دانلود رایگان

انتخاب زمان جرقه به منظور بهبود عملکرد آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با کنترل فازی - دانلود رایگاندانلود رایگان انتخاب زمان جرقه به منظور بهبود عملکرد آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با کنترل فازی

دانلود رایگان انتخاب زمان جرقه به منظور بهبود عملکرد آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با کنترل فازی انتخاب زمان جرقه به منظور بهبود عملکرد آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با کنترل فازی
فایل word تعداد 70 صفحه


فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول
مقدمه. 2
1-1 بیان مساله. 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق.. 2
1- 3 اهداف و فرضیه های پژوهش... 3
1- 4 تعریف متغیرها 4
1- 5 پیش فرض های پژوهش... 4
1- 6 تعریف اصطلاحات.. 6
فصل دوم
2 - 1 معرفی موتورهای اشتعال جرقه ای.. 7
2 – 2 مروری بر ادبیات موضوع. 8
2 – 3 چرخه های اساسی موتور 8
2 – 4 چرخه چهارزمانه موتور SI 9
2 – 5 کنترل زمان جرقه زنی در موتور SI 13
فصل سوم
مدل سازی موتور SI 16
3 - 1 نرم افزار GT - POWER. 16
3 - 2 مدل موتور SI 17
3-3 مشخصات موتور مدل سازی شده 18
3-4 اجزای موتور مدل شده با وظایف هر جزء 19
3-4-1 باکس ورودی هوا inlet 19
3-4-2 اتصال اریفس 1. 20
3-4-3 باکس intrunner. 21
3-4-4 اتصال اریفس 2. 22
3-4-5 باکس intport 22
3-4-6 المان انژکتور 23
3-4-7 کانال عبور هوای intvalve. 24
3-4-8 المان سیلندر 24
3-4-9 سوپاپ گازهای خروجی exvalve. 25
3-4-10 اتصال اریفس 3. 26
3-4-11 باکس exhrunner. 26
3-4-12 اتصال اریفس 4 . 27
3-4-13 المان خروجی هوا env – outlet 28
3-4-14 اتصال اریفس 5. 28
3-4-15 اتصال اریفس 6. 29
3-4-16 المان موتور 29
3-4-17 المان Simulink. 30
3-4-18 المان Torque. 30
3-4-19 سنسورهای BrakePower ، Braketorque و crankangle. 31
3-4-20 سنسور NOxppm.. 32
3-4-21 اتصال عملگر. 33
فصل چهارم
کنترل کننده فازی.. 34
4-1 تئوری فازی.. 34
4-2 کنترل فازی.. 35
4-3 نرم افزار MATLAB. 36
4-4 شبیه سازی در Simulink. 36
4-5 طراحی کنترل کننده فازی.. 39
4-6 طراحی کنترل کننده PID.. 42
فصل پنجم
5-1 اجرای مدل شبیه سازی شده موتور SI به ازای سرعت.. 44
5-2 اجرای مدل شبیه سازی شده با کنترلر فازی به ازای سرعت.. 48
5-3 طراحی کنترل کننده فازی برای موتور تحت بار 49
5-4 اجرای مدل شبیه سازی شده با کنترلر فازی به ازای بار 53
5-5 بحث و نتیجه گیری.. 55
5-6 پیشنهادها 56
فهرست منابع. 57

