دانلود رایگان

تحقیق درباره برنامه ریزی و توسعه اقتصادی - دانلود رایگاندانلود رایگان عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقت

دانلود رایگان تحقیق درباره برنامه ریزی و توسعه اقتصادی تعداد صفحه: 33
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب
مقدمه
توسعه اقتصادی
نكات مهم در توسعه عبارتند از :
اهداف توسعه:
انواع توسعه:
1* توسعه اجتماعي
2* توسعه فرهنگي
3* توسعه سياسي
4* توسعه انساني
توسعه اقتصادي: به معناي خروج از لفاف به معناي بهبود
معيارهاي اصلي:
ويژگي هاي مهم توسعه اقتصادي :
توسعه نيافتگي:
جريان تاريخي فرايند توسعه:
انقلاب صنعتي 2 ويژگي مهم دارد :
عوامل مختلف در ايجاد انقلاب صنعتي :
روشهاي دستيابي به توسعه اقتصادي :
رسيدن به رشد اقتصادي :
آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اقتصادي :
انواع آموزش و پرورش :
وضعيت آموزش و پرورش در كشورهاي جهان سوم :
برنامه ريزي و نقش آن در توسعه اقتصاد :
2 ويژگي مهم براي برنامه ريزي اقتصادي :
شرايط لازم براي كسب موفقيت برنامه ريزي اقتصادي :
انواع برنامه ريزي اقتصادي :
1* برنامه ريزي اقتصادي نظام سرمايه اي :
2* برنامه ريزي سوسياليست و كمونيست :
3* برنامه ريزي اقتصادي در نظام هاي مختلف
4* برنامه ريزي توسعه
برنامه ريزي توسعه كشورهاي در حال توسعه از 4 مرحله گذشته است :
در مورد برنامه ريزي جامع مي توان متذكر شد كه معمولاً در 3 سطح مطرح است
تكنولوژي و توسعه اقتصاد :
آثار تحولات تكنولوژي توليد :
مراحل فرآيند نوآوري :
تكنولوژي و توسعه اقتصادي :
شرايط اصلي اقتصادي از نظر كينز نرخ رشد:

مقدمه
از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت های شتابان كشورهای غربی آغاز گردید. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابی فكری در اروپا رخ داد, پتانسیل های فراوان این ملل, شكوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, كشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نكرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حركت های مقطعی و موردی در این كشورها صورت گرفت اما از آنجاییكه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب كافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی خان امیركبیر در ایران, نمونه ای از این دست است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در كشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این كشورها توام با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه, شكاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و دو طیف از كشورها در جهان شكل گیرد: كشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) و كشورهای عقب مانده (یا توسعه نیافته)
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شكل گیری نظمی عمومی در جهان (در كنار به استقلال رسیدن بسیاری از كشورهای مستعمره ای), این شكاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت كه چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می برند و بعضی در رفاه كامل؟“. از همین دوران اندیشه ها و نظریه های توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظریات توسعه“ بعد از نظریات توسعه اقتصادی“ متولد گردید.
در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در كشورهای پیشرفته و چه در كشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن كشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنیته بر تمامی اركان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می دانستند و مدرن شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار می دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حكومت های فاسد و دیكتاتوری در كشورهای توسعه نیافته و ضعف های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می نمودند. عده ای هم دین“ یا حتی ثروت های ملی“ را علت رخوت و عدم حركت مثبت این ملل تلقی می نمودند.
به هر تقدیر این كه كدام (یا كدامین) علت (یا علت ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینكه در هر نقطه از جهان, كدامین علت حاكم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و اندیشه های مختلف, و ارتباط آن ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویكرد مناسب برای كشور خودمان یاری خواهد نمود.
توسعه اقتصادی
عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.
نكات مهم در توسعه عبارتند از :
1 ) مقوله ارزشي 2) چند جانبه و چند بعدي است 3) ارتباط نزديكي با بهبود دارد
اهداف توسعه:
1* مايك تودارو : توسعه چند بعدي است و آنرا مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي طرز تلقي مردم ، نهادهاي مالي ، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق مي داند .
2* برن اشتاين : تلاش براي ايجاد توسعه با بار ارزشي همراه است اشتياق براي غلبه بر سوء تغذيه فقر و بيماري كه از شايعترين و مهمترين دردهاي بشري هستند از جمله اهداف توسعه به شمار مي آيد.
3* دادلي سيرز : توسعه جرياني چند بعدي تجليل سازمان و جهت گيري متفاوت كل نظام اقتصادي ، اجتماعي عادت و عقايد مردم مي داند.
4* پيتر دونالدسن : توسعه تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي گزينش ها و نهاده ها براي تحقق كامل هدفهاي جامعه مي داند و ادامه توسعه با آگاهي همگاني مردم از تغييرات و مشاركت صورت مي گيرد.
5* ميسرا : محقق هندي بر ابعاد فرهنگي تاكيد دارد
6* گونار ميردال : توسعه يعني فرآيند دور شدن از توسعه نيافتگي يعني رهايي از چنگال فقر با برنامه ريزي بهتر به منظور توسعه
7* بروگلفيد : توسعه يعني پيشرفت به سوي اهداف رفاهي ، توسعه بايد نابرابري را كاهش داد.

انواع توسعه:
1* توسعه اجتماعي : اشكال متفاوت كنش متقابلي است كه در يك جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ مي دهد و حوزه وسيعتري را در بر مي گيرد
2* توسعه فرهنگي : داراي بار ارزشي بيشتري است و تاكيد بيشتري بر نيازهاي غير مادي افراد جامعه دارد و در حوزه هاي ادراكي ، شناختي ، ارزشي و گرايشي انسانها و رفتار و كنش آنهاست تا حاصل فرآيند توسعه فرهنگي كنار گذاشتن خرده فرهنگهاي نامناسب توسعه اي است
3* توسعه سياسي : پس از جنگ جهاني دوم در اديان توسعه طرح شده است تا كيد بر كارايي حكومتها و جايگزيني الگوهاي رفتاري نوين به الگوهاي رفتاري سنتي توجه دارد مثلاً مشاركت مردم در حكومت
دولت پيشرفت داشته باشد ، گسترش جامعه مدني در جامعه صورت مي گيرد.
4* توسعه انساني : توسعه انساني به 3 شاخص كليدي : طول عمر – سطح دانش – سطح معاش آبرومند بستگي دارد
تفاوت بين مفهوم رشد و توسعه : رشد جنبه كمي دارد ( رشد : بزرگ شدن ) توسعه جنبه كيفي دارد.
رشد اقتصادي: عبارت است از افزايش توليد خالص ملي يك كشور در يك دوره زماني معين
توليد ناخالص ملي = درآمد ملي
توسعه اقتصادي: به معناي خروج از لفاف به معناي بهبود
پرفسور بلاك مي گويد : توسعه اقتصادي عبارت است از : دستيابي به تعدادي از هدفها ، نمايان مطلوب و نوسازي از قبيل افزايش بازدهي توليد ، ايجاد نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي – كسب معارف و فهم مهارتهاي جديد ، بهبود در رفع نهادها و يا بطور منطقي دستيابي به يك سيستم موزون و هماهنگ از سياستهاي مختلف كه بتواند انبوه شرايط نا مطلوب يك نظام اجتماعي را برطرف سازد.
تعريف ديگر توسعه اقتصادي: عبارت است از : افزايش مداوم ظرفيت توليد يك جامعه كه بر اساس تكنولوژي درون زايش رونده پي ريزي شده است.
(( افزايش درآمد ملي واقعي جامعه در طول مدت زمان طولاني ))
معيارهاي اندازه گيري توسعه : 1 *كيفي 2* كمي
معيارهاي اصلي:
1* توليد ناخالص ملي داراي معايب زير است:
الف) اثر رشد جمعيت را ناديده مي گيرد
ب ) اثر رشد قيمتها در نظر گرفته نمي شود
ج ) نحوه روش توزيع درآمد مورد توجه واقع نمي شود
د ) درآمد يا توليد ناخالص ملي هزينه هاي جانبي را كه جامعه براي توسعه اقتصادي متحمل مي شود مثل : آلودگي آب و هوا – صنعتي شدن در نظر مي گيرد.
و) استفاده از اين روش مسلتزم وجود آمار و اطلاعات صحيح به هنگام و آگاهي از روشهاي محاسباتي دقيق و دارا بودن توان محاسباتي است به همين خاطر مي توان گفت كه اين معيار نمي تواند معيار خوبي باشد هر چند متداول است
2* توليد واقعي سرانه ( درآمد ) : اين معيار با توجه به اينكه دو ايراد اول وارد به معيار قبلي را ندارد از اين رو نسبت به آن معيار ، معيار مناسب تري است .
( درآمد ملي يا به قيمتهاي واقعي يا به قيمتهاي جانبي ( اسمي ) است .)
ويژگي هاي مهم توسعه اقتصادي :
1)تدريجي بودن 2) خودگرداني و استمرا 3) خود اتكايي 4)خود كفايي


تحقیق درباره برنامه ریزی و توسعه اقتصادی


تحقیق درباره برنامه ریزی


تحقیق در مورد توسعه اقتصادی


تحقیق درباره برنامه ریزی و توسعه اقتصادیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت “ انقلاب اسلامی ایران ”

آیین دادرسی مدنی دکتر شمس

اشتباهات ثبتی

تحقیق آماده در مورد صلح و مصالحه در حقوق اسلامی

پکیج نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی

مقاله آماده در مورد شرکتهای فراملی و حقوق بین الملل محیط زیست

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گزیده ای از تاریخ بیهقی در 238 اسلاید

تحقیق درباره سلسله صفویان

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره زندگی نامه سعدی شیرازی

پاورپوینت درباره كلیله و دمنه 1

پاورپوینت درباره روش تحقيق کيفي و آميخته

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بوستان سعدی در 158 اسلاید

طرح درس روزانه كتاب جامعه شناسي (2) سال سوم ادبيات و علوم انساني

طرح درس سالانه فارسي دهم

پاورپوینت درباره آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه

پاورپوینت درباره آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه

تحقیق درباره سیمرغ (زندگی زال )

پاورپوینت درباره صد نکته در پایان نامه نویسی

دانلود بیزینس پلن طراحی شده برای شرکت نرم افزاری

خلاصه کتاب امار و کاربرد ان در مدیریت عادل اذر و منصور مومنی

دانلود پاورپوینت جاری‌ سازی استراتژی (راهنمای گام به گام پیاده‌سازی استراتژی در عمل)

آموزش صوتی زبان تخصصی بازاریابی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

دانلود طرح کرامت پایه سوم ابتدایی واحد کار دوستی و دوست یابی

پک طلایی مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد پیام نور

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک پیشرفته با رویکرد تدوین استراتژِی فروزنده محمد تقی امینی وصمدخباز باويل

دانلود پاورپوینت فصل سوم: علم کنترل و ارتباطات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر رضائیان

دانلود pdf مالی رفتاری دکتر احمد بدری- 112 صفحه

خلاصھ برداری از کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

دانلود پاورپوینت طرح همیار معلم+ppt

دانلود پروژه درس آمار استنباطی