دانلود رایگان

پروژه راهسازی رشته عمران بهار 96 - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود رایگان پروژه راهسازی رشته عمران جدید,asphalt project free download

دانلود رایگان پروژه راهسازی رشته عمران بهار 96 پروژه راهسازی رشته عمران بهار(96) - 60 صفحه فرمت pdf
Road Properties مشخصات راه
* محل احداث راه : منطقه لواسان ) شمال شرق تهران (
* شماره منطقه : ) D8طبق نقشه سازمان نقشه برداری (
* نوع آب وهوای منطقه : یخبندان و سرد
* طول راه : ٢کيلومتر و ٩۴متر
* تعداد قوس افقی : ١١پيچ
* تعداد قوس قائم : ١خم
* تعداد تونلها : نداریم
* تعداد پلها : ١پل
* تعداد نيمرخ عرضی : ٧٢پروفيل
* نوع راه ) از لحاظ اهميت ( : راه اصلی ) طبق بند ( ۴-۴-٣
* نوع راه ) از لحاظ تو پو گرافی ( : راه کوهستانی ) طبق بند ( ۴-٣-٣
* سرعت طرح : ۶٠کيلومتر در ساعت ) طبق بند ( ٣-۴
* حداکثر شيب طولی راه ) شيب مجاز ( : % ) ٨طبق جدول ( ٢٢-۵
1
* حداکثر طول شيبدار ) طول بحرانی شيب ( : ٢۵٠متر ) طبق بند ( ۵-۴-۵
* حداکثر شيب عرضی )دِور( در پيچها : % ) Emax= ٨طبق بند ( ٣-٢-۵
* حداکثر ضریب اصطکاک جانبی : ) Fmax = ٠/١۵جدول ( ١٢-۵
* نرده های حفاظتی : ) EXP1طبق بند ( ٧-۵
* عرض هر خط عبور : ٣/۶۵متر ) طبق بند ( ١-٢-۶
* عرض شانه ها : طرف راست ٢/۴متر و طرف چپ ١/۵متر ) جدول (١-۶
* عرض کف راه : ٢۵متر ) طبق بند ( ٢-۶
* عرض ميانه : ٣/۶متر ) طبق بند ( ٢-۵-۶
* شيب عرض سواره رو : % ) ٢طبق بند ( ٢-٢-۶
* شيب عرضی شانه ها : % ) ۴طبق بند ( ۴-٢-۶
* اندازه شيب شيروانی : ) ٢:٣طبق بند ( ٢-١-۴-۶
* حریم راه : ٢٢/۵متر در هر طرف ) طبق بند ( ۶-۶
مرجع : آیين نامه طرح هندسی راه - بهمن ٧۵پروژه راهسازی


رشته عمران


دانلود پایاننامه


مهندسی


آسفالت


تز دکترا


انگلیسی


رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه