دانلود رایگان

تحقیق درباره سوختگی بر اثر جریان برق - دانلود رایگاندانلود رایگان صنعت برق به عنوان زیر بنائی ترین صنعت در دنیا همه روزه شامل پیشرفتها و نوآوری های درزمینه های مختلف می باشد در دنیای صنعت و تکنیک امروزی بشر

دانلود رایگان تحقیق درباره سوختگی بر اثر جریان برق تعداد صفحه: 17
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
مخاطرات الكتريكي
الف ) مخاطرات اولیه
1) شوك الكتریكي :
عوامل مؤثربر (شوک الکتریکی ) برق گرفتگي:
1- ولتاژ :
اثرات ثانويه شوك الكتريكي :
2) سوختگي :
2-1) سوختگي ژول ( سوختگي ناشي از حرارت )
2-2) سوختگي ناشي از قوس الكتريكي:
2-3 )سوختگي تماسي :
2-4) سوختگي قوسي :
2-5) سوختگي تشعشعي :
2-6) سوختگي بر اثر فلز تبخير شده :
2-7) سوختگي هاي عمیق و فادنسوج :
2-8) دود یا بخار فلزات :
3) آتش سوزي وانفجار :
3-1 ) آتش سوزي و انفجار ناشي از جرقه :
3-2 ) آتش سوزي و انفجار ناشي از الكتريسيته ساكن:
ب) مخاطرات ثانويه الكتريسيته
تجزيه و تحليل دو حادثه ازديدگاه ايمني :
حادثه اول
علل بروز حوادث :
حادثه دوم
بررسي شرح حادثه :
تجزيه و تحليل حادثه :
علل بروز حادثه :
نتيجه گيري كلي :
منابع و مراجع :


چكيده
خطرات ناشي از جریان برق به دو دسته مخاطرات اولیه و ثانویه تقسیم مي شود :
الف. مخاطرات اولیه
  1. شوك الكتریكي 2. سوختگي 3. آتش سوزي و انفجار
ب. مخاطرات ثانویه
همچنين ضمن شرح مخاطرات الكتریكي و اثرات بیولوژي آن بر بدن انسان چندحادث ه الكتریكي و علت آن و تلفات ناشي از آن در این مقاله بررسي شده است و در قسمت پایاني این مقاله دو حادثه الكتریكي شرح داده شده و هر كدام از دیدگاه ايمني تجزیه تحلیل شده است.

مقدمه
صنعت برق به عنوان زیر بنائي ترین صنعت در دنیا همه روزه شامل پیشرفتها و نوآوري هاي درزمینه هاي
مختلف مي باشد در دنیاي صنعت و تكنیك امروزي بشر از وسایل و تجهیزاتي استفاده مي كند كه خود به صورت بالقوه یك خطر جدي به حساب مي آید از این میان نيروي الكتریسیته یا برق كه اساس گردش چرخ صنعت و عامل حركت دنیاي امروزي است بعنوان یكي از مهمترین اختراعات بشري ، خطرات بزرگ و مهمي را نیز براي انسان بوجود آورده است . براي جلوگيري از تبدیل این خطر بالفعل ، طراحي ها آموزش ها و تدا بير وسیعي در جهان صورت گرفته است . زیرا اگر چه این نيرو عامل خطرناكي مي تواند باشد ولي چاره كار ترك استفاده از آن نیست خطراتي كه از این نيرو ناشي مي شودتحت عنوان مخاطرات الكتریكي و اثرات بیولوژي آن بر بدن انسان شرح داده خواهد شد . بررسي هر حادثه . مشخص نمودن عوامل بروز آن مي تواند تا حد امكان دسترسي به انتخاب شرایط مناسب را براي كاهش حوادث مشابه و یا جلوگيري از بروز حادثه به صورتي مطلوب آسان نماید واین امر مي تواند به شكل یك روش كلي تحقق پذیرد براي این منظور چند حادثه الكتریكي ذكرعلت وتلفات آن گفته خواهد شد و در آخر كار دو حادثه الكتریكي شرح داده شده و تجزیه و تحلیل حادثه از دیدگاه ايمني انجام مي گيرد.

