دانلود رایگان

مقاله ارشد بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله ارشد بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان مقاله ارشد بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقاله ارشد بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران127ص چکیده:بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل تلاقی عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان، سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید، فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران،همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های پذیرفته در بورس استفاده شده است.دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های 1379 تا 1383 می باشد. همچنین از مجموع 295 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور، تعداد 55 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی – استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها، این نتیجه حاصل شد:بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق رد شد.لذا بر اساس نتایج این تحقیق، نمی توان تغییرات صورت سود و زیان طی سنوات مختلف را به عنوان معیاری قابل اتکا جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران پیشنهاد نمود.بررسي رابطه اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران1 ـ1 ـ مقدمه :سيستم اطلاعات حسابداري امروزه نقش بسيار مهمي در گردش فعاليت هاي سازمانها داشته و در مجموعه محيط اقتصادي كشورها وظيفه با اهميت دارند. بسياري از تصميم هاي اقتصادي بر اساس اطلاعات حاصل از اين سيستم ها اتخاذ مي شود، سهم عمده اي از مبادلات اوراق بهادار به خريد و فروش سهام شركتها اختصاص دارد كه آن نيز به نوبه خود تحت تأثير ارقام و اطلاعات سيستم هاي حسابداري است.هر گونه تحقيق در زمينه نحوة اثرگذاري اطلاعات حسابداري بر تصميم هاي طيف وسيع تصميم گيرندگان ذينفع در شركتها به درك بهتر از چگونگي نقش اين اطلاعات و ضرورت افشاي آنها كمك مي كند.براي تشويق افراد به سرمايه گذاري به ويژه در سهام شركتها، مي بايست بين بازدهي در يك سرمايه گذاري تعادل ايجاد نموده لذا ايجاد محيطي مناسب براي سرمايه گذاري هاي سالم جهت تقويت بازار سرمايه از مهمترين اقداماتي كه مي تواند توسط دست اندركاران اقتصادي كشور انجام شود. بورس اوراق بهادار يكي از اركان اصلي بازار سرمايه است كه در آن عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان سهام با يكديگر روبه رو شده و سهولت مبادله دو گروه را به يكديگر فراهم مي كند.اين تحقيق در صدد آنست كه ارتباط بين اجراي صورت سود و زيان با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بررسي اوراق بهادار تهران مورد بررسي و مطالعه قرار دهد اميد است نتايج تحقيق بتواند راهنماي عملي براي تصميم گيرندگان از جمله سرمايه گذاران قرار گيرد و راه گشاهي براي تحقيقات آتي باشد.2 ـ1 ـ بيان موضوع :سرمايه گذاران هنگام سرمايه گذاري در سهام عادي بايد بررسي هاي وسيعي را انجام دهند، به عبارت ديگر آنها بايد عوامل زيادي را هنگام سرمايه گذاري مد نظر قرار دهند زيرا آنها نقدترين دارايي خود را به سهام عادي تبديل مي كنند. اگر سرمايه گذاران بدون توجه به يك سري از عوامل اقدام به سرمايه گذاري نمايند، نتايج مطلوبي عايد آنها نخواهد شد و اين موضوع بيشتر در كشورهايي مطرح است كه بورس اوراق بهادار كارائي لازم وجود ندارد. در كشورهايي كه