دانلود رایگان

پروژه بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت. doc پرداخته است.

دانلود رایگان پروژه بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفتنوع فایل: word
قابل ویرایش 100 صفحه

چکیده:
ماهیت آموزش عالی که هدف های آن در مؤسساتی سازمان یافته و متشکل از گروهی طالب علم به نام دانشگاه به ثمر می رسد که چیزی جستجوی حقیقت و دانش نو و همچنین کشف روابط این دو با کل زندگی واقعی نیست. این حقیقت را می توان به سادگی قبول کرد که توسعه و پیشرفت سریع علمی صرفاً مرهون و مدیون بکار بردن روش های دقیق و صحیح علمی بوده است همچنانکه ادعا شده است که به ازای هر یک ریال سرمایه گذاریب تحقیقاتی، می توان به طور متوسط 30 ریال برداشت کرد شاید همین نکته برای بیان اهمیت کافی باشد .
هدف پژوهش که بررسی رابطه ی انجام تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار در نیمسال اول سال تحصیلی 87- 86 است که فرضیات آن شامل :
بیان انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان و افزایش انگیزه ی آن ها رابطه دارد .
بین افزایش فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آن ها رابطه دارد .
بین انجام فعالیت ههای پژوهشی و تحقیقی و علاقه مندی دانشجویان به ادامه ی تحصیلات در دوره های بالاتر رابطه وجود دارد .
بین انجام فعالیت های پژوهشی و یادگیری بهتر و پایدارتر موضوع درسی مرتبط با تحقیق رابطه وجود دارد .
بین انجام فعالیت های پژوهشی در دانشجویان و افزایش دانش و تخصص آن ها رابطه دارد .
بین انجام تحقیق و پژوهش و افزایش بازده در شغل آینده ی دانشجویان رابطه دارد .
بین انجام تحقیق و پژوهش و علاقه مندی بیشتر دانشجویان به رشته ی تحصیلی شان رابطه وجود دارد. و متغیر مستقل آن تحقیق و پژوهش در دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار می باشد .
بعد از آن به تعریف مفاهیم ، اهمیت و بیان مسئله ، بیان اهداف در پژوهش پرداخته شد.
در فصل دوم گفته شد که جستجو برای پیدا کردن مجهولات از همان آغاز پیدایش انسان صورت گرفته است ، بعد تاریخچه ی تحقیق در ایران و ویژگی های تحقیق از نظر تاک من و جان بست بیان شد ، در آخر در مورد تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع مطالبی گفته شد .
روش تحقیقی که در این پژوهش استفاده شده است روش تحقیق پیمایشی و زمینه یابی است که هدف آن شناسایی رفتارها و انگیزه آن ها در بین افراد جامعه است . همچنین از نوع کاربردی است که از نتایج آن برای بهتر گذراندن تحقیق می توان استفاده نمود و نیز از روش مقایسه ای و فی 2 استفاده شده است. جامعه ی آماری کلیه دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار در سال تحصیلی 87 – 86 مشغول به تحصیل می باشند است که جامعه ی آماری (6553) نفر می باشند . روش نمونه گیری تصادفی است که 60 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید . روش جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از پرسشنامه ی خود ساخته می باشد که استاد راهنما آن را تأیید نموده اند . در این پرسشنامه از مقیاس لایکرت استفاده شد که شامل 20 سؤال دارای 5 گزینه ( کاملاً موافق ، موافق ، تا حدودی ، مخالف ، کاملاً مخالف ) می باشد.
روایی محتوایی پژوهش بعد از بررسی پرسشنامه ی خود ساخته توسط استاد راهنما مورد تأیید واقع شده برای پایایی تحقیق از فرمول ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده گردید که عدد به دست آمده (71/0) می باشد در نتیجه سؤالات از همبستگی مثبت برخوردارند و در فصل چهارم با استفاده از فرمول فی 2 فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که هر فرضیه جزئی چون عدد به دست آمده از آن ها به ترتیب : فرضیه اول (5/241) ، فرضیه دوم (5/229) ، فرضیه سوم (5/306) ، فرضیه چهارم (273) ، فرضیه پنجم (253) می باشد که با درجه ی آزادی 4 از عدد جدول 28/13 با ضریب خطای 01/0 بیشتر است بنابراین هر 5 فرضیه ی تحقیق تأیید گردید و فرضیات صفر رد شد.
بعد از آن میانگین (77) ، واریانس (5/64) و انحراف استاندارد (8) بدست آمده و در آخر به بررسی تک تک سؤالات پرداخته و برای هر کدام نموداری رسم گردید.

