دانلود رایگان

پروژه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان‌شناسي - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه رشته روان‌شناسی, مدیریت آموزش و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشت

دانلود رایگان پروژه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان‌شناسي


و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان
نوع فایل: word
قابل ویرایش 220 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

چكيده:
تحقيق حاضر با هدف سنجش ميزان خلاقيت دانشجويان سه رشته روان شناسي، مديريت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان تدوين شده است.
نمونه آماري اين تحقيق شامل 124 نفر از دانشجويان دختر و پسر اين دانشكده مي باشد. كه 46 نفر از رشته مديريت آموزشي، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان شناسي را شامل مي شود. روش نمونه گيري آن، طبقه اي تصادفي نسبتي است كه از بين سه گروه آموزش تعدادي ضد دانشجويان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.
براي سنجش خلاقيت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقيت CREE تورستون استفاده شد و براي بررسي تاثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيت دانشجويان از يك مصاحبه كتبي استفاده گرديد.
جهت تجزيه و تحليل داده ها براي تعيين رابطه هركدام از سوالات مصاحبه كتبي استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها براي تعيين رابطه هر كدام از سوالات مصاحبه كتبي و جنس افراد و رشته تحصيلي آنان با ميزان خلاقيت افراد از آزمون ناپارامتر يك خي دو پيرسون استفاده شد و براي تعيين رابطة معدل و جنس افراد با خلاقيت از آزمون ناپارامتريك كروكسال واليس استفاده شده است.
فرضيات اين تحقيق يا سطح معناداري 95 درصد اطمينان آزمون شد.
در انجام اين مراحل از نرم افزاري آماري spss استفاده گرديد.
نتايج بدست آمده نشان مي دهد.
1ـ خلاقيت مستقل از جنس افراد است.
2ـ خلاقيت از رشته تحصيلي افراد تبعيت نمي كند.
3ـ دوره تحصيلي دانشگاهي بخودي خود نقشي در رشد خلاقيت افراد ندارد.
4ـ معدل بالا بيانگر خلاق بودن فرد نيست.
5ـ در پرورش خلاقيت آموزش آن مي توان نقش بسيار مهمي را ايفا كند.

مقدمه:
خلاقيت به عنوان يك نياز عاليه بشري در تمام ابعاد زندگي او مطرح است و عبارت است از ، تحولات دامنه دار و جهشي در فكر و انديشه انسان ، به طوريكه حائز يك توانائي در تركيب عوامل قبلي به طرق جديد باشد را شامل مي شود . خلاقيت همچون عدالت ؛ دموكراسي و آزادي براي افراد مختلف داراي معاني مختلف مي باشد ولي يك عامل مشترك در تمام خلاقيتها اين است كه خلاقيت هميشه عبارت است از : پرداختن به عوامل جديدي كه عامل خلاقيت در آنها موجود بوده و بعنوان مجموع ميراث فرهنگي عمل مي كند ولي آنچه كه تازه است تركيب اين عوامل در الگوي جديد است (آقائي فيشاني، 1377ص ; 16).
تحقيق در مورد خلاقيت ، از زمان گالتون 1869شروع شد كه در مورد نوابغ شروع به مطالعه نمود . و جنبه هاي منشي و وراثتي آنرا مد نظر قرار داد . ولي آغاز واقعي آن به پژوهشهاي خلاقيت گيلفورد در سال 1950كه او را پدر و باني تحقيقات ، در زمينه خلاقيت شناخته اند، بايد دانست كه عوامل مختلف خلاقيت را از طريق تجزيه عوامل بررسي كرد. براي گيلفورد و همكارانش ، خلاقيت و حل مسئله در واقع پديده هاي بسيار مشابهي مي باشند كه در هر دو مورد فرد مجبور است در رفتار خود كار يا عملي راكه حداقل براي خودش تازه است ، را انجام دهد . يعني در مورد مسئله هاي جديد يا در مقابل موقعيتي جديد، پاسخي جديد بوجود آورد (آرلت ، 1359ص:2 ).
هر وقت كه كلمه خلاقيت را مي شنويم بي اراده به ياد كار ها و آثار برجسته هنرمندان وانديشمندان مي افتيم . ليكن بايد به خاطر داشته باشيم كه همواره لازمه خلاقيت نبوغ نيست. زيرا هر كس در كارهاي روز مره خود ، ممكن است خلاقيت از خود نشان دهد منتهي خلاقيت بعضي بيشتر است و بعضي كمتر ، مثلا"كسي كه در خانه دستگاهي كه قبلا"نديده است را تعمير مي كند،كد بانوئي كه غذاي جديد خوشمزه اي را مي پزد يا دانش آموزي كه شيوهاي جديد براي درس خواندن ابداع مي كند و باصرف وقت كمتر ، نتيجه بهتري بدست مي آورد ، همگي از قدرت خلاقيت خود استفاده کرده اند ( آقائي فيشاني ، 1377 ، ص : 19 ) .
در سالهاي اخير خلاقيت يکي از محورهاي مورد بحث در محيطهائي چون آموزش و پرورش و دانشگاه مي باشد . همچنين به اين نکته توجه شده است که روند آموزش براي فراگير بايد روندي پويا باشد . فراگير خود فعالانه در امر آموزش شرکت کند . تفکر کند و ايده هاي بکر ارائه نمايد ابراز ايده هائي که هم مربوط و هم غير معمول باشد و ديدن آنچه وراي طبيعت کنوني نهفته است محصول تفکر خلاق است . مسئله مهم در مورد خلاقيت فراگير اين است که وي گيرنده صرف نباشد بلکه بايد بتواند آنچه را که خود مي آموزد دوباره باهم ترکيب کند و محصول نوئي را بوجود آورد .
رشد خلاقيت به عوامل متعدد فردي چون (هوش ، ويژگيهاي شخصيتي ،...) و اجتماعي ( خانواده ، مدرسه ، تجربه و... ) بستگي دارد . هر يک از عوامل ذکر شده مي تواند در پرورش خلاقيت موثر باشد ولي رشد خلاقيت مي تواند به ميزان قابل توجهي تحت تاثير آموزش در محيطهائي مانند مدرسه و دانشگاه باشد چون فرد زمان لازم را در اختيار دارد تا در بسياري از موارد آموخته هاي تئوري خود را بارها و بارها تجربه کند و از بکار گيري آموخته هايش در زندگي بهره مند گردد . و مهمتر از همه اينکه با شيوه فکر کردن براي حل مسائل خود در زندگي آشنا مي شود که اساس تفکر خلاق را تشکيل مي دهد . با توجه به اهميت بحث تحقيق حاضر به بررسي جايگاه خلاقيت در محيط دانشگاهي مي پردازد . باتوجه به اينکه چنين تحقيقي در سطح دانشگاه مشاهده نشده است و با توجه به اينکه خلاقيت محدود به دوره سني خاصي نيست .
در ضمن تحقيق ابتدا به سنجش خلاقيت دانشجويان در سه رشته روانشناسي ، مديريت آموزشي و مشاوره و راهنمائي مي پردازيم و سپس به اين سوال جواب مي دهيم که آيا دوره تحصيل دانشگاهي فرد در رشد خلاقيت او تاثير داشته است يا خير ؟