بورس اوراق بهادار كارائي دارد، احتياج به بررسي هاي وسيع در مورد اوراق بهادار نيست زيرا قيمت بازار سهام نزديك به ارزش ذاتي (واقعي) آن اوراق است، به عبارت بهتر قيمت بازار سهام، شاخص مناسبي از ارزش واقعي سهام است. بورس اوراق بهادار تهران در حكم يك بازار متشكل تسهيلات لازم را براي خريداران و فروشندگان سهام فراهم مي نمايد به نحوي كه آنها بتوانند در هر زمان پول خود را به اوراق بهادار يابالعكس تبديل نمايد. و همچنين اين سازمان تحت شرايطي زمينه تأمين منابع مالي شركت هاي پذيرفته شده در آن را فراهم مي آورد. از آنجا كه بورس به عنوان سازماني در جهت تجهيز پس اندازها و همچنين هدايت پس اندازها به طرف سرمايه گذاري هاي مولد و مفيد به حال جامعه و اقتصاد كشور مطرح مي باشد، مطالعه و تحقيق پيرامون اين سازمان از اهميت ويژ ه اي برخوردار است.در اين تحقيق ارتباط بين تغييرات اقلام صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام عادي شركتها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار مي دهد. به عبارت ديگر در اين تحقيق سعي مي شود ارتباط بين متغيرهاي تغييرات اقلام صورت سود و زيان به عنوان متغييرهاي مستقل و تغييرات بازده سهام عادي به عنوان متغير وابسته مشخص گردد. تا بتوان گفت كه آيا متغيير وابسته مي تواند توسط متغييرهاي مستقل توضيح داده شود؟3 ـ1 ـ هدف و دلايل انتخاب موضوع :در اولين برنامة توسعه اقتصادي كشور كه بعد از پايان جنگ تحميلي به تصويب رسيد، به منظور كاستن از بار مالي دولت و افزايش كارايي بنگاه هاي بخش عمومي تمهيداتي انديشه شد و مقرر گرديد كه سهام شركت ها از طريق بورس به مردم واگذار گردد. اين تحقيق بدنبال اين است كه با تجزيه و تحليل اطلاعات واقعي مبادرت به استخراج معيارهايي نمايد و از اين طريق سرمايه گذاران را قادر نمايد تا سهام شركت هاي مختلف را با يكديگر مقايسه كرده و سهام مورد نظرشان را با اطمينان بيشتري انتخاب نمايد و اين امر به حضور سرمايه گذاران به عنوان اصلي ترين اركان بورس كمك خواهد كرد.ارزيابي مفيد بودن سود و جزئيات آن كه محصول اوليه مقررات افشاي مالي است به طور آشكار اهميت قابل توجهي دارد. چنانچه تغيير در قيمت و بازده سهام فراهم كننده شواهدي دربارة سود باشد، پس واضح است كه متغيير بيشتر، متضمن قوائد بيشتري خواهد بود. لذا ميزان فوائد سود حسابداری را مي توان از برآورد ارتباط مابين بازده سهام و سود استنتاج كرد. در واقع اگر سود و جزئيات آن پيش بيني بازده سهام را تسهيل نمايد، حوزه ارتباط اجزاي سود و بازده واقعي مي تواند معيار با اهميتي از فوايد سود باشد. در صورت وجود چنين ارتباطي مي توان با اطلاع از وضعيت سودهاي آتي شركتها و در نتيجه پيش بيني رفتار قيمت سهام آنها، سرمایه گذاران می توانند اقدام به خريد و فروش سهام نمايند. به عبارت ديگر، پيش بيني مي شود كه در صورت وجود ارتباط بين بازده و اجزای سود در بورس اوراق بهادار مي توان الگويي جهت انتخاب سهام ارائه کرد.در اين تحقيق ارتباط بين اقلام يكي از صورتهاي مالي اساسي (صورت سود و زيان) و تغييرات بازده سهام مورد آزمون و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد تا بتوان بيان نمود كه آیا ارتباط منطقي بين اين متغييرها وجود دارد يا خير؟