مقدمه:
پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء این حس موجب دست یافتن به مجهولات زیاری شده است ، و به همین دلیل بشر در قرن حاضر به پیشرفت های چشمگیری در تمامی زمینه های علمی دست یافته است . اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل پژوهش های قرن اخیر دانشمندانی است که روش های علمی را به کار گرفته و پژوهش های ارزنده ای انجام داده اند .
چنانکه اندکی دقیق تر بیندیشیم متوجه می شویم که رمز توسعه و پیشرفت دنیای غرب استفاده از پژوهش و بررسی های هستند و دقیق بوده است.
از سوی دیگر تتبع و پژوهش در عصر امروز بیش از هر زمان دیگر به شاخص اصلی تحرک دیرپای روابط اجتماعی بدل شده است .
پیش از ظهور عصر جدید ، پژوهش مداوم گروه نخبگان عموماً معطوف به مسائل ذهنی خود آنان بود . آن چه در عصر جدید پژوهش و تحقیق را به یک نهاد کارآمد اجتماعی بدل کرده است ، ارتباط یافتن آن با کار و پدیده ی تکنولوژی و صنعت است . اما در عنصری در خدمت کار فراتر می رود به طوری که جامعه ی مدرن امروز را دیگر بر محور نگاه قرن نوزدهمی کار تحلیل نمی کنند و دانش و تبادل اطلاعات شاخص عصر حاضر به شمار می رود .
به این ترتیب ، مطالعه ی وضعیت پژوهش و تحقیق در یک جامعه ، آشنایی با آن روی سکه میزان رشد و تحول نظام اجتماعی خواهد بود و در این راستا دانشگاه را می توان بعنوان سومین نهاد یا مؤسسه ی آموزشی تلقی کرد که از طریق فرایند همزیستی بین تدریس و پژوهش ، بوسیله ی خلق دانش نو به کمک پژوهش های گوناگون علمی قادر خواهند بود نیروی انسانی موجهی به جامعه تحویل بدهد . دانشگاه ها ناگریزند به مراکزی تبدیل شوند که همواره آموزش های مادام العمر ارائه دهند و چاره ای به جز رفع نیازهای آموزشی جامعه ی خویش نخواهند داشت . برای این منظور دانشگاه ها باید برای فراهم سازی هر چه بیشتر منابع و امکانات و ایجاد بیشترین فرصت ها به اجبار بی چون و چرایی متصور شدند در بالاترین سطح آموزش به مثابه وظیفه ای که بر عهده ی سایر کارگزاران گذاشته شده است تا آن جا تلاش کنند که با مقاصد ، هدف ها ، صلاحیت ها و توانایی هایشان همخوانی پیدا کند .

فهرست مطالب:
سخن حکیمانه
تقدیم
تقدیر و تشکر
چکیده پژوهش
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهیمت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سؤالات پژوهش
فرضیات پژوهش
انواع متغیر
تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی
خلاصه فصل اول
فصل دوم : پیشینه ی تحقیق
مقدمه
تاریخچه ی تحقیق
ارائه ی نظریات درباره تحقیق
تحقیقات انجام شده
ویژگی های تحقیق از نظر تاک من
ویژگی های تحقیق از نظر جان بست
پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن
خلاصه فصل دوم
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روایی
روایی محتوایی
روایی بیرونی
پایایی
ضریب آلفای کرونباخ
ابراز جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی
مقدمه
تجزیه و تحلیل آماری
بررسی سؤالات پرسشنامه
بررسی فرضیات تحقیق
خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه فصل اول
خلاصه فصل دوم
خلاصه فصل سوم
خلاصه فصل چهارم
تفسیر نتایج تحقیق
پیشنهادات تحقیق
موانع و تنگاناهای تحقیق
منابع و مأخذ
فهرست جداول و نمودارها
بررسی سؤال 1
بررسی سؤال 2
بررسی سؤال 3
بررسی سؤال 4
بررسی سؤال 5
بررسی سؤال 6
بررسی سؤال 7
بررسی سؤال 8
بررسی سؤال 9
بررسی سؤال 10
بررسی سؤال 11
بررسی سؤال 12
بررسی سؤال 13
بررسی سؤال 14
بررسی سؤال 15
بررسی سؤال 16
بررسی سؤال 17
بررسی سؤال 18
بررسی سؤال 19
بررسی سؤال 20