بيان مسئله:
از ويژگيهاي بارز انسان و محور اساسي حيات او قدرت اند يشه اوست. انسان در طول زندگي خويش هرگز از تفكر و انديشه فارغ نبوده و با نيروي تفكر صحيح، تصميم گرفته و توانسته است به حل مسائل و مشكلات بپردازد . و به رشد و تعالي نائل آيد . بنابراين تمام مو فقيتها و پيشرفتهاي انسان در گرو انديشه بارور و پوياست . از پيچيده ترين و عاليترين جلوه هاي انديشه انسان تفكر خلاق است كه درباره آن نظرات مختلفي وجود دارد . رايجترين تعريف محققان از خلاقيت عبارت از :"ايجاد طرحي جديد و متناسب". خلاقيت داراي عناصر تشكيل دهنده اي است:
عنصر اول ، قلمرو مهارتهاست كه مربوط به استعداد آموزش و تجربه در يك زمينه خاص است . و به مواد اوليه كار محسوب مي شود . زيرا براي اينكه افراد دريك حوزه خاص خلاق گردند بايد داراي مهارت لازم درآن زمينه باشند .
عنصر دوم ، مهارتهايي تفكر خلاق است . همه افراد از ويژگيهاي مختلفي برخوردارند كه باعث مي شود آنها بتوانند قلمرو مهارتهاي خود را در راه جديد بكار اندازند . اين ويژگيها و مهارتها را ميتوان با آموزش و تجربه گسترش داد .
عنصر سوم ، انگيزه است . انگيزه ميل به كار به خاطر همان كار است . اصولا"انگيزه زماني ايجاد مي شود كه شخص كار را جالب ، جذاب و رضايت بخش ببيند . و به انجام آن علاقه مند گردد . براي ظهور و تقويت خلاقيت در افراد بايد محل تقاطع اين سه عنصر مشخص گردد . زيرا اين محل تقاطع ، تركيب پرقدرتي است كه شخص را به سوي خلاقيت سوق مي دهد (آقائي فيشاني 1377)
رشد و توسعه خلاقيت ، وابسته به عوامل مختلف فردي، اجتماعي مانند : هوش ، خانواده و ويژگيهاي شخصيتي و ... وغلبه بر موانع مختلف فردي و اجتماعي مانند ترس از شكست، قوانين محدود آن مستلزم پرورش آن است . تورنس معتقد است كه جامعه براي بقا نيازمند است كه ، قدرت خلاق افراد خود را توسعه و مورد استفاده قرار دهد . خلاقيت بشر مهمترين اسلحه اوست و با آن مي تواند فشارهاي روحي ناشي از زندگي روزانه و ناشي از امور فوق العاده را از بين ببرد. بنابراين با آموزش صحيح افراد مي توان توان بالقوه آنان براي خلاقيت را بالا برد .(آقائي فيشاني،1377)
يکي از مراکز بسيار موثر در آموزش تفکر خلاق براي افراد جامعه محيطهاي آموزش و پرورش و بخصوص محيط دانشگاهي مي باشد . دانشگاه در بسياري از موارد نقطه شروع ورود افراد به فعاليتهاي اجتماعي است . توانا سازي فرد از نظر فردي و اجتماعي و از نظر ايجاد و گسترش دانش و تربيت متخصصان که بتواند صلاحيتهاي علمي و مهارتهاي عملي لازم را براي انجام وظائف خود در جامعه دارا باشند از نتايج و اهداف آموزشهاي دانشگاهي است. ورود فرد در هر بخش از امور جامعه و موفقيتش ، با طرز تفکر او در نحوه انجام کار ارتباط تنگاتنگ دارد . تفکر خلاق فرد را ياري مي دهد تا با توجه به موقعيت و شرايط کاري که در آن واقع شده راه حلهاي متعدد و مختلف انجام کار و حل مشکلات بيابد . رسيدن به چنين هدفي نيازمند آموزش خلاقيت است . از مناسبترين مراکز موجود ، محيطهاي آموزشي از جمله دانشگاه مي باشد . تحقيق حاضر به بررسي خلاقيت و فرايند آن از جنبه هاي مختلف پرداخته و ميزان خلاقيت افراد در سه رشته دانشگاهي را مي سنجد .
سوال اصلي در اين تحقيق اين است كه آيا تحصيلات دانشگاهي در رشد خلاقيت دانشجويان كارشناسي در سه رشته مشاوره ، روانشناسي و مديريت آموزشي تاثير داشته است يا نه ؟

فهرست مطالب:
تشكر و قدرداني
چكيده
فهرست مطالب
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فصل اول : طرح كلي پژوهش
دعاي هنرمند
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت حرکت به سوي خلاقيت
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
تعريف مفاهيم و واژه ها
محدوديتهاي تحقيق
خلاصه فصل
فصل دوم : سابقه موضوع تحقيق
مقدمه
ساختار مغز و عملکرد آن
تعاريف خلاقيت
1 . نگرشهاي خاستگاهي
2 . نگرشهاي فرايندي
رابطه هوش و خلاقيت
فرايند خلاقيت
مراحل والاس
مراحل اسبورن
مراحل تورنس
نظريه هاي خلاقيت
  1. نظريه هاي جهان باستان
  2. نظريه هاي جديد فلسفي
  3. نظريه هاي روان شناسي
  4. روانکاوي جديد
خصوصيات افراد خلاق
نيازهاي افراد خلاق
عوامل موثر در خلاقيت
هوش
ويژگيهاي شخصيتي
خانواده
مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقيت
نقش انگيزه هاي دروني و بيروني در خلاقيت
تاثيرات عوامل خاص بر خلاقيت
سن
جنس
ارزشها و فشارهاي اجتماعي
تحصيلات
نقش کوشش در خلاقيت
شرايط محيطي مطلوب براي خلاقيت
تكنيكهاي خلاقيت و نو آوري
يورش فكري
مدل سينكتيكس
تكنيك دلفي
آموزش خلاقيت
الف : آموزش و پرورش عمومي خلاقيت
آموزش خلاقيت در جهان
ب : آموزش خلاقيت در كودكان و دانش آموزان
نكات قابل توجه در آموزش خلاقيت به فراگيران
آنچه مربي براي پرورش فكر خلاق بايد انجام دهد
محتواي درسي فراگير و ارتباط آن با خلاقيت
اصول اساسي در پرورش خلاقيت
عوامل موثر در پرورش خلاقيت
نقش امنيت و آزادي رواني در خلاقيت
خلاقيت و حل مسئله
خلاقيت و پيشرفت تحصيلي
خلاقيت و هنر
خلاقيت و توسعه اقتصادي
اثر محرک عاطفي در خلاقيت
شرايط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقيت
موانع خلاقيت
عامل شانس در کاوش در مسير خلاقيت
با تصور خلاق مي توان روابط شخصي را بهبود بخشيد
سوابق پژوهش در ايران
سوابق پژوهش در خارج
نتيجه گيري و جمع بندي فصل دوم
فصل سوم : روش اجراي پژوهش
روش تحقيق
روش گرد آوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات
جامعه آماري
تعداد و روش نمونه گيري
نمره گذاري آزمون
نحوه تبديل نمره خام به نمره استاندارد
اعتبار آزمون
روش استخراج مصاحبه كتبي
اساس تئوريكي پرسشنامه و مصاحبه كتبي
روشهاي آماري
فصل چهارم :يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها
مقدمه
تجزيه يافته هاي پژوهش
تحليل يافته هاي پژوهش
خلاصه فصل
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع

فهرست جداول:
جدول 1-2 عوامل و عناصر خلاقيت
جدول 1-3 پنج دامنه توضيح نمرات استاندارد
جدول 1-4 فراواني و درصد فراواني خلاقيت افراد سه گروه شركت كننده در پرسشنامه CREE
جدول 2-4 پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مديريت آموزشي و روان شناسي به سوال 1 مصاحبه كتبي
جدول 3-4 پيشايندي سوال يك مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد
جدول 4-4 آزمون خي دو سوال يك مصاحبه كتبي
جدول 5-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال (1-2) مصاحبه كتبي
جدول 6-4 پيشايندي سوال (1-2) مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد
جدول 7-4 آزمون خي دوي سوال 1-2 مصاحبه كتبي
جدول 8-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-2 مصاحبه كتبي
جدول 9-4 پيشايندي سوال 2-2 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد
جدول 10-4 آزمون في دو سوال 2-2 مصاحبه كتبي
جدول 11-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-3 مصاحبه كتبي
جدول 12-4 پيشايندي سوال 1-3 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد
جدول 13-4 آزمون في دو سوال 1-3 مصاحبه كتبي
جدول 14-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-3 مصاحبه كتبي
جدول 15-4 پيشايندي سوال 2-3 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد
جدول 16-4 آزمون في دو سوال 2-3 مصاحبه كتبي
جدول 17-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-4 مصاحبه كتبي
جدول 18-4 پيشايندي سوال ها مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد
جدول 19-4 آزمون خي دوي سوال 1-4 مصاحبه كتبي
جدول 20-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-4 مصاحبه كتبي
جدول 21-4 پيشايندي سوال 2-4 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد
جدول 22-4 آزمون خي دو سوال 2-4 مصاحبه كتبي
جدول 23-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-5 مصاحبه كتبي
جدول 24-4 پيشايندي سوال 1-5 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد
جدول 25-4 آزمون خي دوي سوال 1-5 مصاحبه كتبي
جدول 26-4 پاسه سه گروه آزمودني به سوال 2-5 مصاحبه كتبي
جدول 27-4 پيشايندي سوال 2-5 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد
جدول 28-4 آزمون خي دو سوال 2-5 مصاحبه كتبي
جدول 29-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-6 مصاحبه كتبي
جدول 30-4 پيشايندي سوال 1-6 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد
جدول 31-4 آزمون خي دو سوال 1-6 مصاحبه كتبي
جدول 32-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-6 مصاحبه كتبي
جدول 33-4 پيشايندي سوال 2-6 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد
جدول 34-4 آزمون خي دو سوال 2-6 مصاحبه كتبي
جدول 35-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 7 مصاحبه كتبي
جدول 36-4 پيشايندي سوا 7 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد
جدول 37-4 آزمون خي دو سوال 7 مصاحبه كتبي
جدول 38-4 پاسخ سه گروه آزمودني سوال 1-8 مصاحبه كتبي
جدول 39-4 پاسخ سه گروه آزمودني سوال 2-8 مصاحبه كتبي
جدول 40-4 پاسخ افراد سه گروه آزمودني به سوال 9 مصاحبه كتبي
جدول 41-4 وضعيت افراد از نظر جنس شركت كنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبي
جدول 42-4 پيشايندي جنس افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان
جدول 43-4 آزمون خي دوي جنس افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان
جدول 44-4 وضعيت سني افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي
جدول 45-4 پيشايندي سن افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان
جدول 46-4 آزمون كروكسال داليس سن افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان
جدول 47-4 وضعيت رشته تحصيلي افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي
جدول 48-4 پيشايندي رشته تحصيلي افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان
جدول 49-4 آزمون خي دو رشته تحصيلي افراد و ميزان خلاقيت آنان
جدول 50-4 وضعيت معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي
جدول 51-4 پيشايندي معدل افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان
جدول 52-4 آزمون كروكسال واليس معدل افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان

فهرست نمودارها:
نمودار 1-2 محل تقاطع خلاقيت (در عوامل موثر در خلاقيت)
نمودار 2-2 عمل مطلوب يادگيري زتروي
نمودار 1-4 فراواني ميزان خلاقيت افراد در سه رشته مختلف مشاوره، روان شناسي و مديريت آزمودني و استفاده از پرسشنامه CREE نشان مي دهد.
نمودار 2-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته به سوال 1 مصاحبه كتبي را نشان مي دهد.
نمودار 3-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-2 مصاحبه كتبي نشان مي دهد.
نمودار 4-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-2 مصاحبه كتبي نشان مي دهد.
نمودار 5-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-3 مصاحبه كتبي نشان مي دهد.
نمودار 6-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-3 مصاحبه كتبي نشان مي دهد.
نمودار 7-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-4 مصاحبه كتبي نشان مي دهد.
نمودار 8-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-4 مصاحبه كتبي نشان مي دهد.
نمودار 9-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-5 مصاحبه كتبي نشان مي دهد.
نمودار 10-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-5 مصاحبه كتبي نشان مي دهد.
نمودار 11-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-6 مصاحبه كتبي را به طور كمي نشان مي دهد.
نمودار 12-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-6 مصاحبه كتبي را به طور كيفي نشان مي دهد.
نمودار 13-4 فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 7 مصاحبه كتبي را به طور كيفي نشان مي دهد.
نمودار 14-4 وضعيت جنس افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان مي دهد.
نمودار 15-4 وضعيت سني افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان مي دهد.
نمودار 16-4 فراواني افراد شركت كننده در هر كدام از رشته ها در پرسشنامه CREE را نشان مي دهد.
نمودار 17-4 معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي در سه رشته مختلف را به طور كلي نشان مي دهد.
نمودار 18-4 معدل افراد داراي خلاقيت بالا را در سه گروه آزمودني به طور كلي نشان مي دهد.
نمودار 19-4 معدل افراد داراي خلاقيت متوسط را در سه گروه آزمودني به طور كلي نشان مي دهد.
نمودار 20-4 معدل افراد داراي خلاقيت پايين را در سه گروه آزمودني به طور كلي نشان مي دهد.
نمودار 21-4 آزمون ضريب هم بستگي پيرسون كه پراکندگي معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقيت سه گروه آزمون را نشان مي دهد.

منابع و مأخذ:
منابع فارسي:
آرلت، سعيد خانيان،(1359). اثر روش رگبار ذهني در پرورش خلاقيت رساله ارشد دانشكده روان شناسي دانشگاه تهران .
اسبورن، الكس، اس،(1371), پرورش استعداد همگاني ابدايع و خلاقيت، ترجمه حسن قاسم زاده، انتشارات نيلوفر چاپ دوم تهران.
استونر، جيمز ـ فريمن، ادوارد,(1375). مديريت ، ترجمه علي پارسائيان، سيد محمد اعرابي، انتشارات شركت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني .
استيونر، مايكل،(1372). چگونه مسائل خود را حل كنيد. ترجمه جهانشاه معيني، تهران, انتشارات دانش.
اسكوئيلر نادر ـ جمهري، فرهاد ـ طباطبائي، عباس، كريمي، يوسف،(1372). ماهيت و ساختار هوش ، نشر كيوان.
آقائي فيشاني,(1377). تيمور، خلاقيت و نوآوري در انسانها و سازمانها, تهران, انتشارات ترمه.
آمابيل، ترزا،(1379). خلاقيت را چگونه از بين ببريم. ترجمه حسين حسينيان زرنقي , تدبير, شماره 103 .
اميدي، هما،(1358). بررسي عوامل موثر در شكوفايي خلاقيت، رساله ارشد دانشگاه تهران .
امين افشار، داريوش،(1378). روند خلاقيت در هنرهاي تجسمي، رساله ارشد دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس تهران .
انصاري جعفري، رقيه،(1376). بررسي رابطه راهبردهاي يادگيري بر خلاقيت دانش آموزان رساله ارشد دانشگاه تهران.
بودو، آلن، خلاقيت در آموزشگاه، ترجمه علي خان زاده، انتشارات سهامي چهره، چاپ اول تهران 1358
بوستان، افسانه،(1382). بررسي رابطه منبع كنترل و خلاقيت در دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف، رساله كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا.
بيلر، رابرت،(1368). كاربرد روان شناسي در آموزش ترجمه پروين كديور، نشر دانشگاهي.
پناهي، شريعت،(1370). خلاقيت در دانش آموزان عادي و معلول رساله دكتري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران.
پياژه، ژان تربيت به كجا ره مي سپارد؟ ترجمه، محمود منصور، پريرخ دادستان انتشارات دانشگاه تهران 1369
پيرخائفي، عليرضا،(1383). خلاقيت مديريت و نوآوري، فصلنامه خلاقيت و نوآوري شماره 8و9 .
تورنس، پال ئي.(1375). استعدادها و مهارتهاي خلاقيت و راههاي پرورش آن، ترجمه حسن قاسم زاده،تهران, نشر دنياي نو چاپ دوم.
جاويدي كلاته جعفرآبادي، طاهري،(1373). بررسي رابطه عاطفي خانواده با خلاقيت كودكان، رساله ارشد دانشگاه تربيت مدرس .
جليني، محمد،(1379) بررسي سه عامل خلاقيت، هوش و رشد اخلاقي در دو گروه از كودكان سال اول دبستان. رساله ارشد دانشگاه علامه طباطبائي تهران
جمشيدي عيني، شيرين, (1376). بررسي رابطه شيوه نگرشهاي فرزند پروري و خلاقيت رساله ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي .
حسن زراعي، متين، (1373). خلاقيت و نوآوري، مجله دانش مديريت شماره 24 .
حسيني، افضل السادات,(1378) . ماهيت خلاقيت و شيوه هاي پرورش آن، مشهد, انتشارات آستان قدس رضوي شركت به نشر.
حق شناس، مرجان،(1378). خلاقيت در آموزش و پرورش، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، شماره 22 .
دافي، برنادت،(1381). تشويق خلاقيت و تحليل در كودكان، ترجمه مهشيد ياسايي انتشارات ققنوس .
رحمتي، زهرا، (1378). بررسي كاربرد هنر در سرگرميهاي خلاقه كودكان رساله كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبائي .
رضاپور، يوسف،(1371). بررسي تطبيق پرسشها و تكاليف درسي پايه سوم ابتدائي با عوامل خلاقيت از نظر گيلفورد رساله ارشد دانشگاه تربيت مدرس .
روح اللهي، مهدي،(13729. بررسي تأثير آموزشهاي ويژه ارائه شده در دوره متوسطه بر خلاقيت دانش آموزان پايه سوم، رساله ارشد دانشگاه تربيت معلم تهران .
ساختمانيان، مجيد،(1374). بررسي تأثير آموزش و پرورش ويژه بر پرورش خلاقيت دانش آموزان در مقايسه با آموزش با روش سنتي، رساله ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي .
ساعتچي, محمود, (1374) روان شناسي كاربردي براي مديران در خانة مدرسه و سازمان، تهران, انتشارات نشر ويرايش .
ساعتچي, محمود، (1371). خلاقيت و نوآوري براي حل مشكلات، فصلنامه مطالعه مديريت، شماره 6.
سعيدي، علي،(1381). رابطه خلاقيت معلم با خلاقيت دانش آموزان پايه چهارم و پنجم دبستان در منطقه 11 تهران رساله ارشد علوم طباطبائي.
سورگي، سيروس،(1375). بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان خلاق و غيرخلاق مراكز آموزش استعدادهاي درخشان بيرجند به تفكيك جنسيت. رساله ارشد دانشگاه علامه طباطبائي تهران .
سيدي، حسين،(1368). كودكان و نقاشي , تهران, انتشارات برگ .
سيف، علي اكبر،(1381). روان شناسي پرورش، تهران انتشارات آگاه.
شهر آراي، مهرناز ـ مدني پور، رضا مقاله: سازمان خلاق و نوآور ، مجله دانش مديريت 33و34، تابستان 1375
شوون، رهي،(1366). سرآمدي، ترجمه محمودميناكاري، چاپ اول، نشر دانشگاهي .
صالحي نجف آبادي، نعمت ا...،(1379). بررسي تحليل محتوي كتب درس رياضيات دوره ابتدائي در رابطه با رشد خلاقيت فراگيران رساله كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبائي .
صبحي قراملكي، ناصر،(1379). خلاقيت و روشهاي پرورش آن در كودكان مجله تكنولوژي آموزش .
صمد آقايي، جليل،(1378). سازمانهاي كارآفريني، تهران, انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي، چاپ اول. عابدي، جمال،(1372). خلاقيت و شيوه هاي نو در اندازه گيري آن، مجله پژ