مخاطرات الكتريكي
الف ) مخاطرات اولیه
1) شوك الكتریكي :
شوك الكتریكي یك تحریك ناگهاني و اتفاقي بر سیستم عصبي بدن بر اثر عبور جریان الكتریكي است مي دانیم كه جریان برق بر اثر اختلاف پتانسیل عبور مي كند بدن انسان در برابر جریان الكتریكي به چند طریق از خود واكنش نشان مي دهد كه احساس شوك الكتریكي تنها یكي از این اثرات است و مي تواند فوق العاده دردناك باشد. عوارض مهمي كه بر اثر برق گرفتگي یا شوك الكتریكي ايجاد مي شوند عبارتند از انقباض ماهیچه ها ، خفگي ، فیبریلاسیون قلب ، سوختگي و از بين رفتن بافتها .

عوامل مؤثربر (شوک الکتریکی ) برق گرفتگي:
شدت شوك الكتریكي یا به طور كلي برق گرفتگي به این عوامل بستگي دارد : ولتاژ ، شدت جریان ، مقاومت بدني انسان ، نوع جریان ، مسير عبور جریان و سطح تماس مدت زمان عبور جریان از بدن ، فركانس و عوامل دیگركه از این میان مابه بررسي عامل ولتاژ مي پردازيم .
1- ولتاژ :
از آ نجا كه شرایط برق گرفتگي بسیار متغير بوده و آزمایش بر روي انسان براي كشف مقادیر ولتاژ و جریان خطرناك ، غير انساني و ممنوع مي باشد ، تشخیص دقیق ولتاژ خطرناك براي بدن انسان تقریباً غير ممكن است . اما از تج ربیاتي كه بر اثر حوادث برق گرفتگي گذشته و آزمایش هاي انجام شده بر روي حیوانات به دست آمده ، تا حدودي مقدار ولتاژ خطرناك مشخص شده است . طبق H استاندارد انگلیس ،حداكثر ولتاژ مجاز تماس در فركانس 50 در شرایط عادي و خشك برابر 50 ولت و طبق Z استاندارد آلمان بر ابر 65 ولت و براي برق مستقیم طبق هر دو استاندارد برابر 120 ولت مي باشد . حداكثر این مقدار براي جانواران در برق متناوب برابر 25 ولت و در برق مستقیم 60 ولت است . در جداول زیر مقدار تقریبي
ولتاژهاي ايجاد كننده شوك و احساسات فیزیولوژیكي بدن نشان داده ( DC) و جریان مستقیم (a c) با جریان متناوب شده است .

