دانلود رایگان

پروژه بررسي تاثير ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار - دانلود رایگاندانلود رایگان یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی کشورها, سطح سلامت و تندرستی افراد جامعه است. به بیان دیگر, سطح سلامت و تندرستی در کشورهای توسعه یافته مطلوب

دانلود رایگان پروژه بررسي تاثير ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار


نوع فایل: word
قابل ویرایش 65 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

چکیده:
در اين پژوهش به بررسي تاثير ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشكار و غيرورزشكار پرداخته شده است فرضيه هاي مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند از:
1- بين علائم جسماني در زنان ورزشكار با زنان غير ورزشكار تفاوت وجود دارد.
2- بين علائم اضطرابي و اختلال خواب در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد.
3- بين كاركرد اجتماعي در زنان ورزشكار با زنان غير ورزشكار تفاوت وجود دارد.
4- بين افسردگي در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد.
گروه نمونه انتخاب شده در اين پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوي 42-20 ساله مي باشد كه 30 نفر از آنان دانشجويان ورزشكار حرفه اي مجموعه شهيد شيرودي و 30 نفر ديگر از دانشجويان غيرورزشكار واحد قيامدشت در سال 1385 مي باشند ابزار مورد استفاده در اين آزمون پرسشنامه سلامت عمومي GHQ و روش آماري در اين پژوهش t استيودنت مي باشد بر اساس نتايج حاصله از اين آزمون بين علائم جسماني در زنان ورزشكار و غيرورزشكار با 03/3 t= و با اطمينان 99% و بين علائم اضطرابي و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمينان 99% و بين كاركرد اجتماعي با 53/3 t = و با اطمينان 99% و 999% و بين افسردگي با 59/2 t = و با اطمينان 95/% و در نهايت بين سلامت عمومي با 57/2t= و با اطمينان 95% تفاوت معنادار وجود دارد.

مقدمه:
يكي از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي كشورها، سطح سلامت و تندرستي افراد جامعه است. به بيان ديگر، سطح سلامت و تندرستي در كشورهاي توسعه يافته مطلوب و مطابق با استانداردهاي جهاني است. كارشناسان اهم راه هاي دستيابي به سلامت و تندرستي را تغذيه مناسب، رعايت اصول بهداشتي و اجراي فعاليت هاي جسماني مي دانند كه هر يك به نوبة خود نقش بسزايي در تامين سلامت جسم و روح افراد دارند. بهداشت جسمي و رواني از مقوله هايي است كه از ديرباز مورد توجه رهبران ديني و نخبگان علمي جوامع بوده است و در متون علمي تمدن هاي نخستين چون يونان، ايران، و روم فصول متعددي به اهميت اين مقوله اختصاص يافته است. (پهلوان، محمدرضا، 1383، ص 2)
جرج در باتلر در كتاب مقدمه تفريحات سالم و بازي در جامعه به اين نكته اشاره كرده كه تفريحات سالم و ورزش در گذراندن اوقات فراغت نقش سازنده اي در جامعه دارد. او معتقد است كه واژه بازي و ورزش در اوقات فراغت كودكان و جوانان نوعي بيان حالتهاي رواني يا عاطفي و عادات رفتاري آنها است. اكثر نويسندگان و صاحبنظران ورزشي را عقيده بر اين است كه بازي و ورزش يكي از عوامل اصلي و موثر در روند رشد كودكان، نوجوانان و جوانان است و در نزد بزرگسالان آثار فيزيولوژي و رواني دارد كه به بهداشت جسمي و ذهني آنان كمك مي كند. (نمازي زاده و سلحشور، 1361، ص 12)
غير از تغذيه، ورزش باز هم تاثير قدرتمندي بر سلامتي دارد. سالخوردگان سالم و بي تحرك بالاي 80 سال كه استقامت آموزي را شروع مي كنند (راه رفتن، رقص اروبيك و دوچرخه سواري) قابليتهايي كسب مي كنند كه با قابليتهاي افراد بسيار جوانتر برابر است. (سيد محمدي، يحيحي؛1383، ص 310)
امروزه دوندگان و دوچرخه سواران در جاده ها و خيابان هاي شهرها و روستاها به چشم مي خورند و باشگاه هاي بدنسازي همه جا مشاهده مي شوند. اما در شيوة زندگي بيشتر بزرگسالان آمريكايي هنوز فعاليت بدني، غير منتظم است يا فقط به ميزاني اندك ديده مي شود. (ميرزايي؛ الهه؛ 1384؛ ص 429)
حركت و جنبش از ويژگيهاي حيات انسان داراي انگيزه و ريشه اي در سرشت او و عملي براي رشد و سلامت و نشاط آدمي است. نيازمند به حركت، ناگزير از حركت است. منع انسان از حركت نه تنها سبب توقف رشد بلكه موجب افسردگي، بروز رفتار ناهنجار و از دست دادن شور و نشاط زندگي مي گردد.
بدون هيچ گونه ترديدي جسم ورزشكار با ذهن و جان او و نيز رفتار و عملش رابطه اساسي دارد. (ملامحمد؛ محمدرضا؛ 1379؛ ص 32)
در سراسر جهان بيش از 60 درصد بالغين به مقدار كافي فعاليت بدني مفيد براي سلامتي را انجام نمي دهند. بي تحركي بيشتر در ميان زنان، بالغين مسن تر، طبقات پايين از نظر اقتصادي- اجتماعي و افراد ناتوان شايع است. همچنين فعاليت بدني با افزايش سن در دوران نوجواني كاهش مي يابد و اين كاهش در طول سال هاي بزرگسالي ادامه پيدا مي كند. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه كمتر از 13 درصد جوانان به مقدار كافي فعال هستند به طوري كه مي توانند از سلامت حال و آينده خود سود ببرند. دختران نوجوان كمتر از پسران نوجوان فعال هستند. فعاليت بدني و برنامه هاي آموزشي تربيت بدني در مدارس در حال كاهش هستند كه اين روند در سراسر جهان هشدار دهنده است. (حجت زاده عليه؛ 1383؛ ص 13)

بيان مسئله:
با توجه به مطالب ذكر شده و اهميت موضوع ورزش و تاثيرات انكار ناپذير آن بر سلامت جسماني و رواني و به وجود آمدن سؤالات متعدد در ذهن پژوهشگر در اين زمينه كه عبارتند از:
آيا بين ورزش و سلامت جسماني رابط وجود دارد؟
آيا بين ورزش و اختلال خواب رابطه وجود دارد؟
آيا بين ورزش و كاركرد اجتماعي رابطه وجود دارد؟
آيا بين ورزش و علائم اضطرابي رابطه وجود دارد؟
آيا بين ورزش و افسردگي رابطه وجود دارد؟
به تحقيق و پژوهش در اين زمينه ها مي پردازيم.

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بيان مساله
فرضيه هاي تحقيق
اهداف كلي
اهداف جزيي
اهميت و فايده پژوهش
تعريف اصلاحات
تعريف عملياتي
فصل دوم
تعاريف سلامت روان
تاريخچه مختصري بر سلامت روان
اصول بهداشت روان
انجمن ملي بهداشت رواني (NIMH)
رابطه ورزش با سلامت روان
زنان و فعاليت بدني
جمعيت مسن و فعاليت بدني
تعاريف ورزش
تاريخچه مختصري بر ورزش هندبال
كاربرد ورزش هندبال در جامعه
نظريه هاي ارائه شده درباره ورزش توسط محققان
مكتب انسان گرايي
مكتب رفتار گرايي
مكتب شناخت گرايي
ورزش از ديدگاه اسلام
ورزش و درمان
پيشينة مطالعاتي در جهان
پيشينة مطالعاتي در ايران
فصل سوم
روش تحقيق
جامعه تحقيق
نمونه تحقيق
چگونگي نمونه برداري
توضيح درباره نمونه ها
نحوه نمره گذاري
ابزار تحقيق
- روايي پرسشنامه
- اعتباري پرسشنامه
روش آماري
فصل چهارم
محاسبات آماري علائم جسماني
تفسير و بيان نتيجه علائم جسماني
محاسبات آماري علائم اضطرابي و خواب
تفسير و بيان نتيجه علائم ضطرابي و خواب
محاسبات آماري كاركرد اجتماعي
تفسير و بيان نتيجه كاركرد اجتماعي
محاسبات و بيان افسردگي
تفسير و بيان نتيجه افسردگي
محاسبات آماري سلامت عمومي
تفسير و بيان نتيجه سلامت عمومي
فصل پنجم
خلاصه اي از فصول
مقايسه پژوهش حاضر با پژوهشهاي پيشين
محدوديتهاي پژوهش
پيشنهادات
منابع و مآ‎خذ

فهرست جداول:
جدول علائم جسماني (1-4)
جدول علائم اضطرابي و اختلال خواب (2-4)
جدول كاركرد اجتماعي (3-4)
جدول علائم افسردگي (4-4)
جدول سلامت عمومي (5-4)

فهرست نمودارها:
نمودار علائم جسماني (1-4)
نمودار علائم اضطرابي و اختلال خواب (2-4)
نمودار كاركرد اجتماعي (3-4)
نمودار علائم افسردگي (4-4)
نمودار سلامت عمومي (5-4)

منابع و مأخذ:
1- برك لوراي. روان شناسي رشد (از نوجواني تا پايان زندگي) جلد دوم ترجمه يحيي سيد محمدي، (1383)، تهران، انتشارات ارسباران، چاپ سوم.
2- حاجي آقا جاني، سعيد، اسدي نوقابي، احمدعلي، (1378)، روان پرستاري (بهداشت رواني (1))، تهران، نشر تبليغ بشري، چاپ الغدير.
3- ساپينگتون؛ اندورا، بهداشت رواني، ترجمه حسين شاهي برواتي (1384) تهران، انتشارات روان، چاپ سوم.
4- سارا فينو؛ ادوارپ، روان شناسي سلامت، مترجمان، زير نظر دكتر الهه ميرزايي، دكتر سيد علي احمدي ابهري؛ دكتر حسن افتخار اردبيلي؛ دكتر ابوالقاسم جزايري، دكتر فروغ شفيعي، دكتر پريوش قواميان، دكتر غلامرضا گرمارودي، دكتر علي منتظري مقدم، دكتر ابوالحسن نديم، دكتر سيد مهدي نورايي (1384)، تهران، انتشارات رشد، چاپ اول.
5- شريفي؛ حسن پاشا شريفي، نسترن (1383)؛ روش هاي تحقيق در علوم رفتاري؛ تهران، انتشارات سخن؛ چاپ چهارم.
6- ملامحمد، محمدرضا (1379)؛ كليدهاي تربيتي برگرفته از كلام امير سخن اميرالمومنين علي (ع) ويژه مربيان و ورزشكاران، تهران، انتشارات سازمان تربيت بدني.
7- نمازي زاده؛ مهدي؛ سلحشور بهمن (1363)، تربيت بدني عمومي انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها.

مجلات:
1- مجله ورزش و ارزش، وزارت آموزش و پرورش؛ معاونت پرورشي و تربيت بدني، نشريه ماهنامه اداره كل تربيت بدني، شماره 157 (1380)
2- مجله ورزش و ارزش؛ تربيت بدني و بهداشت؛ وزارت آموزش و پرورش؛ معاونت تربيت بدني و تندرستي؛ نشريه ماهنامه دفتر تربيت بدني پسران، شماره 172 (1383)

سايت:
  1. sport.com


پروژه


بررسی


تاثیر


ورزش


بر


سلامت


روان


در


زنان


دانشجوی


ورزشکار


و


غیرورزشکارمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بجای خواننده بخون! نسخه کامل

دانلود کار تحقیقی با موضوع : مسئوليت جزايي اطفال 45 صفحه

راهنمای آزمون اندريافت كودكان CAT

تحقیق شکستن لامپ های مهتابی و کم مصرف چه ضرری برای سلامت انسان و چه خطری برای محیط زیست دارد؟

انواع حکومت ها

دانلود پاورپوینت انواع روشهای نسل بعدی توالی یابی DNA

دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

تشخیص عیوب دندان در تصاویر رادیولوژِی و xray با پردازش تصویر همراه دیتابیس و دامیونت لاتین

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

تحقیق آماده در مورد خسارت تأخیر تأدیه‏ ى وجه نقد

كلياتي در خصوص حوادث و گزارش هاي جنايي، عامه پسند

پروژه بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران. doc

پروژه مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عادي

آسیب های نوپدید اجتماعی با تأکید بر شبکه های اجتماعی

قران وراه تشخيص هويت انسان

پاورپوینت انواع تحقیقات بازاریابی و روش های تحقیق در بازاریابی - 20 اسلاید

پاورپوینت؛ حضرت خدیجه

کتاب ساختمان های بلند تهران (ضوابط و مکانیابی)

مفاله با موضوع:شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگری

پاورپوینت درباره نظم هندسی حاکم بر جمادات

تحقیق در مورد کاربرد ریاضی در شهرسازی

دانلود حل تست های ریاضی با ماشین حساب

طرح درس جمع و تفریق اعداد صحیح

دانلود پاورپوينت پروژه دانشجويي درباره سقف پیش تنیده CCL

پروژه شیمی و نانو تکنولوژی – مهندسی شیمی