منابع ومأخذ:
  1. پاشا شریفی ، حسن ، شریفی ، نسترن ، روش های تحقیق در علوم رفتاری ، 1383 انتشارات سخن .
  2. پروژه تحقیقاتی ، بررسی رابطه ی بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی شهر سبزوار در سال 3. 3. تحصیلی 84 – 83 ، مریم طبسی ، آبان 83 .
  3. جان بست ، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ، 1381 ، انتشارات رشد .
  4. حافظ نیا، محمد رضا ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، 1382 ، انتشارات سمت .
  5. دفترچه دانشپذیری دوره کارشناسی فراگیر .
7 .دلاور ، علی ، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، 1383 ، انتشارات دانشگاه پیام نور .
  1. دلاور ، علی ، روش های آماری در علوم تربیتی و روان شناسی ، 1383 ، انتشارات پیام نور .
  2. ستاری ، جایگاه پژوهش در ایران ، 1371 ، انتشارات آگاه .
فرهنگ معین .
10- قاسمی پور ، اقبال ، راهنمای عملی پژوهش در عمل ، 1381 ، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت .
11- سیف ، علی اکبر ، اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ، 1384 ، نشر دوران
12- مضطرزاده ، تحقیق و پژوهش ، 1375 ، انتشارات آگاه .
13- مکنون ، مجله علمی و کاربردی پژوهش در علم و صنعت ، 1374 ، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف .
14- ملکی ، مجله ی پژوهش و صنعت ، 1373 .
15- نادری ، عزت الله ، سیف نراقی ، مریم ، روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی ، 1372 ، انتشارات دفتر تحقیقات و انتشارات .
16- ورهرام ، فصلنامه ی سیاست علمی و پژوهشی ، 1373 .
17- لاریجانی ، ف ، مروری بر تحقیق و پژوهش ، 1375 ، انتشارات مجله رهیافت .


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


رشته


روانشناسی


علوم


تربیتی


ارشد


کلاسی


تحقیق


پایان


دوره


پایان


نامه


پروژه


بررسی


رابطة


تحقیق


و


پژوهش


و


افزایش


انگیزه


ومقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

دریافت جدیدترین پروژه ها و مقالات. هدف این سایت انتشار مقالات، تحقیق، پروژه ها و پایان نامه ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری، گروه ...

رابطه پرخاشگري و پيشرفت ... - پروژه

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي,رابطه پرخاشگري و پيشرفت ...

کافی نت دانشجویان

مقدمه. يكي از اهداف مهم درس رياضي ايجاد توانايي‌هاي ذهني و نظم فكري دانش‌آموزان است پس ...

پایان نامه وسایل کمک آموزشی و تاثیر آن بر یادگیری - ویکی پروژه

بررسی تصویر سازی کتاب کودکان; بررسی علل و عوامل سرقت و مسائل و معضلات اجتماعی; بررسی سبک ...

بیش فعالی(چهارده مقاله ی بررسی ، شناخت و درمان) - مشاور ...

مقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اول ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

کتاب حاضر حاصل مطالعات و تجربیات دکتر روح اله تولایی در تدریس درس روش تحقیق پیشرفته در ...

پایان نامه های کارشناسی ارشد

نمونه پروپوزال و پایان نامه. نحوه نوشتن پروپوزال پایان نامه : الف- عنوان موضوع پژوهش: بصورت ...

فلسفه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش

فلسفه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش - فلسفه - تعلیم و تربیت - آموزش و پرورش

فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به bim اشاره کرد و گفت: این پروژه مجموعه ای از رویه ها ...

فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به bim اشاره کرد و گفت: این پروژه مجموعه ای از رویه ها ...

دوره پنجم خلق کسب‌و‌کار و تجارت بی‌همتا - حسین طاهری

آیا درآمد حساب بانکی شما با میزان تواناهایی ها، تجربه ها، ایده ها و زمانی که برای تجارت‌تان ...

معرفی و شرح مختصر کلیه روشهای تدریس برای معلمان،شیوه های ...

معرفی و شرح مختصر کلیه روشهای تدریس برای معلمان و مربیان،شیوه های نوین تدریس برای افزایش ...

روش تحقیق در علوم انسانی

روش تحقیق در علوم انسانی. ٢١ ثور (اردیبهشت) ١٣٩١. مقدمه: مطمئناٌ آموزش هرچه با تحقیق ومطالعه ...

پرسشنامه انگلیسی | دانلود پرسشنامه و آزمون (استاندارد و ...

دانلود پرسشنامه شکل های کارآمد- اشتون۱۹۸۲-لاتین-تفسیر و روایی-۱۵گویه. دانلود پرسشنامه و ...

اقدام پژوهی دوم ابتدایی - سایت علمی و پژوهشی آسمان

1- با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید آنلاین و ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش مالي|آموزش مديريت ...

سال 1396 مصادف با سی ویکمین سال فعالیت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. فعالیتی که از ...

روش تحقیق

1) بررسی دلایل اعتیاد به قلیان در دانشجویان دانشگاه تهران سال 92 . قلیان بزرگترین عامل و دام ...

نمونه پروپوزال آمادهدانلود پروپوزال پایان نامه مقاله ...

دانلود نمونه فرم پروپوزال تکمیل شده پروپوزال آماده کارشناسی ارشد و مقطع دکترا فرم پروپوزال ...

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی ...

معاونت پژوهش و فناوري به عنوان يكي از كليدي ترين حوزه هاي ستادي دانشگاه، در زمينه گسترش ...

پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی و ...

هدف از مطالعه­ی حاضر «بررسی رابطه­ی ... و انگیزه پیشرفت ... تحقیق و پژوهش اصلی ...

پایان نامه بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و ...

پایان نامه بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان چکیده ...

پایان نامه، مقاله، پروژه، تحقیق - بررسی افزایش انگیزه و ...

بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور ...

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت

OL192 -بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش ... انگیزه پیشرفت و رابطه ... پروژه proje-bazar.fiload.ir/ بررسی ...

بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی ...

بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

روش تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش ...

روش تحقیق بررسی رابطه خلاقیت ... پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند ...

ویژگی های افراد پیشرفت گرا۵۱. بررسی پژوهش ... و انگیزه پیشرفت رابطه ... تحقیق حاضر بررسی و ...

دانلود پروژه پژوهشی با موضوع خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو ...

بررسی رابطه بین تحقیق و پژوهش دانشجویان با افزایش انگیزه و پیشرفت ... رابطه بین تحقیق و پژوهش ...

مقاله و پروژه - پایان نامه

بررسی رابطة تحقیق و ... بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش ... و افزایش انگیزه و پیشرفت ...

پایان نامه بررسی رابطه خود کارآمدی و اعتماد به نفس با ...

... در پژوهش حاضر، انگیزه ی ... باعث افزایش انگیزه ی پیشرفت و ... تحقیق بررسی رابطه ساده و ...

آثار حقوقی تلقیح مصنوعی

دستورالعمل هاي قرآني

تحقیق در مورد آموزش گام به گام بسکتبال 43 ص

حسابرس عملياتي

کارآموزی عيب يابي موتورهاي DC.؛

تحقیق درمورد گزنه هاي مديترانه اي

کارآفرینی و طرح توجیهی رشته مهندسي صنايع تحليل سيستم‌ها طراحی و بهبود سیستم کنترل کیفیت شرکت پلاستیران 79 ص سال 95

تحقیق درباره تأثير اقتصادي مسجد جامع بر شهر يزد

تحقیق در مورد زندگي نامه پابلو پيکاسو 4ص

مقاله بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس - word

پاورپوینت در مورد تنظیم جمعیت

استانداردهای حسابداری ایران -چالش ها و راهكاره

تحقیق در مورد هیدرولوژی