4 ـ1 ـ اهميت موضوع تحقيق:از آنجايي كه سرمايه گذاران در بازار سرمايه داراي نقش محوري و حياتي هستند، لازم است موجباتي فراهم آوريم كه آنان به سرمايه گذاري در سهام ترغيب شوند و از طرف ديگر سرمايه گذاران جزء بتوانند ثروت خود را حفظ كنند. هدف سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در دارايي هاي مالي از جمله خريداران سهام عادي عموماً در بازار سرمايه، كسب بازده مورد انتظار از سرمايه گذاري خودشان است. خريداران سهام عادي از روش هاي مختلفي خواهان تامين نرخ بازده مورد توقع خود هستند. با توجه به اينكه چهار نوع بازدهي سهام عادي شامل افزايش قيمت سهام، سهام جايزه، سود نقدي و حق تقدم در خريد سهام جديد مي باشد.هر سرمايه گذار ممكن است با توجه به روحيات و نيازهاي خود به يك يا چند نوع بازدهي سهام توجه بيشتري داشته باشد. به عنوان مثال افراد بازنشسته بيشتر به سود نقدي تا افزايش قيمت يا سهام جايزه توجه دارند. اما افرادي كه ريسك پذير هستند و يا عمده در آمد آنها از ساير منابع و روشها تامين مي شود، ممكن است به افزايش قيمت سهام و يا سهام جايزه علاقه و توجه بيشتري داشته باشند. زماني كه فردي تصميم به سرمايه گذاري در سهام مي گيرد، اولين موضوعي كه با آن مواجه مي شود، انتخاب سهم مورد نظر است. در بورس اوراق بهادار تهران به خصوص سرمايه گذاران جزء بيشتر بر اساس اطلاعات غير رسمي و غير صحيح مبادرت به اخذ تصميم مي نمايند كه اين موضوع منجر به زيان آنان و در نهايت دلسردي و خروج از بازار سرمايه مي گردد، لذا متوليان بورس مي بايست بوسيله ابزارهايي نظير صندوق حمايت سهام، سقف قيمت و غيره از حقوق سهامداران به خصوص سهامداران جزء حمايت نمايند و در زمينه اطلاع رساني نيز بايد اطلاعات صحيح و به موقع در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد.لذا لازم است كه به وسيله تحقيقات، معيارهايي فراهم شود كه سرمايه گذاران بتوانند با استفاده از آنها با دقت و سرعت مبادرت به تصميم گيري و انتخاب سهام شركت مورد نظرشان نمايند.5 ـ1 ـ فرضيه تحقيق:با توجه به موضوع و هدف تحقيق بررسي مي نمائیم كه آيا بين متغييرهاي تغييرات اقلام صورت سود و زيان (متغيير مستقل) و تغييرات بازده سهام (متغيير وابسته) در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط و همبستگي وجود دارد يا خير؟ به همين منظور آزمون فرضيه هاي ذيل را عملي مي كنيم:فرضيه اول:H0 : بين تغييرات فروش و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود ندارد.H1 : بين تغييرات فروش و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود دارد.فرضيه دوم:H0: بين تغييرات بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بررسي تهران ارتباطي وجود ندارد.H1: بين تغييرات بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بررسي تهران ارتباطي وجود ندارد.فرضيه سوم:H0: بين تغييرات هزينه هاي عملياتي و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود ندارد.H1: بين تغييرات هزينه عملياتي و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود دارد.فرضيه چهارم:H0: بين تغييرات هزينه هاي مالي و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود ندارد.H1: بين تغييرات هزينه هاي مالي و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود دارد.فرضيه پنجم:H0: بين تغييرات ساير هزينه و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود ندارد.H1: بين تغييرات ساير هزينه ها و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود دارد.فرضيه ششم:H0: بين تغييرات ساير درآمدها و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود ندارد.H1: بين تغييرات ساير درآمدها و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود دارد.فرضيه هفتم:H0: بين تغييرات سود خالص و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود ندارد.H1: بين تغييرات سود خالص و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود دارد.علاوه بر فرضيات فوق الذكر ارتباط بين كليه متغيرهاي مستقل (تغييرات اقلام صورت سود و زيان) و متغير وابسته (تغييرات بازده سهام) مورد بررسي و آزمون قرار مي دهيم و فرضيه زير را مورد آزمون قرار مي دهيم.فرضيه هشتم:H0: بين تغييرات اقلام صورت سود و زيان (فروش، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته، هزينه عملياتي، هزينه مالي، ساير هزينه ها ، ساير درآمدها ، سود خالص) و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود ندارد.H1: بين تغييرات اقلام صورت سود و زيان (فروش، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته، هزينه عملياتي، هزينه مالي، ساير هزينه ها ، ساير درآمدها ، سود خالص) و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ارتباطي وجود دارد.6 ـ1 ـ قلمرو تحقيق:هر تحقيق بايد دامنه مشخصي و تعريف شده اي داشته باشد تا محقق در تمامي مراحل تحقيق احاطه كافي بر تحقيق داشته باشد و بتواند نتايج حاصل از نمونه را به جامعه تعميم دهد. قلمرو مكاني تحقيق: قلمرو مكاني تحقيق، شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.قلمرو زماني تحقيق: قلمرو تحقيق زماني از سال 1379 تا پايان سال 1383 را دربرمي گيرد. قلمرو موضوعي تحقيق: اين تحقيق به بررسي و آزمون ارتباط بين تغييرات اقلام صورت سود و زيان و تغييرات بازده سهام در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد.7 ـ1 ـ متغيرهاي تحقيق:هر تحقيق داراي تعدادي متغير وابسته و مستقل مي باشد. در تحقيق حاضر متغيرهاي مستقل شامل تغييرات فروش، تغييرات بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، تغييرات هزينه هاي عملياتي، تغييرات هزينه هاي مالي، تغييرات ساير درآمدها، تغييرات ساير هزينه ها و تغييرات سود خالص شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران بوده و متغير وابسته تحقيق تغييرات بازده سهام شركتهاي مزبور مي باشد.چون مقدار متغير وابسته (تغييرات بازدة سهام) كه در انتشارات مختلف بورس تهران به صراحت ذكر نشده است با استفاده از فرمولهايش مقدار اين متغيرها را نيز محاسبه مي كنيم.1بازده عبارت است از نسبت كل عايدي (ضرر) حاصل از سرمايه گذاري در يك دورة معين به سرمايه اي كه براي بدست آوردن اين فايده در ابتداي دورة كسب عايدي، مصرف گرديده است. بازده شامل تغيير در اصل سرمايه (قيمت سهام) و سود نقدي دريافتي (DPS)2 مي باشد.براي محاسبة بازدة سهام شركتهاي مورد بررسي در اين تحقيق، فاكتورهاي افزايش سرمايه، منبع افزايش سرمايه و زمان افزايش سرمايه بايستي مد نظر قرار گيرد. براي محاسبة بازده با توجه به فاكتورهاي فوق از فرمولهاي زير استفاده شود:1 ـ شركت افزايش سرمايه نداده باشد:در اين صورت:كه در آن:R: بازدة سهام شركت: قيمت بازار سهام شركت در پايان دوره : قيمت بازار سهام شركت در ابتداي دورهD : سود نقدي تعلق گرفته به هر سهم شركت2 ـ افزايش سرماية شركت از محل اندوخته هادر اينصورت با توجه به زمان افزايش سرمايه دو حالت ممكن اتفاق بيفتد:حالت اول ـ افزايش سرمايه قبل از مجمع عمومي عادي باشد در اينصورت: : درصد افزايش سرمايهحالت دوم: افزايبش سرمايه بعد از مجمع عمومي عادي باشد در اينصورت:3 ـ افزايش سرمايه شركت از محل مطالبات و آوردة نقدي با توجه به زمان افزايش سرمايه مانند مورد 2 ، حالتهاي زير را داريم:حالت اول ـ افزايش سرمايه قبل از مجمع عمومي عادي باشد:1000 : ارزش اسمي (بهاي پذيره نويسي) هر سهمحالت دوم ـ افزايش سرمايه بعد از مجمع عمومي عادي باشد:4 ـ افزايش سرمايه از محل اندوخته ها، مطالبات و آورده نقدي در اين مورد نيز دو حالت ممكن اتفاق بيفتد:حالت اول ـ افزايش سرمايه قبل از مجمع عمومي عادي باشد.كه در آن : : درصد افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي : درصد افزايش سرمايه از محل اندوخته هاحالت دوم ـ افزايش سرمايه بعد از مجمع عمومي عادي باشد:پس از محاسبه بازده سهام هر شركت مورد بررسي، از مقدار بازده هر سهم در يكسال مقدار بازده همان سهم در سال ماقبل را كسر مي نماييم و بر مقدار بازده سهم در سال ماقبل تقسيم مي نماييم تا درصد تغييرات بازده سهم (متغير وابسته) بدست آيد:كه در آن : درصد تغييرات بازده سهام شركت : بازده سهام شركت در سال اول : بازده سهام شركت در سال صفر (سال پايه)8 ـ1 ـ جمع آوري اطلاعات:اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه متغيرهاي اين تحقيق از طريق مجلات و سالنامه هاي انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارشات مجامع عمومي عادي و فوق العاده شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران جمع آوري شده است.ادبيات تحقيق كه موضوع فصل دوم اين پايان نامه مي باشد، از طريق مطالعات كتابخانه اي جمع آوري شده است. در تحرير ادبيات تحقيق از كتابها، پايان نامه ها، مجلات داخلي و خارجي كه مربوط به موضوع تحقيق بوده استفاده شده است.9 ـ1 ـ تعاريف عملياتيبازده :بازده عبارتست از نسبت كل عايدي (ضرر) حاصل از سرمايه گذاري در يك دوره معين به سرمايه اي كه براي بدست آوردن اين عايدي در ابتدا دوره، مصرف گرديده است. بازده سهام شامل تغيير در اصل سرمايه (تغيير قيمت سهام) و سود نقدي دريافتي مي باشدفروش : عبارت است از جريان ورود دارائيها يا ساير موارد افزايش دارائيهاي يك واحد تجاري و يا تصفيه بدهيهاي آن طي يك دوره مالي كه ناشي از تحويل كالا، ساخت دارائي براي مشتريان، ارائه خدمات يا ساير فعاليت هاي انتفاعي است در اجراي عمليات اصلي و مستمر واحد تجاري باشد.هزينه: عبارت است از جريان خروج دارائي ها و يا ساير موارد استفاده دارائيها يا ايجاد بدهيها طي يك دوره كه به منظور توليد و تحويل كالا، ارائه خدمات يا انجام ساير فعاليت ها در اجراي عمليات اصلي و مستمر واحد تجاري باشد. متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

مقاله ارشد بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


مقاله رشته حس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت اتونومی براساس نگرش اسلام

قلب مصنوعي

تحقیق در مورد پيامدهاي جنگ احد (word با فرمت)

تحقیق درباره ضرب دیدگی یا پیچ خوردگی

نقشه زمین شناسی 100000 عشق آباد

انرژی الکتریکی

تحقیق درمورد پیشرفت ژاپن

بيماری های طيور

ریاضیات یونان و ریاضیات اسلام

کارآموزی عمران نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول 50 ص

پاورپوینت در مورد تعيين اسلامپ بتن (گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن)

طرح کارآفرینی درباره گالري هنر شرق

تحقیق وبررسی در مورد اقتصاد خرد

تحقیق درباره درسهاي آموختني ازبحران اقتصادي جهاني

جدایی واقعی 32ص

دانلود چرخه عمر صنايع روشنايي (نور)

پاورپوینت در مورد نقش خانواده در کاهش عوارض اعتیاد

تحقیق: انواع مكتب ها و نظريه هاي هنري

تحقیق. جلوه هایی از سیره اخلاقی پیامبر