فهرست جداول:
جدول 3-1 مشخصات فیزیکی موتور...................................................................................................................................... 19
جدول 3-2 مشخصات فیزیکی هوای محیط........................................................................................................................... 20
جدول 3-3 مشخصات فیزیکی اریفس 1................................................................................................................................ 21
جدول 3-4 مشخصات فیزیکی پایپ intrunner................................................................................................................. 21 جدول 3-5 مشخصات فیزیکی اریفس 2..................................................................................................................................................................... 22
جدول 3-6 مشخصات فیزیکی المان intport....................................................................................................................... 23
جدول 3-7 مشخصات فیزیکی المان انژکتور........................................................................................................................ 23
جدول 3-8 مشخصات فیزیکی پایپ runner....................................................................................................................... 24 جدول 3-9 مشخصات هندسی سیلندر........................................................................................................................................................................ 25
جدول 3-10 مشخصات فیزیکی سوپاپ دود exval............................................................................................................. 26
جدول 3-11 مشخصات فیزیکی اریفس 3............................................................................................................................ 26
جدول 3-12 مشخصات فیزیکی پایپ exhrunner............................................................................................................. 27
جدول 3-13 مشخصات فیزیکی اریفس 4............................................................................................................................. 27
جدول 3-14 مشخصات فیزیکی محیط هوای خروجی از موتور............................................................................................. 28
جدول 3-15 مشخصات فیزیکی اریفس 5............................................................................................................................. 28 جدول 3-16 مشخصات فیزیکی اریفس 6...................................................................................................................................................................... 29
جدول 3-17 مشخصات فیزیکی موتور................................................................................................................................... 29
جدول 3-18 مشخصات فیزیکی سنسور BrakePower..................................................................................................... 31
جدول 3-19 مشخصات فیزیکی سنسور Braketorque..................................................................................................... 31 جدول 3-20 مشخصات فیزیکی سنسور crankange................................................................................................................................................. 32
جدول 3-21 مشخصات فیزیکی سنسور NOxppm............................................................................................................ 32
جدول 4-1: قوانین فازی طراحی شده برای کنترل زمان جرقه زنی......................................................................................... 41
جدول 5-1: بررسی عملکرد آلایندگی موتور SI به ازای سرعت 2000 دور بر دقیقه........................................................... 45
جدول 5-2: بررسی عملکرد آلایندگی موتور SI به ازای سرعت 3000 دور بر دقیقه........................................................... 45 جدول 5-3: بررسی عملکرد آلایندگی موتور SI به ازای سرعت 4000 دور بر دقیقه......................................................................................................... 46
جدول 5-4: بررسی عملکرد آلایندگی موتور SI به ازای سرعت 5000 دور بر دقیقه........................................................... 46
جدول 5-5: بررسی عملکرد آلایندگی موتور SI به ازای سرعت 6000 دور بر دقیقه........................................................... 47
جدول 5-6: تأثیر افزایش سرعت بر زمان جرقه زنی و عملکرد آلایندگی موتور...................................................................... 47
جدول 5-7: بررسی عملکرد آلایندگی موتور SI به ازای بار 20%.......................................................................................... 50
جدول 5-8: بررسی عملکرد آلایندگی موتور SI به ازای بار 40%.......................................................................................... 50
جدول 5-9: بررسی عملکرد آلایندگی موتور SI به ازای بار 60%.......................................................................................... 51
جدول 5-10: بررسی عملکرد آلایندگی موتور SI به ازای بار 80%....................................................................................... 51
جدول 5-11: بررسی عملکرد آلایندگی موتور SI به ازای بار 100%.................................................................................... 52
جدول 5-12: تأثیر افزایش بار بر زمان جرقه زنی و عملکرد آلایندگی موتور......................................................................... 52
فهرست شکل ها:
شکل 1-1 : منحنی فشار احتراق برای زاویه های مختلف منحنی......................................................................................... 5
شکل 1-2 : موتورBMW 320 اشتعال جرقه ای.................................................................................................................. 7
شکل 2-2 :مرحله ورودی........................................................................................................................................................ 9
شکل 3-2 مرحله تراکم........................................................................................................................................................... 10
شکل 4-2 احتراق.................................................................................................................................................................... 10
شکل 5-2 مرحله انبساط یا مرحله قدرت.............................................................................................................................. 11
شکل 6-2 خروج آنی گازها..................................................................................................................................................... 12 شکل 7-2 مرحله خروج گازها................................................................................................................................................................................................. 13
شکل 3-1 شماتیک یک موتور تک سیلندر با اجزای مربوطه................................................................................................. 18
شکل 3 -2 مدل شبیه سازی شده موتور درون سوز............................................................................................................. 18
شکل 3-3 باکس ورودی هوا.................................................................................................................................................... 19 شکل 3-4 باکس اریفس 1................................................................................................................................................................................................. 20
شکل 3-5 مجرای عبور هوای intrunner............................................................................................................................. 21
شکل 3-6 باکس اریفس 2...................................................................................................................................................... 22
شکل 3-7 باکس intport...................................................................................................................................................... 22 شکل 3-8 المان انژکتور................................................................................................................................................................................................. 23
شکل 3-9 المان intvalve..................................................................................................................................................... 24
شکل 3-10 المان سیلندر....................................................................................................................................................... 24
شکل 3-11 المان exvalve................................................................................................................................................... 25 شکل 3-12 اریفس 3 26
شکل 3-13 باکس exhrunner............................................................................................................................................ 26
شکل 3-14 اریفس 4.............................................................................................................................................................. 27
شکل 3-15 باکس خروجی هوا outlet.................................................................................................................................. 28
شکل 3-16 اتصال اریفس 5................................................................................................................................................... 28
شکل 3-17 اتصال اریفس 6................................................................................................................................................... 29
شکل 3-18 المان Simulink................................................................................................................................................ 30
شکل 3-19 المان Torque................................................................................................................................................... 30 شکل 4- 1 : محیط شبیه سازی شامل موتور SI همراه با کنترل کننده.......................................................................................................................... 37
شکل 4-2: بخش کنترل کننده موتور SI شامل کنترل PID و فازی.................................................................................. 37
شکل 4-3: مدل حلقه باز سیستم تحت کنترل...................................................................................................................... 38
شکل 4-4: مدل حلقه- باز ساخته شده در محیط GT ISE................................................................................................. 38
شکل 4-5: توابع عضویت فازی برای ورودی خطا................................................................................................................... 39
شکل 4-6: توابع عضویت فازی برای ورودی انتگرال خطا....................................................................................................... 40
شکل 4-7: توابع عضویت فازی برای خروجی کنترل کننده.................................................................................................... 40 شکل 4-8: توابع عضویت فازی برای خروجی کنترل کننده.............................................................................................................................................. 41
تصویر 4-9: ضوابط طراحی شده برای خروجی کنترل کننده................................................................................................ 42
شکل 5-1: مطالعه حلقه باز عملکرد آلایندگی به ازای زمان جرقه زنی................................................................................. 44
شکل 5-2: کنترل PI زمان جرقه زنی موتور و عملکرد آلایندگی موتور SI........................................................................... 48
شکل5-3: کنترل فازی زمان جرقه زنی موتور و عملکرد آلایندگی موتور SI......................................................................... 49
شکل 5-4: مدل GT suite ساخته شده باملاحظه بار موتور................................................................................................. 53
شکل 5-5: کنترل فازی زمان جرقه زنی موتور و عملکرد آلایندگی موتور SI تحت بار 60 درصد........................................ 54