پروژه


سنجش


خلاقیت


دانشجویان


کارشناسی


سه


رشته


علوم


تربیتیمشاوره


و


راهنمایی


و


روان‌شناسیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ی سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم ...

پایان نامه ی سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و ...

پروژه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي ...

عنوان كامل : پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و ...

سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي

سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي. ... خلاقيت و پيشرفت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره ...

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره ...

سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و ... سه رشته روان‌شناسي ...

کامل ترین فایل تحقیق سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه ...

تحقیق سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي مشاوره، راهنمايی و روان ...

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره ...

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی ...

پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي

... سه رشته روان‌شناسي، مديريت آموزش و مشاوره دانشكده علوم ... خلاقيت ,سنجش ,علوم تربيتي ...

پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي

پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي تحقيق حاضر با هدف سنجش ميزان خلاقيت دانشجويان سه رشته روان‌شناسي، مديريت…,پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي, اسرا نوین

دانلود تحقیق سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم ...

دانلود تحقیق سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و ...

عنوان كامل : پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه ...

عنوان كامل : پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و ...

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره ...

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی ...

کامل ترین پکیج تحقیق سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه ...

... تحقیق سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي ... و کارآفرینی ...

دانلود تحقیق سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم ...

دانلود تحقیق سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و ...

پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي

پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي ... ريزي و كنترل پروژه;

پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان مقطع كارشناسي سه رشته ...

دانلود پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان مقطع كارشناسي سه رشته علوم تربيتي

مقاله و پروژه - پایان نامه - پایان نامه علوم تربیتی

سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان‌شناسي ...

پاورپوینت درس سفر غذا از کتاب علوم سال هفتم – 0x20.ir

پروژه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان ...

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی - سنجش خلاقيت دانشجويان ...

... سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه ... در سه رشته مختلف مشاوره ... خلاقيت و حل ...

نقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه اجرا شده در 20 متری تسلیحات تهران

... سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان ...

نقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه اجرا شده در 20 متری تسلیحات تهران

... سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان ...

بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت ...

پایان نامه ارشد سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و ...

پاورپوینت درس سفر غذا از کتاب علوم سال هفتم – 0x20.ir

پروژه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی سه رشته علوم ... علوم تربيتي و ... رشته مشاوره روان شناسي ...

مركز تحقيق و مقالات - لیست پایان نامه های علوم تربیتی

... سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان ...

مارکت سرا - atlas.parsablog.com

عنوان كامل : پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و ...

سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته-3

سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته حسابداری، کامپیوتر و مترجمی زبان دانشگاه امام رضا(ع) و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان

و بایگانی - صفحه 3475 از 3482 - 30570

خلاصه پروژه:دراين پروژه ما به بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني درسطح شهرستان كرده ايم كه اين بررسي و مقايسه درغالب چند جدول فراواني و نمودار تقديم شما گرديده است دراين پروژه به بررسي معدل دانش آموزن براي ورود به رشته انساني معدل دانش ...

برسی نگرش دینی مثبت منفی بر تفکر انتقادی دانشجویان رشته ...

تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجويان سه رشته روان‌شناسی، مدیریت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان تدوین شده است.

روانشناسی,علوم تربیتی,پایان نامه کارشناسی ارشد,کارشناسی ...

علوم اعصاب شناختی و مقدمات ... پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته.

تحقیق در مورد فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز

تحقیق در مورد اسد آباد همدان در محله با سابقه

پاورپوینت در مورد آشنایی با بهره برداری از سپریتور روغن

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

دانلود تحقیق: باستان شناسی و هنر ماد

تحقیق در مورد تاپوگرافي

روستای گراخک از توابع شهرستان مشهد

در بازه کشاورزی

تحقیق در مورد شکوفه ولایت 97 ص

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﮐﯿﻔﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ

کارآموزی كارخانه واگن پارس

دانلود پروژه استفاده از پليمر فرا جاذب آبPR 3005 A جهت موفقيت برنامه هاي آبياري در مناطق خشك و نيمه خشك (word)

تحقیق در مورد دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام 26 ص

دانلود گزارش کارورزی1 ..

رویکرد سیستمی در برنامه ریزی منطقه ای

مقاله درباره ازدواج و تابعیت زن ایرانی

فراموشی و حافظه

تحقیق درمورد. بيماري لكه سفيد در ماهي يا Ich