دانلود رایگان

پروژه برسی ابعاد مختلف عمل كرد خانواده (واكنش هاي عاطفي، مشكلات عاطفي، كنترل رفتار، عمل كرد كلي و... ) نوجوانان بزهكار و غير بزهكار - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه مقایسه ابعاد مختلف عمل کرده خانواده ( حل مشکل, ارتباط, نقش ها, واکنش های عاطفی, مشکلات عاطفی, کنترل رفتار, عمل کرد کلی ) نوجوانان بز

دانلود رایگان پروژه برسی ابعاد مختلف عمل كرد خانواده (واكنش هاي عاطفي، مشكلات عاطفي، كنترل رفتار، عمل كرد كلي و... ) نوجوانان بزهكار و غير بزهكارنوع فایل: word
قابل ویرایش 100 صفحه

چکیده:
بزهکاری کودکان و نوجوانان از مسائل و مشکلات اجتماعی پیچیده دنیای امروز است جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی علل پیدایش نابهنجاریهای کودکان و نوجوانان را از دیدگاههای مختلف بررسی کرده اند .
بعضی به عامل روانی توجه بیشتری معطوف داشته اند این گروه نابهنجاری را حاصل احساس حقارت و یا نوعی خود آزاری می دانند . عده ای از صاحب نظران علت پیدایش بزهکاری نوجوانان و جوانان را در عوامل اجتماعی دانسته اند و می گویند برای بررسی علل پیدایش نابهنجاری قبل از هر چیز باید محیط اجتماعی و سیستم اجتماعی را مورد مطالعه قرار داد .
از این دیدگاه پدر و مادر ناتوانو یا بزهکار و یا محیط ناسالم برای رشد شخصیت و استعدادهای ناشی از سیستم اجتماعی است خانواده کانون و هسته اصلی تشکل اجتماعی بوده که زیر بنای جامعه بزرگتری می باشد و هنجارها و ارزشهای حاکم بر آن بر تک تک افراد آن تأثیر قطعی دارد .
الگوی رشد شخصیت کودکان ابتدا در چارچوبی از ارتباطات با والدینش شکل می گیرد بنابراین برای شناخت علل بزهکاری و نابهنجاری نوجوانان و جوانان و بازسازی آنها باید پیش از پیش به فضای خانواده توجه نمود .
سطح تحقیق حاضر در سطح علی مقایسه ای می باشد . ضمن آنکه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده و جامعه آماری مطالعه حاضر را نیز نوجوانان و جوانان کانون اصلاح و تربیت تهران تشکیل می دهند که 300 نفر می باشند و از بین آنها 50 نفر انتخاب گردیدند و همچنین کلیه دانش آموزان ( دبیرستان عموئیان ) که تعداد کل دانش آموزان 200 نفر می باشند و 50 نفر از بین آنها انتخاب گردید .
از طرفی داده ها و اطلاعات لازم نیز از طریق مصاحبه و ابراز پرسشنامه (FAD) جمع آوری گردیدند و جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از دو نوع آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردیده است .
نتایج حاصل نشان داد که تمام فرضیات تحقیق رد شده استو رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل حل مشکل ، ارتباط ، نقش ها ، واکنش های عاطفی ، مشارکت عاطفی ، کنترل رفتار و عملکرد کلی با بزهکاری و غیر بزهکاری نوجوانان وجود دارد .