چکیده
امروزه یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین عرصه های تولید در صنعت خودروسازی، تولید موتور با خصوصیات آرمانی است. در این زمینه آن دسته از فعالیت های تحقیقاتی که قادر باشند بیشترین بهبود را در خصوصیات موتور در کمترین زمان و با کمترین هزینه میسر سازند در زمره راهکارهای قابل قبول و مورد توجه، قرار خواهند گرفت. در این مطالعه ابتدا یک مدل از موتور تک سیلندر اشتعال جرقه ای (SI)در محیط نرم افزار GT – POWER طراحی شده است. همچنین با بهره گیری از منطق فازی در محیط سیمولینک برنامه MATLAB و جفت کردن این دو نرم افزار به یکدیگر، بهینه ترین زمان جرقه زنی در موتورهای اشتعال جرقه ای جهت کاهش آلایندگی موتور ارائه شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی ها نشان می دهد که کنترل کننده فازی توانسته است تا حد قابل قبولی عملکرد آلایندگی موتور را با کنترل زمان جرقه زنی چه در حالت بار و چه در حالت بدون بار بهبود دهد.

کلمات کلیدی : کنترلر فازی، موتور اشتعال جرقه ای، GT – POWER، زمان جرقه زنی، آلاینده NOxانتخاب زمان جرقه به منظور بهبود عملکرد آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با کنترل فازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


171 مقاله فارسی حسابداری فایل ورد

پاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی(نویسنده حساس یگانه)

پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری جلد دوم دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی،سید مصطفی سید حسینی و مهتاب جهرمی

پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری (2) تألیف دکترساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، سیدمصطفی سیدحسینی و مهتاب جهرومی

حل المسائل کامل ریاضی پایه لیدا فرخو - حسابداری، ریاضی، مدیریت پیام نور - pdf

پاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی (نویسنده: یحیی حساس یگانه)

تصرف عدواني

پاورپوینت فصل دهم کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل (جلد اول) تألیف دکتر محمد نمازی

استفاده از الگوی بسیج در کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و عراق

پاورپوینت درباره عملیات انتحاری -77 اسلاید

مقاله تأثير سياست صحيح قيمت گذاري بر كالاها و خدمات گردشگري بر جذب گردشگران خارجي به كشور

دانلود متن کامل پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران…

تحقیق آماده درس انقلاب اسلامی ایران (بازخوانی روند و پیامدهای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا)

تحقیق اعدام صدام قطعا مهمترين رخداد سياسي اخير جهان بود

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره آناتومي جريان هاي سياسي ايران

پایان نامه: بررسی زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر - 90 صفحه ورد-

دانلود مقاله وظایف دولت نسبت به مردم چیست ؟

تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران

پاورپوینت درباره مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام خمینی

نمونه سوالات اختبار سردفتری و دفتریاری

دانلود کار تحقیقی بررسی حقوقی شرب خمر و اکراه در آن آماده چاپ

حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس

دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل

دانلود کار تحقیقی با موضوع : ارتشاء 29 صفحه

دانلود کار تحقیقی : بررسی شروع به جرم و مقایسه آن با جرایم ناقص

دانلود کار تحقیقی با موضوع :اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري . خانم محمدي 16 صفحه

نمونه قرارداد سرایداری و خدماتی

خلاصه کتاب حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد نصیری

چک وسفته