اثرات ثانويه شوك الكتريكي :
پس از شوك الكتریكي اثرات زیادي در بدن انسان گزارش شده مانند بیماریها كه البته شواهدي روشن و
معیني بر ارتباط آا با شوك وجودندارد . آنژيم هاي الكتریكي ممكن است به دنبال یك شوك در افراد نسبتاً جوان به وجود آید كه به صورت كلینیكي غير قابل تشخیص از آنژيم هاي سینه اي است .و در مدت چند هفته یا چند ماه بدون اثرات بعدي از بين مي روند آب مروارید چشم دائمي است ومعمولا بر اثر شوك ال كتریكي شدید كه از سر عبور مي كند ، به وجود مي آید .
2) سوختگي :
سوختگي مهمترین اثرات بعدي حوادث الكتریكي است در واقع خطر اساسي ناشي از جریان مستقیم با ولتاژهاي بسیار كم ( پایين تر از 80 ولت ) مي باشد سوختگي ناشي از ولتاژ ضعیف و متوسط متناوب بسیار ج دي و عمیق است شوك الكتریكي ناشي از ولتاژهاي فشار قوي خیلي مهم نیست و سوختگي ها ممكن است وسیعت زیادي از بدن را بپوشاند و بسیار جدي باشد.
2-1) سوختگي ژول ( سوختگي ناشي از حرارت )
مسير عبور جریان الكتریكي در طول هادي توأم با از دست دادن حرارات است بر اساس قانون ژول حرارت ايجاد I نشده متناسب با 2 شدت جریان بر حسب I است كه RT زمان عبور T مقاومت هادي بر حسب اُهم و R ، آمپر جریان بر حسب ثانیه مي باشد با این كه پوست بدن بیشترین مقاومت را در برابر عبور جریان الكتریكي دارد احتمال سوخ تگي در پوست هنگام تماس بامدار برقدار بیشتر است این گونه سوختگي ها ممكن است عمیق تر از آن باشد كه در معاینات اولیه پزشكي به نظر آیند در نتیجه التیام آن اغلب آهسته و گاه با باقي ماندن جاي سوختگي به طور وسیع همراه است . در فركانس هاي بالا مانند فركانس هاي را دیوئي شامل موج هاي مایكروي ممكن است حتي به تماس با هادي هاي برقدار براي ايجاد سوختگي نیازمند نباشد در فركانس هاي رادیویي حرارت بر اثر جذب انرژي موج الكترو مغناطیسي به وسیلة یك فرآیند افت دي الكتریك در بدن مصدوم به وجود آید سوختگي هاي ناشي از فركانس هاي راد یویي به خصوص در شرایطي كه تماس با هادي هاي مربوط رخ نداده باشد مي تواند بدون احساس شوك به وجود آید بنابر این قبل از اینكه مصدوم از وقوع آن آگاه شود مي تواند دچار جراحت هاي عمیق و شدید شود .
2-2) سوختگي ناشي از قوس الكتريكي:
اگر یك هادي زمين شده با هادي دیگري كه داراي ولتاژ بالایي است ، تماس یابد ممكن است عایق هواي بين آاسید شكسته و باعث ايجاد جرقه شود این عمل موجب یونیزه شده هوا ومقاومت آن را پایين مي آورد كه این به نوبه خود باعث افزایش


تحقیق درباره سوختگی بر اثر جریان برق


تحقیق درباره سوختگی


‌سوختگی بر اثر جریان برق


سوختگی


تحقیق


پاورپوینت


مقاله درباره


دانلود تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد قانون تجارت الكترونيكي 206 ص (word)

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 96

دانلود پروژه زیبای افتر افکت Double Exposure Opener دابل اکسپوژر شروع فیلم

ترانزیشن موشن گرافیک

تاریخچه تصویرسازی 34 ص

تحقیق در مورد حركت در فيزيك 41 ص

مكانيك در فيزيك

انرژی جنبشی

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم فصل ششم سفری به اصفهان

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم فصل نهم دریاهای ایران

پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمانی هفتم ( افتخار بندگی)

پاورپوینت درباره سيستم عامل برای کنترل دستگاههای ورودی و خروجی (IO)

تحقیق در مورد تصرف عدواني

تحقیق در مورد رسانه های دیداری و شنیداری ساکن

تحقیق درباره مغز انسان

پاورپوینت پوشش بدن جانوران

دانلود گزارش پایانی کارورزی1رشته تربیت بدنی .

پاورپوینت-نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری-42 اسلاید-pptx

دانلود گزارش كارآموزي (عمران) ساختمانهای بتنی

نمونه سوالات فنی حرفه ای direct mx دایرکت ام ایکس با جواب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آموزش نرم افزار CLIPS برای سیستم های خبره در 108 اسلاید

پردازش ابری

8 دوره نمونه سوال - کتابخانه هاي آموزشگاهي و توسعه يادگيري

4 مقاله جدید با موضوع big data

دانلود پاورپوینت درباره نرم افزار office

8مقاله فارسی جدید با موضوع اینترنت اشیاء ( انتشار 1396 )

دانلود فایل آفات مهم صیفی و محصولات جالیزی

دانلود پاورپوینت مراحل رشد گیاه کلزا بصورت تصویری

پاورپوینت در مورد جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

تحقیق در مورد کروم