري تميز كردن كافي پاكت هاي عميق (>5mm) را نشان دادند. مطالعات Maintenance طولاني مدت مشخص نمود كه در مجموع اگر عمق پروب بيشتر از 3mm نباشد، بيماران مي توانند سلامت لثه اي خود را حفظ كنند، اين بدان معنا نيست كه تمام پاكت هاي بيش از 3mm فعال محسوب مي شوند و با پيشرفت در Attachment Loss همراهند، بلكه بر اساس شواهد موجود تنها در درصد كمي از نواحي مشاهده شده با عمق پروب عميق در درازمدت پيشرفت بيماري اتفاق مي افتد.(15،4) Goodson و همكاران نشان دادند زماني كه درمان انجام نشود فقط 5.7 درصد نواحي با عمق پروب عميق ، بعد از 13 ماه دچار A.L مي شوند. (4)Lindhe و همكاران دريافتند كه عمق پروبينگ زياد ارزش پيش بيني كنندگي مثبت كم (Low Positive Predictive Value) ، اما ارزش پيش بيني كنندگي منفي بالايي (High Negative Predictive Value) ، براي پيشرفت بيماري دارد. تنها زماني كه عمق پروب در درازمدت بررسي مي شود و افزايش نشان مي دهد، افزايش عمق پروب ارزش پيش بيني كنندگي دارد. (15)Baderstan و همكاران دريافتند كه افزايش عمق پروب به ميزان مساوي يا بيش از يك ميلي متر، 80% پيش بيني كننده Attachment loss آينده است. (15)Claffey و همكاران دريافتند كه تركيبي از افزايش عمق پروبينگ و BOP از بالاترين ارزش پيش بيني كنندگي (87% ) براي Attachment loss آينده برخوردار است. (15)ماركرهاي التهابي CRP : عفونت از نشانه هاي اختصاصي همة فازهاي آترواسكلروز است. تشكيل رگه هاي چربي در اولين فاز آترواسكلروز منجر به چسبيدن سلول هاي لوكوسيت به ديواره اندوتليال از طريق فعال سازي سايتوكاين هاي پيش التهابي اوليه از قبيل و مي شود. توالي تجمع سلول هاي التهابي به فضاي Subendothelial نياز به كموتاكسي كنترل شده توسط كموكان هاي توليد شده به وسيله سايتوكاين هاي اوليه دارد. به علاوه سلول هاي مونونوكلئر در طي اين انتشار اوليه به همراه سلول هاي عروقي ذاتي به طور متوالي فاكتور هاي رشد را آزاد مي كنند كه پروليفراسيون سلول هاي عضلاني صاف و افزايش تعداد پلاك ها را تحريك مي كند. سرانجام تركيبات ترمبوتيك پلاك ها اغلب دچار تجزيه فيزيكي مي شوند كه معمولاً با نشانه هاي التهاب در ارتباط هستند. (9)سايتوكان هاي پيش التهابي اوليه و به نوبت به دنبال ظهور سايتوكاين هاي ديگر، مثل مي شوند. به سايتوكاين Messenger تشبيه شده است، چون اين سايتوكاين مي تواند به طور جزئي (Remotely) فعاليت كند، تا برنامه سنتز پروتئين را در كبد از پروتئين House keeping (آلبومين) به خانواده اي از پروتئين ها كه بطور جمعي به عنوان واكنش دهنده فاز حاد شناخته مي شوند، تغيير دهد. (9)پاسخ فاز حاد (APR) [6] برخلاف پاسخ هورمونال غيراختصاصي است. تعدادي از اين پروتئين هاي فاز حاد (APP) [7] شامل CRP ، آملوئيد A سرم، گليكوپروتئين آلفا و [8] ـ كه در چسبيدن مولكول هاي تك هسته اي به اندوتليوم عروق دخالت مي نمايند ـ مي باشند. APR به وسيله فعال سازي كمپلمان در روند التهاب تأثير مي گذارد. فعال سازي كمپلمان موجب حذف آنتي ژن ها، مرگ باكتري ها و كنترل عفونت مي شود. (15،9)پروتئين هاي فاز حاد به عنوان پروتئين هايي مشخص مي شوند كه در پاسخ به التهاب حداقل 25% غلظت سرم را تشكيل مي دهند و شامل پروتئين هاي كمپلمان، كوآگولان و سيستم فيبرينوليتيك هستند. سايتوكاين هاي پيش التهابي توسط مونوسيت ها، ماكروفاژها و لنفوسيت هاي T سنتز و در محل عفونت يا التهاب ترشح مي شوند. (40)CRP از نظر كلينيكي مهم ترين پروتئين فاز حاد است چون به عنوان يك نشانگر وجود بيماري عمل مي كند. (15)CRP اولين پروتئين فاز حاد بود كه ابتدا در دهه 1930 در بيماران مبتلا به پنوموني حاد كشف شد و دليل نام گذاري اين پروتئين آن است كه قادر مي باشد با C-Polysacharide پونوموكوكسي، واكنش نشان دهد. در اين حالت در طي چند روز سطح CRP خيلي زود بالا مي رود و از پاسخ اختصاصي آنتي بادي، در طي يك هفته يا بيشتر پيشي مي گيرد. (41)از نظر كلينيكي CRP بيشترين استفاده را دارد، زيرا به طور ساده و ارزان با روش هاي كلينيكي و آزمايشگاهي اندازه گيري مي شود. اخيراً ثابت شده كه CRP ارزش كلينيكي، تشخيص و پيش بيني كنندگي بالايي هم در زنان سالم، هم براي مردان، افراد پا به سن گذاشته، High-risk smoker ها، افراد با آنژين پايدار و ناپايدار و بالاخره افرادي كه MI [9] مي كنند، دارد. نشان داده شده است كه خطر ابتلاي افراد با CRP بالا به حوادث عروقي سه تا چهار برابر بيشتر از افراد با سطوح پايين تر CRP است. (9)CRP يك جزء فعال از APR است. القاء APR به دنبال عفونت، تروما، فرآيند التهابي و تعدادي از بيماري هاي بدخيم اتفاق مي افتد. تعدادي از سايتوكاين ها كه سبب تغيير در ميزان پروتئين هاي فاز حاد مي گردند شامل ، و مي باشند. متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول پراکنده شده باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

مقاله دکترا دندانپزشکی بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرم C reactive protein


فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه