دانلود رایگان

رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی , دانلود مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی , دانلود جزوه رویکردهای قومی و امنیت

دانلود رایگان رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي دانلود تحقیق در مورد رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي قسمتی از محتوا:
چكيده
قوم يا قوميت در انگليسي از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان يوناني Ethnos به مردماني اطلاق مي شود كه بيش از پيدايش دولتهاي تك شهري بصورت عشيره اي يا قبيله اي زندگي مي كردند. ويژگيهاي قوم و ملت تقريباً يكسان هستند كه پيوندهاي خويشي در اقوام قويتر از ملت است و علاوه بر اين ملت به دنبال حاكميت سياسي است تفاوت اساسي بين ملت و قوميت بوجود آمدن دولت ملي مي باشد. يكي از عوامل تشديد كننده شكافهاي قومي زبان مي باشد كه اين تميز قومي و به تعبير جان اقوام است. مذهب يكي ديگر از عوامل تشديد كننده گرايشات قومي است نخبگان سياسي تاثير زيادي در ناسيوناليسم منفي و كاذب قومي دارند. بي اعتيادي به نارضايتي اقتصادي و سياسي زمينه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظريات مختلف نيز در اين زمينه قابل توجه است.
رابطه جودري ميان امنيت و تهويه مورد توجه قرار گرفته است و نيز به اين امر كه چه شيوه هايي براي حل و فصل نازمات قومي بكار گرفته مي شد. و چندين راپيشنهادي براي مديريت قومي در نظر گرفته شده است كه مفصل در مورد آن اشاره مي گردد.

مقدمه:
امروزه امنيت بعنوان اصلي ترين شاخص و عنصر رشد تعالي يك جامعه تلقي مي گردد امنيت نيز بدون وجود انسجام و وحدت سياسي تامين نمي گردد، به علاوه چگونگي دست يابي به انجام و وحدت سياسي نيز وابستگي شديدي به مديريت سياسي جامعه دارد، قوميت در دنياي امروز بعنوان متغيري تقريباً مفار با انجام و وحدت و بدين دليل تهديد كننده امنيت مطرح مي گردد. جمهوري اسلامي ايران بعنوان كشوري كه در جرگه كشورهاي كثير القوم قرار گرفته است شايد حادترين شرايط و معضلات امنيتي نهفته قومي را در ميان اين كشورها دارا باشد. آنچه ايران را از ساير كشورهاي كثير القوم متمايز مي نمايد استقرار اقوام در حاشيه و نوار مرزي كشور و نيز همسايگي هر يك از آنها با اكثريت قومي آن سوي مرز است.
در چنين شرايطي بسترسازي لازم براي ايجاد و انسجام يكپارچگي و وحدت بين اقوام مستلزم تلاش پيگير و برنامه ريزي ويژه اي مي باشد كه مديريت سياسي كشور مي بايستي براي دست يابي به آن اهتمام جدي ورزد تبيين چگونگي تهديد امنيت ملي از ناحيه قوميتها، معرفي اقوام ايراني و در نهايت راه كارهاي حل منازعات قومي عمده ترين مسايلي هستندكه در اين نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.
یک پیشنهاد ویژه بجای پرداخت 2500 تومان برای این تک پروژه میتونید هزاران فایل حقوقی را یکجا دانلود کنید .لطفا از محصول ما دیدن کنید
محصول هزاران فایل حقوقی فوق العاده
دانلود تحقیق در مورد رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي دانلود تحقیق در مورد رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي دانلود تحقیق در مورد رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي دانلود تحقیق در مورد رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي دانلود تحقیق در مورد رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي دانلود تحقیق در مورد رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي دانلود تحقیق در مورد رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي دانلود تحقیق در مورد رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي دانلود تحقیق در مورد رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي دانلود تحقیق در مورد رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي دانلود تحقیق در مورد رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي


دانلود تحقیق رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی


دانلود مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی


دانلود جزوه رویکردهای قومی و امنیت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي ایران ( ۴۶ صفحه)

رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي ایران ( ۴۶ صفحه). چكيده. قوم يا قوميت در
انگليسي از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان يوناني Ethnos به مردماني اطلاق مي شود كه
بيش ...

مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش می باشد و دارای ۴۷ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود ...

امنیت ملی و اقلیتهای قومی و دینی در جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل تاکنون مراحل متعدد ناامنی قومی را در مناطق ....
بنابراین توضیحات، سیاستهای قومی را می توان از اهداف راهبردها، رویکردها، برنامه ها و
...

ﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮑﺎف - دانشگاه علامه طباطبائی

3 مارس 2015 ... ﻫﺎي ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻗﻮام ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه، ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ. آن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن اﻧﺴﺠﺎم،. اﻣﻨﯿﺖ و. ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان ﺑﻮده. اﺳﺖ ... ﮔﯿﺮي از روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨـﯽ. ﺑﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ... ﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻧﺤ. ﻮه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺛﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از. آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ. ﺷﻮد. : -1.

ایرنا - قومیت ها و امنیت ایرانی - احمد فراهانی

19 فوریه 2014 ... قومیت ها و رویکرد جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برنامه ریزی ها و
بودجه های قابل توجهی برای مناطق عقب مانده، حاشیه ای و مرزی و ...

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان؛ ﭼﻮﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ - فصلنامه مطالعات راهبردی

ﺗﺤﻮﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮزة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﺳـﺖ. از، .... ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ
روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻨﯿـﺖ ﻣﻠـﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ...... ﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ، رد اﻟﮕﻮﻫﺎ و ...

سیاست روز - نقش جمهوري اسلامي ايران در امنيت خاورميانه

17 آوريل 2010 ... محسن چوپاني رستمي: کشور ايران به دليل واقع شدن در منطقه خاورميانه با مخاطرات،
چالش‌ها ... اين مسائل با توجه به ساخت قومي و اجتماعي منطقه و تجارب خاص دولت ...
رويکرد ايران در محيط پيراموني خود براساس الگوي امنيت مبتني بر همکاري ...

جمهوری اسلامی ایران و چالشهای منطقه ای با رویکرد مرزهای شرقی

10 مارس 2014 ... جمهوری اسلامی ایران و چالشهای منطقه ای با رویکرد مرزهای شرقی : قسمت اول ... تروریسم
و افراط‌گرایی مذهبی و قومی در منطقه در طول سال‌های اخیر افزایش یافته ... آمریکا بعد از
یازده سپتامبر، رویکرد امنیت هژمونیک در خاورمیانه را مطرح کرد و ...

فصلنامه مطالعات راهبردي، پيش شماره 0 - Magiran

گفتمانهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران (از پيروي انقلاب تا اتمام دوره رياست
جمهوري آقاي ... تاثير رويكرد جديد مفهوم امنيت بر امنيت ملي ج.ا.ا.ايران ... قوميت و
امنيت

پرتال جامع علوم انسانی - امنیت ملی و تهدیدهای قومی

در جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد وجود یک قطب قومیتی و ناسیونالیسم .... در چار
چوب چنین رویکردی میتوان به لحاظ تهدیداتی که برای امنیت ملی یک کشور مثل ایران
...

دانلود رایگان مقاله در مورد رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

25 جولای 2017 ... ﻗﻮﻣﯽ pdf و داﻧﻠﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﻼﻣﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و pdf ... ۱۰
اسفند ۱۳۹۵ - را ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ...

انتخابات ثبات سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ... - خبرگزاری کتاب

24 آگوست 2016 ... کتاب «انتخابات ثبات سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران» تالیف و ... را با
رویکرد جامعه‌شناختی سیاسی - امنیتی و بین‌المللی بررسی کرده است. ... قومی، نژادی
و مذهبی در جوامع چندپاره، گسترش فرهنگ سیاسی مشارکتی، ...

پرتال جامع علوم انسانی-اصغر افتخاری

عنوان مقاله: تهدید نرم وامنیت اخلاقی(مطالعه موردی قوم سدوم در قرآن کریم). حوزه (های)
تخصصی: ... عنوان مقاله: ارزیابی سیاست ضد ایرانی «غرب»؛ رویکردی امنیتی. حوزه (
های) ... حوزه (های) تخصصی: امنیت ملی و مباحث مربوط به آن • امنیت جمهوری اسلامی ایران.

رویکرد امنیتی ایران در محیط پیرامونی

5 آوريل 2008 ... کشور ایران بهدلیل واقع شدن درمنطقه خاورمیانه با مخاطرات، چالش ها و ... های فرامنطقه ای
در محیط پیرامونی ایران، افراط گرایی، تنش های قومی، فرقه ای و ...

تغییرهای ساختار جمیعتی جمهوری اسلامی ایران: آسیب شناسی و ظرفیت ...

هدف این پژوهش، بررسی آسیب‌ها و ظرفیت‌های محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه
به ... قوام، عبدالعلی، 1386، روابط بینالملل: نظریهها و رویکردها، سمت، تهران. ... هادیان،
حمید، 1384، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: ایدههای متباین قومی و جمعیت روبهرشد ...

موانع همکاری دولت و ملت و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده تحقیق حاضر با الهام از نگرش سیستمی و رویکرد های آسیب‌‌شناسانه به بررسی
موانع ... آسیب شناسی، همکاری، موانع همکاری دولت و ملت، دولت، ملت، امنیت ملی و جمهوري
اسلامي. ... برتون، رولان (1380)، قوم شناسی سیاسی، ناصر فکوهی، تهران، نشر نی؛

مجموعه مقالات همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی - سیویلیکا

آموزش چند فرهنگی، رویکردی به سوی وحدت و تعامل اقوام از رهگذر آموزش (فول تکست
دارد) ... آموزش دوزبانه و دو فرهنگی در ایران: فرصت یا تهدیدی برای امنیت و انسجام
اجتماعی؟ ... بررسی اصل برابری ارزشی قومیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (
فول ...

نقش هویت و قومیت در تعامل جمهوری اسلامی ایران با جامعه شیعیان روسیه

شمار شیعیان روسیه را از 3٪ درصد (ششصد هزار نفر) از جمعیت مسلمانان این کشور تا
حدود سه ... رویکردی که در میانه این دو قرار دارد و هر دو ویژگی ازلی و وضعی هویت را ... و
تعامل دولت با سایر دولت‌ها و نحوه برخورد با ترتیبات امنیت منطقه‌ای مؤثر است.

برنامه ها، سیاست ها و رویکردهای ایران برای پیشرفت اقلیت ها

14 آوريل 2010 ... قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید کرده است که همه اقوام و اقلیت ها همچون سایر آحاد ملت
از حقوق شهروندی برخوردارند از جمله این حقوق می توان به حق .... سیاست قومی در جمهوری
اسلامی ترکیبی از رویکرد دوم و سوم است. ... قومیت ها و امنیت. 4.

پایگاه تحلیلی کردها » سیاست‌گذاری تنوع در جمهوری اسلامی ایران ...

در یک طرح مسأله، تنوع قومی در ایران به مثابه مسأله ملیت‌ها یا اقلیت‌ها دیده شده است.
... در طرح مسأله دیگر تنوع در ایران به مثابه تهدید امنیت ملی است. در این ... از سوی
دیگر رویکرد رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران و اسناد بالادستی نیز به تنوع دارای
ابعاد ...

تأثیر همکاری ناتو و شورای همکاری خلیج فارس بر امنیت جمهوری اسلامی ...

این امر میتواند به عنوان تهدیدی علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. ... از این رو
نظام امنیت تعاونی، رویکردی موسع به امنیت دارد و علاوه بر در نظر داشتن تهدیدات ......
قومی، سیاسی، ایدئولوژیکی بوده و در نتیجه امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در ...

نگرش امنیتی غرب و تهدیدات بین‌المللی پس از جنگ سرد؛ مطالعة موردی ...

فهم چرایی رفتار خاص غرب در رویکرد امنیتی خود نسبت به برنامة هسته‌ای ایران، این
... این آثار اگرچه به داشتن تصوری جامع از رویکرد جمهوری اسلامی ایران به موضوع .....
مهاجرت و کشتارهای جمعی و تجاوز ضد دولت‌های همسایه یا گروه‌های قومی قلمداد می‌شود.

مطالعات راهبردی تابستان 1377 - پیش شماره دوم - پایگاه مجلات ...

مقاله: تأثیر رویکرد جدید مفهوم امنیت بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ... مقاله:
قومیت و امنیت (تأثیر سیاستهای قومی رژیم پهلوی در پیدایش جنبش های قومی دسته
جمعی ...

اقوام واقلیت ها درجمهوری اسلامی ایران | سفارت جمهوری اسلامی ایران برن

9 جولای 2013 ... این قوم اندیشه ها ومنافع خودرا به هم پیوسته وهمانند یک تنه به هم تنیده اند. ... از یک
رویکرد انسانی، الهی، معنوی واخلاقی به انسان وبه تبع آن قومیت وتنوعات .... بند«14»
- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد وایجاد امنیت قضایی عادلانه ...

گزینه‌های راهبردی ایران در قبال «تجزیه طلبی کردستان عراق»

30 سپتامبر 2017 ... تفکیک کردها، در کشورهای مختلف، اما هرگز هویت قومی و ماهیت ایرانی انها را، دگرگون
نکرد. ایران در طول ... «تشکیل کشور کردستان» و منافع امنیت ملّی ایران. تاریخ نشان
.... رویکردها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در بحران تجزیه عراق.

PDF: پایان نامه طرح خاورمیانه بزرگ و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮانHTML: ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح ... ب
ررﺳﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻗﻮی و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭼﮑﯿﺪه ﻗﻮم ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯿﺖ در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از واژه Ethnie.

نويسنده:قدير نصري جامعه‌شناسي امنيت ملي: مطالعه موردي جمهوري اسلامي ...

23 ا کتبر 2005 ... خبرگزاری فارس: جامعه‌شناسي امنيت ملي: مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران ... جنسي،
فرهنگي، صنفي، قومي، ديني و مذهبي) به عنوان اساسي‌ترين مساله امنيت ملي ياد كرد؟ ...
خاستگاه فراطبقاتي، اقدامات غير خشونت آميز، رويكرد فرامرزي و ...

مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوره دفاعی امنیتی

مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی ... بوده که در برابر
تلاطم های ایدئولوژیک و تمدنی در عرصه جهانی از هویت قومی و استوار خود دفاع کرده و ...
بنابراین، هیچ یک از اسناد بالادستی و مدل های موجود در کشور در سال های گذشته تا
کنون، .... رویکردهای معرفتی و شناخت بایدها و نبایدهای فکری و نظری در باب ارزش های
امنیت و ...

رییس تازه ستاد کل و چالش‌های امنیتی جمهوری اسلامی - رادیو فردا

1 آگوست 2016 ... جمهوری اسلامی که غرق در جنگهای مستقیم و نیابتی درجای جای خاورمیانه و مواجه با از
سرگرفتن ستیزه جویی قومی و فر. ... وضعیت امنیتی در این بخش از کشور کاسته
نشده و رویکردهای سپاه در این استان، از جمله نظامی و همکاریهای اطلاعاتی ...

هشدار ضمنی آیت الله علی خامنه ای به نامزدهای انتخاباتی در خصوص مسائل ...

20 ا کتبر 2016 ... ساختار سیاسی حکومت جمهوری اسلامی ایران با توجه به دینامیک های سیاسی ... اقدام
مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.

Mohammad jafar Javadiarjmand - Google Scholar Citations

بررسی نقش هویت قومی بر امنیت پایدار: مطالعه موردی منطقه کردستان ایران) قومیت
کرد) . محمد جعفر جوادی ارجمند, ... رابطۀ کارآمدی دولت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی
ایران . جوادی ارجمند ... رویکرد کارگزارمحور و دیپلماسی ایران در جنگ جهانی اول . جوادی
ارجمند ...

عمومی - صفحه اصلی گروه پژوهشی جامعه و امنیت

بررسی ساختار امنیت کشور نشان می دهد که حداقل 9 رکن تصمیم گیر و مسئول در امور
امنیتی وجود دارد ... 4- ترجمان جامعه و امنیت (جلد 2)؛ خشونت قومی و محظور امنیتی. 5-
پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی (دفتر نخست)- مبانی و مسائل امنیت اجتماعی، رویکردی
ایرانی ...

تأثیر اقلیت گرایی مذهبی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

يکی از مهم ترين تهديدهای امنیت ملی در كشور، رويکرد خاصی از فرقه گرايی مذهبی.
مبتنی بر ... بررسی عملکرد جريان های قومی و مذهبی در بحران های مناطق حاشیه ای كشور
،.

فایل pdf

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘـﺮدازان ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺗﺒﻴـﻴﻦ
..... ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻟﺰاﻣﺎت و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻠﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻗﻮﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ، ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳـﻲ ....
ﻣﺮزﻧﺸﻴﻨﺎن را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮﺳﺘﻴﮋ ﭼﻬﺮه اﺳﻼم و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ.

ﺗﺤﻮﻻت ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﻗﻔﻘﺎز و اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮري - فصلنامه مطالعات آسیای ...

10 ا کتبر 2015 ... ﺗﻮان ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار داﻧﺴﺖ .... ﺗﺤﻮﻻت ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﻗﻔﻘﺎز و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. /. 39. در. ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ .... اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻮدن ﺣﺘﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻗﻮﻣﯿﺖ. ﻫﺎي درون
..... آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ دارد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫـﺮ دو ﮐـﺸﻮر روﯾﮑـﺮدي ﺷـﺒﯿﻪ ﻫـﻢ.

پرونده اینترنتی قومیّت و ناسیونالیسم قومی - انسان شناسی و فرهنگ

30 آگوست 2016 ... آموزش چند فرهنگی، رویکردی به سوی وحدت و تعامل اقوام از رهگذر آموزش 31. ... واکاوی
نقش مؤثر قومیت گرایی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 89.

تاثیر اقوام بر امنیت ملی ایران « با تاکید بر قوم کرد» - دانلود پایان ...

4-3-6-سیاستهای قومی بعد از انقلاب 61 4-3-6-1-اهداف و رویکردها 61 4-3-6-2-رویکرد
واقع گرایانه 62 4-3-7-روابط دولت- اقوام در جمهوری اسلامی ایران 63 4-3-8-روابط دولت-
...

سرمایه گذاری در ایران - سفارت جمهوری اسلامی ایران –مادرید - وزارت امور ...

ایران برای باثبات سازی و استحکام اقتصادی در حوزه داخلی رویکرد اقتصاد مقاومتی و
در ... از حیث تنوع تولیدات کشاورزی نیز ایران، چهارمین کشور دنیا به شمار می آید. ...
از نظر امنیت فعالیت های اقتصادی، طی سالهای اخير قوانين مختلفي براي حمايت از ....
از طرفی وجود تنوع مذهبی و قومی در کشور هم از دیگر پتانسیل های بالقوه کشور است.

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺑﺤﺮان ﺪا - فصلنامه علمی ...

5 مارس 2016 ... در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ﺗﯿﻠﯽ. –. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ... ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﻪ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ... ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻫﻢ. ﺟﻮاري ﺑﺎ رژﯾﻢ ...
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ آﯾﻨﺪه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻮازﻧﻪ ﻗـﺪرت اﯾـﺮان در ﺧﺎورﻣ. ﯿﺎﻧـﻪ را ﺑـﺎ.

دولت و امنیت اجتماعى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران - انقلاب اسلامي

این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های
... سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و
در ... این قلمروها می توانند زبان، نژاد، قومیت، اعتبار، نقش اجتماعی، کار، درآمد، رفاه، ...

امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران کدام مؤلفه ها تهدید می کنند؟ - بصیرت

امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران کدام مؤلفه ها تهدید می کنند؟ ... یکی از مسائل اساسی
که مکاتب، نظریات و رویکردهای امنیتی معمولا به آن اشاره می کنند، مفهوم .... احساس
گریز از مرکز که در قومیت ها دیده می شود، به طور معمول آن ها را به سوی جدایی طلبی یا ...

ارزیابی و نقد نظریة‌های امنیت در جهان سوم - تحول در علوم انسانی

... و رویکرد این نظریه‌ها نسبت به امنیت براساس نگاه اسلامی و زیست‌بوم جمهوری
اسلامی ... قومی مذهبی و دسترسی به مواد خام حیاتی در نظریۀ امنیت در جهان سوم تأکید
دارد.

فرایند دولت-ملت سازی در عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران

عراق از نظر اجتماعی دارای بافت موزائیکی و متشکل از گروه‌های قومی فرقه‌ای متعدد
است. ... ماهیت سه گانه جمعیتی و سیاسی کشور عراق، همواره زمینه های بالقوه تنش و
جدایی را در ..... بخش سوم: رویکرد گروهها و حوز ه های تولید تهدید نرم نسبت به امنیت
ملی ج.

متن کامل سخنرانی وزیر دفاع در کنفرانس امنیتی تهران با شعار ...

11 دسامبر 2016 ... این جریان‌ها در منطقه عمدتاً تحت عنوان گروه‌های اسلام‌گرا یا گروه‌‌های قومی جدایی‌طلب ...
مقابله با این روند در گرو سیاست دفاعی– امنیتی همکاری جویانه کشور های ... این امر
ناشی از رویکرد ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی این کشور در منطقه و ...

از دست جمهوری اسلامی چه ساخته است؟ - BBC Persian - BBC.com

24 ژانويه 2012 ... تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، اگر چه اقتصاد متکی به نفت ایران ... الف:
پیامدهای امنیتی و احتمال بروز شورش و اعتراضات خیابانی .... به نظر می رسد که چنین
رویکردی بر تجربه تحریم عراق و جنگ پس از آن و نیز تجربه لیبی استوار است. ....
محاصره پیامبر اسلام و پیروانش از سوی قوم قریش در صدر اسلام بود.

جریان‌های جدید تکفیری در خاورمیانه و امنیت جمهوری اسلامی ایران (بخش اول)

19 ا کتبر 2017 ... نشست تخصصی "مطبوعات؛ همگرایی قومی یا واگرایی قومی"/ رسانه ها نقش مهمی در ....
جریان‌های جدید تکفیری در خاورمیانه و امنیت جمهوری اسلامی ایران (بخش اول) .... اين
رويكرد تا اندازه اي با پروژه منطقه اي آمريكا در خاورميانه پس از ۱۱ ...

SID.ir | دانشنامه-بهار 1390-دوره --شماره 80 (علوم سياسي)

نمایه مقالات دانشنامه 80 (علوم سياسي) علمی پژوهشی کشور و امکان دانلود رایگان متن
کامل ... كليد واژه: ژئوپليتيک، تهديدات، امنيت ملي، سياست خارجي، رويکرد
استراتژيک ... كليد واژه: بنيادگرائي، فدراليسم، قوميت، هنجارهاي سياسي، کردستان،
عراق.

تأثيرات جهاني شدن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

17 آوريل 2013 ... محور بحث کتاب حاضر امنيت ملي و تأثيرات جهاني شدن بر آن است، از اين رو ... اما در
رويکردي خوش بينانه جهاني شدن، فرايندي غير ارادي و در حال وقوع است که .... در رابطه
با عناصر قومي و خرده فرهنگي هاي کشور قابل توجه و حائز اهميت است.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﻧﺮم در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان - فصلنامه راهبرد

ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺣﺴـﺎس. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ .... ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿـﺖ. را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ، رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان را ﺗﻐﯿﯿـﺮ دﻫـﺪ،. ﺗﻬﺪﯾﺪ را
دﻓﻊ ﮐﻨـﺪ و ... . در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﯽ ﻧﯿـﺰ. ﻗﺪرت ﻫﻤﯿﻦ آﺛﺎر را ..... ﻫـﺎي اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن، ﻣﻨﺎﻗﺸـﺎت ﻗـﻮﻣﯽ. ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﺛﺮات
...

ضرورت پرهیز از نگاه امنیتی به مقوله آموزش زبان های مادری در مدارس

3 فوریه 2014 ... اکثریت اعضای فرهنگستان فارسی رویکرد امنیتی به موضوع تدریس زبانهای ... با
رویکردی حقوقی و فرهنگی و با حفظ و گسترش زبان رسمی کشور میتوان ... آیا شما قوم
بدون زبانی که مختص آنها باشد سراغ دارید اگر زبان جدا هم نداشته ...

تحولات جهان عرب و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران - ایران بازگو

9 ژانويه 2014 ... بر این اساس امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شاهد فرصت ها و تهدیدات جدیدی در سطح
منطقه ای خواهد بود. ... قومی و مذهبی،تواناییاقتصادیودسترسیبهمنابعحیاتی . ... در دهه
نخست انقلاب اسلامی موضع گیری ها و رویکردهای تقابلی و خصمانه ...

جابه‌جایی سران منافقین از عراق به عربستان/ اکثر فعالیت‌های امنیتی ...

25 ژوئن 2017 ... رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ما اهل تسنن را بسیار وفادار به نظام ... ضمن
گرامی‌داشت ایام ماه مبارک رمضان گفت:در خصوص دلایل رویکردهای مربوط به ... می‌باشد
که گسل‌های قومی، امنیتی، سیاسی و مذهبی می‌تواند خود زمینه‌ساز ...

رویکرد قانون اساسی به اقلیت‌های دینی و قومی، کامل و بدون تبعیض ...

25 سپتامبر 2017 ... ... را رویکردی متفاوت و فاصله‌دار با قانون اساسی و واقعیات کشور دانست. ... این عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: دبیر محترم ...

ليست پايان نامه هاي ارشد علوم سياسي - دانشگاه اصفهان

21, 19, تاثیرات جهانی شدن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر شاخص های
.... 56, 54, دموکراسی و مدیریت شکاف های قومی در افغانستان, محمد مهدی مطهری .... 132,
130, بررسي تطبيقي رويكرد آيت الله بروجردي،آيت الله كاشاني ونواب صفوي در ...

دانشکده روابط بین الملل - دولت هاي ورشكسته و امنيت نظام بين الملل ...

فقر ، قحطی ، مهاجرت ، منازعات قومی ، تخریب محیط زیست ، دزدی دریایی و تروریسم .
کشور سومالی در چهار سال گذشته در فهرست دولت های ورشکسته رتبه اول را به خود ...

مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی | NCBA

:Web version ﻣﻘﺎﻟﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ. ﻣﻘﺎﻟﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ. دﺳﺘﻪ: ﺣﻘﻮق. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 25 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 49. روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ...

رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی (3) | NCBA

:Web version روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ (3). ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ. ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﻗﻮی. ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ. ﻗﻮﻣﺖ ﻫﺎ در اﯾﺮان. ﻗﻮم ﺗﺮک ﯾﺎ آذری.

بررسی تطبیقی رویکرد امنیتی اسلام با رویکرد امنیتی رئالیسم و ...

بررسی تطبیقی رویکرد امنیتی اسلام با رویکرد امنیتی رئالیسم و لیبرالیسم ....
حفظ حاکمیت و استقلال کشور بهمثابه بالاترین ارزش درنظرگرفتهمیشود؛ از ....
آموزههای قرآن کریم از بدو ظهور با تبعیضهای نژادی، قومی، طبقاتی و عصبیتهای کور و
...

ایراس - سیاست خارجی جمهوری ازبکستان: میراث اسلام کریم اف و چالش ...

18 سپتامبر 2016 ... اس) درآمد و نخستین رویکرد مهم سیاست خارجی این کشور در تعامل و همراهی با ... در این
بین، تشکیل پیمان امنیت دسته جمعی با هدف مدیریت و مهار جنگ داخلی .... به
پراکندگی اقلیت قابل توجهی از قوم ازبک را در سرتاسر آسیای مرکزی و ...