مقدمه:
خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است ، چون خانواده اساسی ترین نهاد اجتماعی است که اولین رکن رشد و پرورش بشمار می رود ، به همین دلیل هر گونه اختلالی در خانواده کودکان ، نوجوان و جوانان نیز رسوخ می کند و موجبات انحراف آنها را از قوانین و مقررات فراهم می سازد . خانواده یکی از طبیعی ترین گروه هایی است که می تواند نیازهای مادی ، عاطفی و معنوی انسانها را برطرف کند .
کودک اولین تجربیات خود را برای هم زیستی با دیگران در خانواده می آموزد و رشد و فعالیت های آینده اش را پی ریزی می کند و سعادت و شقاوت وی ریشه در خانواده اش دارد . ( احمدی 1382 )
وجود شرایط عاطفی ناسالم ، یعنی منفی بودن نقش های خانوادگی ، در میان اعضای خانواده های مجرمان بیش از خانواده های غیر بزهکار است چنین نقش هایی بیشتر به شکل خصومت ، آزردگی ، نفرت ، خرده گیری ، پرخاش و نابسامانی های روانی آشکار می شوند این چنین خصلت هایی باعث ایجاد اضطراب در نوجوانان می شود ( راوندی 1364)
در کل سلامت خانواده تأثیر زیادی بر سلامت جسمانی و روانی فرزندان ( نوجوانان ) دارد . سلامت خانواده فقط به معنای نبود علائم و نشانه های نابهنجاری و اختلال در خانواده نیست علاوه بر این ویژگی خانواده باید نقش ها و وظایف خود را در قبال افراد جامعه و سیستم های دیگر به شکل مناسبی ایفا کند ( اکبری1373 )

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت تحقیق
-اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیات واژه ها
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
ساختار خانواده و کجروی اجتماعی
تعریف خانواده
ساختارو انواع خانواده
-وظایف خانواده
عوامل خانوادگی مؤثر بر رفتار
تعریف بزه
علائم و نشانه های بزهکاری
علل بزهکاری
تبیین زیست شناختی کجرویهای اجتماعی ، بزهکاری
نظریه زیست شناختی بزهکاری مبتنی بر الگو ( تیپ ) بدنی )
نظریه کروموزمی
نقد و بررسی
تبیین روان شناختی کجروی
نظریه کج رفتاری زیگموند فروید
نظریه یادگیری
تبیین جامعه شناختی انحراف و کجرویهای اجتماعی
تئوری انحراف از دیدگاه کارگرد گرایی
انحراف از دیدگاه تضاد گرایی
تحقیقاتپیشین
فصلسوم : روش اجرای تحقیق
جا معه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش
توصیف داده ها
تحلیل استنباطی داده ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
توصیه ها و پیشنهادات
بیان محدودیت ها و موانع
منابع فارسی
پیوست

منابع ومأخذ:
1-احمدی ، احمد ( 1382 ) ، روانشناسی نوجوانان و جوانان شخصیتی ، رفتاری ، تحصیلی شغلی ، بزهکاری و اعتیاد ، انتشارات مشعل – اصفهان چهار باغ
2- اکبری ، ابوالقاسم ( 1373 ) مشکلات نوجوانی و جوانی . تهران : رشد .
3- ساروخانی ، باقر ، ( 1371) ، جامعه شناسی خانواده ، تهران : گیهان
4- ویلیام گود ، ( 1352 ) جامعه و خانواده ، تهران : بنگاه ترجمه نشر کتاب
5-کی نیا ، مهدی ( 1357 ) ، کانون خانواده و بزهکاری ، تهران : انجمن اولیا و مربیان
6- کی نیا ، مهدی ( 1370 ) ، مبانی جرم شناسی ، جداول دانشگاه تهران
7- دانش ، تاج زمان ( 1368) مجرم کیست ؟ جرم چیست ؟ ، تهران ، انتشارات امیر کبیر
8- محسنی ، منوچهر ( 1366 ) انحرافات اجتماعی ،تهران بینا .
9- گنجی ، حمزه ( 1358 ) ، بهدشت روانی ، نشر ارسباران .
10- سیف ، علی اکبر ( 1386 ) ، تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه ها و روشها ، نشر و روان
11- وثوقی ، منصور ، نیک خلق ، علی اکبر ، ( 1383 ) مبانی جامعه شناسی ، انتشارات بهینه .
12- دانش ، تاج زمان ( 1368 ) ، بزهکاری نوجوانان ، تهران ، انتشارات امیر کبیر
13- احمدی ، حسن ( 1371 ) ، روانشناسی نوجوانان و جوانان ) تهران : نشر ترمه
14- ستوده ، هدایت اله (1386 ) ، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات ، انتشارات آوای نور
15- ادیبی ، حسین ، انصاری ، عبدالمحود ( 1370 ) ، نظریه های جامعه شناسی ، تهران ، انتشارات فروردین .
16- توسلی ، غلامعباس (1366 ) ، نظریه های جامعه شناسی ، تهران ، انتشارات سمت .
17- صفری ، امان اله ، ( 1380 ) تئوریهای انحراف ، مجله رشد شماره های 7 ، 8 و 9 (علوم اجتماعی)
18- محسنی تبریزی ، علیرضا ( 1372 ) ، روانشناسی اجتماعی ، جزوه درسی دانشگاه تهران
19- صولتی ، الهاام ( 1382 ) ، خانواده و بزهکاری جوانان و نوجوانان تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد . چاپ نشده .
20- مرادی ، علیرضا ( 1365 ) بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، چاپ نشده
21 - حسن بابایی ، علی ( 84- 83 ) ، سیر تحول واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال در حقوق ایران و انگلستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد – چاپ نشده
22-زهرا کار، کیانوش ( 1384 ) ، بررسی رابطه ابعاد مختلف عملکرد خانواده و عملکرد تحصیلی دانش اموزان دبیرستانی استان لرستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، چاپ نشده .


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


رشته


روانشناسی


علوم


تربیتی


ارشد


کلاسی


تحقیق


پایان


دوره


پایان


نامه


پروژه


مقایسه


ابعاد


مختلف


عمل


کرده


خانواده


(


حل


مشک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه نشخوار فکری خشم (ARS) سوکودولسکی و همکاران (2001) 3 برگ ورد

جزوه فیزیک 1 دکتر محمود نایبی ندوشن (مترجم کتاب فیزیک هالیدی) دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

دانلود کتاب An introduction to medicinal chemistry patrick 4th مقدمه ای بر شیمی دارویی

عنوان پایان نامه : برسی تاثیرات زیست محیطی آسفالتهای بازیافتی

پاورپوینت در مورد فازهای ماده

تحقیق درباره کروماتوگرافی کاغذی

ترجمه فصل 2 کتاب با عنوان MEMBRANE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS

جزوه شیمی آلی 1 و 2 پروفسور اسلامی دانشگاه تهران

پایان نامه اندازه¬گيري همزمان داروي آملوديپين و آترواستاتين در قرص با استفاده از خمير كربن و نانولوله¬هاي كربني چند ديواره به روش ولتامتري

گزارش کار تهیه ی اپوکسید (حلقه سه عضوی: اکسیران)

گزارش کار تهیه ی فوماریک اسید از مالئیک اسید

دانلود حل تمرین مکانیک کوانتمی پیشرفته ژابو به همراه خلاصه کتاب به همراه تمرینات بیشتر

مقاله سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك

پاورپوینت درباره گیاهان دارویی

تحقیق در مورد اصول مقدماتي اندازه‌گيري و كنترل فشارسنج ها

جزوه بیوشیمی دکتر اکبر جعفر نژاد (گروه آموزشی دکتر خلیلی)

دانلود جزوه ی زیست دهم تجربی

طرح درس علوم سوم خزندگان و پرندگان

تحقیق درباره گياهان مورد استفاده در باغ

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فیزیولوژی خون در 91 اسلاید

پاورپوینت درس سیزدهم تاریخ معاصر پایه یازدهم زمینه های کودتای 28 مرداد

سیستم هیدرولیک تراکتور , جزوه اموزشی سیستم هیدرولیک تراکتور

دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد )20 اسلاید

طرح درس یا جدول درسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 کلاس دهم تجربی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مکانیزم های تقسیم سلولی در 42 اسلاید

پاورپوینت فارسی بیوفیزیک بخش بيوترموديناميك

اکولوژی حیات وحش

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان بوشهر

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان هرمزگان

تحقیق و پاورپوینت در مورد زلزله به صورت کامل و جامع