دانلود رایگان

دانلود تحقیق بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود رایگان دانلود تحقیق بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود تحقیق بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه
دانلود تحقیق بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه فصل اول : کلیات طرح 1-1 بیان مسئله 1-2 اهداف تحقیق 1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن 1-3-1 اهمیت 1-3-2انگیزه 1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق 1-4-1 سئوالات 1-4-2 فرضیه ها 1-5 تعاریف واژه های کلیدی 1-5-1 جهت معامله 1-5-2 معامله به قصد فرار از دین 1-5-2-1معامله 1-5-2-1-1علت معامله 1-5-2-1-2نوع معامله 1-5-2-2 قصد 1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن 1-5-2-3-دین 1-5-2-3-1- قصد فرار از دین 1-6 نتیجه گیری فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218 مقدمه بخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن 2-1-1مفهوم جهت 2-1-1-1جهت معامله 2-1-1-2 جهت تعهد 2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف 2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟ 2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد 2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله 2-1-2-1 دیدگاه فقهی 2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است 2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب 2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین 2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی 2-1-2-2 دیدگاه حقوقی 2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت 2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت 2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط 2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی 2-1-2-2-2-1 جهت مشترک 2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است 2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون 2-1-2-2-3اثبات جهت 2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود 2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین 2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب 2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی 2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی 2-2-1-2-1 اختلافات 2-2-1-2-2 اشتراکات 2-2-2وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب 2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی 2-2-2-2مقررات خاص 2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص 2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص 2-2-2-2-3 نتیجه 2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی 2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی 2-2-3 نتیجه فصل دوم فصل سوم –اعتبار معامله به قصد فرار از دین مقدمه بخش اول –معامله صوری به قصد فرار از دین 3-1-1 دیدگاه فقهی 3-1-2 دیدگاه حقوقی 3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری 3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن 3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری 3-1-2-2-2 آثار صوری بودن بخش دوم –معامله جدی به قصد فراراز دین 3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی 3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین 3-2-2-1قائلین به صحت 3-2-2-1-1نظر علمای شیعه 3-2-2-1-2نظر علمای سنی 3-2-2-2قائلین به تفصیل 3-2-2-2-1 عدم نفوذ 3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه 3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی 3-2-2-2-2بطلان 3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی 3-2-2-4 مفلس وتبعات آن 3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی 3-2-3بررسی حقوقی 3-2-3-1 نظریه صحت 3-2-3-2عدم نفوذ 3-2-3-2-1 جهت نامشروع 3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران 3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار 3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار ) 3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق 3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت 3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی 3-2-3-2-7حیله و تقلب 3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی 3-2-3-3 عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان) فصل چهارم –احکام معامله به قصد فرار ازدین مقدمه بخش اول –قلمرو معامله به قصد فرار ازدین 4-1-1 اعمال حقوقی 4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون –خودداری از تملک حق 4-1-1-1-1 نتیجه 4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر 4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین 4-1-1-4 پرداخت دیون بخش دوم –دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین 4-2-1ادله اثبات 4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه 4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله 4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی 4-2-1-4 ضرری بودن معامله 4-2-1-5قصد فرار از دین 4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد 4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند 4-2-2آئین دادرسی 4-2-2-1معنی عدم نفوذ 4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران 4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد 4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار 4-2-2-5 نتیجه 4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران 4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1 نتیجه گیری 5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن 5-1-2 معامله به قصد فرار از دین 5-2 پیشنهادات 1-1بیان مسئله (مـاده 218 سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) تا قبل از حذف ماده 218 سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب 1352 اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا...)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید . ((ماده 218 جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است )) ((ماده 218 مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت )) این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این تحقیق به بررسی آنها می پردازیم . برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده 218 سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد.1-2اهداف تحقیق قبل از اصلاحیه ماده 218 جدید به تاریخ 14/8/1370 همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند )[1](لنگرودی ،1358 ،ص 666) درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است)[2](همان ، ص 496) (معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست .[3]) (کاتوزیان ، 1376 ، ص 255) (درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .)[4](شهیدی ،1380،ص 377) در اصلاحیه سال 1370 قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است . (احتمالات مذکور ، ماده 218 ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده 218 اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .)[5](همان،ص 355) 1-3-1 اهمیت موضوع : هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.1-3-2 انگیزه انتخاب :{ به عقیده برخی از حقوقدانان،قانونگذار با تدوین ماده 218 مکرر به نحوی ماده 218 ق.م سابق رااحیاء کرده است، چرا که از مفاد آن بر می آید که معامله به قصد فرار از دین ، اگر صوری نباشد نافذ است ، زیرا به موجب ماده فوق پس از صدور قرار توقیف، مدیون حق فروش اموالش را ندارد؛ مفهوم آن این است که پیش از صدور قرار توقیف حق فروش دارد. )[6](کاتوزیان،1377،ص 212)(اما ماده 218 مکرر نیز خالی از اشکال نیست .اولاً : برخی از جملات آن زاید است مانند : ((...طلبکار به دادگاه دادخواست داده ودلایل اقامه نماید )) که به جای این جمله کافی بود نوشته می شد ، (اگر مدیون برای فرار از دین قصد انتقال اموال خود را ...) ثانیاً : انتقال منحصر به فروش نیست ثالثاً : اقامه دلایل لازم نیست بلکه اقامه یک دلیل هم کافی است تا دعوایی را اثبات کند . رابعاً : مقررات ماده 218 مکرر ، یکی از مصادیق تأمین خواسته است که باعباراتی جامع تر در فصل ششم از قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است . به این جهت نیازی به وضع آن در اینجا نبود .)[7](شهیدی ، همان،1380،ص 356)(به هرحال شایسته بود قانونگذار ، صرفاً موضع خود را در مورد معاملات به قصد فرار از دین به صورت شفاهی بیان می کرد و معامله صوری را به حال خود وا می گذاشت چرا که لزوم قصد از شرایط اساسی صحت معاملات می باشد وعدم ذکر آن اشکالی ایجاد نمی کرد.[8] (مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه ، 1382،ص 52) 1-4-1 سوالات1-مفهوم جهت معامله چیست و آیا با علت فرق می کند ؟این سئوال در دل خود سئوال دیگری را دارد و اینکه -آیا جهت مندرج در قانون مدنی ایران همان علت مندرج درقانون فرانسه است که به اشتباه ترجمه شده آن گونه که برخی ازحقوقدانان گفته اند یا آنکه جهت دارای ریشه فقهی است آن طور که برخی دیگرمعتقدند ؟-آیا جهت از مخترعات مقنن ایران می باشد ؟2- منظور از واژه نامشروع درقانون مدنی چیست؟در مورد جهت نامشروع نیز سئوالات ریز ودرشتی در ذهن ایجاد می شود از جمله :-آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع در حکم به بطلان معامله کافی است یا آن گونه که ماده 217 قانون مدنی مقرر داشته ، الزاماً بایستی جهت نامشروع درعقد تصریح شود ؟-می دانیم شرط فاسد مفسد عقد نیست مگر در موارد خاص ، امری که قانون مدنی نیز ازآن بهره برده است (بند سوم ازماده 232 ق.م) حال این سئوال مطرح است که چگونه شرط قرارداد جهت نامشروع در عقد ، نمی تواند مبطل باشد ولی صرف تصریح آن در عقد بتواندآن راباطل کند ؟-آیا تصریح به جهت نامشروع در عقد با اتفاق طرفین درباره جهت نامشروع ملازمه دارد؟-آیا می شود با استناد به ظاهر ماده 217 قانون مدنی ملتزم شد براینکه در صورت تبانی طرفین بر امرنامشروع عقد باطل نخواهد شد چون تصریح نشده است ؟-آیا می توان مبنای بطلان معامله به جهت نامشروع رااخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه قلمداد کرد ؟3-آیا جهت در فقه امامیه مورد شناسائی قرار گرفته است ؟ اگر چنین است در چه مباحث و ابوابی مطرح شده است ؟و سئوالات متعددی که پیرامون جهت و مشروعیت آن درفقه می توان مطرح کرد:-آیا می توان ملتزم شد که فقها عدم مشروعیت موضوع معامله را به بحث گذاشتند نه عدم مشروعیت جهت معامله را؟-آیا حرمت تکلیفی معامله دارای جهت نامشروع ، باحرمت وضعی ، ملازمه دارد ؟-آیا می توان به شکل یک قاعده کلی ملتزم شد براینکه درصورت وجود داعی و جهت نامشروع در معامله ، آن معامله باطل است یا خیر؟
نوع فایل : docxتعداد صفحه : 199

معامله به قصد فرار از دین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله پيش نيازهاي «HACCP» در صنايع غذايي

مدل های متنوع ماکت کره زمین دور بر شده و جدا از زمینه

کاروزی صنایع لاستیک 40 ص

تحقیق در مورد پاور پوينت

آزمايش تراكم خاك 8 ص

فایل گزارش كارآموزي در مجتمع فولاد اهواز ..

پروژه تحقیقاتی بررسی تأثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان

امنيت شبكه: چالشها و راهكارها

دانلود پاورپوینت ديافراگم اجزاي الحاقي زلزله سطح بهره‌برداري 33 اسلاید.PPT

دانلود گزارش وضعیت خدمات رسانی استان البرز + word+ 1394

گزارش كارآموزي مكانيك

مقاله گچ بری و تاریخچه آن - معماری - word

دانلود فایل زندگينامه حكيم ابوالقاسم فردوسي.

نمونه گزار تخصصی درس مطالعات اجتماعی متوسطه اول چگونگی نهادینه کردن علاقه مندی دانش آموزانم به درس مطالعات اجتماعی

پاورپوینتی در مورد آشنایی با تابلوهای فشار ضعیف

طرح احداث شركت ماكاروني 58 ص

پاورپوینت آموزش ریاضی ششم ابتدایی بخش اول ،کسرها و محور

زندگی نامه حافظ

مقاله قصه ها و داستانهاي قرآني پاسخي به نيازهاي تربيتي كودكان و نوجوانان دانش آموز

برق و الکتریسیته 58 ص

تحقیق: شکست خستگی

تحريف ناپذيري قرآن

عوامل نفوذ درادراك 6ص

مقاله درمورد بررسي ميزان تاثير آسيب ديدگي پوشش پلاستيكي لاشه هاي گوشت منجمد گاو بر بار ميكروبي گوشت

فروشگاه فایل فلش تبلت و گوشی اصلی و چینی www.ThisisRom.ir

کارورزی 3 علوم تربیتی

278 - دانلود تحقیق اندازه گيري عملكرد سازمانها ( با استفاده از سيستم سنجش تعالي کسب و کار کانجي)

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

تحلیل محتوا حرف د فارسی اول ابتدایی

تحقیق در مورد بسته های امواج سینوسی با فرکانس 5