همایش - کنفرانس امنیتی تهران

از سوی دیگر، برخی از قدرت‌های منطقه‌ای، مانند جمهوری اسلامی ایران، با هدف مدیریت ...
همچنین، برخی از بازیگران منطقه‌ای رویکرد یکجانبه به نظم امنیتی منطقه‌ای دارند در ....
مناقشات آتی (مناقشات بر سر آب، منابع انرژی، مناقشات فرامرزی قومی فرهنگی، ...

آلبانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مردم آلبانی از ریشه قوم ایلیری هستند که از اقوام هندواروپایی بود. ... در حدود یک‌سوم
این کشور جنگلی است و آلبانی از نظر گونه‌های گیاهی کشوری غنی است. ... دزدان
دریایی ایلیر، مانع از برقراری امنیت و نظم مطلوب یونانی بودند. ..... گرایش دوم
رویکردی به ملی‌گرایی پیش از اسلام داشت و بر هویت ایلیری، مسیحی و اسلامی تأکید
می‌ورزید.

راهبرد ملی » سازه های امنیتی چین در روابط متقابل با جمهوری اسلامی ایران

28 ژانويه 2017 ... سازه های امنیتی چین در روابط متقابل با جمهوری اسلامی ایران .... که در شرایط فعلی
امکان پذیر نیست، یا باید تناسب نژادی و قومی و یا مذهبی باشد، که ...

باشگاه اندیشه › منطقه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

سه رویکرد اصلی در منطقه گرایی سیاست خارجی ایران عبارتند از: رویکرد ... منطقه
خلیج فارس نیز مرکز حضور فعال سیاسی – امنیتی و اقتصادی ایران به حساب می آمد.
... [8] " جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل در دستیابی به اهداف کلان خود از جمله توسعه ...
[12] همچنین از این دیدگاه ایران هم به لحاظ قومی، هم از حیث مذهبی و هم از لحاظ سیاسی با ...

قدرت نرم جمهوري اسلامي | پرسمان دانشجويي - اندیشه ی سیاسی

از اهداف انقلاب اسلامي، پاسداري از آزادي و امنيت انسان در حوزه‌هاي گوناگون فرهنگي، ...
انقلاب اسلامي رويكرد توسعه دانايي محور را براي تبديل كشور به جامعه‌اي دانش بنيان
اتخاذ .... 5- آميختگي فرهنگ با ملاحظات امنيتي به گونه‌اي كه با خرده‌فرهنگ‌هاي قومي و ...

تحلیل الگوی رفتاری ایالات متحده در مورد برنامه‌ی هسته‌ای ایران؛ آمریکا ...

آیا تقابل آمریکا با برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صرفاً رویکردی فنی است ...
چرا که آمریکا پس از پایان یافتن جنگ سرد، از خلأ راهبرد امنیتی مناسب رنج می‌برد. ...
زبانی، قومی و مذهبی، از جمله منابع و عناصر مهم قدرت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در ...

دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(1) - راسخون

از آنجا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به ...
اين ايده در مقابل رويكرد تحليلي قرار دارد كه با توجه به اينكه بحث امنيت در حوزه هاي
... اين قلمروها مي توانند زبان، نژاد، قوميت، اعتبار، نقش اجتماعي، كار، درآمد، رفاه، ...

رياست پژوهشكده - پژوهشکده شورای نگهبان

38- مرجع امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در رويكرد حقوقي، فصلنامه مطالعات دفاعي ... 4
- رويكرد حقوقي به مساله قوميت ها واقليت ها در جمهوري اسلامي ايران، پژوهشكده ...

TISRI-تروریسم‌شناسی - ابرار معاصر

به علاوه آسیب‌پذیری‌های جمهوری اسلامی ایران در سطح ملی مانند مرزها و مناطق قومی و در
این ... این گفتار در ادامه رویکردها و نگرش‌های مجمع عمومی و شورای امنیت در خصوص ...

حقوق اقلیت های فرهنگی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

4 ژانويه 2017 ... حقوق اقلیت های فرهنگی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ... مودت، همکاري و
همبستگی ملی ساکنين آن کشور مي¬باشد، همچنانکه چنین رویکردی از ... و در نتیجه به
خطر افتادن ارزش¬های والایی مانند امنيت ملي و وحدت ملی نيز جلوگيري مي¬کند. ... اما در
خصوص کشور عزیزمان ایران می‌دانیم که وجود تنوعات قومي؛ دینی و مذهبی و ...

گزینه های ایران در برابر تجزیه طلبی اقلیم کردستان عراق - بازتاب

27 سپتامبر 2017 ... تفکیک کردها، در کشورهای مختلف، اما هرگز هویت قومی و ماهیت ایرانی انها را، دگرگون
نکرد. ایران در طول ... «تشکیل کشور کردستان» و منافع امنیت ملّی ایران. تاریخ نشان
.... رویکردها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در بحران تجزیه عراق.

جمهور - انتخابات؛ امنیت، قومیت و دموکراسی

رئیس جمهور در جریان این سخنرانی گفت که امنیت یکی از چالش ‌های افغانستان است و
... آیا ناامنی های جاری اجازه می دهد؛ تا کشور به دموکراسی مستحکم، ریشه دار و واقعی
برآمده ... حکومت داری او در ۱۲ سال گذشته، کمتر نشانی از باور او به چنین رویکردی دارد
.

رويكرد ما صلح‌خواهي و حمايت از حقوق ملت‌هاست، ما ظلم را نمي‌پسنديم و از ...

21 سپتامبر 2017 ... چهار ماه پیش در دوازدهمین دوره از انتخابات رياست جمهوري در ايران، بيش از ۴۱ ميليون ...
حقوق بشر و حقوق شهروندی، در کنار اسلام خواهی و عدالتجويي، از مهمترين خواستههاي
مردم ... در دنیای امروز صلح، امنيت، ثبات و پيشرفت کشورها در هم تنيده شده‌اند. ... نه از
موضع فرقه‌اي و قومي، که از موضعي انساني، اخلاقي و استراتژيک.

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ... - دانشگاه خوارزمی

مقاله نقش و جایگاه گفتگو در رشد و توسعه علوم انسانی در کشور (تجزیه و تحلیل ...
ارشد با عنوان سیاست های قومی دولت یازدهم و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ...

برای دانلود در قالب فایل wordکلیک کنید - همایش قومیت و فرهنگ ...

23, A112, تحلیل و آسیب شناسی قومیتگرایی و اثرات آن بر امنیت ملی کشور .... 83,
C49, رویکردهای نظام اسلامی به مساله اقوام از منظر آیت الله خامنه‌ای, مریم فیله کش.

واکاوی ابعاد تهدیدات سایبر تروریسم علیه امنیت ملی ایران

30 جولای 2013 ... این امر ایجاب می کند تا دستگاه های سیاستگذار با رویکردی آفندی و پدافندی .....
یکی از شاخص های محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران ، تعدد و تکثر گروه های ..... قومی و
فرقه ای در محیط امنیتی و فعال سازی آنها علیه ثبات داخلی کشور می ...

متن کامل منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران - انتخاب

19 دسامبر 2016 ... با امضای رییس دولت یازدهم متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
... ماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل
... مردمی و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات .....
دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

برنامه‌های راهبردی وزارت کشور دولت دوازدهم - اصولگرایان معتدل

30 آگوست 2017 ... برنامه‌های راهبردی وزارت کشور در حوزه‌های توسعه و ارتقای سرمایه اجتماعی، ...
تمرکززدایی در حوزه مدیریت ملی به حوزه‌های منطقه‌ای با رویکرد تقویت مدیریت محلی ...
طلبی و جلوگیری از تبدیل مسائل قومی به تهدید علیه وحدت و امنیت ملی.

بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر امنیت اجتماعی - فصلنامه تحقیقات ...

کشور. ايران. از منظر جغرافیايی، تحت تأثیر عوامل تهديد کننده امنیتی زيادی چه از
نظر پديده. های. طبیعی. )زلزله،. خشك سالی، .... رويکردهای قدرتمند برای شناخت و حل
مسائل اجتماعی ت سیاسی و امنیتی است. در حقیقت، ..... قومی و زبانی و حتی مذهبی.
ايران.

علت حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در حمایت از سوریه و عراق چیست ...

16 جولای 2017 ... جام کوردی: حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در حمایت از سوریه و عراق و تلاش برای
نابودی مسلحین تکفیری در این کشورها، افزایش امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران را
در پی ... از سویی سبب گسترش رویکردهای افراطی این گروه ها در برخی کشورهای ...
طولانی موجود میان دو کشور، مالکیت مشترک بر رودخانه اروند، وجود قومیت ...

کودار: جمهوری اسلامی قبل از وقوع فاجعه بزرگ گام در مسیر تغییر بردارد

31 مارس 2017 ... کودار: جمهوری اسلامی قبل از وقوع فاجعه بزرگ گام در مسیر تغییر بردارد ... از راه
مکانیسم‌های امنیتی و نظامی و تبلیغاتی" می تواند نتایج فاجعه باری همچون ... مدلی که
هم با ذهنیت های تمامیت خواه، هم با رویکردهای قوم گرایانه و مذهب گرایانه، ...